mm iii\k Locaal „C e r e s", Schagen. TE KOOP. CONCERT loord-Hollaiiiscli Koffiehuis te Schageo. Piattelandsche Bankvereeniging, 332ste STAATSLOTERIJ. G-ETEOKKEN" ZPZELIvTZIEISr. Gemeente §clia^en. Gemeente Zijpe. TUTtt T?r<TTTSr! R F. Kantoor: IM0111 petoren gracht, II. 655. J W. Scliubart, Mr. II. Waller, Mr. D. J. H. van lieden, Mr. J. J. Metelerkamp, te Utrecht, Jhr. J. E. van Heeniskerck van Beest, te 's-fcravenhage. Directie: K. A. Manssen, S. P. ten Holt. De Maatschappij sluit verzekeringen van kapi talen uit te betalen hij overlijden, bij leven, tij delijke verzekeringen, verzekeringen op twee levens, enz. enz. op Zondag, 2 Februari THEOD. WERNER, HENRI TIBBE, Buitengewone Voorstelling door het Hollandsch Tooneelgezelschap van het Grand-Théatre te Amsterdam, Timmerman, Blaauboer Co., t© Schagen, Kapitaal f 400,000. De Directie. SPAANS Co. van der Stok, Kaan, en Co. F IV gif y maakt? tolk gj (|at jg ]ieer v. d. K. terug zal komen op zijne Joch nicoiQ(jat ]jij anders misschien bij eene volgende t ^'"^zijn zetel zal verliezenP Maar wat dan? Moet ciezing eene berekening maken, zooals er door u 1 maakt wordt, en 't kiezerstal van 't eene gedeelte van femt aan stellen tegenover dat van een ander deel Maar ijkt gij al,een wenscllen' als g'j van oordeel zijt, dat een Ir rdigde zijne uit te brengen stem en zijn te geven advies «doen afhangen van de inzichten zijner kiezers, of eigenlijk de meerderheid daarvan. fr gering de sympathie ook moge zijn welke ik den heer ^d K toedraag als liberaal kamerlid, toch kan ik er niet r' tornen, te onderschrijven uwe woorden: //V. d. K. heeft zijn °6loed «ebruikt alleen ten voordeele van de stad Alkmaar en DV nadeele van het grootste gedeelte van 't district Alkmaar"; krin ligt toch eene insinuatie opgesloten, te laag voor een arakter als dat van onzen afgevaardigde. Neen wil men den heer v. d. K. aanvallen, late men dan gn 'dat hij jaren lang zijne stem gegeven heeft aan de tuttend |10oge oorlogsbegrootingen, die onze verdedigbaarheid h" 1 niet bevorderd hebbendat hij niets gedaan heeft om ons P, gtfngstelsel te verbeteren en den druk der belastingen te verplaatsen; dat hij op 't stuk van sociale wetgeving een lemmer is; dat hij zijne stem niet verheven heeft tegen zooveel, Brat voor een groot deel van 't Nederlandsche volk een gruwel was- (hierbij denk ik ook aan 't studen'tenproces te Utrecht, Tan'de zaak Jeanne Lorette, idem die van Van Heeckeren), dat hij de radicale en socialistische kamerleden de kastanjes uit het vuur laat halen, waar het geldt te wijzen op onrecht dat er geschiedt. Onze afgevaardigde zal bij de denkende kiezers niet om de Wik- en Weegloonen, maar veeleer om het door mij opgesomde worden gewogenook te licht bevonden worden Als 't noorder- deel van 't district zijn' wensch vervuld ziet, ja! Maar dan moeten ook meer dan tot heden 't geval is, kiesvereenigingen zich aansluiten bij den Bond van Liberale Kiesvereenigen, waarvan 't Bestuur gevestigd is te Schagen. Dal worde zoo D. E. M. D. Wegens de late inzending van bovenstaande, zullen wij hierop in het volgend nummer antwoorden. de Red. EÏÏNSTNIEUWS. Met zeer veel genoegen zal ougetwijfeld het kunstminnend publiek van Schagen en Omstreken vernemen, dat het Holl. Tooneelgezelschap van het Grand-Théatre te Amsterdam, onder directie van A. van Lier, zich heeft voorgenomen om in dit seizoen eenige tooneelstukken alhier op te voeren, waarvan de eerste zal plaats hebben op Dinsdag 4 Februari a.s., met 't oog op de lichte maan, waarmede men met de uitvoeringen rekening zal houden. Eene overeenkomst is gesloten tusschen de heeren van Lier en Kos, zoodat de voorstellingen zullen plaats hebben in de tooneelzaal van 't Noord-Hollandsch Koffiehuis alhier. Advertentiën zullen verdere inlichtingen geven en programma's algemeen worden verspreid. Dat zulk een onderneming bijval zal inoogsten, ligt zeker wel buiten allen twijfel, daar wij hier op 't gebied van tooneelspeelkunst de laatste jaren niet veel kunstgenot hebben mogen smaken. VAOATÏÏÏÏBB EUBT E 3ST~ NOORD- en ZUID-Z1JPE. 2 Febr. Ds. Pareau, Oudesluis voorin. St.Maartensbr. nam. 9 h v. Kluyve, n nam. voorm. 16 Bommezijn, Schagerbr. voorm. Burgerbrug nam. 23 n Miihring, u nam. voorm. HELDER en HUISDUINEN. 2 Febr. Ds. Fetter, Helder voorm. 9 v Miihring, Huisd. Helder nam. 16 Hobus, Helder v 23 te Gempt, Huisd. Helder nam. WIERINGEN. 2 Febr. Ds. Hobus, W. D. voorm. d. O. D. nam. 9 ii ii te Gempt, d. O. u H. D. v 16 vu Bron. H. H d. O. 23 u Pareau, d. O. H. 5de Klasse. Trekking van 28 Januari. Prijs van f 2000: No. 8785 10438 12026 20260 1589 3365 3528 12827 13666 14959 18203 3277 5517 5788 6786 7592 11819 12284 14426 15559 17016 19657 H I H li L IJ IIE STAX IK Ingeschreven van 25 28 Januari 1890. Geboren: Joseph Alphonsus Maria, z. v. Jucobus Keet en ^otnelia Johanna Klaasson. Ondertrouwd on GetrouwdGeene. OverledenNeeltje Meurs, oud 67 jr.,3 md. n'ader Bevolking op 31 December 1889. evolkmg 0p 31 December 1888: 1500 M. 1650 V. «eoorenen in 1889 49 M. 44 V. n eldersingekomenen: 164 M. 174 V. 213 M. 218 V. 1000: 400: 200: 100: Overledenen in 1889 23 M. 29 V. aar elders vertiokkon: 201 M. 205 V. 1713 M. 1868 Y. 224 M. 234 V. 1489 M. 1634 V. iïOd iUi AU. Totaal der bevolking op 31 December 1889: 5 1 2 5. ,Werdon 27 huwelijken voltrokken, terwijl 5 goborenon als '«venloos werden aangegeven. Do bevolking verminderde dus in 1889 met 27 zielen en was naar de onderscheidene godsdienstige gozindten verdeeld als volgt: Nederduitsch Hervormden 2025 Evangelisch Luthorsehcn 6 Hersteld Lutherschen 2 Doopsgezinden igg Remonstranten 2 Christelijk afgescheidenen 4 Roomsch-Catholieken 860 Oud-Roomschen 3 Nederduitsch Israëlieten 35 3123 Ingeschreven van 17 24 Januari 1890. Geboren Pieter, z. v. Klaas Breed en Grietje Blom. OndertrouwdGeene. Getrouwd: Cornelis Groen, jm., Pakhuisknecht. 25 jr. te Zuidscharwoude en Grietje Muider jd., zonder beroep 23 jr. te Zijpe. Overleden: Elisabeth Butter, 51 jr. ongehuwd, d. v. Arie- en Anfje Nobel. Trijntje Met, 55 jr. echtgen. van Arie Scher mer. Jacob Thomasz, 16 jr. z. v. Jacobus Adrianus- en Ari- aantje Ossen. II A II lil T li E n l C II TEM. es oom25 Januari 1890. Aangevoerd: H. L. Rogge 3 12 8 11 Tarwe Gerst Haver Witte Erwten Groene Grauwe Vale Bruine Boonen Geele Witte Paarden Karweizaad Mosterdzaad f a f 6.— a 7.50 f 4.25 a 5.— f 3 a 4 f 9 50 a 10.50 f 10.50 a 12.- f 11.50 a 13.— f 10.50 a 13.— f 8.— a 9.25 f a f 10.50 a 12.— f 6.- a 6.75 f 9.25 a 9.50 f 17.— a 18.— 3 Paarden f 60.— a 200.— 11 Kalveren f 8.— a 22.— 34 Schapen f 24.— a 32.- 180 Lammeren 1 18.- a 25.- 36 magere Varkens f 10.— a 29.— 7 Zeugen f 25.— a 50.— 80 Biggen i 8.— a 12.- 50 Kippen f -.60 a 1.75 800 Kipeieren f 4. a 4.50 1400 Koppen Boter, 5.2, lood. -.57' a —.62, A Ut ma ar 25 Januari 1890. Aangevoerd 1 Paard f 50.- a 5 Koeien en Ossen f 140.— a 255.— 12 nucht. Kalveren f 16.— a 20.— 186 Schapen f 20.- a 28.- 59 magere Varkens f 15.- a 18.- 166 Biggen f 8.— a 13.— 6 Bokken en Geiten f 4.— a 10.— Boier per kop ('s middags 12 uur) f -,70 a —.88 Kipeieren f 4.50 a 5.- Alkmaar, 27 Januari 1890. Aangevoerd 5 Koeien en Ossen f 230 a 270.- 79 vette Kalveren 1 40 a 106.— 11 Nuchtere Kalveren 12.— a 20,- 8 Schapen f 16.- a 24.— 108 vette Varken 8 per P. f —.42 a —.54 18 Magere dito f 15.50 a 18.50 Purtnerend 28 Januari 1890. Aangevoerd: Aangevoerd 87 stapels. Hoogste prijs kleine kaas f 31. 2 stapels middelbare f 26. 854 K.G. Boter f 1.25 a 1.35 per K.G. 102 Runderen, prijshoudend, handel stug. 30 Paarden. 75 Vette Kalveren per Kilo f —.80 a 1handel matig. 101 Nuchtere Kalveren per stuk f10.a 24.handel vlug. 130 Vette Varkens per Kilo f 0.36 a 0.52, handel vlug. 30 Magere idem per stuk f 15.a 23.handel stug. 169 Biggen per stuk f 9.a 13.50, handel stug. 1138 Schapen, prijshoudend, handel vlug. Kipeieren, per 100 stuk f 4.50 a 5.—. Adrerttmliën. Door omstandigheden te koop aangeboden drie aan- deelen der Flattelandsche Bankver- eenig-ing- te Barsingerhorn, waarop f 100 is gestort. Brieven franco onder Letter W-, Bureau Schager Courant. ring MscMpj. Goedgekeurd door u. m. Commissarissen de Heeren PROSPECTUSSEN en INLICH'IINGEN, GRA1IS ver krijgbaar bij den lieer F. J. GFielen. Correspondent te SCHAGEN, of bij den Agent, J. Castncum. 1890, des avonds 7' ys ure, van den Heer Solo—violist, prof. der Muziek-Acaderaie te Dublin, en van den Heer Solo-pianist en leeraar aan het Conservatorium te Amsterdam. Entrée f 1,per persoon. Plaatsen te bespreken vanaf heden aan het lokaal h 10 Cts. Directie A.. van Lier, van Amsterdam. DINSDAG, 4 FEBRUARI 1890, DE TROMPETTERMAJOOR. Blijspel met Zang, Coupletten, Quodlibets, enz., in 4 bedrijven. Muziek van S. BENAVENTE. Nooit alhier maar te Amsterdam en elders met het grootste succes opgevoerd. Aanvang 8 uur. Prijzen der Plaatsen le Rang f 0.99, 2e Rang f 0.50. Plaatsen zijn aan het lokaal te bespreken 10 Cents extra per plaats. onder de firma P. TIMMERMAN Dz. J. M. KOELMAN. P. KRAMER Hz. K' E. NUMAN. Aansprakelijk voor het geheel. De Vennootschap .WESTFRIESCHE BANK" onder de firma TIMMERMAN, BL'AAUBOER Co., te Schagen, neemt geld in depot tegen eene rente bij het deponeeren, vast te stellen. Plaatst geld onder borgtocht, hypothecair verband R 33/4 en 4 pCt. enz., belast zich met den in— en verkoop van effecten en in het algemeen met die werkzaamheden, welken tot haren werkkring kunnen gerekend worden te behooren. Het kantoor wordt gehouden aan de markt te Schagen, en ia geopend iederen werkdag van 9 12 uren. DE gevestigd te Barsingerhorn, onder de firma SPAANS Comp neemt voortdurend gelden in deposito tegen 3, 4, 41/, pCt. s JAARS, alnaar gelang der voorwaarden welke bij het deponee ren der gelden worden overeengekomen. Zij belast zich ook voortdurend met het koopen en verkoo pen van BINNEN- en BUITENLAN DSCHE effecten, coupons enz., en disconteeren van handelspapier, het verschaffen van voorschotten enz. Het kantoor wordt gehouden te Barsingerhorn, eiken werk dag van 10 tot 12 ure, en op den wekelijkschen marktdag te Schagen, ten huize van CORNS. KOS, firma KNIKKER, van 10 tot 12 uur. onder de firma gevestigd te NIEUW E NIEDORP Directeuren H. J. K. v. d. STEEN. J. BREEBAART Kz. A. J. KAAN. J. ZIJP Kz. J. VAN DER STOK. De vennootschap /NoordHollandsche bank* neemt gel den in Depot tegen eene rente bij overeenkomst vast te stellen, Plaatst gelden onder borgtocht, op hypotheek tegen 3.90 tot 4 pCt. 's jaars, belast zich met In— en Verkoop van EFFEC TEN, COUPONS, enz. tot de hoogste koersen, en verder met alles, wat tot den werkkring van de Vennootschap kan gerekend worden te behooren. Het kantoor wordt gehouden iederen Dinsdag, ten huize van den Heer J. VAN DER STOK te Nieuwe Niedorp, van 10 12 uur, iederen Donderdag, bij den Heer W. ROG GEVEEN Cz. te Schagen, van 10 12 uur, en iederen Zaterdag bij den Heer H. KROON Pz., Café u Witte Engel*, te Hoorn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3