1 J A C H T. Itinnenlandsch Nieuws. WORDT VERVOLGD- fa;gs:,n,e te 0o,tet2ee -w»4 'S- Gemengd Nieuws. .&S t trjrf&Sfê Bi A 1 1 f getuigschrift van den Burgemeester der woonplaats, verkrijgbaar °PHtjUdiI voo^debMilitie is ingeschreven, wordt slechts als vrij williger toegelaten voor de gemeente in welke hj te tenzij hij geen verplichtingen ten aanzien van ^H.j'dTe bfde zeemacht, bij het leger hierteJ''nde°fbÜhet krijgsvolk in 's Rijks overzeesche bezittingen heeft god'™13- niet als vrijwilliger bij de Militie toegelaten, tenzij hijbg het verlaten van den dienst, behalve een bewijs van ontslag van den bevelhebber onder wien hij laatstelijk beeftgediendeen getuig schrift heeft ontvangen, inhoudende, dat hij zich gedurende zij diensttijd goed heeft gedragen. Hij kan, heeft hij dit ontvangen, tot dat zijn veertigste ja volbracht is, als vrijwilliger bij de Militie worden toegelaten. Schagen, den o Februari 189U. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. H. BE ELS. De Secretaris, DENIJS. De Burgemeester Tan Schagen, brengt tor kennis san belang- hebhendenden het navolgende De Commissaris des Konings in Noord-Hol and Gezien het besluit van Gedeputeerde Staten van 22 Januari 1890 no. 3D„. Gelet op art. 11 der wet van 13 Juni 1857 (Staatsblad no. 87); Brengt ter kennis van belanghebbenden lo. dat de jacht op eenden in deze provincie zal worden geslo ten met 28 Februari e. k. met zonsondergang 2o. dat de jacht op ander waterwild zal worden gesloten met 15 April e. k., mede met zonsondergang; 3o. dat het weispel van kicartelen met steekgaren of vlieg net zal mogen worden uitgeoefend van 1 Mei tot 15 Juli e. k. 4o. dat de visscherij, met uitzondering van die met den hengel in de hand, van die met aalkorven, aaldobbers en paling fuiken, van die met het schepnet of de gebbe om kleine vischjes te vangen voor de aaldobbers en van die op snoek in de gemeente Texel, zalworden gesloten van 15 Maart tot 1 Juni e. k. En zal deze in het Provinciaal Blad worden geplaatst en voorts in elke gemeente der provincie Noord-Holland worden aangeplakt. Haarlem, 29 Januari 1890. De Commissaris des Konings voornoemd, (getSCHOKER. Schagen, 7 Februari 1890. De Burgemeester voornoemd, C. H. BEELS. Schagen, 8 Februari 1890. Het programma van het Concert, door Schagers Harmo niekapel op Zondag 16 Februari a. s. te geven, bestaat uit de volgende nummers No. 1. „Kriegsmarsch der Priester aus Athalia", v. F. Mende!ssohn Bartholdy, 2. Ouverture „Yelva",v. C. G. Reissiger. 3. „Concert in G", v. G. Goltermann. 5010 voor Violoncelvoor te dragen door den Heer F. JVEUNER. 4. Grande fantaisie de 1' Opera „le Pardon de Ploêrme 1", v. G. Meijerbeer. 5. „DieNachtigal 1", Fantaisie- Polka fiir Picolo-Solo, v. Ed. Mollenhauer. 6. Ouverture „Berlin wie es weint und lacht", v. A. Conradi. a. „Marche Funèbre", v. F. Chopin. b. „Egyptische Marsch", y. Joh. Strams. 8 a. „Adagio",v. IV. Bargiel. b. „G a v o 11 e", v. E. Popper. 5011 voor Violoncelvoor te dragen door den Heer F. WERNER. 9. Fantaisie „1 a fi 11 e du Tambour Majo r", v. J. Offenbach. 10. „Wiener blut", Walzer,v. Joh. Strauss. Nos. 2 en 4, eerste uitvoering, No. 8, op hoogst vereerend verzoek. 1 Febr. is het onderwijzend personeel aan de openb. school te Warmenhuizen weder voltallig, wat vanaf 1 Augustus een oogenblik radeloos voor hem. Doch reeds in het volgende oogenblik had zij hare zelfbe- heerscbing terug gekregen. „Laat hem niet zeggen moeten, dat ik mijne zending bij u slecht vervuld heb," zeide zij en knikte haar vader glimlachend toe, alsof de geheele zaak haar niet veel aaugin^. Het binnentreden van den dienaar, die meldde^ dat het middag eten stond opgediend, verbrak het onderhoud tusschon vader en dochter. Maar de burgemeester had genoeg gezien en gehoord, om te weten, hoe het met Ad.elheid's gemoedstoestand gesteld was en terwijl hij de kamer verliet, zeide hij „Mees kalm, mijn dochter, heden heb ik vergadering en ben dus niet mijn eigen heer en meester, doch morgen spreek ik met Roven wij zullen toch eens zien Adelheid ging vooraan naar de eetkamer. Do burgemeester was onder het diner tamelijk woordkarig, en den volgenden dag kreeg Adelheid hem eerst aan het diner te zien. „Hebt gij mijnheer von Roven uwe toestemming gegeven vroeg zij gejaagd. 00 0 „Ik ga van avond naar hem foe, maak u niet bezorgd, mijn dochter, ik weet wat ik heb te doen," antwoordde hij Daarbij zag hij Adelheid met zulk een eigenaardigen glimlach aan dat deze eensklaps op het vermoeden kwam, dat haarvader met rits Roven nog eene bijzondere bedoeling had lrek& ei™'!llet' ,0°r ke» a.»T.r- Hij glimlachte en zweeg. .Met spanning wachtte zij s'avonds op de terugkomst haara vaders en waagde het toch niet, hem tegemoet to faan toen riK in den gang zijn tred hoorde. Een kwartier verstreek in niinliit heTdfkamerdeliik °Pende d° burf?efneester d* deur van Adel- „Daar gij toch zeker wel den uitslag van mijn bezoek Sii beschermeling zult willen weten, zoo kan ik u dl^n zeg^n dTt ik hem met te zien heb gekregen." zeide hij. „De oude heer is door een zware longaansteking overvallen en onze luitenanï 3 heden naar Daloord' vertrokken." '"iienant is 1889 door opvolgende ongesteldheden van verschillende ouder wijzers niet het geval was Gelukkig kon in den regel door waarneming in den gere gelde loop°van het onderwijs worden voorzien en wel door den adspirant onderwijzer C. de Geus thans te Limraen benoemd. Dat ook eenige kinderen leden aan de influenza hier de „meuwer- wetsche ziekte" genoemd, lijden of geleden hebben spreekt als 't ware van zelve, maar alle klassen blijven vrij goed bezet. De gemeenteraad van Zaandijk heelt nieuwe verordening en gemaakt met het oog op de gezondheid. Verboden is het verkoopen of ten verkoop hebben van voedingsmiddelen, in on- deu<*c!elijken toestand verkeerende, of van schadelijke hoedanig heid, of vermengd met schadelijke zelfstandigheden. Melkverkoo- pers'zullen niet meer in open emmers of vaten hun melk ten verkoop mogen hebben. Woningen kunnen onbewoonbaar wor den verklaard. Op scholen zullen geen kinderen toegelaten mo gen worden, zoo zij lijden aan kinkhoest, aan hoofdzeer of eene andere besmettelijke huidziekte. Iemand te Goes heeft uitgerekend, dat op Zuid-Beverland jaarlijks plus minus f 58.900 wordt uitgegeven aan een artikel van weelde, bekend onder den naam van „babbelaars." Elders noemt men ze kokienen, kussentjes, of balletjes of suiker- spekken. Van het zielental 40,000 heeft de financier 10 pet. afgetrok ken voor zuigelingen en het overschot verminderd met 1/3 voor hen, die uitsluitend suiker in koffie en thee gebruiken. Hij houdt dan over 24,000 snoepers, die dagelijks 2 stuks (voor- en namiddags telkens één) versmelten, bedragende per jaar van 365 dagen 17,520,000 babbelaars. Dit getal gedeeld door 3, omdat men in den regel hoogstens 15 stuks koopt voor een stuiver of 30 voor een dubbeltje, verkrijgt men het kapitale bedrag van f 58,400 per jaar. In de gemeente Willemstad hebben van de 175 stemge rechtigden bij de verkiezing van twee leden voor de Provinci ale Staten op Dinsdag jl. slechts negen van hun stemrecht ge bruik gemaakt. Dit een den 20 Jan.jl. door Haije van der Werf te Wor- kum ten postkantore aldaar bezorgden en aangeteekenden brief, geadresseerd aan den heer J. C. Grootjan te Amsterdam, door den geadresseerde den volgenden dag ontvangen, zijn vermist: 5 bank biljetten ad f 40, elk gemerkt B O no. 6019 en B W no. 9737. De officier van justitie te Leeuwarden verzoekt in beslagne ming van de vermiste biljetten en bericht. Te Westwoud werd in plaats van wijlen den heer H. Kok tot lid van den gemeenteraad gekozen de heer J. Stapel, met 42 van de 57 uitgebrachte en geldige stemmen. In eene te Meeden gehouden vergadering van boerenar beiders is besloten, het loon vast te stellen in den zomer op 75 cent en in den winter op 60 cent per dag. De landbouwers zul len hiermede in kennis worden gesteld. Uit den Haag wordt gemeld, dat de ministerraad Vrijdag weder vergaderd is geweest. Tot eene beslissing schijnt men niet te zijn gekomen; althans heden zouden de-ministers opnieuw in rade bijeenkomen. Clinge heeft zoo schrijft men eene herhaling der vroegere koeiengeschiedenis beleefd. Een paar kooplieden, aan beide zijden der grens woonachtig, hadden in 't land van Hulst eene koe gekocht, die den natuurlijken dood gestorven was, voor den kolossaleu prijs van f 10, naar men zegt. Het beest werd naar Kapellebrug (Clinge) getransporteerd, aldaar geslacht eD, zonder voorafgaande keuring door een veearts, ver kocht. loen echter de koopers aan het braden gingen steeg er een gruwelijke stank uit den pot. En, denkt de lezer, de ver- koopers zijn tegen de lamp geloopen. Maar daarin vergist hij zich. Een zeer vertrouwbaar persoon deelt mij mede, dat hij, toen hij er een politieman over sprak, van dezen ten antwoord ontving„Als er niemand ziek van geworden is, kan de uolitie er niets tegen doen." Fragment uit het verhaal van een schoonmaakster. Zoo ben ik ook eens in Den Haag geweest, Juffrouw, in het paleis^ van den Koningmens wat 'n prachtik kwam der met n vriendin van me, die der man was veertig jaar zilver- poeser aan het hof geweest, en na zen dood moest zij het pen sioen halen; nou, we kommen der an, en een Commesaris des Konings doet de deur open en het ons alles laten zien, en toen zee ieeet jelui eerst wat, och, juffrouw, wat heb ik gesmuld, nou, toen 't gedaan was, docht ik, zoo'n Commesaris des Konings kan je niet met een dubbelje afschepen, daarvoor heb ik te ang bij de groote lui gediend, ik lee daarom stikem een kwartje onder mijn bord, want och, die lui motten ook meest van de fooien leven,enz. Tot hoever bij sommigen de haat tegen de openbare school gaat, blijkt te Oosterzee, waar zekere M. W. Visser het loopen over het zoogenaamde „schoolland", dat door erfenis zijn eigendom geworden is, verboden heeft, om aldus het schoolgaan te bemoeielijken. Daar evenwel oude rechten het gebruik van het overpad naar de school waarborgen, heeft de arr.-school- derleNeVeHermmer de aanSetrükk™ en kerkvoogden Bij een binnenbrand, welke Dinsdagnacht te Amsterdam in de Korte Leidschedwarsstraat uitbrak, ontdekte men terwiil de brandwachts aan het blusschen waren, dat de bewoners H ren dITaT'de slaapkamer nog in diepe rust wa ren. De officier en de hoofd brandwachts H. de Herder Kok en binnen e' tTT" T*- levensSevaar ^t brandende winkelhuis binnen, en konden de in gevaar zijnde familie nog door een achterraam in veiligheid brengen. Man en vrouw waren door den rook bedwelmd, en werden bij buren ingebracht. Een drama op zee! gespeeld: Onder de terugkeerende koloniale troepen bevond een soldaat, die onder verdenking stond in Indië een kamcrajjr te hebben vergiftigd, doch waarvoor bewijs nsoit geleverd Hetzij tengevolge der op hem rustende onware verdenkin» E' hetzij uit wroeging, de man maalde en in zijn ijlhoofdigh^l gaf hij steeds de verzekering onschuldig te zijn aan den dooj|t van zijn kaneraad. De ongelukkige deed echter niemand kwaaJr V 1 11 1 tl d n 1» lifl rv\ 1 1 f 1 d( ac er w SLt D co w; en liep op het schip rond, terwijl de dokter hem onder behi deling en toezicht had. Op een goeden dag echter was hij in de kaartenkamer den kapitein bezig een revolver te probeeren, die gelukkig niet jl geladen was. Ia Toen de kapitein binnen kwam, hem het, pistool afhandidL maakte en er hem op wees, dat hij niet in de kamer tnoclit^e komen, veel minder de voorwerpen aanraken, vroeg de o»ge. Q lukkige of de kapitein geen patroontjes had voor den revolver, De dokter kwam juist binnen en de kapitein wees op zijn fit voorhoofd, ten bewijze dat het niet pluis met hem was. Of dey0 waanzinnige begreep, dat men hem onder strenger opzicht zon jg stellen, is moeielijk uit te makeu, doch eer de kapitein en de be dokter er aan dachten, vloog de ongelukkige de kaartenkamer !e uit en sprong over boord. De dokter riep onmiddellijk. „een inan/ei over boord!"; de machine stopte, de reddingsmiddelen werden in|0 dienst gesteld doch vergeefs, hij was in den onmetehjkeu Oceaan „e verdwenen. Wie weet, wat deze ongelukkige krankzinnige ge. leden heeft, voor hij deze laatste sprong waagde; hetzij dat wroe. j/, ging over den dood, of smart over de valsche beschuldiging hem jn zinneloos maakte. m; De bekende privaat-docent, dr. Gartner, die door de uit. w< vinding van deu „Ergostet", dat wil zeggen een werktuig of waardoor verslapping der spieren en zwaarlijvigheid wordt te. gengegaan, zich naam in geneeskundige wereld heeft gemaakt, D heeft thans een niet minder gewichtig en nuttig toestel uitge- N vonden, en wel eene lamp lot verlichting van de holten iu het VI meuschelijk lichaam. De aanwending van dit instrument in mond, keel, neus, ooizen en ook bij wonden geeft de patiënt geen noemenswaar dige n hinder. De construciie van het toestel is zeer eenvoudig én het is gemakkelijk te hanteren. De verlichting geschiedt door eene kaars, waarvan de vlam op een glazen stang van 9J/2 centimeter lengte reflecteert, welke stang niettegenstaande de krachtige verlichting toch zoo koud als steen blijft. Deze horizontaal liggende stang wordt dicht bij de waar te nemer plaats gebracht, welke daardoor zeer sterk verlicht wordt. De groote beteekenis dezer lamp ligt voor de hand, vooral ook j?3 omdat zij door elk een licht te gebruiken isbezorgde moeders b. v. kunnen in geval van keelpijn bij hare kinderen zelve )a' daarmede de verdachte verschijnselen waarnemen, en dus spoe- dig zoo noodig geneeskundige hulp inroepen. Het magnetiseeren, biologeeren, hypnotiseeren enz. begint aa heel gevaarlijk te worden. Het wordt tijd, dat in de wetten der beschaafde volken strafbepalingen worden opgenomen tegen de uitoefening van het magnetisme, de biologie en het hypno-^ tisme door onbevoegden, d. w. z. door andere personen dan geneeskundigen. In een geschrift van dr. Foveau over het magnetisme tegen over de wet toont dr. Foveau de gevaren dezer soort van ver makelijkheid aan. Hij verhaalt o. a. dat men te Parijs in zekere hospitalen uit de grap de zieken denkbeeldige misdaden laat bedrijven. Men laat hen moorden doen met bordpapieren messen, andere glazen water of bier aanbieden, waarin zij schijubair vergif hebben gedaan. Op dezelide manier zoo vervolgt de dokter zou men iemand tot een zelfmoord kunnen bewegen. Donato de vermaarde Parijsche magnetiseur die in de rue Pigalle zijn hotel heeft, waar hij druk bezochte séanees geeft, heeft onlangs een van zijn „sujetten zóó gesuggereerd, dat hij, op verzoek van een der toeschouwers, een beursje, dat een dame van het gezelschap in de hand wegkaapte. Donato had hem de gedachte om het beursje stelen ingegeven, en het juiste tijdstip, waarop hij de d moest volbrengen, bepaald. Eerst bleef het sujet een poi heel bedaard met ons zitten praten, doch precies op de minuut stond hij op en ging de beurs afneman. Zonder verlof vio Donato, om haar terug te geven, kon niemand hem zijn uit de hand scheuren. „Ziet, mijne heeren en dames," sprak de magnetiseur, jdit man wordt door mij opgewonden als een pendule, die op bet bepaalde uur moet slaan. Is de tijd daar, dan wordt het mertje opgelicht, de klok geeft geluid, en de gernagnetisei volvoert mijn bevel." Dat is toch werkelijk onrustbarend Te recht vermaant dr. Foveau tot wettelijke voorzorgen. le Chateau-Gontre heeft men iemand in hechtenis geno-i nomen die er zijn werk van maakte op de kerkhoven mensch;', k m „1 enbeenderen en bij voorkeur schedels te verzamelen, welke bij kookte en vermaalde en als poeder voor bepaalde ziekten ,-er' kocht. Volgens de New-York Herald heeft Edison weder een nieuwe uitvinding gedaan. Ze behoort bij de phonograaf en »e' staat in het met verrassende snelheid op een plaatje weerge"e" van de opeenvolgende toestanden, waarin de spreker verkeer* loen hij de woorden in den klankschrijver sprak. De tusseWf poozen zijn zóó klein, dat het- beeld zich inderdaad schijnt k bewegen, gebaren maakt en de woorden schijnt te spreken, uit de phonograat komen. Fergadering van den Gemeenteraad van de Zjpe, gehouden op Dinsdag 4 Februari 1890. Tegenwoordig 10 leden Afwezig de" heer Zijp. p( goedgekeurd VergaderinS worden I 2. Het kohipi" I...1.i_.i- "i i i1/.T, tl f ^1 en 139 3. Adres Het kohier hondenbelasting, waarop 110 honden b - i om f 2, wordt met algemeene stemmen goe(^8 ?Uni| o.p| u 1 aan den Koning om vrijstelling van sc'«f o WeV0 o aan de orde; de voorzitter leest Art. g •R w8 DeC' 1889' Staatsbl- No- 175, en verklaart en vv., naar aanleiding van de 3e al. van genoemd et wenschclijk achten, dat de gemeenteraad aan Z. M. i-\ /j

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 2