GELD BESCHIKBAAR. C ONCEET VOOR 9E KlllISIillt W. G. BOELE Senior. ÜNDISPENSABLE3 Cent. Locaal „Ceres", Schagen. ERAEPELIEN HOLM's QUINA LAROCHE, JACHTWATLR. Notaris BACKX, Notaris BACKX, Notaris BACKX, THEOD. WERNER, HENRI TIBBE, GROOTE OPRUIMING Geïllustreerd Maandblad voor het Kleine Volkje hofleverancier, C. J. BOELE ZOON. ASTHMA CIGARETTEN. SALMIAK PASTILLES. 2. Eene Slagerij met Woonhuis, annex en ten Oosten van bet vorige perceel, kad., sectie B, No. 454, groot 55 Cent. 1890, bij opbod, en 20 Februari d a.v., bij af dag, telkens des avonds zes uur, te ALKMAAR, in bet hotel „de Toelast. Hypothecair Credlet, tegen 3"/io 5 4 en 4710 per jaar, zonder 7 jaar vooruitbetaling van rente. Adres: Oude Gracht 158, Alkmaar. op Zondag, 2 Februari 1890, van alle soorten DaniCS- en Hinderhoeden Bloemen, JLinten, Veeren, Kant, Sa tijn, Fluweel, Pluche en alle soorten Manu facturen, zullen tegen spotprijs opgeruimd worden. Uorsetten vanaf 40 Cents. W. SWAGER. SCHAGEN. door P. LOUWERSE. Iedere maand verschijnt eene aflever).* niet s a 10 platen, versjes en vertellingen. Aa;*J naam voor moeders om niet de kleintjes leerzaam te spelen. - -S* Prijs 12 Nommers a 15 cent. Uitgaaf van JOU. YKEMA 's Hage. Amsterdam, Botterdam, 's Gravenhage, liefden, Utrecht, Oprichter der vroegere Firma Groningen, Hampen. Gedeponeerd en ingeschreven den 2 November 1888. KAMPEI. Gevestigd sedert I84ï. LAAGZIJDE, DADELIJK kunnen op de Drukkerij der Schager Courant een paar flinke JONGENS geplaatst worden, die in het zetters- en drukkersvak hun bestaan willen vinden. Ook kan een Jongmaatje oogen- blikkelijk als zetter in betrekking treden. Aangifte in persoon bij J. WINKEL, Drukker-Uitgever. Aanbeveling. en staalhoudcnde Ruina Uaroehe, is de meest krachtige en ver sterkende M1AA-WIJA. Kraepelien en Holm, J. Ranke te Schagen. T zal publiek verkoopen, op Donderdag, 6 Februari 1890, 's middags twaall uur, in de Landbouw-bocieteit ,Cérès" te SCHAGEN, Een nieuw gebouwd Huis, waarin twee woningen, met Schuur, Erf, Tuin en uitmuntend Bonwland, te Schagen op Tolke, kad., sectie D, Nos. 146, 264, 265 en 266, samen groot 38 Aren, 30 Cent. Te aanvaarden 1 Mei 1890. Eigendom van den hr. H k. VRIESMAN. Inlichtingen zijn, behalve ten kantore van den Notaris, ook te bekomen bij den Makelaar S. Bregman te Schagerbrug. Breeder bij biljette n. zal publiek verkoopen in na te melden logement, op Dins dag, 11 Februari 1890, des voormiddags elf uur, 1. Het welbeklante, zeer ter nering staande Logement en Koffiehuis, met Stalhouderij, genaamd ,/s Lands Wel varen," met vergunning, bestaande in een hecht en sterk Woonhuis met Herberg, Bovenzaal, Doorrijdstal, Paarden- eu Koestal, berging voor p.m. 40 wagens Hooi, en Erf, aan de Schagerbrug, in de Z ij p e, kad., sectie B, No. 587, groot 5 Aren, 30 Centiaren. Te aanvaarden 1 Mei 1890. Eigendom van den hr. K. PLEVIER. Inlichtingen zijn, behalve ten kantore van den Notaris, ook te bekomen bij den Makelaar S. "Bregman te Schagerbrug. zal publiek verkoopen, op Donderdagen, 13 Februari De sedert jaren met succes gedreven Boom- en Bloemkweekerij, genaamd „Flora," zeer gunstig in de onmiddellijke nabijheid van vaar water en spoor, gelegen aan den Geestersingel te Alkmaar, met Woonhuis, Boet, Erf, vijf steenen Broeikassen, voorzien van verwarmingstoestellen, Loods en Tuingrond, samen groot 22 Aren, 83 Centiaren, te veilen in 19 perceelen en in combinatiën. Dadel ij k te aanvaarden. Eigendom van Mejuffrouw de Wed. J. P. VAN GARDEREN. Uitvoerig bij biljetten. des avonds ure, vau den Heer Solo-violist, prof. der Muziek-Academie te Dublin, en van den Heer Solo—pianist en leeraar aan het Conservatorium te Amsterdam. PROGRAMMA: 1. Introduction et Rondo Capriccioso, v. Viool, v. Saint-Saëns. Berceuse, 2* Impromptu, V00r Plano> Chopin. 8. Concerto, voor Viool,y. Paganini. PAUZE. 4. Sonate, voor Viool en Piano, v. Grieg. 5. Prelude-Sarabande-Giga, voor Viool alleen, v. Bach. Lied ohne Worte, Mendelssohn. 6. Traumeswirren, Piano-solo's, y. Schumau. alse Caprice, y, Schubert-Liszt. 7. Pomance' voor y:oni v. Erans Coenen. Danses Espagnoles, y. Sarasate. Entree f 1,per persoon. Plaatsen te bespreken vanaf heden aan het lokaal a 10 Cts. Ver koophuizen^: Vijgendam en Rem brandtsplein Hoogstraat en Wijdenmarlctsteeg. Spuistraat. Breedestraat. Choorstraat. Sigarenfabriek de Markten. JDepóts Schagen. 1* u r tn e r e n d. li r e d a. Hen Helder. Bosch. Koog aan de Zaan. Bordrecht. Gorinche tn. Tiel. IV inschoten- Haarlem. Brieher gen. IV o r m e r v e e r. JP enang. Batavia. S a mar an g. Soerabatfa. Christiania. Kopenhagen. De ondergeteekende acht zich gedrongen, zijnen 'harte- lijken dauk te betuigen aan den Heer W. H. ZICKEN- HEIMER, fabrikant van den Rijnlandschen Druiven- Borst—Honig. Reeds geruimen tijd door een zware koude en bezetting op de borst aangetast zijnde, gebruikte ik op aanraden bovengenomden honig en wel met een ver rassend gunstig gevolg, zoodat ik thans weder in staat ben, mijne gewone bezigheden, die ik gedurende eenige weken moest staken, te hervatten. Ik kan derhalve deze borsthoning allen borstlijders ten hoogste aanbevelen. Asperen, (Zuidholland). G. VAN OCHTEN. Alleen echt verkrijgbaar in flesschen h fl. 2.met geele h fl. I.met roode en h 65 Cent met witte capsulen, welke nevenstaand fabriekstempel dragen, te Schagen, bij J. GROOT Tz.te Alk maar, bij BRUINVIS BAKKER, Apoth.; te Den Helder, bij W. V. BRUINVIS. Aanbevolen door tal van Binnen- en Buitenlandsche Genees- heeren. Verkrijgbaar in flesschen h f 1.90 en 1. De inademing van den rook dezer Cigaretten geeft den LIJDER aan ASTHMA terstond verlichting, in Etui's a 80 en 50 centen. Een algemeen, als goed erkend middel bij HOEST en VERKOUDHEID. Oplossend en Verzachtend; in fleschjes h 20 cent. Apothekers te ZEIST, te SCHAGEN, bij den Heer W. A. Hazeu, Apoth. Alkmaar, A. Conijn A z., Apoth. Helder, Jelgersma Gz., Apoth. en verdere bekende depots. Onschadel ijle voor Kinderen Uit de Fabriek van J. A. BASIE te Alkmaar. Dit water vernietigt in een goede wassching het levend on rein bij kinderen, zuivert en geneest het hoofd van Kliersto Alleen onschadelijk en zeker werkend, te verkrijgen bij Per Flacon f 1.Halve Flacon f 0.50. Roode loop Diarrhé en Darmkwalen. - l„ al]e gevallen van rooden loop en diarrhé, waarbij Holleway's Zalf t°wce of driemaal per dag goed op den onderbuik gewrevenfs geworden met dmTf/ r T d Hevichting besPeurd en het voortgaan met dezelfde veilige behandeling, geholpen door het gebruik an warme zeine pappen, heeft steeds genezing be werkt. Tot me v ost en meelspijzen moet men ook gedurende den aanval zijne oev ucit nemen. Vaste zelfstandigheden, vruchten en groen en moeten zorgvuldig vermeden worden, tto dat de meest verontrustende teekenen verdwenen zijn, door vlijtig met deze genezende en verkoelende Zalf n te wrijven. SNELPERSDRUK VAN J. WINKEL, TE SCHAGEN-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4