ffi6iN-YEBPACHTM ING Tan Murwe Lijnkoeken, T. D. VOOR DE KINDERKAMER. Dr.Hl.ifl. f 5,75. J Abr. SLOOS, MAK PAARD door P. LOUWERSE. JOHs. DENIJS, Drinkt van P. Roggeveen, Schagen, te SINT MAARTEN, te DIRKSHORN, Zaterdag, den I Februari 1890, TE KOOP. LEZING Kennis der Natuur." m DADE LIJ K SCHIEDAMMER GEIMEVER. Openbare Verkooping C. Boonacker. Openbare Verkooping C. Boonacker. van T. DUYVIS J tc KooS aan d« Zaan' bekroond .net de Gouden Medaille op de Tentoonstelling te Parijs. Geïllustreerd Maandblad voor het Kleine Volkje Iedere maand verschijnt eene aflevering met 8 a 10 platen, versjes en vertellingen. Aanga, naam voor moeders 0111 met de kleintjes leerzaam te spelen. Prijs 12 Nommers a IS cent. Uitgaaf van JOH. YKEMA 's Ilage. op DONDERDAG, 6 FEBRUARI 1890, bij den heer C. KOI, te ICHAGM. Hoog-ztjde, Schaden, NICKEL KEM0NT0IR-H0RL0GE, kunnen op de Drukkerij der Schager Courant een paar flinke JONGENS geplaatst worden, die in het zetters- en drukkersvak hun bestaan willen vinden. Ook kan een Jongmaatje oogen- blikkelijk als zetter in betrekking treden. Aangifte in persoon hij J. WINKEL, Drukker-Uitgever. van der Stok, Kaan en Co N I G H T C A P de VRIEI, te Schagen. is de beste. Voor dagelijksch gebruik, vooral voor Itinde- reil als versterkend voedingsmiddel zeer aan te bevelen. Alom verkrijgbaar in bussen van f 1.70, f 0.90 en 0.50. Te Schagen bij den Heer W. Ilazeu, Apofh Alkmaar II. A. Teljer, Apoth., Helder L. Jelgersma Gzn., Apoth. voorheen: C. KEEMAHf. lerder WIlllTE BPBO V 1I1K tegen concurreerenden prijs. op Dinsdag, 4 Februari middags ten elf ure, in het Koffiehuis van CORNELIS VRIES, van: De Boerenwoning met Erf en uitmuntend V'O-jA* Bouwland, aan de Stroet, onder Sint Maarten, flMÜ kadaster, sectie B, nummers 691, 692 en 693, te zamen groot 2.07.50. Behoorende tot de onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschappen van wijlen de echtelieden AKlb SPAANS en MAARTJE DE VRIES. Nadere informatiën verstrekt de Notaris van de navolgende ONROERENDE GOEDEREN, nagelaten door Mejuffrouw JANTJE ERIKS, weduwe ARIE SPAANS, en gelegen nabij Dirkshorn. in den Sclia.g6rwsa.rd, gemeente HARINGCARSPÉL, te we.en: 1. De Huismanswoning met Erf en Tuin, aan den Middenweg, nabij het dorp, kadaster, sectie C, Nos. 2 en 3, te zamen groot .26.60. 2. Het perceel Weiland, aldaar, kadaster, sectie C, No. 10, groot 1.20.70. 3. Het Huis met Erf en Weiland, aldaar, kadaster, sectie C, Nos. 441 en 442, te zamen groot .37.40. 4. Het daarachter gelegen perceel Weiland, kadaster, sectie C, No. 353, groot 3.48.40. 5. Het perceel Bouwland en Kade, aan de Ring- sloot, aldaar, kadaster, sectie C, Nos. 344 en 345, te zamen groot 2.15. 6. Het perceel Weiland, ten oosten van den Groen- velderweg, kadaster, sectie C, No. 86, groot 2.63.50. 7. Het perceel Weiland, ten westen van dien weg, kadaster, sectie C, No. 18, groot 2.72.80. 8. Het Houw- en "YVeiland, ter weerszijden van den Staats—Spoorweg, kadaster, sectie C, Nos. 161, 160, 401 en 402, te zamen groot 2.09.30. In het geheel groot 14.93.70. Na bekomen r e c h t e r 1 ij k verlof, zal de verkooping worden gehouden op Woensdag, 13 Februari 1890, des voormiddags, 10 ure, ten herberge van P. KLOS te DIRKSHORN, en teu overstaan van den Notaris Het DAGELIJKSCH BESTUUR van de B a n n e en den Polder SCHAGEN is voornemens op des middags ten 12 ure, in het Polderhuis aldaar, in het openbaar, om CONTANT GELD, bij opbod te "V F R- PACHTEN: de W E G E N gelegen in- en toebehoorende aan den polder, op alsdan voor te lezen conditiën, alles gedurende het jaar 1890. SCHAGEN, den 20 Januari 1890. Het Collegie van Dagelijksch Bestuur voornoemd, C. SMIT, Voorzitter. Ph. DE HEER. Secretaris. Notaris te Winkel, zal publiek verkoopen, op Woensdag, 5 Februari 1890, des avonds half 7 uur, in na te melden herberg, De van ouds gerenommeerde Herberg-, genaamd F;W pde Roode Eenhoorn met vergunning en Winkelhuis, 'JX' ruime Gelag- en Logeerkamers, Kolfbaan, Stalling, zeer vruchtbaren Tuin en Weiland, alles aan en bij elkander gelegen op een der beste standen in den kom van het dorp Nieuwe Niedorp, te zamen groot 35 Aren, 79 Centiaren. Eigendom van den Heer S. GROOT. te koop gevraagd, geschikt voor den zwaren vracht wagen. Franco brieven bureau dezer Courant, motto Paard. DIJKGRAAl en HEEMRADEN van het Ambacht van West-Friesland, genaamd »de Schager- en Niedorp- perkoggen j zijn voornemens op Donderdag 6 Februari 1890, 's middags 12 uur in 't logement „Vredelust' van den Heer C. Broersma, te Schagen, iu het openbaar voor het tijdvak van heden tot het einde dezes jaars, te verhuren Het Gr rasgewas aan den West-Frieschen dijk, voor zooverre die bij het Bestuur van bovengenoemd Ambacht in beheering is, om een of tweemaal te worden gehooid. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd D. AN DER STOK, Dijkgraaf, G. HALFF, Secretaris. Door omstandigheden te koop aangeboden drie aan- deelen der Flattelandsche Bankver- eeniging te Barsingerhorn, waarop f 100 is gestort. Brieven franco onder Letter WBureau Schager Courant. van den Heer J Onderwerp: Aanvang T"1/^ uur. Entree 10 Cents. r levert voor f 5,75 een goed loopend met 1 jaar garantie. TAM ST0I1 FIRMA te NIEUWE NIEDORP. Adviseur der Maatschappij voor Ilypothécair-Crediet in Nederland. Zij is belast met plaatsing van gelden voor deze Maatschappij, welke die verstrekt op hypotheek a 3.90 zonder vooruitbe taling van rente. Des Donderdags wordt van 10 tot 12 uur, kantoor ge- houden bij den Heer W. ROGGEVEEN Cz., koffiehuis „dj Beurs," te Schagen. Puike oude MERK: Verkrijgbaar bij N. B. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE. 3i/ta&pe>iie>n Sc Jto tm'o zonder been, met been, 5«'/, V LEESCHIIOUW EI11J van Prijzen van het vleesch zijn Koevleesch: LAPJES, 47% Cent per Kih ROLLADE, KLOMPSTUK BCEUF RIBSTUK, RIBSTUK, ROLLADE, 47 BEAFSTUK, 65 GEHAKT, 47 Va versche OSSENTONG, 1.50 OSSENHAAS, 60 ii gelardeerd 70 Varkensvleesch: LAPJES, 42V, Cent per V. Kilo. KARBONADE, 42%, versch SPEK, 40 u n gerookt SPEK, 45 ut» SCHIJVEN, 47% t GEHAKT 42% n "nmT". Prijzen van Worst METWORST 50, LEVERWORST 25, BLOEDWORST 25, KELM OBST 40, SAUCIJSJES 42% cent. Alles per kilo. SNELPERSDRUK VAN J. WINKEL, TE SCHAGEN. u tt ft ff ff u ff ft ff ff ff ff ff n V ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ft u ft ft ft ff u ff ff tl If ft ff ff ff If

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4