tttrechtsche: Qemeente Scliag-en. Cicmecnte Sint Maarten. Ctenieente Anna Paulowna. Gemeente Aieuwe Kiedffrj). Gemeente CaBlantsoogr. Gemeente Winkel. «emeente Öu<lkarspel. Gemeente lïoord-Scharwoude. ^emeeaile W ariuenliiaizen. O-BIEOIKEN PfiU2EK J' Kantoor:lMoinpetorengracht, II. 055. J W. Scliubart, JUr. H. Waller, Mr. D. J. H. van lieden, Mr. J. .1. Metelerkauip, te Ltreclit, .5In. J. van Ileemskerck van Keest, te 's-Gravenliage. Directie: K. A. Manssen, S. P. ten Holt. uoj 'nai laii. van liet verlaten der Kaan vreest, -stelling schoolgeldheffing. ,y vrIJ de heeren Schuijt, Paarlberg, Francis en Kaan wordt vail °°rie instemming betuigd; allen ineenen dat schoolgeldheffing 'ierroet benadeelen doordat het vroeger 1 5fl °l daarvan het gevolg zal wezen. De heer |°7 vrijstelling niet zal worden verleend. heer Nobel heeft het voorstel van B. en W. met inge- beid begroet, doch wenscht, voor hierover zijn gevoelen "f11 it te spreken, eerst het door B. en W. ontworpen adres inoren voorlezen. vo0rzitter acht het wenschelijk eerst de vraag te zien twoord of de raad aan Z. M. den Koning een adres zal 8" en zoo ja, daarna het te behandelen. Met algemeene I" In wordt nu besloten dat een adres aan Z. M. zal hiïbcu rden verzonden. j'. m leest de secretaris een concept-adres, waar- i bliikt dat liet verzoek aan Z. M. gegrond is op de T11f je overwegingendat er in de gemeente Zijpe sedert 'OU ifi7l geen schoolgeld is gehevendat dit steeds instemming 'de t ft ondervonden bij alle ingezetenen; dat de belasting, toen ie L was weinig opbracht, omdat er in de gemeente veel on- r er (je warendat de gemeente sedert dien tijd niet is HES ^gaan, integendeel, vele boerderijen in handen zijn 6 uitwonende eigenaren, en vele anderen met •"5 nu chtjteu yon 'ef.i E tan van - f ziin bezwaarddat er in deze gemeente een progressieve inkomstenbelasting wordt geheven; dat schoolgeldheffing drukt eu r ist omgekeerde reden, en het zwaarste drukt waar de teinste draagkracht is; dat gegoede ingezetenen zonder kinderen ^orden ontlast, ten nadeele van mindergegoeden welke met een ri of meer schoolgaande kinderen zijn gezegend Na voorlezing van het adres, vindt dit algeheele instemming, kt Door "een enkel lid wordt schoolgeldheffing gewenscht. De heer Kobel ze"t nog, dat hij in schoolgeldheffing een van de wrange vruchten^ en voor deze gemeente de wrangste vrucht ziet, van de wet van 8 Dec. 1889, en spreekt de hoop uit, dat zoo het adres tot Z. M. den Koning komt, het ZEx. den Minister van l' Binnenl. Zaken moge behagen er gunstig op te adviseeren, en dat een koninklijke toestemming worde verkregen. Daarna 'u wordt liet adres met algemeene stemmen aangenomen. 4. Alsnu komt in behandeling het in de vorige vergadering f aangehouden punt omtrent het plaatsen van eenige lantaarns. ,6 De voorzitter zegt informatiën te hebben gevraagd van zijn M collega's te Winkel en Wieringerwaard. In de eerste gemeente n waren de oprichtingskosten voor koperen lantaarns met ijzeren u paal, ruim f 27 per stuk, in de tweede gemeenté was dit bijna f 18, terwijl het onderhoud iu beide gemeenten op f 7 per lantaarn werd berekend. Ook kon de gemeente Winkel de ijzeren lantaarnpalen niet aanbevelen als aan breking onderhevig. )e Verder deelde voorzitter mede, dat B. en W. met het voorstel Kaan, om 7 lantaarns te plaatsen, niet mede kunnen gaan, in' aangezien dan ook andere punten even noodig zouden zijn, teu dat aan de buurten 1 lantaarn onvoldoende is, en er minstens 'eB 2 aan elke buurt noodig waren, zoodat in het geheel, met '"'inbegrip van den Hazepolder, 21 lantaarns zouden geplaatst iaD moeten worden om in een even voldoende verlichting te voorzien. Bit de vrij breede discussie bleek verder dat de bezwaren velen en meest van finantieelen aard waren. De heer Kaan had gehoopt, dat op een prse-advies van B. en W. een voorstel tot plaatsing van de door hem besproken lantaarns zon worden ingediend; doch nu dit tot zijn leedwezen ieD' niet is geschied, stelt hij voor, behalve de door hem bedoelden 1,1 nog een lantaarn te plaatsen aan de Mennonietenbuurt en een aan het Zand, dus in het geheel 9 lantaarns te plaatsen voor rekening van de gemeente. Daarmede was aan de eerste behoefte voldaan, en zijn er meerdere noodig, dan kunnen die later geplaatst worden. De heeren Biersteker en Schuit verklaarden te zullen tegen stemmen, omdat de kosten van aanleg f 400 a 500 en het jaarlijksch onderhoud dat wellicht f 150 zal bedragen, hun te bezwarend toeschijnt voor de gemeente. De heer Schuijt zou nog voor kunnen stemmen, zoo met het voorstel Kaan aan alle behoeften was voldaan. De heer Francis heeft naast het finantieele nog het bezwaar, dat de lichten voor rijtuigen een gevaar opleveren, terwijl de heer Paarlberg bovendien beweert, dal door verlichting het algemeen belang niet wordt bevorderd, omdat zij die niet van de verlichting kunnen profiteeren, er ook aan zullen moeten betalen. De heer Nobel stelt zich met den heer Kaan op het standpunt dat verlichting werkelijk behoort tot de zorg van de gemeente, een zorg waaraan zij zich om de noodzakelijk te maken kosten met mag onttrekken; doch Spr. had gewenscht, dat de heer Kaan zich bij zijn voorstel had beperkt, tot de door hem in de vorige vergadering genoemde 7 lantaarns, om daarmede het beginsel„verlichting door de gemeente" uit te maken. Aan meerdere behoefte kon later worden voldaan. Hij wil gaarne erkennen, dat er voor rijdenden bezwaren aan verbonden zijn, doch deze worden zeer overdreven; hij neemt aan dat van 10 rijtuigen die bij duisternis rijden, 8 zelf verlicht zijn, en deze hebben er dus geen last van, terwijl de 2 anderen bovendien aan zooveel gevaren bloot staan, dat het meer of mindere "er Geinig afdoeten wat het algemeen belang aangaat, a gemeen belang zooals de heer Paarlberg zich dat voors bestaat eenvoudig niet. Als voorbeeld hiervoor noemt hij de heeft ^aa^' die ze^er raeer dan 100 millioen gulden een voorstelt ee uitgegeven voor Spoorwegen, en hoewel menig Nederlander arvan geen genot heeft evenredig aan de kosten, zal toch emand beweren, dat daarmede niet het algemeen belang wordt vorderd, en zoo kan ook geen gemeente iets in het algemeen e ang doen, waarbij allen evenveel genieten en evenveel bij een. Het finantieel bezwaar wordt door hem niet gedeeld. °or een gemeente met bij de 5000 inwoners, acht hij, wanneer zelfs in eens werd uitgevoerd, een aanlegkosten van f 500 fn ,een.Jaarlijksche uitgaaf van f 150 voor een zijns inziens W®tv ij a'gemeen belang, niet onuitvoerbaar. Nadat door den heer Kaan nog wordt geconstateerd dat door W, de bezwaren van de gevaren niet worden gedeeld, °wdat zij aan Burgerbrug en aan het Zand permissie hebben Pgeven tot verlichting, en nadat door een der tegenstanders *as 8ezegd, dat eerst wanneer de verlichting tot stand kwam 111611 Van ongelukken zou hooren, ging men over tot stemmen, en wordt het voorstel Kaan verworpen met 7 legen 3 stemmen. Voor stemden de heeren: Kaan, Nobel en de voorzitter. 5. De voorzitter deelt nog roede dat de begrootiug voor 1890 is goedgekeurd, en sluit daarna de vergadering. Verslag van de Raadsvergadering der gemeente Anna Paulouma, gehouden op Dinsdag 4 Februari 1890. Afwezig met kennisgeving de heer Perk. Nadat de voorzitter de vergadering heeft geopend, worden de notulen der vorige vergadering voorgelezen en goedgekeurd. I. Wordt door den voorzitter ter tafel gebracht eene missieve van Il.H. Ged. Staten dezer provincie inhoudende de mede- deeling, dat genoemd collegie hare goedkeuring niet kan hechten aan 't in de vorige vergadering genomen besluit, betreffende de onderhandsche verhuring van de woning achter 't raadhuis, als zijnde in strijd met art. 99 der wet van 29 Juni 1854, (Staatsblad No. 85). Na eenige discussie wordt besloten bovengenoemd besluit in te trekken, en worden tevens Burgemeester en Wethouders gemachtigd om bedoelde woning publiek te verhuren. De huurtijd wordt bepaald op 6 jaren tegen een minimum huurprijs van f 150. II. Daarna deelt de voorzitter mede, dat het door B. en W. wenschelijk wordt geacht om dit voorjaar in deze gemeente een schoorsteenschouw te houden en daarmede te belasten de heeren J. Blankenvoort en J. Terburg met wie reeds onderhandelingen zijn aangeknoopt. De vergadering kan zich met het voorstel van B. en W. vereenigen en hecht tevens hare goedkeuring aan het besluit, om voor bedoelde werkzaamheden f 60.op de begrooting dienst 1890 uit te trekken, zijnde voor ieder persoon per perceel f 0.05. III. Wordt ter tafel gebracht een adres van den heer J. J. Enschedé, ontvanger dezer gemeente, houdende verzoek, (wegens vertrek naar 't buitenland) om ontslag uit zijne betrekking als zoodanig en zulks met ingang van 15 Maart a. s. Op voorstel van B. en W. wordt besloten dit ontslag tegen den gevraagden datum op de meest eervolle wijze, en onder dankbetuiging voor de diensten der gemeente bewezen, te verleenen. IV. Bij de gewone rondvraag deelt de heer Schenk mede, dat reeds vroeger is besloten een hek te plaatsen om als afscheiding te dienen tusschen de onderwijzerswoning en school No. 111. Tot dusver is hieraan nog geen gevolg gegeven. Tevens stelt genoemde spreker voor bij deze woning eenige beplanting aan te leggen, aangezien dit niet alleen eene beschutting zou zijn voor het huis, doch dit er tevens meer aanzien door zou verkrijgen. Door den voorzitter wordt hierop geantwoord dat hij er in zal voorzien. Daar niets meer te behandelen is en niemand meer het woord verlangt, sluit de voorzitter de vergadering. INGEZ O HST JD ZEE HST Geachte Redacteur 't Was eerst mijn plan niet om mij in de kwestie van der Kaay te mengen, ofschoon ik het niet in allen deele met u eens" wasdoch na de ingezonden stukken van den Heer van Kluyve kan ik niet zwijgen. Zijne verdediging van den Heer v. d. K. berust op zulk een kolossalen drogreden, dat, al zal ieder uwer lezers, die nog een greintje gezond verstand bezit, de fout in de redeneering bemerken, het toch niet wenschelijk is haar onweersproken te lateu. Wanneer een jongen zijne makkers aanzet om eenig kwaad uit te voeren, maar hij zelf, als het er toe komt, zich uit de voeten maakt om buiten schot te blijven, dan zal elkeen hem nogthans niet minder medeplichtig achten, en zal het niemand in 't hoofd komen zijne terughouding als eene deugd bv. zelf- beheersching aan te merken. Zoo is het mij een raadsel hoe iemand onzen Afgevaardigde op dezen grond durft verdedigen dat hij zijne medeleden aanspoort om de verlaging der wik- en weegloonen tegen te gaan, maar zelf buiten stemming blijft. Dan verkies ik den roialen tegenstemmer v. d. K. van '86 Mij dunkt, zijn verdediger had wijs gedaan met dit punt niet aan te roeren, want als er nu niets anders ter verdediging overschiet, is de zaak hopeloos. Om u de waarheid te zeggen, had ik gehoopt dat uwe Redactie in den aanvang de zaak wat kalmer had opgevat; kennende de groote gevoeligheid der plattelanders in deze kwestie, ware het m. i. verstandiger geweest haar zoo min mogelijk aan te roeren. Wij waren zoo goed op weg tot den vredeals voor eenige maanden de Heer v. d. K. herkozen had moeten worden, ik geloof, hij zou bijna alle stemmeu op zich hebben vereenigdhet was ons toen een genot hem namens onze kiesvereeniging een bewijs van instemming te geven. Nu is alles weer bedorven. Dat is ik erken het volstrekt niet uw schuld, neenhet is zijn eigen schuld. Het is alsof hij toen meende wel een potje te mogen brekenen door eene onhandigheid verspeelt hij zijn juist herwonnen populariteit Wetende hoe de meeningen der kiezers in deze zaak ver- deeld zijn, maar hoe toch zijne tegenstanders op dit punt hem voor 2 jaar roiaal hun stem gaven, moest de courtoisie ten opzichte van dezen hem reeds geboden hebben te zwijgen. Niemand zou van hem verwacht of geëischt hebben dat hij van gevoelen veranderde, maar wel dat hij anderer opinie zou eerbiedigen. Nu zegt men wel: oude lui berijden gaarne hun stokpaardje doch daarvan had hij zich moeten en gemakkelijk kunnen onthouden. Dat hij door zijn ongevraagd advies in de Kamer noodcloos ergernis heeft gegeven, en moedwillig de goede verstandhouding met zijne kiezers weer heeft verbroken dèt nu - inen moge het ook nog zoo lofwaardig rekenen altijd voor onzen Afge vaardigde de handschoen op te nemen is mijns bedunkens eene fbut die met geen zee van soplnsmen is schoon te wasschen. Toch zou ik het betreuren indien alleen ddarom hem het vertrouwen werd opgezegd; wij hebben juist in de laatste twee jaren meer dan eens bemerkt, dat hij in vele belangrijke kwesties voortaan wel degelijk onze man wil wezen. Een Afgevaardigde, die in alles met ieder onzer eenstem mig wezen zou, zal nog wel geboren moeten worden. Verdedigde bv. Levv niet te Barsingerhorn de verhooging van gemeente— opaenten op de grondbelasting Dit neemt niet weg dat wij niet behoeven te prijzen wat afkeuring verdient. Waarheid bovenal J, En daarom vatte ik de pen op. Hoogachtend, Uw Dv., Dr. J. WESTERMAN HOLSTIJN. BVIiC.FJlLIJKE STJM). Ingeschreven van 5 7 Februari 1890. Geboren Frans, zoon van Jacob Grootes en Elisabeth Joneebloed. Ondertrouwd Hendrik Kool, j.m., oud 24 jr., wonende te Graft en Neeltje Metselaar, jd., oud 22 jr., wonende te Schagen. Getrouwd Maarten Zwakman en Henderika Christina Water man. Gerrit Rotgans en Geertje Westerhuis. Overleden :Trijntje/Koegelberg, oud 26 jaar, 10 maanden. Ingeschreven van 1 31 Januari 1890. Geboren7 'Jan. Dieuwertje, d. v. Klaas Bruin en van Dieu- wertje Brak. Ondertrouwd, Getrouwd en Overleden Geene. Ingeschreven van 1 31 Januari 1890. Gebot/en: 1 Jan. Jan, z. v. Jacob Bakker en van Grietje de Boer. 4 dito, Elias Johannes, z. v. Hendrik Cornelissen en van Janna Crum. 7 dito, Maria, d. v. Cornelis Bruin en van Arijaantje Jonker. 7 dito, Albert, z. v. Jacob Noorden en van Geertje Kos- son. 7 dito, Pieter Jan, z. v. Dirk de Jong en van Hendrika Cri»m, 12 dito, Hendrik, z. v. Hendrik van Twuijver en van Neóltje Bijpost. 17 dito, Trijntje, d. v. Cornelis Braaf en van Griptje Bakker. 22 dito, Pieter, z. v. Pieter Kreijger en van Neriltje Stins. 26 dito, Guurtje, d. v. Jan den Das en van Dirkje de Boer. 27 dito, Henrietta, d. v. Fredrik Braaf en van Henrietta Meijer. Ondertrouwd 10 Jan. Cornelis Bleek, wonende te Schagen en Antje: ter Burg, wonende te Anna Paulowna. 30 dito, Simon Grin en Me'jnsja Nieuwen burg, beiden wonende in deze gemeente. Gehuwd: 10 Jan. Johannes Smiers, weduwnaar van Antje Molenaari oud 60 jaren, wonende te Anna Paulowna en Guurtje Smit, weduw-a van Jacob Bijvoet, oud 50 jaren, wonende te Rijp. 26 dito, Cornelis Bleek, j.m., oud 34 jaren, wonende te Schagen en Antje ter Burg, j.d., oud 29 jaren, wonende te Anna Paulowna. Overleden: 9 Jan. Alaartje Komen, oud 37 jaren, d. v. Jacob Komen en van Maria Thounasz. 21 dito, Grietje Jongejan. oud 60 jaren, echtgenoote van Jan Gijzen. 24 dito, Maartje Hartog, oud 62 jaren, echtgenoote van Jan Smit 27 dito, Pieter Baas, oud 34 jaren, echtgenoot van Aatje Zeeman. Ingeschreven van 1—31 Januari 1890. v-- x Geboren: Johannes, z. v. Pieter Leegwater en Maartje Dait?., Dirk, z. v. Arien Stam en Jantje Hovenier. Rens, z. v. Jan Rezelman en Antje Nieuwland. Ondertrouwd: Jan BobelJijk, Wedn. van Neellje Bennemeer en Grietje Slikker, Wed. van Klaas Hoogendijk. Getrouwd Geene. Overleden Levenlooze dochter van Arien Stam en Jantje Hovenier. Cornelis van Ham, echtg. van Jantje Kistemaker, 73 jr. Levenlooze zoon, van Cornelis Kamper en Neoltje Ter- Beek. Keeltje Terbeek, echtg. van Cornelis Kamper, 34 jr. Ingeschreven van 1 31 Januari 1890. Geboren: Jacob en Pieter, tweelingen, z. v. Jacob Mooij en Anna de Boer. Cornelis, z. v. Arie Tbomasz en Cornelia van der Berg. Dirk, z. v. Cornelis Langereis en Neeltje van Twuijver. Ondertrouwd Joris Baken, jm., van beroep Timmerman, oud 24 jr. wonende te Callantsoog en Meino Kapitein, jd., zonder be roep, oud 23 jr. wonende te Zijpe. Getrouwd: Jan Lugtig,jm., van beroep Arbeider, oud 24 jr. en Femmetjo Langereis, jd., zonder beroep oud 24 jr. beiden wonende te Callantsoog. OverledenGeene. Ingeschreven van 1 31 Januuri 1890. GeborenHendrikus, z. v. Pieter Druif tn Grietje Pijper. TrijDtje, d. v. Pieter Zwagerman en Maatje van Oudenaarde. Grietje, d. v. Hendricus Dekker en Antje Bakker. Pieter, z. v. Cornelis Wetsmeer en Jantje Ligthart. Guurtje, d. v. Jacob Kor- ver en Elisabeth Wurkum. Arie, z. v. Arie Groot en Trijntje Leeuw. Cornejis, z. v. Pieter Schouw en Geertje Kater. OndertrouwdSipke Liefhebber, jm., 23 jr. en Aafje Bakker, jd., 23 jr. Gehuwd: Leendert van Stipriaan, jm., 22 jr. en Cornelia Krap, jd. 23 jr. Overleden: Dieuwertje Boerdijk, 70 jr. Wed. van Pieter van Twuiver. Ingeschreven van 1—31 Januari 1890. Geboren: Jacobus, z. v.Frans Pot en Grietje Koedijker. Maarlje, d. v. Matthijs Rootjes en Aagje Mulder. Catkarina, d. v. Jan Borst en Sijmontje Bouwens. Ondertrouwd en Gehuwd OverledenPieter Slotemaker, oud 47 jr. echtg.; van Maartje Borst. Grietje Wokke, oud73jr. wed. van Casper Bekker. Maartje Rootjes, oud 10 dagen. Ingeschreven van 1 31 Januari 1890. Geboren: 11 Jan. Klaas, z. v. Hendrik Jes en Neeltje Huigen. 12 dito, Neeltje, d. v. Aris Langedijk en Dieuwertje Barten. 25 dito, Floris, z. v. Floris van Die en Maartje Kaan. Ondertrouwd Geene. Gehuwd: 5 Jan. Willem Goudsblom, jm., 23 jr. en Adriana Meiten, jd., 25 jr. Overleden 2 Jan. Matthijs Pranger, 50 weken. 10 dito, Elisa beth Pronk, bijna 3 jr. 11 dito, Antje Slotemaker, 17 jr. Ingeschreven van 1 31 Januari 1890. Geboren4 Jan. Jan, z. v. W. Siewertseu en M. C. Boon. 14 dito, Jannetje, d. v. K. Giltjes en J. Honsbeek. 19 dito, Catha- rina', d. v. J. Vader en T. Molenaar. 26 dito, Johannes, z. v. Jb. de Groot en A. Maas. Ondertrouwd: 17 Jan. Jan Mettis, 27 jr. to Zuid-icharwoudo en Antje Berkhout, 22 jr. wonende te u Gehuwd: 30 Jan. Jan Groot Wedn T^U1Zen' Maartje Kraakman, jd., 28 jr beiden w« u llmmer> *0jr.en Overleden: 10 Jan. Cornelia (1M t n® Warmonbuizen. Joh,. Groo, oo C. Doio 20 dil? Co'rn r °b00' 15 'r' d Z. V. Hendrik Iloogvorst en GuurtO r! H°°gVOraf' 2 md' Jannetje Tamis, 55 jr. echtg. 22 dito, k "S jd"1'28 d"°'cw" 333ste 8'l'A A.TSLOTER1T 5de Klasse. Trekking van Km w u-Ho r T»n 5 ïebruiri. Prijs van f 1000: No. 1398 5459 ui, 400: 5037 11129 6I®7 15853 n 100: 14^38 14V? ,Ioi9 2477 13813 H210 18396 20041 15391 16584 17209 17930 5de Klasse. - Trekking van e Februari Prijs van f 1000: No. 1544 4472 8628 16798 400 2234® 2680 4138 6468 18494 17121 17798 18404 19048 20115 U u 100: 1570 3087 5912 6085 9280 11568 14142 15643 15681 17036 17546 17698 5de Klasse. Trekking van 7 Februari. Prijs van f 100000: No. 8225 1000 en Premie van f 30000 No. 657 1000: No. 18728 u 400: 2402 3663 11113 15426 16725 17952 18024 200: 5180 12595 17671 18058 100: 2311 6520 8586 11251 13736 14522 15260 16446 17571 17900 19057 20488 n n f n IS H i: li C H T tX. S c li a t/ e n, 6 Februari 1890. Aangevoerd: 6 Stuks Paarden 4 Gelde Koeien (vette) 3 Kalfkoeien 28 Nuchtere Kalveren 480 9 Overhouders 30 n Varkens (magere) 10 Biggen 40 r Konijnen 30 9 Kippen 60 Eenden 500 Kilogr. Boter (per Kop f 84 9 Kaas f 60 a 160.— f 218.- a 270.— f 195.— a 240.— f 8.— a 23.— f 20.— a 28.— f 14.- a 18.— f 10.— a 12.— f —.40 a —.90 f —.40 a 1.— f —.80 a 1.— f 1.20 a 1.26 f —.20 a —.25 4000 Stuks Kip-Eieren f 3.a 3,50 Hoorn 6 Februari 1890. Aangevoerd: Kleine Kaas, hoogste prijs f 30.50 Hooi f Com missie f 32.50. Middelbare f aangevoerd 84 stapels, wegende 23093 Kilo. E d a tn 6 Februari 1890. Aangevoerd: 131 koppen boter, por pond, —.70 a —.75 kip-eieren i 5.a 5.50 per 100 stuks. Z a anti o m 6 Februari 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f27.aangevoerd 4 stapels. j^llemaar, 7 Februari 1890. Aangevoerd Kleiige Kaas hoogste prijs f 28.—, Commissie f Middel» bare f aangevoerd 10 stapels. ."V de 2151 ,drik Ter graanmarkt aangevoerd 2000 Hectóintêl. Tarwe f 6.50 a Kogge f 5.75 a Gerst f 4.50 a dito chev. f 5.60 a Haver f 3.25 a Paardenboonen f 5.75 a Bruine dito f 7.a 7.25 5.87' 4.75 6.— 3.75 6.— 8.50 Duiven dito Witte dito f 11- f 36.é .80 a f 12.— a Karweizaa dito oud f a Blauwmaanzaad f a R. Mosterdzaad f a G. dito. f 6.a Kanariezaad f a Erwten: Groene f 7.25 a 13.50 v Grauwe f 11.a 12.50 Vale f 9.a 12. Witte f,7.25 a 9.- E nh li tl i z e n i 5 Februari 1890. Aangevoerd Heden werden alhier aangevoerd stapels Ho.ikaas Graskaas f—.— karweizaad, nieuw f 9.50 a 9.87'. karweizaad oud f a mosterdz. f 16.50 a 18.50 blauwmaanzaad f 10.a 12.50, vale erwten f 11.— a 12.50, groeneditof 9. a 11.grauwe dito f 11.50 a 13.Wijker vale dito f 9. a 11.bruine boonen t 7.50 a 9.50 paardenboonen f 5.— a 6.gerst 4.a 5.haver f 3. a 4. Advertentïèn. Heden overleed mijne geliefde Echtgenoote, EL1ZIIA HOEKSTRA, na een kortstondige ziekte, in den ouderdom van bijna 52 jaren. K. E. NUMAN. Purmeren d, 28 Jauuari 1890. De ondergeteekende waarschuwt een ieder geen ci'ecliet Ie verleenen aan ELISABETH ZEEMAN, voorheen huisvrouw vau Ij'. V. d. SLUIS, daar dezulken door hem niet wor den voldaan. Schagen, NES, 9 F eb. '90. Goedgekeurd door Z. M. DEN KUNING. Commissarissen de Heeren De Maatschappij sluit verzekeringen van ki»|)i- talen, uit te betalen hij overlijden, hij leien, tij delijke verzekeringen, verzekeringen op twee levens, enz. enz. PROSPECTUSSEN en INLICHTINGEN, G RAI IS ver krijgbaar bij den lieer V J- Correspondent t. SCHAGEN, of bij den Agent, J. Castricum. f

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3