Yoorloopige Aankondiging. Dr. H. 11 i leulen, van Haastrecht, DIT DE HASD TE KOOP Rundvee-Stailioek: Noord-Holland m van DEID BESCHIKBAAR. AHSTEBDAHSCHE KOFFIE lira's Murwe Lijnkoeken, T. D. HAID1LII Cl)lil), ZILÏÜl, JlïïEELFA k NOlilLlI A I) i*. S L O S V li r. SLOÖS, Jan Houter J"bz. te ScMlinkhout. W. VADER, Drinkt van G. M U IJ S, JACHTWATIH. Repareeren uiterst net en goedkoop. te SINT MAARTFN, te DIRKSHORN, DOORRIJDSTAL en ERF, WINKELHUIS en ERF, SCHAGEN, LEZING Kennis der Natuur" tijdelijk Hoofd-lnspe cteur, WARTE THIBETS, zw mrn il OOGZIJ DE, 1 Goederen worden op aanvrage franco door het neheele Hoorderhwart.Br ter bezichtininn gezonden De kapitale BOEHBfPLAATS, ge naamd „kiefteobnrg", bestaande 111 \ooi eenige jaren nieuw gebouwde Huisnianswoning, met Aanhooiiglieid, Boet, Erf en puike Landerij en, alles aan en bij elkaiidei gelegen niibij Ha ringbuizen, onder de gemeente Barsingerhorn, en ter gezamenlijke grootte van 31.10.10. In gebruik bij den Heer R. SPAANS. C. Boonaeker. Openbare Verkooping C. Boonaeker. Openbare Verknoping C. Boonaeker. Openbare Verkooping „de Vergulde Valk," C. Boonaeker. op WOENSDAG, 5 FEBRUARI 1890, Dij den lieer C. HOS, te SCHAQEV. p tl D1 i e k verkoopen: Het Bestuur der Vereeniging liet brengt door deze ter kennis van de leden, dat in de bestuursvergadering van lieden tot gedurende de afwezigheid van den Heer K. TEN SE N Pz„ is benoemd, de Inspecteur c zijn worden als alle andere stoffen zeer «oefl door mij verkocht. Alhoewel de prijzen der wol zeer sti g e n d c zijn worden^ zoowel kooi» door mij Soliede Naaimachines a f 20. Hypothecair Crediet, tegen 39/io4 eoi 4710 l>er jaar, zonder jaar vooruitbetaling van rente. Adres: Oude Gracht 158, A 1 kinaar. van de Firma A. VERZIJL te Amsterdam, Hl R ij k s - V e e a r ts, O J. Ranke te ichagen. van J. D U Y V I S J Z., te Koog aan de Zaan, bekroond met de Gouden Medaille op de Tentoonstelling te Parijs. Garantie onder kostelooze controle van 't oroefslniinn 1»V. vet, soy. eiwitstof, 3Q y. „e,, te ^adee.en E9> Vaste doch concurreerende prijzen IWHOOP TOT IJ E HOOGSTE Ten verzoeke van de eigenares Mejuffrouw MAARTJE OTTO, weduwe van den Heer JAN SPAANS Junior, te Barsingerhorn, zal op nader aan te geven plaats, dag en uur in de maand MAART a, s. in het openbaar worden verkocht Nadere informatiën verstrekt de Notaris op Dinsdag, 4 Februari 1HDO, des voor middags ten elf ure, in het Koffiehuis van CORNELIS DE VRIES, van: ic»,- De Boerenwoning met Erf en uitmuntend klLl! "V'j Bouwland, aan de Slroet, onder Sint Maarten, IHwSfcF kadaster, sectie B, nummers 691, 692 en 693, te zamen groot 2.07.50. Behoorende tot de onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschappen van wiilen de echtelieden AltlE SPAANS en MAARTJE DE VR1ÉS. Nadere informatiën verstrekt de Notaris van de navolgende ONROERENDE GOEDEREN, nagelaten door Mejuffrouw JANTJE ERIX, weduwe ARIE SPAANS, en gelegen nabij Dirkshorn, in den Schagerwaard, gemeente HARINGCARSPEL, te welen: 1. De Iluismanswoning met Erf en Tuin, aan den Middenweg, nabij het dorp, kadaster, sectie C, Nos. 2 en 3, te zamen groot .26.60. 2. Het perceel Weiland, aldaar, kadaster, sectie C, No. 10, groot 1.20.70. 3. Het Huis met Frf en Weiland, aldaar, kadaster, sectie C, Nos. 441 en 442, te zarr.en groot .37.40. 4. Het daarachter gelegen perceel Weiland, kadaster, sectie C, No. 353, groot 3.48.40. 5. Het perceel Bouwland en Kade, aan de Ring- sloot, aldaar, kadaster, sectie C, Nos. 344 en 345, te zamen groot 2.15. 6. Het perceel Weiland, ten oosten van den Groen- velderweg, kadaster, sectie C, No. 86, groot 2.63.50. 7. Het perceel Weiland, ten westen van dien weg, kadaster, sectie G, No. 18, groot 2.72.80. 8. Het Bouw- en "Weiland, ter weerszijden van den Staats-Spoorweg, kadaster, sectie C, Nos. 161, 160, 401 en 402, te zamen groot 2.09.30. In het geheel groot 14.93.70. Na bekomen r e c h t e r 1 ij k verlof, zal de verkooping worden gehouden op Woensdag, l£i Februari 1890, des voormiddags, 10 ure, ten herberge van P. KLOS te DIRKSHORN, eD teu overstaan van den Notaris van de herberg met mitsgaders het annexe in de HOEP, te behoorende aan C. ROTGANS. In eerstgemeld perceel zal het bovenstaande, alles in goeden staat zich bevindende en met den daarbij behoorende Herberg— Inventaris, in het openbaar worden verkocht en wel in twee zittingen, op Donderdagen, 30 en 27 Febru.- ari 1S-ÖO, telkens des middags twaalf ure aan te vaneen en ten overstaan van den Notaris van den Heer Onderwerp: Aanvang yy, uur. Entrée 10 Cents. LUTJE WINKEL, gera. WINKEL, Een Huis, ingericht tot Kruidenierswinkel, Cf,! met Erf, staande" en gelegen te Lutjewinkel, gemeente iEg Winkel, kadaster, sectie B, No. 448, groot 1 Are, 70 Centiaren. Behoorende aan de erven van wijlen de Echtelieden PIETER VAN TWUIVER en DIEWERTJE BOERDIJK. Notaris te Winkel, zal publiek verkoopen, op Woensdag, 5 Februari 1890, des avonds half 7 uur, in na te melden herberg, - De van ouds gerenommeerde Herberg', genaamd Jm.p „de Roode Eenhoornmet vergunning en Winkelhuis, ruime Gelag- en Logeerkamers, Kolfbaan, Stalling, zeer vruchtbaren Tuin en Weiland, alles aan en bij elkander gelegeu op een der beste.standen in den kom van het dorp Nieuwe Niedorp, te zamen groot 35 Aten, 9 Centiaren. Eigendom van den Heer S. GROOT. Een Huis, waarin 2 woningen, en Frfj aan den Lagedijk te SCHAGEN, sectie G, No. 68, groot 7 Roeden, IC Ellen. Te bevragen bij den eigenaar en bewoner GERR1T MAREES. K. SWAAG, Vice-Voorzitter. A. KOOL, Secretaris-Penningmr. Schellinkhout, 25 Jan. 1890. DIJKGRAAE en HEEMRADEN van het Ambacht van West-Eriesland, genaamd ,de Schager- en Niedorp- perkogge n"; zijn voornemens op Donderdag €5 Februari 18S90, 's middags 12 uur in 't logement „Vredelust" van den Heer C. Broersma, te Schagen, in het openbaar voor bet tijdvak van heden tot het einde dezes jaars, te verburen Het Gr r a s g- e w a s aan den West-Erieschen dijk, voor zooverre die bij het Bestuur van bovengenoemd Ambacht in beheering is, om een of tweemaal te worden gehooid. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd D. VAN DER STOK, Dijkgraaf. G. HALPE, Secretaris- CHCI uv -• - «u Aanbevelend, SCHAGEN, LAAGZIJDE, B, f Prachtige gekleurde en zwarte sajet ten, uiterst billijk. zeer geurig en zuiver van smaak, in blikken bus ad f 0.25 per 1/4 KG. (bus 3 cent extra) verkrijgbaar bij; J. GROOT Tz., Molenstraat 6, te Schagen, door wien in alle buurten, soliede verkoopers worden gevraagi tegen ruin rabat. Door den Agent K, SWIER te Fnhhuizen, worden op zeer voordeelige conditiën soliede depothouders ge. vraagd, in de omliggende gemeenten. s^mssmMmmssasawmsm heeft zich te SCHAGEN gevestigd en is dagelijks te ont bieden. Adres: Mejuffrouw de Wed. RAVEN, Koffiehuis „het Paardshoofd." ftnsehadel (j U voor Kinderen. Uit de Fabriek van J. A. BASIE te Alkmaar. Dit water vernietigt in een goede wassching het levend on rein bij kinderen, zuivert en geneest het hoofd van Kliersto Alleen onschadelijk en zeker werkend, te verkrijgen bij Ver Flacon f 1.—, Halve Flacon f 0.50. ^ELPMSDltOK VAJ*I J. Wimi, TE ,SOHAP.Kïï

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4