Brandwaarborg Maatschappij, UIT DE PERS. DE JONG COMP. Gemengd INieuws. E II Ai A T U M. INGEZONDEN. 3 3 2ste STAATSLOTERIJ. BURGERLIJKE STAND. Oemeente Scliagen. OtMiieenle Anna JPauIuwna. marktberichte!!'. Adrertentïèn. ONDERLINGE gevestigd te Amsterdam, Mr. I». I. Tediiig van Berkhout, te Amsterdam, Jlir. Mr. C. II. Backer, te Amsterdam, Mr. C. II. J. Boot, te 's (i ra ven ha ge, Mr. J. II. M. Baron Mollerus van Westkerke, te Arnhem, F. W. .1. Baron van Aijlva van Pallandtte Putten, Gebouwen, Meubelen, Koopmans goederen en Gereedschappen. J. Winkel, te Schagen, Laan, D, 5, V T)e opperste gezondheidsraad te Weenen heeft het uitgesproken, 1 c)e "riep een overwegend catarrhaal karakter heeft en dus, •schoon" zij soins met een aanval van koorts gepaard gaat, een Rij "oedaardig karakter in den regel wordt opgemerkt, terwijl verschijnselen als zeer tijdelijk worden beschouwd. Eenige weinige dageu het bed te houden, zich niet aan koude bloot te stellen, een paar giften chinine te gebruiken, zal in de regel I noedig beterschap aanbrengen, terwijl de gemoedsrust zal terug- leereiC a's overtuigd is dat de kunst zich met hem T bemoeit en hij dus niet aan zijn lot wordt overgelaten. Weldra zal de ondervinding leeren, dat men tegen deze ziekte meer laten moet dan doen en dat natuurlijke voorzorgen meer beteekenen dan kunstmatige, voorbehoedmiddelen meer dan directe. Individualiseeren is bij een epidemie als de onderwerpelijke niet mogelijk, dus generaliseeren is de eenige en ook algemeen bekende weg om onze kunst iu dit geval, aan de lijdende menschheid dienstbaar te maken. Uit Wiesbaden wordt aan het Handelsblad gemeld Docter Mezger heeft eene gerechtelijke vervolging ingesteld tg eren de Bade-Actien-Gesellschaft te Wiesbaden, omdat de directie in gebreke is gebleven de f 85,000 te betaleD, waarvoor zij het huis" van dokter Mezger te Amsterdam had gekocht. I jjeze som moest den lsfen Januari worden betaald, doch de directie van het Sanatorium deed dit niet. De betrekking tus- I schen dr. Mezger en de Maatschappij kan nu voorgoed als t geëindigd beschouwd worden. „"Waarom nog" Liberaal 095 zoo vroeg dezer dagen de heer Kerdijkln zijn orgaan het Soc. Weekbl., bepleitende waarom hij zich niet van de liberale partij had afgescheiden. Naar aanleiding van dat artikel schrijft nu de ArnA. Cr. over partijverband en partijdiscipline. Terwijl De Amsterdammer den heer Kerdijk verwijt, dat hij zich bij de liberale partij heeft aangesloten, duidt de Arnh. Ct. liet hem euvel, dat hij zich niet vast genoeg aan de liberale partij verbonden rekent. Zij spreekt over dit bijzonder geval omdat de zaak van algemeene toepassing is. „De daad van aansluiting aan eene partij is", zegt de Arnh. Ct. o.a., //zonder twijfel een uitvloeisel van vrijen wil, maar toch niet in de allerruimste beteekenis van het woord. Toen de heer Kerdijk in de Tweede Kamer kwam, heeft hij zich aangesloten bij de liberale partij. Waarom Alleen omdat hij die partij verkieselijker vond dan de anti-revolutionnaire of de ultramontaansche Volstrekt niet. Bij de anti-revolutionnaire of de ultramontaansche had hij zich onmogelijk kunnen aan sluiten, niet omdat de kiezers te Amsterdam zich daarover terecht zouden beklaagd hebben, maar omdat de heer Kerdijk vóór zijne verkiezing reeds behoorde tot de liberale partij, ook al had hij zijne eigene denkbeelden omtrent sommige onder werpen gelijk trouwens elk partijgenoot, ook de meest getrouwe, hebben kan in afwijking van het partijprogramma en na zijne verkiezing, als Kamerlid, had hij zich onmogelijk bij eene andere dan de liberale kunnen aansluiten. Zijne aan sluiting was even correct en natuurlijk, een even noodwendig gevolg van zijne instemming met de liberale beginselen en de hootdtrekken van het liberale programma als het isolement in de Tweede Kamer is van den heer üomela Nieuwenhuis." En verder: z/Wil eene politieke partij nuttig en werkdadig optreden, dan zijn twee eigenschappen in hare leden allereerst noodiger moet gevoel van solidariteit, er moet discipline bestaan. Het bezit van deze twee eigenschappen maken onze tegenstanders krachtig; haar gemis de liberalen zwak en machteloos. Dat gemis blijkt uit de zelfverdediging van den heer Kerdijk hij beschouwt zich niet als een samenstellend deel van de liberale partij, waaraan hij zich aangesloten heeft, maar ziet in die partij een ding buiten zich, waarmede hij medegaat omdat „van samenwerkinking met haar nog het meest voor hetgeen ten bate van land en volk wordt gewenscht" te verwachten is. Hier ontbreekt dus elk gemeenschapsgevoel; elk besef van solidariteit." Geen verstandig, zaakkundig man zal, merkt de Arnh. Ct. aan, ooit gelooven, dat een door eene partij gedaan voorstel, een maatregel of uitgewerkt wetsontwerp, door eene door haar gedragen Regeering ingediend, volkomen en zuiver de meening uitdrukt van de dertig, vijftig, zestig of meer leden van die partij in het Parlement, die allen daaraan hunne stem verleenen. Zelfs bij partijen die, krachtens haar eigen levensbeginsel, geleid en geregeerd worden met ijzeren hand, door de tirannie van een enkel, lang niet altoos verlicht, despoot, kerkelijk of wereldlijk, nationaal of vreemdeling, is die volmaakte overeen stemming, ten spijt van de blinde onderwerping aan het gezag, haren leden opgelegd, onbestaanbaar bij partijen wier levens beginsel de zedelijke vrijheid en de samenvoeging het product alleen van overtuigingsgemeenschap en vrijwillige aansluiting is, wordt zij ondenkbaar. De vrijzinnige, die eene vaste overtuiging bezit zelfs omtrent alle kleine bijzonderheden van wetgeving en regeling, moet weten, dat hij, wanneer zijne overtuiging met die van andere in botsing komt, tot transigeeren verplicht is, want zonder transacte kan men geene voor allen even aan nemelijke gemeenschappelijke formule verkrijgen, b if ac^tte het noodig, de zelfverdediging van den leer erdijk te bespreken, omdat het door hem aangenomen s an. punt geheel strookt met die ongelukkige opvattingen in Cn (<U,:Zem ^er liberale partij die haar in de laatste jaren zoo rac e oos en machteloos hebben gemaakt en haar ten slotte e par einen aire meerderheid hebben doen verliezen. Dit kwam ooa van a vooropstellen van eigen persoon en eigen over- Uiging en ie met mede willen gaan met wetsontwerpen, door eigene geestverwanten voorgesteld en geheel vallende in het liberaal programma wat de hoofdzaak betreft. De geschiedenis van de inkomstenbelasting geeft er een treffend voorbeeld van. Een wenk aan koetsiers. Het Berliner Tageblatt ves tigt er de aandacht op dat wij, in onze onwetendheid, onze paarden dikwijls het meest pijn veroorzaken in den den bek. Legt, zegt het blad, maar eens uw tong tegen het gebit, nadat het den ganschen nacht in een temperatuur onder het nulpunt heeft gehangen. Gij zult er uw tong niet gemakkelijk weer van kunnen losmaken, en komt zij eindelijk vrij, dan zult gij een stuk van de huid uwer tong er op hebben achtergelaten. Dompelt men het gebit echter vooraf in warm water, dan zal dat alles niet plaats hebben. Wij maken de koetsier en voer lieden dus opmerkzaam op het verwarmen der gebitten. Met weinig moeite zijn zij in staat hun dieren veel lijden te besparen. Volgens de Duitsche weerprofeten zouden wij voor dit jaar den winter reeds achter den rug hebben en is er alleen in Maart nog wat sneeuw te wachten. Ook een advertentie „Aan inbrekers." De ondergeteekende heeft de eer aan de bovengemelde broe derschap te berichten, dat in zijn huis, waaruit gedurende de laatste zes maanden, reeds driemaal het een en ander is gestolen, nu niets verplaatsbaars van waarde meer te vinden is, uitgezonderd dikke kleeren, voor dit klimaat ondraagbaar. Daar bij den laatsten diefstal alleen documenten zijn weggenomen, die waarde hebben voor den eigenaar, zoo zal men door de terugzending derzelve, hetzij per post, hetzij op een andere wijze, ten zeerste verplichten W. E. Sandeman. [Volksstem.) Goed begrepen. Luitenant (bij de theorie in de kazerne): „Dan is er nog een order die aldus luidt: Wanneer een soldaat in een bierhuis met een burger in twist geraakt, drinkt hij bedaard zijn bier uit en gaat naar huis. Milicien Heethoofd, wat doe jij dus, als je twist krijgt met een burger Heethoofd: „Dan drink ik bedaard zijn bier uit en ga naar huis". In ons vorig no. staat in de rubriek „Uit de Pers": Een wakker strijder voor het Ultramontanisme is ongetwijfeld de heer Bronsveld" dit moet zijn een wakker strijder tegen. de Red. Aan de uitgever van de Schager Courant. Mijnheer de uitgever. Beleefd verzoek ik U het volgende in het eerstuitkomende nommer van uw blad op te nemen. Uwe berichtgever omtrent de zending van een collectie vee uit Hoorn naar Rotterdam, om te worden geëxposeerd op de Landbouwtentoonstelling te Buenos—Ayres, schijnt niet juist te zijn ingelicht. Wat toch is het geval Niet door de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afdeeling Holland's Noorderkwartier, is die collectie aangekocht en verzonden, maar vanwege „het Nederlandsch Landbou w-Comité", bijgestaan door eene commissie van 26 belangstellende personen in de verschillende Provinciën van Nederland woonachtig, financieel gesteund door de Regeering, de Provinciën, de Landbouw-maatschappijen, de Rundvee- en Paardenstamboeken en door een aantal particulieren, zullen op die Tentoonstelling worden geëxposeerd 50 stuks Rundvee, 12 stuks Paarden en eenig Wolvee, welke in verschillende provinciën werden en zullen worden aangekocht, waarvan het uit Hoorn verzonden vee een deel uitmaakt. Bij voorbaat dankzeggende voor de opname. Yerblijve ik met de meeste hoogachting, UEd. Dv. dienaar, Winkel, 16 Jan. 1890. J. BREEBAART Kz. S JP u AIME ïïa Zóó vooruit. Yan Lord Brougham, beroemd door zijne zeldzame geleerdheid op velerlei gebied, wordt gezegd, dat hij geen minuut ongebruikt liet voorbijgaan en voor alles tijd scheen te hebben. Zoodanig was zijne werklust, dat geen inspanning hem te groot was, en zoodanig was zijne behoefte om iets degelijks tot stand te brengen, dat men van hem zeide: „Zoo hij ook maar een schoenpoetser had moeten worden, zou hij toch niet gerust hebben, voor hij de allerbeste schoenpoetser van Engeland was." Het is gemakkelijk, zich midden in de wereld naar de meening der wereld te richten en in de eenzaamheid eigen meening te volgen. Maar groot is slechts hij, die te midden van het gewoel der menigte de onafhankelijkheid der eenzaamheid bewaart. Emerson. Een verkeerde keus doen aan den aanvang van ons leven is als het afwinden van een streng zijde aan den verkeerden draad. Het geeft een ontzettende verwarring, dikwijls tot over de helft. Miss Mulock. Die ééne ziel behoudt van den weg des verderfs, die doet veel. Laurillard. Slecht hij is werkelijk arm, wien verstand en kracht beiden ontbreken. Benzel-Sterman. De grootste koude wordt soms bij een warme haardstede geleden. A. C. S. Wallis. Niet wat wij geven, maar wat wij deelen, heeft waarde. Miss Mulock. G-ETEOKKEN" ZFIRICTZIEnsr. 5de Klasse. Trekking van 15 Januari. Prijs van f 1000: No. 12009 400: 13414 200: 1557 3381 179G2 20992 100: 1232 2424 4649 10760 13911 15466 18446 19593 5de Klasse. Trekking van 16 Januari. Prijs van f 5000: No. 13768 1000: 9638 400: 1976 3974 7009 8055 12426 12812 15633 16043 200: 1602 3405 16497 17429 17708 19760 100: 411 2937 4045 7172 7189 11514 13698 Ingeschreven van 15 tot en met 17 Januari 1890. Geboren Theodorus Nicolaas, zoon van Dirk Bleeker en Grietje Zuijdam. Ondertrouwd, Getrouwd en OverledenGeene. Ingeschreven van 1 tot en met 31 December 1889. Geboren 1 Dec. Grietje, dochter van Klaas Vlaar en van Antje Botman. 1 dito. Klaas, zoon van Gerrit Hopman en van Maartje Peijs. 2 dito. Jan, zoon van Jan Schager en van Marijtje Oost- Indie. 3 dito. Antje, dochter van Pieter de Vries en van Neeltje de Graaf. 20 dito. Guurtje, dochter van Evert Breen en van Jantje Grin. 21 dito. Cornelis Nicolaas, zoon van Cornelis Smiers en van Margaretha Jonker. 22 dito. Rens Lowie, zoon van Jacob Waiboer en van Jacoba Elisabeth Scholten. 24 dito. Neeltje, dochter van Pieter Kuiper en van Grietje Borst. Ondertrouwd28 Dec. Johannes Smiers, wonende te Anna Paulowna en Guurtje Smit, wonende to Rijp. Gehuwd: Geene. Overleden9 Dec. Aangifte van een levenloos kind geboren uit Trijntje van Stipriaan, echtgenoot van Pieter Voorthuizen. 10 dito. Petrus Nicolaas Poorters, oud 2 maanden. 14 dito. Maartje, Kaij, oud 50 jaren. 18 dito. Geertrui Janna HeufF, oud 72 jaren. 18 Dec. Jan Komen, oud 73 jaren. Scha ff e n, 16 Januari 1890. Aangevoerd: 3 Stuks Paarden f 60.a 110. 4 Gelde Koeien (magere f 150.a 225. 10 Nuchtere Kalveren f 10.a 19. 60 Schapen (vette) f 28.— a 40. 880 Overhouders f 20.a 28. 10 Varkens (magere) f 15.a 17. 10 B'ggen f 9.— a 11.— 20 Konijnen f .35 a .90 30 Kippen f —.65 a 1.10 45 Eenden f .60 a —.75 375 Kilogr. Boter (per Kop f —.75 a —.80) f 1.a 1.06 200 Kaas f —.20 a —.30 1600 Stuks Kip-Eieren f 3.50 a 4.50 Ml o o v n 16 Januari 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f 32.Hooi f Com missie Gras f Middelbare f aangevoerd 38 stapols, wegende 10308 Kilo. MM o o r 17 Januari 1890. Aangevoerd 15 Schapen f 24.a 33.— E tl am 16 Januari 1890. Aangevoerd: 198 koppen boter, por pond, —.60 a .635 kip-eieren f 5.a 6.per 100 stuks. Zaandam, 16 Januari 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f29.aangevoerd 4 stapels. Al Ie maar, 17 Januari 1890 Aangevoerd Kleine Kaas hoogste prijs f 31.—, Commissie f 33.50, Middel bare f 32.—, aangevoerd 200 stapels, wegende 60000 K.G. Granen. Aangevoerd: 400 hectol. Tarwe f 6.50 7.—, rogge t 5.a 6.—, gerst f 4.25 a 4.60, id chev. f |5.50 a haver f 3 25 a 3.65, paardeboonen f 5.75 a 5.90, betroee- f 12.duiven- f 6.25. Enlehttimen15 Januari 1890. Aangevoerd Heden werden alhier aangevoerd stapels Hooikaas f Graskaas fkarweizaad, nieuw f 9.a 9.75. karweizaad oud f a mosterdz. f 16.a 18.blauwmaanzaad f 11.a 12.—, vale erwten f 10.— a 12.50, groene dito f a grauwe dito f 10.a 13.Wijker vale dito f 9.— a 11.bruine boonen t 8.a 9.75 paardenboonen f 6.— a gerst 5.a 5.25, haver f 3.a 4. jPur merend, 17 Januari 1890. Aangevoerd: 94 Schapen, handel vlug prijshoudend. opgericht in denjare 1809. Directeuren: Commissarissen: Oud Raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof; President der Arrondissements-Rechtbank Lid van den Raad van State; Commissaris des Konings. Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Deze maatschappij waarborgt tegen schade, veroorzaakt doon Brand, de aangewende Blnschmiddelen en verdere gevolger van dien Koopmansgoederen worden ook voor een termijn van Drie, Zes of Negen maanden verzekerd. Nadere informatiën geeft de Correspondent alwaar de aanvragen voor Verzekeringen bij gemelde Maat schappij worden aangenomen. -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3