MiPffE ZODTEVISCH. i Gemeente Haringcarspel. t Adrertenliën. Molm o Bij 1). VOS v. MAKKEN te SCHAGEN, (r8S,jsch geval is deze dag.m te Weenen voorgekomen. Leiner, een bediende van eene Bank—instelling, viel -JÏ hij in liet bezit was van 3G700 gulden die hij r*> 'cr.nv»er kantoor moest overbrengen; toen bij bijkwam |»r - 1 11 dat geld ontstolen. Hoewel niemand hein van oneer- 0f medeplichtigheid aan den diefstal verdacht en zijne Pfhem ze""8 Seen enkel llar{1 woord over het gebeurde hadden ad trok Leiner zich de zaak toch zoo aan. dat hii zich D i I Pffcvoe rö zoo aan, dat hij zich paar dagen van het leven berooide door een pistoolschot; een r, aA^ii r#r.»n nn hot r.v«f n!i.m. f0ud hem dood liggen op het graf zijner vronw. IH d Leiner de uitvoering van deze wanhopigen daad maar i l uren uitgesteld, dan zou hij verrast geworden zijn door t ezending van 3U.000 gulden. Want de dief heeft zich 6 "verleederen door eene advertentie, waarin 6700 gulden jpc werd uitgeloofd aan hem, die het ontvreemde terecht- °)il eene belooning die de dief zoo vrij geweest is van zich li uit te betaleD. "Voor het reinigen van kopergoed eigent zich uitstekend L 1 ii van gekookte zemelen, waaraan men, nadat zij bekoeld fn wejni°" zwavelzuur toevoegt, dat men door de brij goed 18 "j| Op i üter zemelen neemt men 1 eetlepel zwavelzuur. LrVdez'e brij worden de voorwerpen flink gewreven, daarna met l7 on wder afgespoeld en gedroogd. Door deze behandeling E jiet koper eene mooie roode kleur. P It A W li E L I Menschen, die te veel op hun fatsoen staan, drukken het soms plat en verfrommelen het vaak dermate, dat het onbruik baar wordt voor de Maatschappij. Soranus. 'l Dwazen die de Mode te veel naloopen, begrijpen niet, dat ®eze (jame al te gemoet komt en de beurs zoolang najaagt, dat deze, geheel uitgeput, den geest geeft waarna zij ijlings de vlucht neemt. Een man, wien 't aan vrieuden ontbreekt, hoe sterk hij ook mo»e zijn, sterft als een boom in de woestijn, die schors mist. Een man, die vrienden heeft, zal vast staan als een koning des wouds, hoe ook de stormen mogen woeden. TEGNÈr. De wonden van het menschelijk hart in naam van het schaamtegevoel te verbergen, moge deugd schijnen, het is even wel niets dan huichelarij of vrees. Paul Mantegazza. Veel moorden worden gedreven door woorden. Laurillaru. Zoodra de mensch een ongeregelde begeerte in zich voedt, is de innerlijke vrede in zijn hart verstoord. Thomas a Kempis. INGEZ O HST ID E HST Mijnheer de Redacteur! 't Is mij niet te doen om 't laatste woordtoch zoudt U mij genoegen doen, als U aan 't onderstaande nogmaals plaats wildet verleenen. U schrijft als slotsomwat toen (1886) waar was, dat is nu (1889) ook waar, en, begrijpende wat U met die woorden be doelt, die ik in algemeenen zin niet voor mijn rekening zou willen nemen, onderschrijf ik ze. Maar dat is hier de kwestie niet. De kwestie is dezeTreft ook U en anderen niet 't groote verschil tusschen de houding van den heer van der Kaay in 1886 en in 1889 P In 1886 werkt de heer van der Kaay mede om, zijn bekende theorie verkondigende, de verlaging van 80 op 70 cents tegen te houden; in 1889 wil de heer van der Kaay op 't bedrag van 't cijfer geen invloed uitoefenen al voelt hij zich verplicht te doen uitkomen, dat hij, wat zijne beschouwing der uitzonderingswetten betreft, niet van zienswijze veranderd is. Komt 't U dan ook niet voor, dat aan hem, die buiteu staat, de heer van der Kaay verschijnt in een ander licht Moet men in die veranderde wijze van handelen niet zien een te waardeeren poging om te doen wat men, met inachtneming van 't geen men aan zich zeiven verschuldigd is, kan, ten einde, bij in 't district zoo strijdige belangen, den schijn te vermijden, als koos men voor een dier belangen partij En kunt gij U niet voorstellen, dat iemand, die meende zich tegen de houding van 1886 te moeten verklaren, 't ondernemen kan op die van 1889 dat licht te doen vallen, dat haar de waar deering doet ontmoeten, die zij z.i. verdient. Welke houding moeten wij toch wel aannemen tegenover onzen in 1888 gekozen afgevaardigde, die, bij herstemming gekozen, in 't tijdstip aan de herstemming voorafgaande geen enkele reden gaf om te verwachten, dat hij in deze kwestie van zienswijze ver anderen zou? Misschien zult U antwoorden toch altijd een afwachtende houding? Goed, laat dat zijn. Maar dan toch ook de billijkheid betracht en minstens niet miskend, wat van een poging tot toenadering en tegemoetkoming aan bezwaren ander zijds getuigt. Daarop wilde ik wijzen, omdat ik gebrek aan appreciatie meende op te merken van een gedragslijn, die m.i. een andere beoordeeling verdient, dan haar van verschillende zijden is te beurt gevallen. A. W. VAN KLUYVE. Mijnheer de Redacteur Vergun mij s. v. p. eenige plaatsruimte in dit nummer van geëerd blad. Ofschoon er reeds een 8tal dagen overheen is gegaan, dat 1'uien het paalgebied van Callantsi og het ijzeren, Eugelsch 8C *P) de „Loch Moidart" is te gronde geraakt, toch blijft e. gelijk drama, waarbij 30 menschenlevens, na de ver se 'nkkelijkste doodsangsten te hebben uitgestaan, in de diepte erzonken en van wie aan de overzijde weêuw en wees nog oecfige tranen weenen, te versch in het geheugen om niet 'J herhaling de gevoelige en meewarige snaar van 't gemoed 111 vu breng en. "at al of niet tot redding gedaan had kunnen worden, kan en *'1 schrijver niet beoordeelenhij denkt aan het spreek woord „de beste stuurlui staan aan wal", maar dat geen gedachte mag verborgen blijven, die wellicht een middel aan e hand zou kunnen geven, waardoor zulke vreeselijke tooneelen een minimum worden gebracht, is zijne overtuiging en fieeft hem aanleiding tot het schrijven dezer regelen. Behalve de twee geredden is er nog een derde wezen be nouden gebleven, nl. een hond, goed gespierd, wit met bruine vlekken. Dat beest heeft dus branding, wind en weder ge trotseerd. Had het slechts eene lijn van boord meêgenomen, wie weet, hoevelen er nog gered waren gewordenZeker is er geen dier, dat zooveel scherpzinnigheid, moed en volharding bezit als een hond. Voorbeelden daarvan zijn genoeg te over, - Men wil hem in het leger gebruiken, waarom zou niet ieder schip één of meer honden voor dat doel aan boord kun nen nemen en dresseereu Aan elke reede, landingsplaats of haven zouden proeven kunnen worden genomen, door het beest met een touw in den bek of om den hals naar den oever te laten zwemmen, een touw of lijntje, dat door een licht be weegbaren spil van boordzijde kon afloopen Overal, waar reddingsstations voor schipbreukelingen aanwezig zijn, zou men mede eenige dezer dieren er op na kunnen houden om ingeval van nood een tocht naar het geteisterde schip te ondernemen. Geen dier toch laat zich beter africhten dan een hond. Mijnheer de Redacteurmochten lezers dezer regels, over het wel gelukken er van, soms schouderophalend antwoorden, de opname dezer, overtuigt den ondergeteekende, dat inensch- lievende pogingen ook door U worden gewaardeerd. In dank dus Valkkoog, 3 Februari 1890. Uw bestendige lezer, N. VAN ALBADA. VAQATTT ITIRB ETTBTEN. NOORD- en ZUID-Z1JPE. 9 Febr. Ds. v. Kluyve, Oudesluis nam. St.Maartensbr. voorin. 16 Eebr. Ds. Bommezijn, Schagerbr. voorm. Burgerbrug nam. 23 Eebr. Ds. Mühring, Schagerbr. nam. Burgerbrug voorm. 2 Maart Ds. Fetter, Oudesluis voorm. St.Maartensbr. nam. HELDER en HUISDUINEN. 9 Eebr. Ds. Mühring, Huisd. voorm. Helder nam,. 16 Eebr. Ds. Hobus, Helder voorm. 23 Eebr. Ds. te Gempt, Huisd. voorm. Helder nam. 2 Maart Ds. Bron, Helder voorm. W IERINGEN. 9 Febr. Ds. te Gempt, d. O. voorm. H. D. nam. 16 Eebr. Ds. Bron. H. voorm. d. O. nam. 23 Eebr. Ds. Pareau, d. O. voorm. H. nam. 2 Maart Ds. v. Kluyve, W. D. voorm. d. O. D. nam. 3 3 2ste STAATSLOTERIJ. G-ETEOEKEN IPIRIGZETT. 5de Klasse. Trekking van 4 Februari. Prijs van f 1000: No. 1458 2395 4110 16997 20788 400: 3130 3475 16241 200: 5115 9052 14746 16775 100: 536 1691 2847 2872 3460 4695 6323 7847 8183 8769 10750 17414 HU si r; IJK E ST/iX IK Gemeente Sciiagen. Ingeschreven van 1 4 Fobruari 1890. GeborenGecne. OndertrouwdHark Sijbrands, jm., oud 24 jr. wonende te Haringcarspel en Pietertje Bood, jd., oud 24 jr. wonende te Schagen. Jan de Moei, jm., oud 22 jr. en Trijntje Kossen, jd., oud 23 jr. beiden wonende 'e Schagtn. Getrouwd en OverledenGt-ene. Gemeente Sijpe. Ingeschreven van 24 31 Januari 1890. Geboren Klaas, z. v. Arie Koorn en Grietje Prins. Ondertrouwd en GetrouwdGeene. Overleden: Willcmijntje Lodder, 60 jr. Ongehuwd d. v. Jacob en Jannetje Brouwer, (lathariua Margaretha Blokland, 39 jr. Echtgen. van Cornelis Groenveld. Ctcmoentc W i er i n ger waar cl. Ingeschreven van 1 31 Januari 1890. Geboren: 14 Jan. Aaltje, d. v. Ario Bakkeren Pietertje Hakof. 31 dito, Ariaantje Maria, d. v. Aris Sleutel en Grietje Slooves. OndertrouwdDirk Smit, broodbakker, oud 26 jr. en Neeltje Schoen, oud 32 jr. GetrouwdMaarten Broers, arbeider, oud 23 jr. en Sopbia Zon, oud 26 jr. Overleden Neeltje Petronnella Schenk. 6 md. d. v. Jan Schenk en Klazina Nierop. Jan Schenk, oud 25 jr. eehtg. van Klazina Nierop. Gemeente Meer Mtagowaarsl. Ingeschreven van 1 31 Januari 1890. Geboren: Hendrik Jacob, z. v. S. Brugman en A. Lakeraan Godvlied Marearetha Anna, d. v. A. Brink en A. Butter. Ange lus i v A Nijsjen en J. Klaver. Petrus, z. v. J. Groenvelden I. Beentjes Arie, z. v. D. Huiberts en A. Jong. Jan, z v. D. Huiberts en A. Jong. Ilillegonda, d. v. J. de Boer en S. Mol Sienwtie d r. H. Chattillon en F. Veen. Maartje, d. v. N. Pool en E. Kuilman. Aafje, d. v. A. de Boer en T. Groot. Ondertrouwd en GehuwdMatthijs Kos, jm., oud 24 jr. en Jantje Kaag, jd oud 20 jr. Overleden: Cornelia Steur, 14 md Geertje Ootjers, wed. P. v d Molen, 50 jr. Cornelia Beek 7 md. P.eter Groot, 2 md. Frans Antonio Tauber, wedn. van Geertruida Schouten, wonende tcNieuwendam, 29 jr. Cornelis Volkers, 31 jr. Hermanus Mooij, 14 w. Elizabeth Rood, 1 jr. Gemeente Broek op LangedUk. Iugeschrevon van 1—31 Januari 1890. Bevallen: G. Twisker, geb. Huigen, Z. G. Ven, gob. Jonker Z. Anna Vroegop, geb. de Geus Z. Gehuwd°"piterTorsten en Geertje Dekker. Pieter Glas en BreCoierÊT'Alida Anna Vrijer, 5 jr G. Akkerman, wed. van A. Hoogland, 61 jr. Neeltje Wagenaar, 44 jr. Ingeschreven van 1 31 Januari 1890. Geboren: 28 Jan. Tennis, zoon van Gerrit Doekes en Anna Smit. Ondertrouwd cn Gehuwd 9 Jan. Gerrit Bakker, jm., oud 2 jr. te Nieuwe Niedorp en Trijntje Berkhout, jd., oud 17 jr. te 11 22 Haringcarspel. 27 dito, Jan Basker, jm., oud 29 jr. en Grietje Horio, jd., oud 31 jr. beiden te Haringcarspel. Overleden6 Jan. Manus Korver, oud 2 jr. 8 dito, Jantje Erix, oud 86 jr. wed van Arie Spaans. 27 dito, Een als leven loos aangegeven kind van het vrouwlijk geslacht, van Willem Jon ker en Jantje Bos. 30 dito, Antje Spaans, oud 20 jr. ongehuwd. 31 dito, Pieter Rood oud 17 md. A II li l II E II I C II E i\' Hoorn1 Februari 1890. Aangevoerd H. L. Rogge 5 Tarwe ll Gerst 14 Haver Witte Erwten Groene Grauwe Vale Bruine Boonen Geele Witte B Paarden Karweizaad Mosterdzaad 5 Paarden 18 Kalveren 20 Schapen 125 Lammeren 56 magere Varkens 10 Zougen 120 Biggen 80 Kippen 1200 Kipeieren 1250 Koppen Boter, 5.2, lood. A l h m aar 1 Februari 1890. Aangevoerd 1 Paard 3 Koeien en Ossen 29 nucht. Kalveren 128 Schapen 95 magere Varkens 251 Biggen 9 Bokken en Geiten Bol er per kop ('s middags 12 uur Kipeieren Al li ma ar3 Februari 1890. Aangevoerd 10 Koeien en Ossen 80 vette Kalveren 16 Nuchtere Kalveren 6 Schapen 174 vette Varkeus per P. 35 Magere dito f a 1 f 6.50 a 7.75 f 4.50 a 5.— i 3.25 a 4.— f 8.75 a 10.— f 10.— a 12.— f 10.50 a 13.50 f 8.50 a 13.— f 7.50 a 9.25 f a f 10.50 a 12.— f 6.- a 6.50 f 9.50 a 10.— f 17.— a 19.— f 60.— a 275.— f 8— a 20.— f 28.— a 36.— 1 18.- a 26.- 1 14.— a 20.— f 30.— a 60.— 1 8.— a 12.- f J bi O a 1.80 J 4.- a 4.50 f -.55 a —.62» f 80.— a f 175. a 280.— f 6.— a 16.— f 16.- a 28.— f 16.— a 20.— f 8.— a 15.— f 4.— a 12.— f 1 00 CN a —.95 f 4.— a 4.50 1240.— a 270.— f 40.— a 110. t 6.— a 16. f 25.- a 33. f 1 O a —.50 f 17.— a 20.— •d: Aangevoerd 122 stapels. Hoogste prijs kleine kaas f 30.50 2 stapels middelbare f 25.50 794 K.G. Boter f 1.35 a 1.40 per K.G. 205 Runderen, lager prijs, handel in vette koeien stug, die in geldekoeien vlug. 3 Stieren. 28 Paarden. 89 Vette Kalveren per Kilo f —.90 a 1.handel vlug. 176 Nuchtere Kalveren per stuk f 8.a 22.handel matig. 162 Vette Varkens per Kilo f 0.36 a 0.50, handel vlug. 64 Magere idem per stuk f 15.a 28.handel stug. 162 Biggen per stuk f 8.a 13.handel stug. 752 Schapen, hooger prijzen, handel vlug. Kipeieren, per 100 stuk f 4.50 a 5. Heden overleed mijne geliefde Echtgenoote, KLAZINA HOEKSTRA, na een kortstondige ziekte, in den ouderdom van bijna 52 jaren. K. E. NU MAN. Pur merend, 28 Januari 1890. Een juflfr'OU.AVj P. G., van middelbaren leeftijd, Z06kt een degelijker werkkring, dan gelijk waarin zij zich thans bevindt. Liefst op een kleine plaats of op een dorp, aan liet hoofd van een gezin. Brieven franco letter A.. Gr. bureau Schager Courant. is de beste. Voor dagelijksch gehruik, vooral VOOr li illde- ieil als versterkend voedingsmiddel zeer aan te bevelen. Alom verkrijgbaar in bussen van f 1.70, f 0.90 en 0.50. Te Schagen bij den Heer W. llitZCU, Apoth., Alkmaar II. A. Tfiljer, Apoth., Helder L. Jelgersiiia Gzn., Apoth. verkrijgbaar: Men vraagt tegen 1 MEI a.s. te SCHAGEN, een Burgerwoning met Tuintje. Brieven met opgave van stand en piijs onder letter A.f aan 't Bureau van dit blad. ■naaa

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3