Van bevoegde zijde wordt ons verzocht belanghebbenden aan te raden, zich gedurende het herstellingstijdperk der influ enza niet te spoedig naar buiten te begeven, aangezien de meeste steifgevallen na influeLza veroorzaakt zijn, en indien men genoodzaakt is uit te gaan, dan omzichtig daarin te handelen. Men kleede zich vooral warm en ademe door den neus en niet door den mond. Op de vergadering der afdeeling Wieringerwaard der Holl. M. Landbouw, is de houding van onzen afgevaar digde, den beer Mr. V. d. Kaay in zake de wik- en we^l°°r'e° sterk gegispt! Door den voorzitter, den heer J. Zijp Hz. werd gevraagd of het niet gewenscht was nu, dat de kaasmakers ze de handen aan den ploeg sloegen om van die gehate belastin0 af te komen. ZEd. gaf der afdeeling in overweging dat eenige landbouwers zich met elkander moesten verstaan om hun kaas, voor de Alkmaarsche markt bestemd in den waag te W ierin gerwaard te doen wegen, verder zich in betrekking te stellen met eenige heeren kaaskoopers en te onderzoeken of zij even tueel bereid zullen zijn, de kaas bij aankoop op de markt te Alkmaar te accepteeren in wicht, als op het door den verkoo- per vertoonde waagceel is aangegeven. Ook de heer W. Teengs, de secretaris der afdeeling, schaarde zich aan de zijde van den heer Zijp en wees er op, hoeveel moeite de Vereeniging tot ontwikkeling van den landbouw in Hollands Noorderkwartier zich voor de wik- en weegloonen heeft gegeven weliswaar is alles wat zij de laatste dagen heett gedaan, vruchteloos geweest, doch aaD deze Vereeniging was het zeker in geen geringe mate te danken, dat steeds het oog is gevestigd op het onbillijke en onhoudbare der heffing. Nog herinnerde de heer Teengs aan de laatste verkiezing voor de leden der Tweede Kamer, toen in dit district juist om de bekende grieven tegen den heer v. d. Kaay, de heer Mr. I. A. Ley tegenover hem kandidaat was gesteld. De platte- landsche kiezers in ons district zagen in den heer v. d. Kaay toen reeds meer den vertegenwoordiger der Stad dan van het district Alkmaar. De heer Teengs verklaarde dan ook te vertrouwen, dat bij eene volgende verkiezing de landelijke be volking in dit district als één man zal opstaan, om te trachten, iemand af te vaardigen, door wien de belangen van den land bouw meer naar behooren worden behartigd. Te Oosterend op Texel moet een schipper zich zoo drif tig gemaakt hebben op een jongen, dat hij een knaap eene dusdanige mishandeling toediende, dat terstond geneeskundige bijstand per telephoon moest worden aangevraagd. Dokter Stam onderzocht den jongen en bevond, dat hem inwending ernstige kneuzingen waren toegebracht. De politie heeft onverwijld een onderzoek ingesteld. Jongstleden Zondag zou te West-Grafdijk eene uitvoering gehouden worden van de Gijmnastiek vereeniging „Balo" te De Rijp. Niettegenstaande den gunstigen roep die van „Bato" opgaat, was de vergadering echter zoo slecht bezocht, dat de vereeniging besloot de uitvoering niet te doen doorgaan en de entrées terug te geven. Jammer genoeg, want uit de 2 nummers, die „Bato" ons liet zien, bleek 't dat onze hoog ge spannen verwachting dien avond niet beschaamd zou zijn geworden. 't Is te hopen, dat wanneer Bato het plan later nog eens opvat een anderen weg worde ingeslagen, dan nu gevolgd was. De toestand van de Langedijker landbouwers laat tegen woordig wel te wenschen over. De prijzen van de nog in massa voorradige kooien zijn z66 laag, dat menig bouwertje vooral (de kleinsten dragen ook hier het zwaarst) zich de weeën van Kerstmis, als de huur betaald moet worden, zeer goed her inneren en er niet zelden onder gebukt gaan. Een gevolg is, dat er betrekkelijk weinig verdiend wordt, want hoewel de kool met dit weder zeer aan bederf onderhevig is, doen de eigenaars zooveel mogelijk voor zooweinig mogelijk, 't Is voor iedereen te hopen dat in dezen toestand spoedig verandering moge komen 1 Drie jongens, die te Amsterdam een ingezetene op de publieke straat hadden aangerand en van zijn gouden horloge met ketting beroofd, werden Vrijdagnacht, op aanwijzing van den beroofde, in hechtenis genomen. Aangezien bij fouilleering niets op de gearresteerden werd gevonden, begaven zich drie agenten naar de Servetsteeg, de plaats waar de verdachten zijn aangehouden, en stelden daar een onderzoek in met het gunstig gevolg, dat horloge en ketting in een der aldaar geplaatste vuilnisbakken werd teruggevonden. De aanranders zijn in be waring gebleven. De wakkere dienstbode Geertruida Blommer is, ter waar deering van haar gedrag bij den brand in de Huidenstraat te Amsterdam door H. M. de Koningin bedacht met eene gift van f750. 5 Het is trouwens gebleken dat een groot aantal personen in ons land het wenschelijk geacht hebben de trouwe dienstbode tastbare bewijzen hunner waardeering voor hare kloeke daad te doen toekomen. De influenza onder het garnizoen te 's-Hage is niet alleen sterk aan het verminderen, doch ook nieuwe gevallen komen in de laatste twee dagen niet meer voor, Verleden week overleed in de buurtschap Hertme, ten huize van den heer Barendtszen, de dienstbode Aleida Meijer in den ouderdom van 95 jaren. Zij was de oudste ingezetene dier gemeente en heeft van haar 14de jaar gediend, zoodat zij ruim 81 dienstjaren telde. Al dien tijd is" zij bij de familie Barendtszen geweest, waarvan zij vijf geslachten mocht beleven. In den laatsten tijd was zij sukkelende, en werd zij met den meesten zorg en liefde ten huize van haren meester verpleegd. °P de zevende algemeene vergadering van de afdeeling Noord-Holland van het Nederlandsch Rundvee-Stamboek te houden op Maandag 27 Januari, 's middags half een ure in een der lokalen van het hotel „Krasnapolsky", te Amsterdam, zal o.a. behandeld worden verslag van de algemeene vergadering der vereenigiDg, te Amsterdam gehouden 13 Mei 1889, door d„„ heer K. Koste, Hs, WH»!* V» fc bestuur, die den 1 Januari 1890 optreden, i p Q de aftredende en niet herkiesbare heeren zes Goede Hz. en 11. J. K. van der Steen benoem ng va afgevaardigden naar de eerstvolgende algemeen verg g Vereeniging te Amsterdam; bepaling van de pla volgende Vergadering der Afdeeling zal worden gehou en port over de rekening over 1889 en concept-begrooting voor 1890, door den heer C. de Boer; bespreking van voorsteüen ter opname onder de punten van beschrijving voor de eerst volgende algemeene vergadering der Vereeniging. Afgepoeierd. Toen de sneltrein van Emmerik Vrijdag middag ten 4V„ ure het station Utrecht binnenstoomde om zijn reis naar Amsterdam te vervolgen, ontstond plotse ing een defect aan de locomotief, waardoor de trein on™dde'UJ stond en niet verder kon. De machinist klom dadel.jt van zijn machine en was druk bezig naar de oorzaak der fout te Aan nieuwsgierigen ontbrak het niet. Een soort heer met rotting en lorgnet en nog al blufferig, stelde zich op den voorgrond en vroeg op verwaanden toon „Zeg, machinist, wat scheelt die machine?" Onze oude en ervaren spoorwegbeambte keek aen fat heel leuk aan en zeide kalm weg: „Wel moet jij dat nog vragen, die heeft de influenza Met een gezicht zoo rood als een kers droop de blutmake. ouder daverend gelach der menigte af. Zekere D. te Mierloo zou voor een paar dagen te Helmond een kalf leveren. Hij brengt het per as stadwaarts en aan t spoor lost hij de vracht. Hiermee bezig, staat hij achter op de kar, die door zijn zwaarte (want hij is een stevige) omslaat, waardoor ons boertje onder de kar en onder het zware mes a raakt. De toeschouwers snellen toe en zeggen: „voor de halve stad wilde ik niet in zijn plaats zijn!" Doch D. kruipt onge deerd onder die massa te voorschijn. Geen nood, ze§'; "iJ» heb voor zwaarder vuren gestaan. Voor eenigen tijd viel ik bij ons van den hooizolder en brak twee ribben. Mijn vrouw sprak van den dokter; ik wilde er niets van hooren, duwde wat hier en daar op mijn borst en alles kwam in orde. Ik heb daar nu wel een grooten bult, knobbel of gezwel, maar dat hindert niet. Het mooiste van alles evenwel is (en 't is alles de zuivere waarheid) onlangs was ik bij ons weer op den hooizolder aan 't scharrelen, eu daar er niet veel hooi meer op was, viel ik tusschen de opleggers door, en den rechterschouder uit elkaar. Ik leed een paar dagen geweldige pijn, maar ik dacht, het zal wel komen, en het kwam ook, want de vorige week trapte ik door de ladder op den stal; ik sloeg gauw mijn hand om een balk boven me, en zoo kwam mijn schouder weder in het gelid. (Z. Ct.) Onder Zoeterwoude is een burger uit Leiden, wiens hoed in de Haagsche trekvaart waaide, bij de poging om zijn hoofd deksel terug te bekomen, in de vaart gevallen en verdronken. Hij laqt eene weduwe met vier onverzorgde kinderen na. In zake de volkstelling zijn zonderlinge feiten voorge komen. Het zonderlingst echter klinkt gewis het feit dat er in Gelderland een burgemeester te vinden is geweest die, niettegen staande herhaalden aandrang van tellers, niet is overreed kun nen worden de hem in de plaats zijner woning aangeboden telkaarten in te vallen. De tellers hebben nu van hun kant gedaan wat de voorschriften gebieden en tegen den burgemeester proces verbaal opgemaakt, In de Zuth. Ct. wordt een klacht geuit over de Holland- sche laksheid, waarvan o. a. de Nederlandsche Heidemaatschappij weder de doorsluandste bewijzen heeft ontvangen. Door het be stuur werd bij de opricttting aan de pl. m. 11.00 Burgemeesters in ons land gevraagd, zooal niet toe te treden tot het lidmaat schap, althans te willen berichten, of zij al of niet genegen waren het bestuur te helpen. Daarop kwamen nog geen 50 antwoorden. Later bij een herhaling kwamen nog 20 antwoorden. Wij Hollanders kunnen ons nu eenmaal niet losmaken van de stelling, dat het beter is zijn geld in gewaagde Amerikaansche sporen te steken, dan voor een werkelijk nationaal belang eenige risico te loopen. De groote grondeigenaren worden wel voor f 2 lid van de Maatschappij, maar meer kan men dan ook niet Vergen Een leering van het gymnasium te Maastricht heeft, om zich te wreken op een leeraar, die hem een niet onverdiende straf opgelegd had, diens doodbericht als advertentie in de courant doen plaatsen. Hij is dadelijk van school weggejaagd, na eerst tot zijn betering als een echte kwajongen behandeld te zijn. De leeraar had aanvankelijk eene klacht bij de justitie ingediend, doch heeft die spoedig teruggenomen. Uit Apeldoorn wordt gemeld, dat H. K. H. Prinses Wilhelmina eenige dagen lichtelijk ongesteld is geweest, maar in het laatst der vorige week weder een rijtoertje heeft ge daan. H. M. de Koningin ziet men dagelijks in den omtrek rondrijden. De eigenaar van een huisje te Zeist heeft de bewoners, een half wijzen man met Vrouw en vier kinderen, zonder vorm van proces op straat gezet. In lompen gehuld, zwerven thans deze ongelukkigen midden in den winter geheel broodeloos rond. Tegen den eigenaar is proces-verbaal opgemaakt, daar hij boven genoemde handeling zonder deurwaarders-exploit ten uitvoer heeft gebracht. Men deelt mede, dat bet bericht omtrent de terecht stelling van den agent van politie L. Bosch te Monnikendam, voor de rechtbank te Haarlem, niet geheel juist is. De burge meester gat alleen gunstige betuigenis over het vroegere levens gedrag des beklaagden. Uit het requisitoir bleek dan ook niet dat de burgemeester wel wat al te gunstig had verklaard over beklaagde's gedrag ten opzichte der geïncrimineerde feiten nl. verduistering. Een leelijke vergissing. De vrouw van zekeren v. Z. herbergier in de Harpstraat te Utrecht, nam verleden week een der kruiken, die op de toonbank stonden en meende zich daaruit een glaasje licht bier in te schenken. Nadat zij een teug genomen had, zakte zij plotseling ineen en verloor het den de bewustzijn. Haar man liep dadelijk naar een geneesheer, die toeva'li" in de buurt woonde en te huis was. Zijne vrouw had bij vergissing de kruik met loog genomen. Zij is tengevolge daarvan ernstig ongesteld. Ook het Grootboek heeft influenzazij die rente moesten ontvangen, hebben in de plaats daarvan bericht gekregen, dat g de betaling uitgesteld is wegens ongesteldheid van .ijna alle beambten. F Men schrijft uit Grave J V., die in dronkenschap zijne vrouw met nieuwjaar zeeiffi ernstig 'verwondde, en daarna uit vrees voor de gevolgen van hier vluchtte, is in de vorige week te Lobith, waar hij als schippersknecht verblijf hield, gevangen genomen. Hij had, waarschijnlijk in een oogenblik van berouw, aan de steeds in het gasthuis verpleegde vrouw eene brief geschre- ver. waarin hij zich zelf beschuldigde, en verzocht, hem toch niet bij mogelijke strafrechtelijke vervolging te bezwaren. Die brief viel de politie in handen, en onmiddellijk gaf de officier van justitie last, den voorvluchlige gevangen tenemen, waarna hij naar 's-Bosch werd oveigebracht. I Verslag van de Vergadering van den Raad der gemeente Schagen, gehouden op Woensdag22 Januari '90, 's morgens ten 10 ure. Afwezig de heeren: Asjes en Stammes. Bij de opening dezer eerste vergadering in dit jaar, vond de voorz., Mr. C. H. Beels, aanleiding den raadsleden zijn dank te betuigen voor de medewerking, welke ZEd.Achtb. in het afgeloopen jaar mocht oudervinden. Al was het een korte tijd geweest, toch was dat tijdsbestek lang genoeg geweest om die medewerking te leeren waardeeren en roept ZEd.Achbt. die ook nu weder in voor dit jaar, ook in het belang der gemeente. Naar aanleiding der notulen, welke na lezing goedgekeurd werden, vraagt de heer v. d. Maaten of in zake het meisje Geel, de zorg voor haar beslist voor de gemeente Schagen opkomt, daar toch haar vader leeft. Voorz. deelt mede dat ingevolge de nieuwe armenwet het meisje, verkeerende onder deze omstandigheden, nu komt ten laste van de gemeente, waar zij zich bevindt. Tot de ingekomen stukken behoorden a. Brief van Ged. Staten, waarbij goedgekeurd terug, de begrootiug 1890. h. Idem van den Voorz. van Ged. Staten, waarbij goedge keurd terug de gewijzigde verordening op het Vergunningsrecht. c. Proces-verbaal Kasverificatie, gehouden 27 Dec. 1,1. sluitende met een batig saldo van f 4061.22y3. d. Een brief van den inspecteur der posterijen, meldende dat bij ZEd. geen bezwaar bestaat voor de opstelling van een tweede brievenbus in de gemeente, doch dat de door het gemeentebestuur voorgedragen plaats (in de Heerenstraat tegen het perceel van den heer W. Roggeveen) bezwaar oplevert, daar die op slechts ongeveer 300 Meter van het postkantoor verwijderd zou zijn. Het verzoek moet dus afgewezen worden, tenzij men een verdere standplaats aanwijze. Voorz. deelde mede dat het Dag.Bestuur wel over een andere plaats heeft nagedacht, doch kwam tot het besluit dat er dan niet één bus, maar dat er drie aangevraagd zouden moeten worden, hetgeen toch wel zou geweigerd worden. Op voorstel van den heer v. d. Maaten. die gelooft dat de heer inspecteur in deze kwestie niet voldoende is ingelicht, wordt met algemeene stemmen besloten, dat ter fiue van deze kwestie B. en W. een uitvoerig schrijven zullen richten tot den Minister, onder wiens ressort het toezicht op de Posterijen berust. Nu kwam de behandeling der navolgende adressen aan de orde: 1. Een adres, D. Wit c. s., houdende verzoek, dat het gedeelte van den Tolkerdijk, gelegen tusschen Tolkerbrug en den Groenvelderweg, 1300 Meter, in herfst en winter steeds in aller ellendigsten toestand verkeerende en meer op een modder poel dan op een weg gelijkende, hetzij in eens of bij gedeelten van gemeentewege behard worde. Daar die dijk behoort aan de Herv. Kerk en ook het Polder bestuur bij het onderhoud er van betrokken is, stelt het Dag. Bestuur voor, dat de gemeente met de Kerk- en Polderbesturen in onderhandeling trede en bij gunstigen uitslag daarvan, dan op de gemeente-begrooting voor het volgend jaar een subsidie voor dit werk te stellen. De heer Hazeu, tevens Kerkvoogd, deelt inede, dat door het Kerkbestuur over dit punt reeds is beraadslaagd, doch dat bedoeld bestuur heeft gemeend, dat van hem het doen van zulke hooge onkosten niet mag gevergd worden. Vroeger heeft wel is waar het Kerkbestuur eens bijgedragen tot het in orde brengen van een ander deel van dien weg, doch dat was toen geschied ter wille van het algemeen belang. Nu geldt het slechts het belang van particulieren. De kerk betaalt evengoed nog elk jaar een f 60 tot onderhoud van dien dijk. De heeren v. d. Maaten en Plomp meenen dat het juist op den weg van het kerkbestuur ligt, het beharden van dien weg in orde te brengen, daardoor zal het jaarlijksch onderhoud veel geringer worden en ook door den verbeterden toestand van dien dijk, zullen ook de kerkelijke eigendommen, daar langs liggende, meerdere huurwaarde bekomen. Wordt besloten gelijk voorstel van Dag. Best. te handelen. Met algemeene stemmen werd nu, naar advies van den voorz. aangenomen op het adres J. Roggeveen Wz. c.s, verzoekende opheffing der belemmerende bepaling omtrent het rijden met hondenkarren in de kom der gemeente, te melden, dat bij de herziening van het politie-reglement eelet zal wmvlpn bezwaren. politie-reglement gelet zal worden op hunne In zake den toegangsweg naar het Station deelde mede d t de k nu "n" De wollil g' ,riJks-°Pzlenf te Haarlem, was als vertegen- g van ie rijk met den heer Burgemeester bijeengekomen; een Concept-overeenkomst was gereed; Z.Ex. de Minister had en ïeer urgemeester gemachtigd tot aankoop van het terrein e aan oop is reeds geschied; de pachter van het grasgewas van a terrein heeft zich tegen billijke schadevergoeding tot a s an van zijn recht bereid verklaard, zoodat de raad nu nog s ec lts de overeenkomst behoefde te bekrachtigen. it bedoeld concept, hetwelk nu werd voorgelezen, bleek

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 2