kil 1 Zondag, 12 Januari 3890. 34ste Jaargang. Ho. 2367. II OUDST Uitgever: J. WINKEL. Hureati: SCHAGEA, 5,aan, 4. Gemeente Schagen Bekendmakingen. Binnenlandsch Nieuws. w in - K- ge LH 'r die' S^t n sct.j g*? A11B16 6II lus- KRANT Ateiiis- Liiliiil pei Dit blad verschijnt tweemaal per week: Woensdag- Zater- 3 agavond. Bij inzending tot 's middags 12 ure, worden ADVEK- U U tentIËN in het eerstuitkomend nummer geplaatst, dltjf INGEZONDEN STUKKEN èén dag vroeger. Burgemeester en Wethouders van Schagen, noodigen bij deze belanghebbenden, die over den jare 1889 van de gemeente iets te vorderen hebben uit, hunne rekeningen vóór of op den len Februari a. s. ter plaatselijke secretarie in te leveren. Schagen, 8 Januari 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. H. BEELS. de Secretaris, DENIJS. «WC5 «ewsrwjcj®r~ wrora* Roman van MORITZ VON REICHENBACH. 10.) TIENDE HOOFDSTUK. „Gij hebt gelijk en gij zult mij niet te vergeefsch er aan her innerd hebben, dat ik een man ben en klagen mjj niet past," zeide Frits tot Karla. „Ik zal papa verzoeken, mij opheldering te geven omtrent zijne geldelijke aangelegenheden; ik zal mijn leven daarnaar inrichten." Karla's oogen stonden nu vochtig. „Gij zijt toch een best mensch niettegenstaande alles," fluisterde zij onwillekeurig. „Niettegenstaande alles Miin God, Karla, het is alsof gij al wetend zijtWat weet gij van mij Zij keek hem van ter zijde aan. „Nietswat zou ik kunnen weten „Ja, wat zoudt gij kunnen weten maar nadat ik mij zeiven nu eenmaal zoover tegen u heb ontmaskerd, moet ik u ook alles zeggen. Het is mij, als zal het mij het harte verlichten, wanneer gij alles weet." „Karla's lippen trilden zij nam nu naast hem op de bank plaats en zeide zacht „Spreek, Frits, ik luister." Zij had verwacht den naam Angela Peretti, dien zij nog altijd van dat bewuste adres had onthouden, in Frits' bekentenis door vlochten te zien, doch in stede van een romantische lieldesge- schiedenis biechtte Frits haar zjjn speelschuld en do verplichtingen, die hij tegenover den burgemeester Müller op zich genomen had. Karla was ontsteld, maar de verwijten, die zich onwillekeurig naar hare lippen drongen, bleven onuitgesproken, toen zij Frits aankeek, die zoo bleek en treurig er uitzag, dat het haar door het hart sneed. „Arme Frits!" meer zij kon niet zeggen. Hij greep hare hand en kustle die. dank u, Karla, dat gij mij niet smaalt, maar dat gij mede lijf in mot mij hebt, en geloof mij, er is niets zoo hard en v< oordeelend, of ik heb bet mij zeiven reeds verwetenIk hield papa voor zeer rijk!" Karla schudde het hoofd. „Manneer ik maar wist, hoe gij die som ooit zult kunnen terug betalen!" mompelde zij. „De burgemeester Müller is een man van eer," zeide Frits, gj zal mij niet in het nauw brengen, maar zal wachten. En hij zich in mij niet bedriegen, hij zal zjjn geld terug hebben, cnneer de eerlijke wil en de wilskracht van een mensch zeker- cd kunnen bieden. Gisteren bij mama's ziekbed heb ik mij jven de belofte gedaan, een nieuw leven te beginnen, eu wan- jt ik mijn plan niet bij mijn regiment ten uitvoer kan brengen, n zal ik papa smeeken, mi) te laten verplaatsen. Ik herhaal ^o zwijgende gelofte nu luide voor u, Karla; dat verlicht mij Prijs per jaar f3.Franco per post 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIËN van 1 tot 5 regels fO.75; iedere regel meer f O.l Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. POLITIE. Ter Secretarie dezer gemeente zijn inlichtingen te bekomen omtrent een alhier gevonden zilveren haakpennetje. ARBEIDSWET. (Art. 10, Wet van 5 Mei 1889, Staatsblad No. 48). Het Gemeentebestuur van Schagen, vestigt hiermede de aan dacht van belanghebbenden op het wettelijk voorschrift, dat het hoofd of de bestuurder van een binnen de gemeente uitgeoefend wordend bedrijf of van eene aldaar gevestigde onderneming, indien daarin of daarvoor op of na 1 Januari 1890 arbeid wordt verricht in een fabriek ot eene werkplaats door een persoon beneden zestien jaren, verplicht is te voren voor eiken zoodanigen persoon eene kaart aan te vragen ter Gemeente-Secretarie, onder opgave van den naam, de voornamen, den dag en de plaats van geboorte van dien jeugdigen arbeider, en van den naam en de woonplaats van het hoofd des gezins waarbij of van het gesticht waarin deze inwoont. Schagen, den 27en December 1889, Het Gemeentebestuur voornoemd, C. H. BEELS, Burgemeester, de Secretaris, DENIJS. Schagen, 11 Januari 1890. Heden verzuimden 57 leerlingen der openb. school wegens ziekte, 't Grootst aantal verzuimen is onder de leerlingen van 9, 10 en 11 jaar. Het Bestuur der Vereeniging tot ontwikkeling van den Landbouw in Hollarid's Noorderkwartier, daartoe gemachtigd door de laatste najaarsvergadering der leden, heeft even als het vorig jaar het voornemen, van de zaden der Zomergewassen, welke op de Landbouwtentoonstelling te Haarlem gehouden met eerste prijzen werden bekroond en voor 1 Febr. a. s. moeten geleverd worden, voor zooverre het die ter uitzaaiing geschikt acht, de hoeveelheden aan te koopen, welke met dit doel binnen de grenzen van Holland's Noorderkwartier zullen worden aan gevraagd. Het Bestuur wenscht door zijn bemiddeling allen die daar prijs opstellen de gelegenheid te verschaffen, van die zaaizaden eene beperkte hoeveelheid te bekomen, vooral worden hiermede bedoeld de landbouwers of bedrijvers van geringen omvang, die van zaadvernieuwing zelden of nooit werk maakten. Het Bestuur biedt hiervan aan allen die zulks verlangen en voor zoover de voorraad strekt, kosteloos de hoeveelheden aan, die hieronder worden opgegeven. De overige gegadigden kunnen het door hen begeerde tegen betaling voor den kostenden prijs bekomen. Van de onderstaande zaden word kosteloos aangeboden geteeld door mudden. J. Breebaart Kz. te Winkel, 0.25 J. Breebaart Kz. te Winkel, 0.25 K. Molenaar Jbz. te Wijdenes, 0,25 O. Schaap te Winkel, 0.25 Deensche haver v. zwarte gr. M. Ackerman te Osdorp, 0.25 Friesche haver, J. Breebaart Kz. te Winkel, 0.25 Groene erwten, schokkers, A. Langereis te Beemster, 0.10 Chevaliergerst, Korte haver, Lange haver, Deensche haver v. kleigr. gij mij er aan het hart. Wanneer ik ooit moge afdwalen, zult herinneren j „Ja, Frits, nu gij zelf mij hiertoe het recht geeft." „Het is dus een soort van geheim verbond, hetwelk wij hier mede sluiten, Kaïla; want gelijk nu de zaken staan, boud ik het voor goed, wanneer gij alleen mijn vertrouwde blijft. Mijn ouders kunnen, gelijk gij zelve meent, mij niet helpen, en daar ik een anderen redder gevonden heb, waartoe zal ik ben dan ook nog deze zorgen op de schouders leggen? Mama's ziekte is voor beiden reeds zwaar genoeg te dragen." Karla neigde toestemmend het hoofd. „Ja, het is zwaar genoeg, en, biecht tegenover biecht; ziet gij, zoo lang uwe mama zelve de huishouding bestuurde, mocht ik haar niet lijden, en er verliep geen dag, op welken ik mij zelve niet ver van hier wenschtemaar sedert zij zoo zwak en ODgelukkig is, beb ik haar lief, en menigmaal denk ik, dat ik mijn lief moedertje terug beb, en ik zou alles wel ver van haar willen houden, wat haar zorg zou kunnen baren." Het gesprek werd verbroken door een bediende, die Karla een telegram bracht. Zij las het en zeide, terwijl een lichte blos over haar gelaat vloog: „Graaf Hefften komt morgen vroeg." „Uw verloofde „Ja ik had hem geschreven, dat ons huwelijk uitgesteld moest worden, daar ik tante nu niet verlaten kon, en nu komt hij zeker, zich persoonlijk overtuigen van de noodzakelijkheid mijner tegen woordigheid alhier." Zij zag er opgeruimder uit, terwijl zij dit zeide, en Frits dacht mét eeri zonderling gevoel van bewondering en ontnuchtering „Zij is immers gelukkig „Hoe spijt bet mij," zeide bij toen, „dat uwe eigene wenschen van mama's ziekte worden doorkruist, maar het is waar -- ik zou nu niet weten, hoe men op Daloord' het zonder u zou moeten redden." „O, ik vind het zeer aangenaam, verloofd te zijn," meende zij, „met het huwelijk hoeft het niet zulk een haast." „Hebt gij uw verloofde dikwijls gezien „Gezien? Neen, gezien hebben wij elkander niet, sedert bij op reis ging. Maar wij schrijven elkander eiken Zondag, en wanneer ik eens niets te doen heb, wat evenwel zelden voorkomt, is het mij een genot, mijn toekomstig leven te overpeinzen." „De toekomst als slotvrouwe van ,Hefftenoord' „Ja, ook dat; het slot moet zeer schoon zijn, de graaf zond mij er verscheidene afbeeldingen van. En dan vind ik het ook zoo heerlijk, geheel zelfstandig te zijn en allerlei plannen, die mij nu voor den geest zweven, ten uitvoer te kunnen brengen. ,Hefftenoord' heeft fraaie parken met oranjerieën, dat is nu een maal mijn grootste genot. Ik zou gaarne groote rozen-broeikasten inrichten, zeldzame soorten aankweoken on zoo meer. En dan is Tübingen twee nur af van ,Hefftenoord'. Daar zijn zeker ver standige menscben onder de professoren, van wie men veel kan leercn die moeten bij ons bijeenkomsten houden „Hoe komt gij toch op die gedachten, Karla „O, ik heb gedurendende mama's ziekte veel gelezen, natuur- R. Smit te Wijdenes, 0.10 J. Breebaart Kz. te Winkel, 0.10 C. A. Bakker te Oosterleek, 0.10 M. Bakker Gz. te Oosterleek, 0.10 J. Breebaart Kz. te Winkel, 0.05 Kleine groene erwten, Wijker vale erwten, Grauwe erwten, Capucijnders, Karwijzaad, Het Bestuur stelt er prijs op de uitkomsten te vernemen die verkregen worden. Zakken worden bijgeleverd zonder vergoeding aan hen die kosteloos zaden ontvangen, tegen inkoopsprijs aan hen die het gevraagde betalen. De aflevering zal geschieden in Februari 1890 te Hoorn, Alkmaar en Schagen op later te bepalen datums. De betaling moet tijdens de levering plaats hebben. Alle landbouwers, die benoorden het Noordzee—Kanaal hun bedrijf uitoefenen en ter vernieuwing van hun zaaizaad deze gelegenheid wenschen aan te grijpen, gelieven zich met hunne gefrankeerde aanvragen te wenden tot den Secretaris der Ver eeniging den heer W. Teengs te Wieringerwaard, vóór Woensdag 29 Januari 1890. Sinds onheuglijke jaren is de eenige verbindingsweg van Barsingerhorn naar het onderdeel der gemeente Kolhorn, een looppad door eenige landerijen, ter breedte van anderhalven steen, dat onder de ingezetenen bekend staat als het „ganzenpad." En deze benaming heelt het niet ten onrechte gekregen, want men is verplicht er steeds achter elkander te loopen. Met vriezend weêr is de tocht daarover bijna niet te maken. Het hier en daar schuins afloopend pad veroorzaakt dan menigen val, en ook bij slecht weêr heeft men er met allerhanden moei lijkheden te kampen. Nu is, zoo ongeveer een jaar geleden, door de meeste kiezers van den Raad van Barsingerhorn aan dit college, bij gemotiveerd adres op den onhoudbaren toestand in casu ge wezen en de aanleg van een beharden rijweg naar Kolhorn verzocht. Hoe vasthoudend het Dagelijksch Bestuur, evenals bij alle zaken ook hierbij was( moest het evenwel eindelijk zwichten. kundige en geschiedkundige werken, en dearbij dacht ik altijd: wanneer men toch do menschen, die zooveel weten, eens persoonlijk kon spreken; mama was een professor's dochter en verhaalde zooveel schoons van hot leven in haar ouderlijk huis, dat ik allijd daeht: was ik toch daarbij geweest „Maar boe zal de graaf denken over al uwe rozenpaleizen en uwe professorale-vrienden „O, bij zal er zich in verheugen. Ik schreef hem eenmaal over mijne stille plannen, en bij antwoordde, dat hij mij alle rozen en alle professoren, die hij machtig kon worden, aan mijne voeten zou leggen. Hij schrijft altijd zeer deftig Zij hield eensklaps op. Daarna keek zij Frits aan en zeide iets zachter: „Ik ik ga de brieven niet van het postkantoor halen, maar ik ben toch altijd blijde wanneer zij komen." „Waarom legt gij er zoo den nadruk op, dat gij de brieven niet haalt?" „O, dat viel mij zoo maar in, omdat Zij brak eensklaps af en stond op. „Ik moet naar huis, om de kamer van den graaf in orde te laten brengen." Zij liep met snelle schreden op het huis toe. „Zij schijnt zeer tevreden," fluisterde Frits, haar naziende, „en toch noemt zij Hefften slechts ,den graaf', alsof hij een verre vriend en niet haar verloofde ware. Zonderling meisje!" Karla verrichtte hare werkzaamheden zonder ontroering, maar toch met een gevoel van blijde verwachting. Door zijne afwezigheid bad haar verloofde bij haar gewonnen. Zijne brieven, die meestal van een klein geschenk vergezeld gingen, hadden een welkomen afwisseling in baar leven gebracht, en bet bewustzijn, dat daar buiten in de wereld een mensch was, die zich beschouwde als aan haar te behooren, die aan haar dacht en haar lief had, had voor haar eene eigenaardige bekoorlijkheid. Zoolang het huwelijk over een kort tijdsbestek voor de deur stond, had zij tegen deze verandering eenigszins opgezien. Nu door de ziekte van haar tante de termijn tot in het onzekere was uitge steld, geraakte zij meer vertrouwd met do gedachte aan haar toekomstig leven. Zij had tijd, zich er aan te gewennen, en het gevoel, dit zij nu haar plaats zoo innam, dat zij onontbeerlijk was, streelde haar gevoel van eigenwaarde en schonk haar het vertrouwen, dat zij ook in de toekomst de rechte plaats zou innemen. Met een zonderling mengsel van vrees en hoop wachtte zij den volgenden morgen op Hefften's komst. Haar samenzijn met hem na de verloving, schoen haar nu toe een dwaze droom te zijn geweest, en zij was geneigd, zich zelvo de schuld daarvan toe te dichten, dat zij toenmaals geen genegenheid voor hem had gekoesterd. Als de wagen, welke den graaf bracht, het plein opreed, giDg Karla haar verloofde tegemoet en boog zich over de leuning van de trap, die hij moest opkomen. Nu kwam hij maar niet bij drie treden te gelijk, zooals zij zich dat had voorgesteld, doch deftig, afgemeten, in beleefd gesprek met mijnheer von Roven. En eindelijk stond hij voor haar, kuste haar hand en zocht hare lippen, en in die zoekende beweging lag een onbestemd pets',

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 1