AHSTERMMSCHE KOFFIE W. VALER, Gemengd Nieuws. S F li A H E L S. 332ste STAATSLOTERIJ. Gemeente Schagen. Gemeente Zijpe. f f lo f ll f ig— f f f f f f f f r r f f 180.- a f f f —.70 a Advertentiën. n. Denijs, Mevr. de Wed. LANGENBERG vraagt een zindelijke Dienstbode. van de Firma A. VERZIJL te Amsterdam, zeer geurig en zuiver van smaak, in blikken bus ad f 0.25 per 1/4 KG. (bus 3 cent extra) verkrijgbaar bij J. GROOT Tz., Molenstraat 6, te Schagen, Alhoewel (le prijzen der wol zeer stij- g e ii d e zijn worden ZWARTE THIBETS, zoowel als alle andere stoffen zeer goed koop door mij verkocht. ff t dat zij het Ptotestantsche karakter der Nederlandsche 16t n'lu t best kan behouden door er voor te zorgen, dat alle '^ns joor Protestanten van hare belijdenis worden bezet." fPe bezorgdheid van den Heer Schaepman voor ons vader land is inderdaad roerend, maar is het niet waar dat voor ïem en de zijnen alles zich beweegt om Rome? Heeft „de Maasbode" dit onlangs nog niet op triomfantelijken toon ver- 1 zekerd Niet „elk middel," maar elk eerlijk middel zullen wij mnven aanwenden om „ons goede Nederlandsche volk" te waar schuwen tegen de jezuieten, wier tolk ten onzent de Heer Schaepman is. Wat deze lieden van een land en regeeriug maken, geett ons Brazilië te zien. Is die politiek klein Het is geen politiek het is de volbrenging van den plicht der vader landsliefde, het is het getuigenis van een evangeliebelijder. Aan Dr. Schaepman zij verbleven de groote politiek, die de wereld wil brengen aan de voeten van den paus. De „zekere partij," die hij niet noemen wilde, is natuurlijk de utrechtsche," tegen welke de Heer Schaepman eens zijn vuisten gebald en bijna verbrijzeld heeft, toen hij ten dage der verkiezingen alhier optrad. Die zekere partij heeft hier niettemin schitterend getriomfeerd. De Heer Schaepman herinnert het zeker nog wel. Zij wil echter iets anders dan er voor zorgen, „dat alle kussens door prote stanten van hare belijdenis worden bezet." Neen, dat wil zij niet, maar wel zal zij er, hoop ik, voor zorgen, dat ons volk het weet wat het te wachten heeft van een vrijheidsman, als de kweekeling van een jezuïeten-seminarie. Wel zal zij ook op Nederland willen toepassen het woord van Dr. Karl Hase „Bern Deutschen Beiche und jedern seiner Staaten hommt es zu, den Staat als solchen so einzurichtenund auf Gott zu gründen dass er nicht um den Segen seines Statthallers noch urn dessen Fluch sich viel zu kümmeren braucht." Kleine politici die mannen, als Hase, als Groen van Prinsterer, als Cavour, als Emile de Laveleye. Doch wij luisteren liever naar hen, dan naar den aartsvijand van het Evangelie en onze groote historie. Een slangenboerderij. De New-York Herald doet een merkwaardig verhaal van een slangenboerderij in Brazilië. Het is een maatschappij, die op omstreeks 5 dagreizen van de Amazone eene inrichting tot het fokken van slangen bezit, en jaarlijks meer dan 20,0000 huiden verkoopt. Ruim 240 verschillende soorten zijn er, waarvan geldlasschen, kaarten- doozer. en duizend andere snuisterijen worden vervaardigd. In de fokkerij bevinden zich alle soorten van tropische slan gen, die naar hun oord, deels op droog en hooggelegen land, deels op vochtige plaatsen worden aangekweekt. Hoewel de zwakkere soorten door de sterkere verslonden worden, is de vermeerdering zoo snel, dat de opbrengst van huiden in het kwartaal inderdaad verbazend is. De Indianen er zijn er omstreeks 200, die per bunder 50,000 slangen, schildpadden en hagedissen verzorgen bezitten een verrassende handigheid om de dieren van hun huid te ontdoen. Honderden worden in het uur, als even zoovele garnalen, „gepeld." Aan de slangen boerderij is een fokkerij van varkeus verbonden, welke laatsten met de overblijfselen der reptiliën worden ge voed. „Oog om oog en tand om tand" is de wet, die hier heerscht, want op hun beurt worden de slangen met varkens- vleesch onderhouden, dat ze, met de kleine slangen, die ze eten, groot en vol maakt en dus den huiden een grooten om vang geeft. Door kruising van rassen worden allerlei soorten met groote verscheidenheid van Kleuren verkregen, welke de geheele rijke gamma van tropische tinten dooiloopen. Tengevolge van de jongste gebeurtenissen in Brazilië maakten de bestuurders der maatschappij zich zeer bezorgd, dat de aandeelen zouden dalen. „Op het oogenblik is al onzen ver wachtingen de bodem ingeslagen", verklaarde een agent. Wie zal dan ook zijn geld beleggen in een repitiliënboerderij in een land aan de overzij van den oceaan, waar de keizer afgezet en een omwenteling in vollen gang is? Alle beetjes helpen Eigenaar van een renpaard, met een kritisch oog op het weegtoestel: „Je bent een tikje te zwaar, Williamszie je geen kans om je nog wat lichter te maken?" Jockey: „Dat gaat moeielijk, mijnheer. Ik heb mijn lichtste pakje aan, ik heb met opzet vandaag nog niets gegeten en ik heb juist mijn nagels geknipt." Eigenaar: „Wel, weet je wat; ga je dan ook maar eens laten scheren." Een kloeke daad van een spoorwegarbeider wordt door Belgische bladen vermeld. Een wissel van een klein station in Henegouwen weigerde te werken en er was een sneltrein in aantocht, welke, als hij niet op het rechte spoor kwam, in botsing zou komen met een trein van den anderen kant. Zoodra de werkman van het dreigende gevaar hoorde, ging hij tusschen de rails liggen, wrong nog juist in tijds, den wissel op de rechte plaats en hield hem zoo vast, terwijl de trein over hem heenging. Daarna stond hij op, alsof er niets gebeurd was, om weer aan zijn werk te gaan. Aristocraten. Een rijke Engelsche aristocraat bezocht Amerika en vond bij bekenden in New-York een gastvrij dak. Bij t afscheid nemen, vroeg men hem, hoe hij over de Ame rikanen dacht. „Nu," antwoordde de markies, „ik mag hen wel lijden maar toch mis ik iets." „Wat dan vroeg de ïankee. „ik mis de aristocratie," antwoordde de Engelschman. at is dat r' vroeg de gastheer naïef. „De aristocratie nep de edelman verbaasd. „Wel, dat zijn de menschen, die, zooals u weet, niets doen, wier vaders niets deden, wier groot vaders niets gedaan hebben, zooals u weet kortom, de aris- toctratieN Hier viel hem de Amerikaan in de rede„O, die hebben we genoeg, alleen noemen wij ze niet aristocraten, maar „tramps," (vagebonden.) Een zonderling incident deed zich onlangs voor bij de behandeling eener rechtszaak te Wilkesbarre in Pennsylvanie. Een individu stond terecht wegens mishandeling zijner vrouw De verklaringen der getuigen a charge waren van dien aard dat er geen twijfel meer bestaan kon aan de schuld van den beklaagde en de mishandelingen, waaraan de arme vrouw bloot gestaan had, deden den rechter in zoodanige mate zijn geduld verliezen, dat hij opstond, zijn jas uittrok en den beschuldigde met zijn vuisten een geduchte kastijding toediende, onder applaus van het geheele publiek. Daarna kleedde hij zich weder aan, nam plaats op zijn stoel en sprak den beschuldigde vrij; hij achtte het namelijk onbillijk dat de man tweemaal voor hetzelfde feit gestraft zou worden. Een begaafd man had gehoord, dat aan het Hof van Koning Lodewijk XIV van Frankrijk een betrekking open was hij ging dadelijk op reis, verscheen voor den Koning en ver zocht hem, die plaats te mogen bekleeden. De Koning gaf hem een weigerend antwoord, zonder hem de minste hoop te laten. De man bedankte den Koning hartelijk en vertrok. De Koning, die wel wist dat de man overigens niet dom was, meende dat deze hem niet goed verstaan had. Hij liet hem terugroepen en vroeg, of hij het hem gegeven antwoord wel goed begrepen had. Zeer goed, Uwe Majesteit, antwoordde hij. Maar waarom hebt gij mij dan bedankt vroeg de Koning. Omdat U. M. mij dadelijk geweigerd heeft zonder mij veel tijd met ijdele hoop te laten verliezen. De Koning was over dit antwoord zoo tevreden, dat hij hem dadelijk de betrekking gaf. De hertog De Larochefoucauld, de schrijver der „Maximes" een man, die in zeer moeilijke dagen den grootsten moed toonde, is nooit lid der Fransche Academie geweest, omdat het hem onmogelijk was op den dag der installatie het woord te voeren, zooals de gebruiken der Academie dat voorschrijven. De honderden oogen van een auditorium waren voor hem iets vreeselijk. Eens, toen hij probeerde een kleine rede te houden, viel hij, na een paar zinnen te hebben uitgestotterd, in zwijm. In het menschenleven zijn vóór en achter even als in de boeken twee ledige witte boekbindersbladende eerste kindschheid en de laatste. Jean Paul. Met vallen en met op te staan, Zoo moet men door de wereld gaan. J. de Brune. Die zee houdt, wint de reis. Weest altoos meesters van uwe boeken; maar laat de boeken nooit uwe meesters worden. Bulwer. Het geld, voor een goed boek uitgegeven, brengt altijd wel rente op. Bulwer. Goed gezegd. Er is weinig leed, dat ons dieper treft, dan altijd slecht begrepen en verkeerd beoordeeld te worden. Dit zou in staat kunnen zijn, om den geest uit te blusschen en elke inspanning te verlammen, indien er geen zelfvertrouwen bestond, eene andere rechtbankdan het scheeve oordeel der wereld. Fanny Fern. Laat de wijn in de kan, Toon u t'huis als een man, En de winst is aan 't end Wel een honderd percent. Siiakespeare, in Koning Lear. Op een rollenden steen groeit geen mos. Armoede is de toestand van hem, die de middelen niet heeft om geregeld in zijn gewone behoeften te voorzien. Vissering. VAGATITÏÏRB EUBTEN. NOORD- en ZUID-Z1JPE. 19 Jan. Ds. te Gempt, Schagerbr. voorn. Burgerbrug nam. 26 Bron, nam. voorm. 2 Febr. Pareau, Oudesluis voorn. St.Maartensbr. nam. 9 „v. Kluyve, nam. voorm. HELDER en HUISDUINEN. 19 Jan. Ds. Bommezijn, Helder voorm. 26 v. Kluyve, Huisd. Helder 2 Febr. Fetter, Helder 9 Mühring, Huisd. Helder nam. VIERINGEN. 19 Jan. Ds. Fetter, H. voormd. O. nam. 26 Mühring, d. O. H. 2 Febr. Hobus, W. D. d. O. D. 9 „te Gempt, d. O. H. D. GETROKKEN IPZEblUZEdSr. 5de Klasse. Trekking van 13 Januari. Prijs van f 1000: No. 8935 10892 17787 18170 400: 14570 15266 200: 2877 4631 8653 13878 100: 8613 15023 16762 5de Klasse. - Trekking van 14 Januari. Prijs van f 1000: No. 7122 18798 20306 400: 3335 5001 5554 14886 16256 200: 2956 10351 17478 18462 100: 532 1178 3259 5032 6236 11396 18764 BU/t G EllLlJIiE STAM). Ingeschreven van 11 14 Januari 1889. Geboren: Gerrit, z. v. Dirk Smit Gz. en Jantje Swart. Fran- ciscus Jobances Adrianus, z. v. Cornelis Veltman, en Maria Hermans. Anna, d. v. Dirk Rood en Anna de Graaf. Cornelis, z. v. Simon Meurs en Maria de Boer. Ondertrouwd en Getrouwd Geene. Overleden: Mijndert Denjjs, oud 21 jr., 7 md. Ingeschreven van 3 10 Januari 1890. Geboren Pieter, z. v. Cornelis de Graaf en Jannetje Kos. OndertrouwdCornelis Groen, jm., Pakhuisknecht, 24 jr. to Zuidscharwoude en Grietje Mulder, jd., zonder beroep, 23 jr. te Zjjpe. GetrouwdGeene. Overleden: Jan Buiter, 73 jr. Ecbtgen. van Aaltje Bink. Guurtje Brak, 17 jr. d. v. Janen Guurtje Berkhout. ARK THE RICHTEN. H. L. Rogge a 5 Tarwe f 6.50 a 7.50 16 Gerst f 4.25 a 5.25 35 Haver 3.25 a 4— Witte Erwten 8.75 a 7 Groene 8.50 a Grauwe 10.50 a Vale 8.50 a 13— 18l Bruine Boonen 7.50 a 10— Geele a Witte 10.50 a 12— Paarden f 6.25 a 6.75 Karweizaad f 9.50 a 9.75 Mosterdzaad f 16.50 a 17.75 4 Paarden 100.— a 180— 16 Kalveren 16.— a 24— 65 Schapen f 24.— a 30— 140 Lammeren i 16.— a 22— 108 Biggen f 8.— a 12— 75 Kippen —.60 a 1.75 900 Kipeieren 4.— a 5— 1200 Koppen Boter, 5.2, lood. —.50 a —.55 Allernaar 11 Januari 1890. Aangevoerd 3 Paarden f 40.a 70— 3 Koeien en Ossen f 140.— a 170— 16 nucht. Kalveren f 12.— a 22— 94 Schapen 16.- a 24— 65 magere Varkens f 13.-- a 16— 220 Biggen f 8.— a 12— 9 Bokken en Geiten 4.a 10— Boter per kop ('s middag 12 uur) -,70 a —.80 Kipeieren f 5.a 5.50 A I li m a a r13 Januari 1890. Aangevoerd 10 Koeien en Ossen 240.— 94 vette Kalveren f 40.— a 115. 9 Nuchtere Kalveren f 16.— a 20. 96 Schapen f 24.— a 33.50 236 vette Varkens per P. —.40 —.50 22 Magere dito 16.— a 18— JPurmerend14 Januari 1890. Aangevoerd: Aangevoerd 48 stapels. Hoogste prjjs kleine kaas f 31.50 3 stapels middelbare f 30.50 1036 K.G. Boter f 1.25 a 1.30 per K.G. 88 Runderen, hooge prijzen, handel stug. 5 Stieren. 17 Paarden. 92 Vette Kalveren per Kilo 90 handel matig. 81 Nuchtere Kalveren per stuk f 10.a 24. handel vlug. p"» w o 35 Magere idem per stuk f 14.a 18.handel stug. 128 Biggen per stuk f 8.a 12.—, handel stug. 1305 Schapen, hooger prijzen, handel ving. Kipeieren, per 100 stuk f 4.50 a 5. Heden overleed onze geliefde Broeder in den ouderdom van 21 jaar en 7 maanden. Namens Broeders en Zusters. S c h a g e n, 12 JaD. 1890. G. STOKKINK. Ondergeteekenden betuigen, namens de familie van MIJNDERT DENIJS, hartelijken dank aan H.H. REGENTEN van 't Geref. Weeshuis te Scbagen, alsmede aan den heer II. ZOT en Echtgenoote, voor de liefderijke behandeling tijdens de ziekte en bij 't overlijden aan hunnen broeder en zwager bewezen. Schagen, 12 Jan. 1889. G. STOKKINK. H. J. NACHBAR. tegen 1 Februari, door wien in alle buurtensoliede verkoopers worden gevraagd tegen ruim rabat. Door den Agent 11. SWIKR te Ilnlïliiiizen, worden op zeer voordeelige conditiën soliede depothouders ge vraagd, in de omliggende gemeenten. Aanbevelend, SCHAGEN, LAAGZIJDE, B, 66. Prachtige gekleurde en zwarte fc» ja jet ten, uiterst billijk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3