i "i\ GELD BESCHIKBAAR. te ALKMAAR. w. G. BOELE Senior. B. BRANDSMA Notaris BACKX, Notaris A. VONK, Notaris M. G0UVERNE, Yerpaclitiiifi van Eijksmr. BOELHUIS voor UIENZAAD. CONCERT Sclagen's Harmoniekapel, A. IHJUGGItAAFF, HORLOGE M AKER, UNDISPENSABLE 3 Cent KHAEPELIEN HOLM's QUINA LAROCHE, JAOHTWilTSE. De Makelaar 0TT0 DE KIEVIET, r F. WE RN ER, ASTHMA CIGARETTEN. SALMIAK PASTILLES. C. Boonacker. ILHMAiR, IC WieilIVCEItW.tAII». Geeft geld op obligatie. publiek verkoopen! Huismanswoning met Boet, Erf üpf ït v r e V e r k o o p i n g Openbare Verkooping 'er .890, les voormiddags ten 11 ure, in de herberg van den P^eer I'. V. ESTER, te ZIJDEWIND 6 beste Gelde Koeien, HUISRAAD en I1BOËDEL, OUD§HOORlV, Te KOOP eene partij UIENZAAD, nieuw gewas, echt Noord-Holl. soort, èt f 2.— per half Kilo. Hypothecair Crediet, tegen 39/104 en 4710 per jaar, zonder 7, jaar vooruitbetaling van rente. Adres; Oude Gracht 158, Alk in aa r. Directeur de Heer L. E. RUGERS, op Zondag, 16 Februari 1890, Na afloop BAL. Reparatie-inrichting' voor alle mogelijke Uur- en Speelwerken, Barometers' A aai machines, en verder alle tot het vak be hoorende artikelen. Solied werk. Uiterst billijke prijzen. i jdlï"i?'5e°r rL00R. mast het Noord-Hol- laodsch koffiehuis van den heer C. KOS. De BANK verstrekt geld op eerste hypotheek, op voordeelige voorwaarde en geeft pandbrieven uit van f 1000.1 500. en uitstekej geschikt voor soliede geldbelegging. Directie Kantoor, L,.— H- 1*1 81 Hlf. I BlÉMS lit S| Amsterdam, Rotterdam, 's Gravenhage, fielden, Utrecht, Broningen, HOFLEVERANCIER, Oprichter der vroegere Firma G. J. BOELE ZOON. Mampen. Gedeponeerd en ingeschreven den 2 November 1888. Kalverstraat 115, Amsterdam. Verkrijgbaar bij den Heer R. G. v. d. Wal, Laagzijde, Schagen. bij den Heer K. Koopman, Scbagerbrug. en bij den Heer W. Rus, Groenveld. In het hijzonder wordt de aandacht gevestigd op: SOUCHON-THEE a f 1.50 per 5 ons. GROOTE OPRUIMING W. SWAGER. en staallioudende Ruina Uaroclie, is de meest krachtige en ver sterkende H1IA-WIJA Kraepelien en Holm, «L Ranke te Schagcn. SNELPERSDRUK VAN J. WINKEL, TE SCHAGKN- Zij die alsnog rekeningen van huishoudelijken aard mochten hebben t t laste van wijlen den Heer Willem Fraticis te H a r 1 :i g h u i s e d, worden uitgenoodigd deze vóór 15 Fe bruari a. s. in te leveren ten kantore van den Notaris zal publiek verkoopen te op Zaterdag, 1 Maart 1890, des middags 12 uur, in het K a, huis „de Tabakhandel," aan het Waagplein, Een Huin en te Alkmaar, aan den Omval, groot 1 Are, 80 Centiaren N en Een Kavel uitmuntend Weiland, ge legen aan den W e s t d ij k, in de S c h e r- m e e r, gemeente Alkmaar, groot 10 Hec- T- taren, 86 Aren, 80 Centiaren. Behoorende tot den boedel van wijlen den heer JACOB HOUTKOOPER Sr. Dadelijk te aanvaarden. Uitvoeriger bij biljetten. belast zich met het koopen en verkoopen van ROEREND en ONROEREND GOED en EFFECTEN, het bezorgen van KAPITALEN onder hypothecair ver band a :V/t en 4°/o 's jaars, het verzilveren van COU PONS en het incasseeren van WISSELS. resid* r nde te Schoorldam, zal op I )onderdagen, 20 en 27 ITebruai'i 1HOO, telkens voormiddags elf uur, t< SCHAGEN, in het Café van den Heer W. ROG GEVEEN, bij opbod en afslag, Eene Boerenülaats, bestaande in en zeer vruchtbare Weilanden, aan de K si n s m e r b r u g in de Z ij p e, groot '13 hectaren, 92 aren, 84 centiaren. Eigenaar de Heer JACOB THOMASZ. Aanvaarding: Landerijen dadelijk, de Woning 1 Mei 1891. Zie de billetten. te BARSINGERHORN, in de herberg van W. Groeh, op Woensdag 12 Februari 1890 bij opbod en afslag, en op Woensdag 19 Februari 1890 bij combinatiën, telkens des voor- middags- 10 uur, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris HENDRIK JAN DE LANGE, ua bekomen rechterlijke machtiging, van i Twee kapitale Huismanswoningen met nog een HuiM, Boeten, Brfj Tuin en uitmuntend "Wei land, alles aaneen gelegen te Barsingerhorn, aan den Heerenwcg en de Koogsloot, groot 35 hectaren, 6 aren, 46 centiaren, te veilen in perceelen en massa. Te aanvaarden de gebouwen en erven op 1 Mei 1890 en het land dadelijk, onder verplichting van den kooper om de huur over 1890, bestaande van 24 hektaren, tegen f 2136 per jaar gestand te doen. De overige perceelen zijn in eigen gebruik. B.hooiende tot den boedel van mejuffr. G. NOTTELMAN, laatst gehnwd met den heer D. SMIT Jz. c.s. Inlichtingen en teekeningen verkrijgbaar ten kantore van voor noemden Notaris en van den Notaris A. VONK te Schoorldam. te D1RKSHORN, gemeente HARENKARSPEL, in de herberg van P. Klos, op Woensdag 26 Februari 1890, bij opbod en afslag, en op Woensdag 5 Maart 1890, bij combinatiën, telkens des voormiddags 10 uur, ten overstaan van d( te Alkmaar gevestigden Notaris HENDRIK JAN DE LANGE, en na bekomen rechterlijk verlof, van: Eene kapitale Huismanswoning met Boet, Arbeiderswoning, Erven, Tuin en uitmun tend "Wei- en Bouwland, in de Schagerwaard, gemeente Harenkarspel aan den Middelweg en den Spoorweg, groot 59 hektaren, 12 aren, te veilen in perceelen en massa. Hiervan zijn ruim 5 hektaren in eigen gebruik en de overige 54 hektaren over 1890 verhuurd voor f 3531,per jaar en onder dien last te aanvaarden de gebouwen en erf op 1 Mei 1890 en het land dadelijk. Behoorende tot den boedel van Mejuffr. G. NOTTELMAN, laatst gehuwd met den beer D. SMIT Jz. c.s. Inlichtingen en teekeningen verkrijgbaar ten kantore van voor- noemdtn Notalis en van den Notaris A. VONK te Schoorldam. tal '3e ALKMAAR, zal verkoopen op Dinsdag, 18 Februari Het Buis met verder getimmerten en Erf, te Z ij d e w i n d, onder Oude Niedorp, sectie A, 647 en 761, groot 0.05.19. In gebruik bij den Metselaar J. JASPERS, De ONTVANGER der REGISTRATIE en DOMEINEN te DEN HELDER, zal op Donderdag, den ae - tienden Maart 1890, des voormiddags 9 uur, ten zijnen kantore in de Dijkstraat No. 8, bij inscbrijvi B verpachten: Het I'o'itveer op het Groot Noord-IIollandsch Kanaal bij de sluis in de Koegras-Zeedijk, tusschen den Middenweg bij Westeinde van Anna laulowna- Polder en den Rijksweg, voor zes jaren, ingaande 1 MEI 1890 en eindigende 30 APRIL 1896. Inschrijvingsbiljetten op zegel, bevattende naam, voornaam, woonplaats en onderteekening van den inschrijver en twee borgen en de geboden pachtsom per jaar in letters, uiterlijk daags VÓÓr de verpachting franco en gesloten in te leveren bij den Ontvanger, die nadere inlichtingen geeft. in het KOEGRAS, nabij Westeinde, op de plaats, bewoond door den Heer MAC DONALD, ten overstaan van den te Helder gevestigden Notaris lr*. S. op Woensdag, 13 Februari 1890, voor middags 10 uur, van: 41 Overhouders, ongeveer 100.000 Kilo's best Igewonnen Hooi, Rijtuigen, waaronder een sterke Braek voor 8 personen, Tentwagen, Zuid—Hollandsche Kar, w mojMj, liy (zoo goed als nieuw), Schapenruiven, Voerbakken, Tobbe'u, Melk— en Weivaten, Emmers, Karns, Kaasmakers en Zetters, voorts alsTafels, Stoelen, Spiegels, Linnen en andere Kasten, Canapé, Mahony Secretaire, Houten en IJzeren Ledikanten met en zonder springveeren Matras, veêren Kussens, Vloerkleeden en Karpetten, Cylinder- mangel, Keukengereedschap, en hetgeen meer ten verkoop zal worden aangeboden. Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van ge noemden Notaris HORDIJK. Schipper den Bas zal op Aen verkoopdag 's morgens 8y2 uur varen van het Mftksïp'lein naar de plaats der verkooping en na afloop var\ cteu verkoop van daar terug. D Aanvang van den nieuwen cursus voor Jongens en Meisjes 1 MEI 1890. Leerplan en informaties zijn te bekomen bij de Directie der Leerhoeve. Te bevragen met franco brieven, lelt. B, bij den Boekhan delaar W. B. RIESZ, te Oudcarspel. van met welwillende medewerking van den Heer Solo-Violoncellist der Kon. Ned. Marinekapel te Ben Helder, des avonds, ten ure, in het locaal van den heer CL KOS F»z., Kunstlievende leden mot 2 dames toegang vrij. Entrée voor vreemdelingen f 0.49 de persoon. NOÖRMÖLLANDSCHE HYPOTHEERBAW "Verkoophuizen;: Vijgendam en Bembrandtsplein. RooTstraat en Wijdenmarktsteeg. Spuistraat. Breedestraat. Choorstraat. tusschen de Markten. Sigarenfabriek KAMPEI, Gevestigd sedert 1841. Depóts S c h a g e n. Pur merend. JU r e d a. Den II el der. Bosch. Boog aan de Zaan. B or dr e c h t. Gorinchem. Tiel. Winschoten. B aarlem. Driebergen. W o r m e r v e e r. P enang. Batavia. S a m a r a n g. Soeraha\j a. Christiania. Kopenhagen. Sr1 fiÈrl m ün van alle soorten Ramcs- en MindCI'llOCden, Bloemen, Uinten, Ueeren, Mant, Sa tijn, Fluweel, JPlnehe en alle soorten itlaim- factlircn, zullen tegen spotprijs opgeruimd worden. Corsetten vanaf 40 Cents. T.AAGZIJDE, SCHAGEN. Aanbevolen door tal van Binnen- en Buitenlandsche Genees heeren. Verkrijgbaar in flesschen f 1.90 en f 1. T T?^T^ademing Vftn den rooli dezer Cigaretten geeft den LiJDLR aan A8THMA terstond verlichting, in Etui's a 80 en 50 centen. en VERKOUDHEID 8°6d 6rkend middel H0EST Oplossend en Verzachtend j in fieschjes h 20 cent. Apothekers te ZEIST te SCHAGEN, bij den Heer W. A. Hazeu, Apoth Alkmaar, A. G o n ij A z., Apoth. Helder, J e 1 g e r s m a Gz., Apoth. en verdere bekende depots. Onst.hadelijh voor Kinderen. Uit de Fabriek van J. A. BASIE te Alkmaar. Dit water vernietigt in een goede wassching het levend oi rein bij kinderen, zuivert en geneest het hoofd van Kliersfe Alleen onschadelijk en zeker werkend, te verkrijgen bij Ver Flacon f 1.—, Halve Flacon f 0.50. Roode loop Diarrhé en Darmkwalen In van rooden loop en diarrhé, waarbij Holleway's driemaal per da? ?oed A^ J7, y 8 gevalk" twee irde" '""""ij uoueway s /.au ag oei op den onderbuik gewreven is gew"r'e x s epauld verlichting bespeurd en het voortgs8 veilige behandeling. Ent. sebm1» heeft men steeds ezelfde veil meikWepnZemelri,pen' heeft ste^s genezing bewerkt.^ zTne til\TelSpiJZen moet ook gedurende den aa»v j ?roeiitpr|CV UC(' nemen* ^aste zelfstandigheden, vruchten e "-f" Z,or"valJig vermeden worden, tto dat de 6nde te®kenen verdwenen zijn, door vlijtig met W genezende en verkoelende Zalf n te wrijven. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f0.80, f l.g5, f 3.-, f 6;"' u„i e". -9.50, zijn op franco aanvrage contan bekomen bij alle Apothekers in Holland,alsmede in Hollo«V' etabblissement Londen, 523, Oxford-Street. met dezelfde veilige Wdeli S IhZTVor het gebru-U vangarme zemelpappen, heeft^steds 'genezing be wefkt.Uf

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4