VERPACHTING fler LaiÉow-Societeit „CÉRÈS", G. M U IJ S, im laatsctaii. IIisr\ie Lijnkoeken, VOOR SI KI mran NI A I» i*. SM) OS, door P. LOUWEES J oiis. I) E i\ IJ S, 1 &0NST-HAAA-YKHKBN. P. Roggeveen, Schagen, Geïllustreerd Maandblad voor het Kleine Volkje Kapitaal f 400,000. Plattelandsche Bankvereeniging, is zoo versterkend als het merk u VLEE8CHHOUWER1J juum Hómologatie-Accoord. voor DBIË achtereenvolgende jaren, te SCHAGEN. Ü1 R ij k s - V e e a r t s, Ü1 UTRECHTSCHE KantoorPlompetorengracht, II. 655. J. W. Scliubart, Mr. Iï. Waller, Mr. D. J. H. van Eeden, Mr. J. J. Metelerkainp, te Utrecht, Jhr. J. E. van Heemskerck van Beest, te 's-Gravenliage. Directie: K. A. Manssen, S. P. ten Holt. De Maatschappij sluit verzekeringen van kapi talen, uit te betalen hij overlijden, bij leven, tij delijke verzekeringen, verzekeringen op twéé levens, enz. enz. van T. D U Y V I S J z., te Ko°S aa» de Zaan> bekroond met de Gouden Medaille op de Tentoonstelling te Parijs. Garantie onder kostcloozc controle van t proefstation. Iedere maand verschijnt eene aflevering niet 8 a 10 platen, versjes en vertellingen. Asvwg, naam voor moeders om inet de kleintjes leerzaam te spelen. Prijs 12 Nommers a 15 cent. Uitgaaf van JOH. YKEMA 's Hage. Hoogzijde, E 11, Schagen. als: Schilderijen, Braceletten, Broches, Bellen, Kettingen, Bouquetten, enz, enz. Timmerman, Blaauboer Co., t© Schagen, Be SMrectie. SPAANS Co. Wacht u voor namaak. van der Stok, Kaan, en Co. Directeuren voorheenC. ZEEM AST. Koevleesch: LAPJES, 47V. Cent per Kilo ROLLADE, Verder WOTERFBOV181® tegen concurreerenden prijs. is de beste. Voor dagelijksch gehruik, vooral VOOI' Kinde ren als versterkend voedingsmiddel zeer aan te bevelen. Alom verkrijgbaar in bussen van f 1.70, f 0.90 en 0.50. Te Scbagen bij den Heer W. 4. Hazeu, Apotb., Alkmaar H. A. Teljer, Apoth., Helder L. Jelgersina Gzn., Apoth. Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar van 9 Januari 1890 is het accoord, door den ondergeteekende, namens W. SWAGER te Schagen, in diens faillissement, aan zijne gezamenlijke schaldeiscliers aangeboden en door de bij de wet vereischte meerderheid van dezen aangenomen, gehomologeerd. Alkmaar, Mr. F. II. G. VAN DER HOEVEN, 11 Jan. 1890. Adv.-Proc. Bij vonnis der Arr.-Rechtbank, dd. 9 Januari 1890, is met ingang op den 31 December 1889, verklaard in staat van faillissement JACOB DEN DAS, koopman en schipper, wonende te Koegras, gemeente Callantsoog, met benoeming van den E.A. beer Mr. G. WTTEWAAL, tot recbter-commissaris en van den ondergeteekende tot Curator. De crediteuren worden opgeroepen om in persoon of bij ge machtigde te verschijnen ter eerste vergadering van crediteuren tot verificatie hunner vorderingen, welke zal gehouden worden op Vrijdag 7 Februari a.s., des voormiddags ten 11% uur, in een der localen van het gerechtsgebouw te Alk maar en wordt hen verzocht de bewijzen hunner vorderingen minstens 5 dagen van te voren in te leveren, bij Alkmaar, Mr. P. BUIJS. 13 Januari 1890. Langestraat, 95. Notaris te Winkel, zal publiek verkoopen. Ie. op Dinsdag, 21 Januari 1890, des morgens 11 uur, in de herberg „de Vriendschap" van H. SCHIEBROEK, in 't VELD, gemeente OUDE NIEDORP: Eene Boerenplaats, met Erf) mitsgaders, drie perceelen uitmuntend Bouw- en Weiland, staande en gelegen in den Kostverlorenpolder, gemeente Nieuwe Niedorp, kadaster, sectie D, Nos. 85, 82, 84 en 497, te zamen groot 8 Hectaren, 35 Aren, 70 Centiaren. Behoorende tot den boedel van wijlen PIETER VELDMAN en zijn huisvrouw MAARTJE TESSELAAR. 2e. op Dinsdag, 28 Januari 1890, in de herberg „de Roode Leeuw"van den beer Dk. KIST te KOLHORN Een Buis en Erf, te Kolhorn, gemeente Barsingerhorn, kadaster, sectie B, No. 1531, groot 1 Are, 25 Centiaren. Behoorende aan den Heer Dk. BESTEVAAR. 3e. op Woensdag, 29 Januari 1890, des voormiddags 11 ure, ten sterfhuize van PIETER VELDMAN, in den Kost verlorenpolder, onder de gemeente NIEUWE NIEDORP: 1 Geldekoe, 1 Varken, 12 Kippen en 1 Haan, 1 stuit Hooi, divers Stroo, 1 stuit Mest, BOEREN- en BOUWGEREEDSCHAPPEN, Huisraad en Inboedel, waaronder 1 Veerenbed met toebehooren. De inschrijvingen voor bovengenoemde verpachting worden op gezegeld papier per aangeteekenden brief opgezonden aan de Directie vóór of op den SOsten Januari e.lt. De inschrijvingen moeten bevatten de pachtsom per aar, en voorzien zijn van de handteekening der inschrijvers en van twee soliede borgen. Om inlichtingen wende men zich tot den secretaris der Vennootschap, den heer Jn, Groot Tz., te Schagen. DE DIRECTIE. heeft zich te SCHAGEN gevestigd en is dagelijks te ont bieden. Adres: Mejuffrouw de Wed. RAVEN, Koffiehuis „het Paardshoofd." Goedgekeurd door Z. M. DEN KONING. Commissarissen de Heeren PROSPECTUSSEN en INLICHTINGEN, GRATIS ver krijgbaar bij den Heer F". J. Grielen. Correspondent te SCHAGEN, of bij den Agent, J. Castricum. n 13% vet, 3O eiwitstof, 26% zetmeel, te zamen GS voedende bestanddeelen Maakt op bestelling alle soorten van Zendt teeJceningen op franco aanvrage. il onder de firma P. TIMMERMAN Dz. J. M. KOELMAN. P. KRAMER Hz. K' E. NUMAN. Aansprahelijk voor het geheel. De Vennootschap .WESTFRIESCHE BANK" onder de firma TIMMERMAN, BLAAUBOER Co., te Schagen, neemt geld in depot tegen eene rente bij het deponeeren, vast te stellen. Plaatst geld onder borgtocht, hypothecair verband A 3% en 4 pCt. enz., belast zich met den in- en verkoop van effecten en in het algemeen met die werkzaamheden, welken tot haren werkkring kunnen gerekend worden te behooren. Het hantoor wordt gehouden aan de marlet te Schagen, en is geopend iederen werkdag van 9 12 uren. DE gevestigd te Barsingerhorn, onder de firma SPAANS Comp neemt voortdurend gelden in deposito tegen 3, 4, 4ys pCt. s JAARS, alnaar gelang der voorwaarden welke bij het deponee ren der gelden worden overeengekomen. Zij belast zich ook voortdurend met het koopen en verkoo pen van BINNEN— en BUITENLANDSCHE effecten, coupons enz., en disconteeren van handelspapier, het verschaffen van voorschotten enz. Het kantoor wordt gehouden te Barsingerhorn, eiken werk dag van 10 tot 12 ure, en op den wekelijkschen marktdag te Schagen, ten huize van CORNS. KOS, firma KNIKKER, van 10 tot 12 uur. onder de tirma gevestigd te NIEUWE NIEDORP. H. J. K. v. d. STEEN. J. BREEBAART Kz. A. J. KAAN. J. ZIJP Kz. J. VAN DER STOK. De vennootschap „NoordHollandsche bank' neemt gele den in Depót tegen eene rente bij overeenkomst vast te stellen, Plaatst gelden onder borgtocht, op hypotheek tegen 3.90 tot 4 pCt. 's jaars, belast zich met In- en Verkoop van EFFEC TEN, COUPONS, enz. tot de hoogste koersen, en verder met alles, wat tot den werkkring van de Vennootschap kan gerekend worden fe behooren. Het kantoor wordt gehouden iederen Dinsdag, ten huize van den Heer J. VAN DER STOK te Nieuwe Niedorp, van 10 12 uur, iederen Donderdag, bij den Heer W. ROG- GEVEEN Cz. te Schagen, van 10 12 uur, en iederen Zaterdag bij den Heer H. KROON Pz., Café Witte En gel'- te Hoorn, van Prijzen van bet vleescb zijn KLOMPSTUK zonder been, 52% met been, 47% 65 47% u r H n U H r n I BCEUF RIBSTUK, RIBSTUK, ROLLADE, BEAFSTUK, GEHAKT, verscbe OSSENTONG, 1.5Ó OSSENHAAS, 60 gelardeerd 70 Varkensvleesch: LAPJES, 42% Cent per %Kilo. KARBONADE, 42t versch SPEK, 40 t gerookt SPEK, 15 ui' SCHIJVEN, 47% ui/' GEHAKT 42% i Prij'zen van Worst: METWORST 50, LEVERWORST 25, BLOEDWORST 25, PEKELWORST 40, SAUCIJSJES 42% cent. Alles per M°- SNELPERSDRUK VAN J. WINKEL, TE SCHAGEN'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4