LANDVERHURING Holl. laatscMimij ra Landbouw, TOONEELVOORSTELLINfi I Mnrive Lijnkoeken, T. D. HANDILII COUD, ZILVER. JDÏÏ1ELEN k I0R1LER J. WINKEL, DE AFLEVERING Voor allen die eenig bedrijf uitoefenen r en Zn. ia liet lotaal van den lieer C. i d HOEK, Repareeren uiterst net en goedkoop. P. Roggeveen, Schagen, VOORDRACHT Rederijkerskamer C I C E R 0", NA AFLOOP BAL E9, Goederen worden op aanvrage franco door het geheele Noorderkwartier ter bezichtiging gezonden. Plattelandsche Bankvereeniging, 3. 4. de R. C. Kerk van Schagen, De verhuring geschiedt voor het tijdvak van Tijf jaren. 7. 9 Afdeeling „SCHAGEN en OMSTREKEN." De toestand van den Landbouw in Nederland vergeleken niet dien in andere Rij ken. van NIKUWE NIEDORF, te HARINGHUIZEN, op Zondag, 5 Januari 1889, opgeluisterd door de Kleine Kapel van Schagen, onder directie van den heer J. H. BORSTLAP. ra Timmerman, RIaauboer Co., te Schagen, Kapitaal ƒ400,000. De Directie. van de Firma A. V E R Z IJ L te Amsterdam, zeer geurig en zuiver van smaak, in blikken bus ad f 0 25 per 1/4 KG. (bus 3 cent extra) verkrijgbaar bij J. GROOT Tz., Molenstraat 6, te S c li a g c 11. van T. D U Y V I S J te Koog aan de Zaan, bekroond met de Gouden Medaille op de Tentoonstelling te Parijs." Garantie onder kostelooze controle van 't proefstation. mf@ HOOGZIJDE SCHAGEN, Vaste doch concurreerende prijzen. en personen beneden den leeftijd van 16 jaren en vrouwen in dienst hebben. Volgens de nieuwe Arbeidswet moet in elke werkplaats een door den Rurge- meester geteekende lijst aanwezig zijn. Deze lijsten zijn a f 0.15 te bekomen in den boekhandel van te SCHADEN. Theehandelaars, te B0LSWARD. HOFLEVERANCIERS. van is begonnen. is de beste. ELEESCHHOVIEERIJ SPAANS Co. voorbeen: C. ZEEMAflL Koevleesch Verder W lATLItPltO ISIJH tegen concurreerenden prijs. namens op Donderdag-, 3 Januari 1890, des voor- middags, 11 ure, in de herberg „deLindeboom"bij W. BLEEKER, en wel: onder Sehagen, 1. Een perceel WEILAND, in den polder Burghorn, kadaster, sectie F, No. 74, groot 2.93.20. 2. Een perceel WEILAND, aldaar, kadaster, sectie F, No. 75, groot 1.90.80. In gebruik geweest bij W. Heiten. Een perceel WEILAND, genaamd ,/DE Hekven", aan den Nesdijk, kadaster, sectie A, No. 181, groot 1.87.80. In gebruik geweest bij C. Huiberts. Een perceel WEILAND, in de Hoep, kadaster, sectie C, No. 698, groot .26.30. Een perceel WEILAND, achter de Hoep, (mede beboorende aan het R. C. Armbestuur in de Zuid-Zijpe), kadaster, sectie C, No. 63, groot 1.65.80. In gebruik geweest bij A. Visser. onder Jöarsingerliorn, Een perceel WEILAND, in den Schriukkaagpolder, kadas ter, sectie B, No. 203, groot 2.40.40. In gebruik geweest bij J. Rootjes. Een perceel WTEILAND, aldaar, kadaster, sectie B, No. 207, groot 1.63,40. In gebruik geweest bij P. Over. onder Haringcarspel, Een perceel WEILAND, aan de Noordzijde van den Middenweg in den Schagerwaard, kadaster, sectie C, No. 149, groot 2.68.70. In gebruik geweest bij Ujj Zijdewind. De voorwaarden der verhuring liggen ter lezing ten kantore van den Notaris C. BOONACKER. ZEGT HET VOORT. In de billetten is perceel IVo. 6 abusief vermeld. Een "WIjriVFIUlVIA. wenscht in relatie te komen met een SOlied persoon te SCHAGEN, die als Agent kan optreden. Brieven fr. lett. 4.13. Algem. Advert. Bureau NIJGH VAN DITMAR, Amsterdam. 8. op Vrijdag-, 3 Januari 1890, in het lokaal *CÉRÈS" te SCHAGEN, door den WelEdelen Heer Dr, L. MULDER, van 's Gravenhage. Onderwerp: Toegang vrij voor leden der Holl. Maatschappij van Land bouw op vertoon van diploma; deze hebben tevens het recht niet-leden te introduceeren. Aauvang 's avonds 7" ure. HET BESTUUR. door de onder de firma F. TIMMERMAN Dz. J. M. KOELMAN. P. KRAMER Hz. K" E. NUMAN. Aansprakelijk voor het geheel. De Vennootschap .WESTFR1ESCHE BANK'^ onder de firma TIMMERMAN, BLXAUBOER Co., te Schagen, neemt geld in depót tegen eene rente bij het deponeeren, vast te stellen. Plaatst geld onder borgtocht, hypothecair verband 3% en 4 pCt. enz., belast zich met den in- en verkoop van effecten en in het algemeen met die werkzaamheden, welken tot haren werkkring kunnen gerekend worden te behooren. Het kantoor wordt gehouden aan de markt te Schagen, en is geopend iederen werkdag van 9 12 uren. AMSTEriAMSCHE K3FFI door wien in alle buurten, soliede verkoopers worden gevraagd tegen ruim rabat. Door den Agenj, SYVIER. te LSnliliïiizen, worden op zeer voordoelige conditiën soliede depothouders ge-j vraagd, in de omliggende gemeenten. 13% vet, 30 eiwitstof, 36% zetmeel, te zamen 68 °/0 voedende bestanddeelen. O o 1 iï li O OP TOT DE HOOGSTE WAARDE. B0CK-BIE1 Voor dagelijksch gehruik, vooral VOOI" Kinde ren als versterkend voedingsmiddel zeer aan te bevelen. Alom verkrijgbaar in bussen van f 1.70, f 0 90 en 0.50. Te Schagen bij den Heer W. 4. Razeil, Apoth., Alkmaar II. Teljer, Apoth., Helder L. Jelgersiiia Gzil., Apoth. van LLENHOVEN Cl DE gevestigd te Barsingerhorn, onder de firma SPAANS Comp neemt voortdurend gelden in deposito tegen 3, 4, 4y3 pCt. 's JAARS, alnaar gelang der voorwaarden welke bij het deponee ren der gelden worden overeengekomen. Zij belast zich ook voortdurend met bet koopen en verkoo pen van BINNEN- en BUITENLANDSCHE effecten, coupons enz., en disconteeren van handelspapier, het verschaffen van voorschotten enz. Het kantoor wordt gehouden te Barsingerhorn, eiken werk dag van 10 tot 12 ure, en op den wekelijkschen marktdag te Schagen, ten huize van CORNS. KOS, firma KNIKKER, van 10 tot 12 uur. Prijzen van bet vleescb zijn zonder been, met been, LAPJES, 47Cent per Kilo ROLLADE, KLOMPSTUK _01/ BCEUF 04 RIBSTUK, RIBSTUK, ROLLADE, 47 I* BEAESTUK, 65 GEHAKT, 47% versche OSSENTONG, 1.50 OSSENHAAS, 60 gelardeerd 70 Varkensvleesch: LAPJES, 42% cént per Kilo. KARBONADE, 42%., versch SPEK, 40 v gerookt SPEK, 45 u SCHIJVEN, 47V2 u n n w 9 9 9 H 9 9 9 n 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 GEHAKT 42% Prijzen van Worst METWORST 50, LEVERWORST 25, BLOEDWORST 25, PLKLLW ORS1 40, SAUCIJSJES 42cent. Alles per kilo. SNELPERSDRUK VAN J. WINKEL, TE SCHAGEN-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4