U T T DF PERS. I zal Spoedis spoelden twee de, Ijlen'""dt"»™1'''- is tot dusverre nog mets gevonden. Dat dit droe op al de aanwezigen een trenngen indruk teweea wel niet gezegd behoeven te worden. Statistiek e.n het I«ger Onder.ij, in de gemeend Anna Paulowna, betreffende de kindereu boven de zet en beneden Totaal. J. M. twaalf jaren. Aantal kinderen geboren in den jare: 1883 1882 1881 1880 1879 1878 J. SI. J. M. J, 31. J. 31. J. 31. J. 31. In de gemeente waren op) 4g 44 47 22 39 35 49 43 41 37 254 211 1 Januari 1890 aanwezig:) Hiervan kwamen op de lijs-) lg 16 43 43 43 19 36 35 48 41 38 35 231 ie» ten der onderwijzers voor: 14 3 3—1 2 3 2 23 22 en Zoodat't aantal niet school-) jg 14 ande kinderen bedroeg:) Hierbij dient echter vermeld te worden, dat 1- jongens l meisies. hoewel in 1883 geboren wegens minnen 1890 op de scholen mogen worden gudëring del SSnfh'ft afdeeling Noordholland, werden in plaats v. baart Kz., C. de Goede Hz. en H. J._ K. g.d,H»g der ««tgWj* heer» J. Bw- van den Steen, tot heeren L. Visser, K. KoslIer G. Wonder, J. O. Wijdenes, D. Munmkhuisen vej De rekening over 1889 in ontvangst f I806 m ui De rekening 0p everei-d van f646, plaats Tot afgevaardigden gadering werden gekozen de J. O. Wijdenes, over 18S f 1210 bedragend, en een Aesfoten' werd het hoofdbestuur uit- te noodlg®^_ A" jjj eerst op den 1 April AetAital kinderen dat op 1 Januari 1890 als niet school- gaande bekend stond bedraagt dus 416/si /0« De raad van Administratie der Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij heeft afwijzend beschikt op het verzoek van het Bestuur der Nat. Kiesvereemging „Burgerplicht te Helder, betreffende de verandering der treinen 108 van Helder en 111 van Amsterdam van gewonen trein in sneltrein Bedoeld verzoek werd geacht te zijn met in het belang der stations, en ook het inleggen van een nieuwen trein, werd ondoen lijk geacht, nu sedert drie jaren in plaats van vier, vyt tr.inen tusschen Helder en Amsterdam loopen en het vervoer 111 weer wil daarvan sterk is verminderd, vooral op de baanvakken van Helder tot Uitgeest. Wegens het heerschen der influonza is de school te Graft door B. en W. tijdelijk gesloten. J. W., te Krommenie, heeft eene vreemde opvatting van de functie van president eeuer muziekvereniging. In die functie was hem door het bestuur opgedragen van J. Waag mees ter f42.50 te leenen, om daarvoor petten voor de leden te koopen. Later zouden de leden die gelden terugbetalen, en dit deden zij ook, maar de ontvangen f42.50 maakte W. op. Toen dit uitkwam, kreeg hij zijn congé als president, en de offiercier van justitie te Haarlem vroeg nu nog 3 weken gevangenisstraf op den koop toe. AmstCl.) opstand, te denken, dat ik voor mijn levenslot niet zelf werk zaam zijn, dat ik niet allo krachten inspannen kan, oin datgene te bereiken, wat ik najaag, wat ik bereiken moet. Gij hebt in vloed op uw vader Adelheid schudde het hoofd. „Toch, want hij houdt zeer veel van u. Wanneer gij hem zoudt kunnen overhalen, toe te stemmen ik kan de stap, welke ik voor heb, niet zonder zijne toestemming doen, want ik gevoel mij tegenover hem zedelijk verplicht, en bovendien dreigt bij, mijn vader mijn wissel voor te leggen, ingeval ik toch mocht vertrekken. Moet mijn vader mijn schuld kennen, dan zal ik zelf ze bom bekennen maar voor dat gebeurt, wil ik alles beproe ven om mijn plan ten uitvoer te brengen. Toen ik uw vader verliet, was ik geheel hopeloos daar gaven uwe deelnemende woorden en uw vriendelijken blik het mij eensklaps in, u om uw voorspraak te smeeken." Hij boog zich voor haar en zocht hare oogen. „Zjjt gij boos op mij Had ik het u niet moeten zeggen vroeg hij, getroffen door de ernstige uitdrukking van haar gelaat. Zij wendde haar gelaat tot hem, en hij zag nu, dat de tranen haar in de oogen stonden. „Ik dank u voor uw vertrouwen," zeide zij zacht, „ik begrijp uwe houding en uw verlangen, en wanneer ik er iets aan kon doen, om u te helpen, hoe gaarne, ach, hoe gaarne deed ik het, maar „Beproef het tenminste." „Gij kent mijn vader niet, gij weet niet, hoe vast hij staat op zijne eenmaal gevestigde overtuiging en dan is het toch ook werkelijk niet een onbekend en gevaarlijk terrein, op hetwelk gij uw geluk wilt beproeven „Het is het eenige, op hetwelk ik mijn doel bereiken, het eenige, op hetwelk ik mij onafhankelijk maken kan." „Maar papa heeft u toch beloofd, u niet met deze schuld te kwellen, te zullen wachten „Dit wachten is het juist, wat ik als mijns onwaardig be schouw. Ik hoop, dat mijn vader nog vele jaren mag leven moet ik dan de krachtigste, de beste jaren van mijn leven door brengen in een carrière, die, hoe eervol en geliefd zij mij ook is, mij in mijn toestand toch geen haarbreedte voorwaarts brengt? Mogen anderen, met minder zorgen belast, de uniform dragen, mij is zo te eng. Doch, ik wil u niet kwellen. Vergeef mij, dat ik uw tijd zoo lang in beslag nam Zij bleef staan. „Neen, nadat gij zoo openhartig tegen mij zijt geweest, moogt ge dien vormelijken toon niet weder aanslaan. Gij kwelt mij niet, en ik zou ook niets beters weten te doen, dan u aan te hooren en er over na te denken, hoe gij zijt te helpen." „Dan heb ik mij toch niet in u bedrogen, mejuffrouw Adelheid. Geloof mij, reeds uwe deelneming geeft mij nieuwe kracht. Het hart is mij zoo zwaar „Laat ray er over nadeukon ik zal met papa spreken en ik zal u weten laten, wat hij zegt; maar gij zult niet overijld handelen, niet waar „Ik zal in ieder goval eerst uw bericht afwachten." „Nu dan, tot weerziensEn nog iets men zegt, dat wij meisjes slecht kunnen zwijgen. Daarvoor behooft gij niet te vreezen. Ik kan ook zwijgen." Dat weet ik en dank u 1" „Tot weerziens 1" Zjj sloeg groetend een zijstraat in en spoedde zich ijlings voort. Doch zoodra zij uit zijn gezichtskring verdwenen was, keerde zij terug naar de Diergaarde en verdiepte zich daar in de schoone boschpartijcn. voor de eerste maal verzuimde zij haar schilderles Zij was veel te opgewonden om nu onder de menschen te kunnen verkeeren. Zij zette zich op een eenzaam plekje op een bank neder en gaf zich geheel en al over aan hare peinzerij Lang zamerhand weken hare verschillende gedachten voor een bepaald beeld. Zy zag ra baar geest Frits Roven's blonde hoofd met het booge voorhoofd en de droevige oogen - en een onstuimig langen maakte zich van haar meester, deze oogen weder helderen gloed terug te geven. 1V0RDT VERVOLGD. lout^ooHa'an uitte ^1 "ij Te- trent de verschillende bekroningen en de gronden waarop zij gekend zijn. en uj f s]uitend De begrooting voor 1890 - in ontvangst en tot een bedrag van f1781 - werd goedgekeurd De afdeeling telt thans 15 begunstigers en 620 lede°; Besloten werd aan de tentoonstelling, door Noord-Holland Noorderk watier te Hoorn te houden, eene subsidie te ver eenen 200, prijzen .oor ingerehre.en rakere» of ver hun Verheugen grond van 1 sou, ais pillet" .v— —o kalveren daaruit voortgesproten; onder voorwaarde echter dat uit geheel Noordholland kan worden ingezonden. Als eene bijzonderheid wordt gemeld, dat sedert 24 de zer bij den boomkweeker en fruithandelaar Wijk - bij - Duurstede de aardbeziën op den koudeu bloei staan. —Een ingezetene van Workura heeft, zoodra ook aldaar de griepepidemie uitbrak, aan tweehonderd arme gezinnen ieder eene wollen deken doen uitreiken. De Haarlemsche liedertafel Zang en Vriendschap heeft besloten voor de 3e afdeeling (wedstrijd van uitnemendheid) nog eene gouden medaille als tweeden prijs beschikbaar te stel len5, terwijl bij groote deelneming ook in de andere afdeeling- en meer prijzeu kunnen worden toegevoegd. De Muziekbode, het geïllustreerde tijdschrift voor toon kunstenaars en vrienden der muziek, dat tegen een abonne mentsprijs van f3 per jaar bij den uitgever M. J. H. Kessels te Tilburg tweemaal per maand verschijnt, is thans zijn oden jaargang ingetreden. Bij het eerste nummer van dezen nieuwen jaargang is een lied van Richard Hol gevoegd, die ook onder de vaste medewerkers van het tijdschrift behoort. Dit nummer bevat voorts, behalve muzikale verslagen, een aantal wetens waardige bijzonderheden op het gebied van de muziek en de muziekinstrumenten en mededeelingen uit het leven van toon kunstenaren. Een staaltje van bijgeloof. Te Veenwouden (Er) was véér eenigen tijd een lijk begraven, dat, zoo zeide men, niet behoorlijk in lijkgewaad gewikkeld was. Den broeder van den overledene verschenen in den nacht geesten, die hem gebo den op het graf een lijkgewaad neder te leggen. Dit geschied de des avonds en uen volgenden morgen. was bet gewaad verdwenen! De broeder is nu gerust. Bij den landbouwer L. te Gerwen is een kalf geboren zonder oogen. Uit de gemeente't Zandt zijn in 1889 niet minder dan 120 personen vertrokken naar Noord— of Zuid-Amerika, bijna allen behoorende tot de arbeidersbevolking. Men meldt uit Grave Bijna aanhoudend hoort men van nieuw op te richten of in aanbouw zijnde kloosters. Thans zijn te Schaijk de grondslagen gelegd voor een non nenklooster met bijbehoorende bewaarschool voor meisjes, en oudemannenhuis, zoodat wij in het bezit zullen geraken van circa 14 verschillende kloosters te Grave en binnen ongeveer 3 uren in den omtrek dezer plaats. Te Grubbelvorst heeft een man zijnen bijna 80- jarigen vader deerlijk mishandeld en verwond. De politie heeft zich de zaak aangetrokken. Bij den laatsten storm is te Loosdrecht in den Horndijk een gat geslagen, zoo groot, dat de passage voor rijtuigen ge heel gestremd was. Aanstonds is men overgegaan tot herstel, zoodat de dijk binnen enkele dagen weder in zijn vorigen toe stand zal zijn teruggebracht. Gernengd l\ iemvs. Een recruut in vTouwenkleeding. De bekende Sarolta Bay, die door haar dwaze avonturen in mannenkleeding zooveel opzien heeft verwekt, heeft in Bulgarije een pendant gevonden. De in Sofia verschijnende Swoboda verhaalt, dat de burgemeester van Doubnitza voor eenige dagen van de twintig jarige beeldschoone Tzona Milovanowa een briet kreeg waarfn zij hem schreef, dat zij het in haar tegenwoordige positie niet langer kon uithouden, wegens den overlast, dien^de mannelijke jeugd van het plaatsje haar aandeed en dat zij de vrouwen- kleeding voor die van den mau wilde verwisselen, vooral omdat zij geen vrouw, maar een man is. De burgemeester wist gravin niet wat te doen h ;z< 01 t< b \y n v v a 1c sl eerst toen liet hij den gemeenteraad bijeen komen waarin na lange discussiën besloten werd eene commissie naar de mooie Izona te zenden, om een onderzoek in te stellen naar de waarheid van haar beweren. Dit onderzoek bracht aan 't licht, dat de juffrouw werkelijk een man was, waarop baar de ver gunning tot het dragen van de mannenkleeding werd gegeven Zij werd door den bisschop van Doubnitza gedoopt als' Com stantijn Milovan en de minister van o rlog meende genoodzaakt te zijn haar op grond der militieweiten, onmiddellijk in de g ederen in te hjven Zij werd bij de vorstelijke garde inge- gezifn.W3ar mSt met 6enige sPann»'g wordt tegemoet De Uiberale Unie. Men is in den boe zem der libarale partij niet zoo algemeen meer als vroeger^ ingenomen met de Liberale Unie. Verschillende oorzaken heb! ben daartoe blijkbaar medegewerkt. Niet het minst zeker de* couciliante houding die door het bestuur der Unie werd aan genomen met betrekking tot de onderwijswet Maar ook in andere opzichten schijnt bet vertrouwen van vele liberalen m de Unie geschokt. In de Amsterdamsclie Kiesvereemging „Bur gerplicht" werd zelfs de vraag aan de orde gesteld, of men niet moest breken met haar. Naar aanleiding daarvan leverde de Zutphensche Courant f dezer dagen een betoog, waarin op de verdiensten werd ge- l0( wezen welke de Unie zich jegens liet liberalisme verwier \n- De Zutph. Ct. (no. 17) deed o. a. uitkomen, dat behalve door bevordering der organisatie en samenwerking, die voor- namelijk ten goede komt aan de liberalen 111 twijfelachtige districten, eene Vereeniging als de Liberale Unie weiischelijk is omdat zij de gelegenheid biedt in der minne te handelen over verschilpunten ten aanzien van het liberale programma. De Zutphensche Ct. schreef 0. a. „Ware de aansluiting der Kiesverenigingen algemeener ge weest, dan zou men door middel van de Liberale Unie nog veel beter weten wat de liberalen in den lande denken dan men het thans weet. Maar men weet het nu althans veel beter dan eenige jaren geleden, en dat men het weet, is eene der vruchten van de groote moeite die sommige bestuursleden van de Liberale Unie zich gegeven hebben. Zij volbrengen daarbij eene ondankbare taak. Zij wekken den tegenstand dergenen die meenen dat er niet gewerkt wordt, omdat zij niet zien werken en over het hoofd zien dat niet alles wat gedaan wordt in de courant mag vermeld worden. Zij geven voorts grooten aanstoot aan hen die de grootste verdienste van den liberaal zoeken in zijne „zelfstandigheid", liever koppigheid, en die, j wanneer de Liberale Unie aangaande eenig punt niet juist in hun zin handelt dadelijk den stat over die instelling breken. Wij weten niet welke dezer twee invloeden eenige Amsterdam- sche liberalen gedreven heeft, die dezer dagen voorstelden dat de Kiesvereemging „Burgerplicht" met hare honderden leden de „Liberale linie'' zou verlaten. Maar wij weten wel, dat de anti-liberalen niets liever zouden zien dan dat „Burgerplicht" medewerkte om eene organisatie af te breken, die hen in zoo veel districten erg in den weg zit. De Standaardanders zoo bij de hand om alles wat in „Burgerplicht" geschiedt te be vitten, heeft van dit plan dan ook geen woordje gezegd. Laten wij ons toch vooral stilhouden dacht de slimme redacteur en vooral niet door lof of blaam de heeren van „Burger plicht" tegengaan als zij hunne eigen glazen willen ingooien. Het spreekt vanzelf, dat men te Amsterdam niets bemerkt van het grootste en nuttigste deel van het werk der Liberale Unie. Wij weten voorts dat sommigen daar en elders niet tevreden zijn met de houding van het bestuur in zake de schoolquaestie. Maar noch het een, noch het ander mag eene reden zijn om het begin van organisatie, dat de liberale partij niet zonder moeite verkregen heeft, onder den voet te halen." Dat artikel van de Zutph. Ct. doet het Dagblad -an Z.-H. en 's-Gr. (no. 23) een paar opmerkingen maken. Het Dagblad meent, dat de oud-liberalen zich in het belang des lands moe ten afscheiden van de radicalen. De Unie kieze daarom cor- daat tusschen gematigd en radicaal partij. In de Kamers en ook bij de stembus zou zich dan eene nieuwe groep vormen, waaraan het Dagblad den naam van „linker centrum" zou willen geven. Werd zulk eene fractie werkelijkheid, dan zou bijna vanzelf ook een rechter-centrum ontstaan. Die beide fractiën zouden op een gegeven oogenblik de beslissing over belangrijke wetten in handen hebben. De macht der uitersten, naar links en naar rechts, ware dan gebroken. Daarin zou het Dagblad een geluk voor ons vaderland waardeeren. Het Dagblad acht het staatsbelang, het belang van allen, bij de verdeeldheid in de liberale gelederen gemoeid. De tijden zijn ernstig genoeg, meent bet Dagblad, om allen bezadigden liberalen de vraag op het hart te binden: is unie onder alle omstandig heden geweuscht, eerlijk en houdbaar? De Liberale Unie bezit, meent het Dagblad, in haar midden elementen die niet wel bijeen te houden zijn. Wil men dat toch, dan zal men een slechten dienst aan het land bewijzen. I 3ST GEZONDE HST Mijnheer de Redacteur. I11 uw No. van 25 Dec. jl. druktet gij u vrij kras uit over de houding door den hr. v. d. Kaay aangenomen, in zake de Wik- en Weegloonen, en meendet gij onzen afgevaardigde de verzekering te kunnen geven, dat zijne handelwijze onder de kiezers van het district Alkmaar, die niet tot de stad Alkmaar behooren, zeer groote verbittering gewekt heeft. Sta mij toe, nu gij in uw No. van 26 Jan. uitvoerig op die zaak terugkomt, eenige bedenkingen in 't midden te brengen, die bij mij opkwamen bij de lezing reeds van eerstgenoemd artikeltje maar vooral bij den scherpen aanval in uw No. van bondag jl. Er is vóór en 111 het verkiezingstijdperk van 1888 zeer veel afgegeven op de houding, door onzen afgevaardigde bij ver schillende gelegenheden, voornamelijk ook in de kwestie der Wik- en Weegloonen aangenomen en die houding heeft ver leden jaar er toe geleid, dat eerst bij de herstemming de stemmen der liberalen uit 't noorderdeel van 't district op den heer Van der Kaay werden uitgebracht. ^a{..,de j\ee.r v> d- Kaay onze man niet was, is toen duidelijk gebleken, maar nu hij, ook door onze hulp, zitting /iin ad niei den afgevaardigde hard te vallen over verled™ i K t Weegl°onen. De kiezers, die „d v ^LbvLde lihersitemming hunne stem op den heer J K. uitbrachten, (kenden die* g=g 't LIT!6 men 7 hierin hem eens zijn of niet, bevolkinrr 'S Blozen ooh door de landelijke 111 V™., l'lstnct en nu moge men nog zooveel grieven buRen\tel Weeglü0Uen ",oetc" er naar mijn oordeel Mat wilt gij, Mijnheer de Redacteur, en wat willen zij, tot

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 2