OPENBARE UITVOERING en bcnermvereemging UIT BE HAND TE KOOP i® kjs I M ii rue Lijnkoeken, T. D. A1STEBBAMSGUE KOFFIE BOELHUIS W, VADER, Repareeren uiterst net en goedkoop. Drinkt van SCHIEDAMMER GEN EVER. P. Roggeveen, Schagen, LYCURGUS", (e SCHAGEN, op Zaterdag, 8 Februari 1890, Goederen worden op aanvrage franco door het geheele Noorderkwartier ter bezichtiging gezonden. Platteïandsche Bankvereeniging, ZWARTE THIBETS, Openbare Verknoping. De kapitale BOKREïPfiAAT*, ge naamd „K i e f t e ii 1) 11 r bestaande 111 ïoor eenisre jaren nieuwgebouwde Huismaiiswoning, met Aanhoorigheid, Boet, Erf en puike Landerij en, alles aan en bij elkander gelegeni nabij ala- riiiü huizen, onder de gemeente Barsingerhorn, en ter gezamenlijke grootte van 31.10.10. In gebruik bij den Heer R. SPAANS. De veiling zal worden gehouden ten herberge \an C. VAN DER HOEK te HARINGHUIZEN, en wel in twee zittingen op Woensdagen 12 en 10 Baart 1890, telkens des voormiddags tien ure aan te vangen, en ten overstaan van den Notaris C. Boonaclter. 6 beste Gelde Koeien, HITISIIAAB en lABOEDEL, li Aa afloop besloten BAK. C. SCHENK, gerr1t marees. '93 UOOG'LIJ Et 9 SCHAGEN, il 1! IJ i' Vaste doch concurreerende prijzen. van T. D U Y V I S J z., te Koo£ aan de Zaan> bekroond met de Gouden Medaille op de Tentoonstelling te Parijs. Garantie onder kostelooze controle van 't proefstation. SPAANS Co. Alhoewel de prijzen der wol zeer stij gende zijn worden zoowel als alle andere stoften zeer goed koop door nilj verkocht. Soliede Naaimachines a f 20. Timmerman, Blaauboer Co., te Scha gen, Kapitaal 400,000. p sert dz' j-. m- koelman. kramer Hz. k e. numan. SSL" li Tf De Directie. van de Firma A. VEBZIJL te Amsterdam,, zeer geurig en zuiver van smaak, in blikken b® ad 0.25 per 1/4 KG. (bus 3 cent extra) verkrijgbaar bij: J. GROOT Tz„ Molenstraat 6, te Schagen, van der Stok, Kaan en Co N I G H T C A P C. de VUILS, te Schaden. p N. B. Als bewijs van echtheid is cachet F7 LEE SVIIIIO UW E HIJ voorheenC. ZELHAX, Koevleesch: LAPJES, 47% Cent per Kilo. Varkensvleesch: LAPJES,42% Cent per %K lesenI BI X E11 p 11 V ISl* ^Queurreerenden prijs, Ten verzoeke van de eigenares Mejuffrouw MA ART JE OTTO, weduwe van den Heer JAN SPAANS Junior, te Barsingerhorn, zal in het openbaar worden verkoc A b i'. SLOOS, Notaris te Winkel, zal op Dinsdag, 25 Februari 1890, des voormiddags ten 10 ure, in de herberg van J. SWART— HOFE, te St. MAARTENSBRUG, gem. ZIJPE, bij opbod, en op Dinsdag, den 4 Maart daaraanvolgende, des middags 12 -ure, in de herberg het groot Noord—Hollandsch Koffiehuis van C. KOS Pz., te SCHAGEN, bij afslag publiek verkoopen: A. Eene kapitale Boerenplaats, gelegen aan den Groote Sloot, in de gemeeute Z ij p e, te zamen groot 81 Hectaren, 27 Aren, 90 Centiaren. B. Eene Boerenplaats, gelegen in de gemeente Petten, te zamen groot 31 Hectaren, 76 Aren, 20 Centiaren. Behoorende tot den nalatenschap van deu heer Jn. SPAANS Jr., te Barsingerhorn. Breeder bij billetten omschreven. in het KOEGRAS, nabij Westeiüde, op de plaats, bewoond door den Heer MAC DONALD, ten overstaan van den te Helder gevestigden Notaris J~*. S. HORDIJK, op Woensdag, 12 Februari 1890, voor middags 10 uur, van: 41 Overhouders, ongeveer 100.000 Kilo's best gewonnen Hooi, Rijtuigen, waaronder een sterke Braek voor 8 personen, Tentwagen, Zuid-Hollandsche Kar, (zoo goed als nieuw), Schapenruiven, Voerbakken, Tobben, Melk- en Weivaten, Emmers, Kams, Kaasmakers en Zetters, voorts alsTafels, Stoelen, Spiegels, Linnen en andere Kasten, Canapé, Mahony Secretaire, Houten en IJzeren Ledikanten met en zonder springveeren Mastras, Vloerkleeden en Karpetten, Cylindermangel, Keuken gereedschap, en hetgeen meer ten verkoop zal worden aangeboden. Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van ge noemden Notaris HORDIJK. Schipper den Das zal op den verkoopdag 's morgens 87» uur varen van het Molenplein naar de plaats der verkooping en na afloop van den verkoop van daar terug. der 99 In het turnlokaal, Aanvang des avonds T"'1/, uur. Entree bij introductie. Kunstlievende ledeu op vertoon van diploma met eene dame. ÏÉ?S3®SÊSTiS^^.,J^aar aanleiding van het onheil mij 2 FE- Wiki ABI overkomen, betuig ik mijn har- telijken dank aan mijne Buren, en in het bjj zonder aan de heeren T. Bijpost en J. Castricum voor hunne diensten, betoond aan mijne Vrouw en Kinderen! Mr. Broodbakker. ïrm?£ïfwTWaami 2 woningen, en Rrfj aan den Lagedijk te schagen, sectie G, No. 68, groot 7 Roeden, IC Ellen. Fe bevragen bij den eigenaar en bewoner El© J w I 11 I M OOP 7 O TI) E II OO C S T E HA A III) E 12% vet, 3O eiwitstof, 26»/0 zetmeel, te zamen 08 voedende bestanddeel DE gevestigd te Barsingerhorn, onder de firma SPAANS Comp neemt voortdurend gelden in deposito tegen 3, 4, 4y2 pCf. s JAARS, alnaar gelang der voorwaarden welke bij het deponee- ren der gelden worden overeengekomen. Zij belast zich ook voortdurend met het koopen en verkoo pen van BINNEN- en BUITENLANDSCHE effecten, coupons enz., en disconteeren van handelspapier, het verschaffen van voorschotten enz. Het kantoor wordt gehouden te Barsingerhorn, eiken werk dag van 10 tot 12 ure, en op den wekelijkschen marktdag te Schagen, ten huize van CORNS. KOS, firma KNIKKER, van 10 tot 12 uur. mm. lira's STOUT. Aanbevelend, SCHAGEN, LAAGZIJDE, B, 66. Prachtige gekleurde en zwarte saiet- ten, uiterst billijk. onder de firma ■Aansprakelijk voor het geheel. kan,,™ gerekt STbeht™ h*ren TOkhi,« door wien in alle buurten, soliede verkoopers worden gevraagi tegen ruim rabat. Door den Agent R,,. SWIER te Enkhuizen, worden op zeer voordeelige conditiën soliede depothouders vraagd, in de omliggende gemeenten. FIRMA te NIEUWE NI E DORP. Adviseur der Maatschappij voor Hypothécair-Crediet is Nederland. Zij is belast met plaatsing van gelden voor deza M&atschappj, welke die verstrekt op hypotheek a 3.90 zonder vooruit taling van rente. Des Donderdags wordt van 10 tot 12 uur, kantoor ge houden bij den Heer W. ROGGEVEEN Cz., koffiehuis „di Beurs," te Schagen. "ö-OFi» Puike oude MERK: Verkrijgbaar bij tf H SCHIEDAMT en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE. van Prijzen van het vleesch zijn ROLLADE, - zonder been, j KLOMPSTUK _01/ BCEUF 52 /a RIBSTUK, met been, ™TUK, 4?1/ I ROLLADE, 47 h BEAFSTUK, 65 GEHAKT, 47 versche OSSENTONG 1.50 OSSENHAAS, 60 n iti n gelardeerd 70 u h KARBONADE, 42%, versch SPEK, 40 nu gerookt SPEK, 45 SCHIJVEN, 47% u GEHAKT 42% PEKEUWORST 4ft ^VEEWOROT*25* BLOEDWORST Wi Vftrilo J7 SAUCIJSJES 42% cent. Alles per SNELPERSDRUK VAN J. WINKEL. TE SCHAGEN. F F F F F V u u n 1/ n i o.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4