AHSTERDAHSGHE KOFFIE W. VADER, UIT DE PERS. ZWARTE THIBETS, f cresteld en ook. aiuua uuur ucn laau uesioien 332ste STAATSLOTERIJ. Gemeente Schagen, Gemeente Zijpe. Advertentiën. van de Firma A. VERZIJL te Amsterdam, zeer geurig en zuiver van smaak, in blikken bus ad f 0.25 per 1/4 KG. (bus 3 cent extra) verkrijgbaar bij J. GROOT T z., Molenstraat 6, te Schagen, Plattelandsche Bankvereeniging, SPAANS Co. Timmerman, Blaauboer Co., t© Schagen, Kapitaal ƒ600,000. De Directie. Alhoewel de prijzen der wol zeer stij gende zijn worden zoowel als alle andere stoffen zeer goed koop door mij verkocht. Soliede Naaimachines a f 20. r Jen aanleg van dezen weg doorliet Rijk werd toege< pan f 2230. «innT dch wj - i. dezelve door het aan het Dag. voorkwam dat de in het contract verplichte weg-behar- ter breedte van 2.50 Meter wel wat te smal was, werd bespreking van enkele onderdeelen, door het Dag. Bestuur eene door 'den gemeente-architeit op verzoek van B. en W. begroeting dezer kosten was gemaakt en 1 1 -i noo liopoonnH wv»-CJ i qQ8 beraamd waren, en Je zen op t W- (Bestuur pmg bedoeld concept-overeenkomst goed te keuren; 'l aan den heer do Jong voor te stellen in de overeenkomst j nemen dat de beharding minstens 2.50 M. mag zijn c en dan de beharding te brengen over eene breedte van Voorz. deelde mede, dat met betrekking tot de assurantie der nieuwe onderwijzerswoning, aauvrage was geschied door den heer Ph. de Heer, ten behoeve der Maatschappij Utrecht, zien de vroegere onderwijzerswoning ook bij die Maatsch. verzekerd was geweest. Op voorstel van den heer Plomp werd het aan B. en W. vergelaten, bedoeld perceel daar te assureeren, waar zij dit het best zullen achten, ook met het oog op de onkosten der ver- zekering. Werd nu mededeeling gedaan van den uitslag der gewone rijjksche verpachting, die ditmaal f 350.minder had opgebracht dan het vorig jaar. Gegund waren Heffing Marktgeld aan Plukker, voor de Wilde, Hornong, P. Dekker, de Wilde, 511.— Schapen u de Wilde, f 350. Varkens u Hornong, f 75.— konijn en gevogelte P. Dekker, f 16. Belasting Schapenhokken K de Wilde, f 375. Grasgewas, f 13.50 Rietgewas was opgehouden voor f 930.75 De houtverkooping had f 138.25 opgebracht. Ten slotte deelde Yoorz. mede, dat ZEd.Achtb. er in was geslaagd in het gesticht Neerbosch tegen 1 Maart plaatsing te i vinden voor het meisje Geel, onder vergoeding van f 1.50 per week en stelde ZEd.Achtb. nu voor, hiertoe te besluiten, en t nog f 30 bovendien aan de Directie van dat gesticht ter hand te stellen voor kleeding der verpleegde. Bij de nu volgende rondvraag wijst de heer v. d. Maaten i er op dat er nog een familielid Geel in Schagen rondzwerft, namenlijk een jongen van ongeveer 16 jaar. Voorz. zegt dien kwajongen zeer goed te kennen, doch deze i staat onder de moreele verzorging van den te Barsingerhorn wonende toezienden voogd Kossen, die den jongen echter herhaaldelijk weder naar Schagen zendt. Het gaat evenwel niet aan, de gemeente Schagen te belasten met den zorg voor de havelooze kinderen, die goed vinden Schagen binnen te trekken of er misschien binnen gestuurd worden; die jongen is boven dien besteed geweest bij Rustenburg, doch om zijn gedrag teruggezonden naar den voogd. Bovendien hoort deze jongen te huis in Haarlem. De heer Roggeveen vraagt eenige inlichtingen omtrent het aan te koopen terrein voor een vuilnisbelt. - Voorz. deelt mede dat er geen enkel aanbod van terrein is ingekomen en meent dat de keuze thans bepaald is tusschen het land van den heer Kruijer en dat van den heer Kooi, die -grond aanbiedt tegen 75 cents met recht van overpad over i zijn aangrenzend land. Ingevolge voorstel des voorzitters wordt besloten een onder zoek in te stellen naar de kosten van gereedmaking der bedoelde terreinen, naar de koopsommen en naar de schadevergoeding van den pachter der tegenwoordige vuilnisbelt. Ten slotte vraagt de heer v. d. Maaten wie er belast zal zijn met het opzicht bij den aanleg van den nieuwen weg. Voorz. zegt: tijdelijk de gemeente-opzichter. De heer v. d. Maaten betwijfelt of deze voor dat werk de rechte man is. Voorz. zegt daarover niet te kunnen oordeelen, maar vraagt: wie dan? Tegelijk deelt voorz. nog mede, dat B. en W. voorstellen, de aanbesteding in dubbel te houden 1ste voor -het grond werk en 2de voor het afwerken. Door dezen maatregel zullen velen onzer gemeentenaren kunnen mededingen. Op voorstel van den heer Plomp, wordt ter beantwoording van de vraag van den heer v. d. Maaten, besloten, dat het bestek van aanbesteding, vóór de aanbesteding ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan den heer de Jong. Met algemeene stemmen werd ook nog besloten de aanbe steding in dubbel te doen houden. Hierna werd de vergadering gesloten. Oncler d.e nieuwe wet. De clericale Raad van Dinxperloo heeft 41 kinderen van de openbare gejaagd, tengevolge van een genomen besluit om voor kinderen die den leeftijd van 12 jaren hebben bereikt, de school te sluiten. Van zulk soort „leegpompen" zal men meer hooren. Maar wat Mackay er eens van zeggen zalVoorwaar een on geluk voor een geslacht, dat onder zulk eene bedeeling moet leven. Die 41 kinderen zijn nu verwezen naar de straat, leuzij de bijzondere school zich over hen ontferme en de ouders met het onderwijs, daar gegeven, vrede kunnen hebben. Onlangs werd melding gemaakt van pogingen om de openbare school te Hommerts aan kant te krijgen. Daaromtrent kan nader gemeld wordenHet stichten van eene tweede bij zondere school aldaar heeft weinig bijval gevonden. De predi kant, die het hoofd der openbare school in kennis had gesteld fflet het voorgeslagen plan om daartoe de openbare school te bestemmen, verklaarde zich er tegen, alsmede een aldaar wonend raadslid. Sedert schijnt de zaak doodgebloed te zijn. Het ging dan ook niet aan de openbare school op te heffen, als is haar getal leerlingen klein, daar uren in den omtrek geene andere gelegenheid is om openbaar onderwijs te verkrijgen. - *s Landsverdediging. Nu de defensie- voorstellen van den minister van Oorlog in de eerste weken, althans vóór 1 Mei, kunnen verwacht worden, zal het niet te Verwonderen zijn als de beweging tegen den persoonlijken dienstplicht, die naar velen raeenen in die voorstellen zal op genomen zijn, in de Katholieke bladen weder levendig wordt. In de Maasbode (no. 4014) geelt „v. N. te 's Gr." eenige beschouwingen over het eventueele lot dier voorstellen en zegt ten slotte: <,T\ u de Hberalen omtrent de quaestie blijkbaar verdeeld zijn, zullen wij Katholieken, als wij tenminste ernstig willen, hoogst waarschijnlijk de eindbeslissing in handen hebben. Ofschoon er op dit oogenblik o.i. van eene herleving der beweging van het vorige jaar geen heil te verwachten is, mogen onze Katholieke kiezers echter gewaarschuwd wezen. Meer dan ooit wordt het langzamerhand zaak om aandachtig den loop der gebeurtenissen na te gaan en van tijd tot tijd het „Wachter, wat is er van den nacht?" te doen hooren. „En wanneer dan, wat God verhoede, de voorstellen tot in voering van den persoonlijken diensplicht weldra aan de Kamer mochten worden ingediend, laten wij Katholieken dan toonen, dat het ons met ons verzet daartegen ernst is, door bij monde onzer Kiesvereenigen te verklaren, dat geen enkel Afgevaardigde, hetzij Roomsch, hetzij anti-revolutionnair, die zich daarvoor mocht verklaren, nog langer op den steun der Katholieke kiezers zal kunnen rekenen. •VAOATTJU-jRIB EÏÏRTE HST NOORD- en ZUID-Z1JPE. 26 Jan. Ds. Bron, Schagerbr. nam. Burgerbrug voorm. 2 Eebr. Pareau, Oudesluis voorm. St.Maartensbr. nam. 9 h n v. Kluyve, nam. voorm. 16 Bommezijn, Schagerbr. voorm. Burgerbrug nam. HELDER en HUISDUINEN. Huisd. voorm. Helder nam. Helder u u Mühring, Huisd. Helder nam. 16 Hobus, Helder W IEJIIN GEN. 26 Jan. Ds. Mühring, d. O. voorm. H. nam. 2 Febr. Hobus, W. D. d. O. D. 9 te Gempt, d. O. H. D. 16 u Bron. H. d. O. GrETKOKZKIElSr PB/IJZENT. 26 Jan. Ds. v. Kluyve, 2 Febr. Fetter, 5 de Klasse. Trekking van 21 Januari. Prijs van f 15000: No 17908 ii n „10000: 4171 n ii 1500: z 9351 175G9 ii 1000: ii 7027 15448 15578 18672 20917 n ii 400: JJ 13312 v 200: ii 5035 6536 8654 11481 h n 100: ii 2211 3295 6860 6979 12457 17059 18364 HU HG E HL IJ HE STAM). Ingeschreven 18 21 Januari 1890. Geboren: Nicolaas Johannes, z. v. Hendericus van Leeuwenen Haartje Heddes. Ondertrouwd en Getrouwd: Geene. OverledenHendrina Aelberts, oud 29 jr. 5 md. Ingeschreven van 10 17 Januari 1890. GeborenDieuwertje, d. v. Cornelis Francis en Keeltje Kater. Jan, z. v. Gerrit Paarlberg en Sijtje Grootes. Ondertrouwd: Dirk Veer, jm., verver, 26 jr. te Schagen en Maartje Veter, jd., zonder beroep, 24 jr te Zijpe eerder te Schagen en te Barsingerhorn. GetrouwdGeene. Overleden: Ferdinand Marloo, 76 jr. wedr. van Grietje Koning, eerder geh. gew. met Neeltje Vriesman. Johannes Polder, 62 jr, ongeh. z. v. Pieter- en Oatharina Zuidam. Jll A R T B E II I C H T E M 8 18 ML oom, 18 Januari 1890. Aangevoerd H. L. Rogge 5 Tarwe 10 Gerst 10 Haver Witte Erwten Groene Grauwe Vale Bruine Boonen Geele Witte Paarden Karweizaad Mosterdzaad Paarden Kalveren Schapen Lammeren magere Varkens Zeugen Biggen Kippen Kipeieren Koppen Boter, 5.2, lood. A l k nt a a r 18 Januari 1890. Aangevoerd 2 Paarden Koeien en Ossen nucht. Kalveren Schapen magere Varkens Biggen Bokken en Geiten Boter per kop ('s middags 12 uur) Kipeieren Alkmaar, '20 Januari 1890. Aangevoerd Koeien en Ossen vette Kalveren Nuchtere Kalveren Schapen vette Varkens per P. Magere dito 89 140 20 6 70 70 700 1100 3 14 179 86 161 11 6 82 9 30 134 15 f a f 6.— a f 4.25 a t 3.a f a f 10.— a f 12.— a f 9.— a f a f a f 11.— a f 6.- a f 9.- a f 16.— a f 50.- a f 14.— a f 27.— a f 20.- a f 14.— a f 30.— a f 10.— a f -.60 a I 5.- a f -.60 a 7.50 5.— 4.— 13!- 15.— 11.— 12.— 6.75 10.— 18.— 80.— 22.— 35.— 27.- 22.- 40.— 14.- 1.50 5.50 —.65 f 60.— a 80.— f 170.— a 200.— f 16.— a 22.— f 18.- a 28.- f 16.— a 20.- f 10.— a 13.— f 4.— a 10.— f -,70 a —.80 f 4.50 a 5.— f 180.— a 280.— f 35.a 98. t 16.— a 22.— f 25.— a 34.50 f .40 a —.50 f 14.— a 17.- 2 28 64 76 101 55 176 956 E tl a tn, 18 Januari 1890. Aangevoerd: Aangevoerd 5 stapels kaas, wegende 798 P., prijs 26.50. i*ur merend 21 Januari 1890. Aangevoerd: Aangevoerd 86 stapels. Hoogste prijs kleine kaas f 31.— 3 stapels middelbare f 29.50 1 stapel commissie f 30. 981 K.G. Boter f 1.25 a 1.30 per K.G. 74 Runderen, prijshoudend, handel stug. Stieren. Paarden. Vette Kalveren per Kilo f —.70 a —.90, handel matig. Nuchtere Kalveren per stuk f 10 a 24.—handel vlug. Vette Varkons per Kilo f 0.40 a 0.52, handel vlug. Magere idem per stuk f 15.— a 24.—, handel stug. Biggen per stuk f 9.— a 13.—, handel stug. Schapen, prijshoudend, handel vlug. Kipeieren, per 100 stuk f 4.50 a 5.50. Heden overleed tot mijn diepe droefheid, mijn geliefde Echtgenoote, Mejuffrouw ra. ËRIHi, in den ouderdom van 76 jaar en 11 maanden, na een geluk kige Echlvereeniging van 53 jaren. P. DEKKER. TOLKE, gem. Schagen, 21 Januari 1890. DAHHBETUlGIIirG, Voor de zeer vele bewijzen van belangstelling, ondervonden gedurende de ziekte en bij het overlijden onzer geliefde Echtge noote en Moeder C. VAN DER OORD, betuigen wij onzen hartelijlien dank. Uit aller naam, door wien in alle buurten, soliede verkoopers worden gevraagd tegen ruim rabat. Door den Agent H, SWIER te Elnklxuizen, worden op zeer voordeelige conditiën soliede depothouders ge vraagd, in de omliggende gemeenten. DE gevestigd te Barsingerhorn, onder de firma SPAANS Comp neemt voortdurend gelden in deposito tegen 3, 4, 41/, pCt. s JAARS, alnaar gelang der voorwaarden welke bij het depone©- ren der gelden worden overeengekomen. Zij belast zich ook voortdurend met het koopen en verkoo pen van BINNEN- en BUITENLAN DSCHE effecten, coupons enz., en disconteeren van handelspapier, het verschaffen van voorschotten enz. Het kantoor wordt gehouden te Barsingerhorn, eiken werk dag van 10 tot 12 ure, en op den wekelijkschen marktdag te Schagen, ten huize van CORNS. KOS, firma KNIKKER, van 10 tot 12 uur. onder de firma P. TIMMERMAN Dz. J. M. KOELMAN. P. KRAMER Hz. K' E. NUMAN. Aansprakelijk voor het geheel. De Vennootschap .WESTFRIESCHE BANK" onder de firma TIMMERMAN, BLAAUBOER Co., te Schagen, neemt geld in depot tegen eene rente bij het deponeeren, vast te stellen. Plaatst geld onder borgtocht, hypothecair verband A 3'/4 en 4r pCt. enz., belast zich met den in- en verkoop van effecten en in het algemeen met die werkzaamheden, welken tot haren werkkring kunnen gerekend worden te behooren. Het kantoor wordt gehouden aan de markt te Schagen, en is geopend ieder en werkdag van 9 12 uren. Aanbevelend, SCHAGEN, LAAGZIJDE, B, 66. Prachtige gekleurde en zwarte na jet ten, uiterst billijk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3