G. M U IJ S, JACHT WATER. GROOTE OPRUIMING Gemengd Nieuws. f f Adverten tien van alle soorten Barnes- en Hinderhoeden, Bloemen. £<!oten, Veeren, Kant, 8a- ty n, Fluwecï, JPinclie en alle soorten Manu facturen, zullen tegen spotprijs opgeruimd worden. Corsetten vanaf 40 Cents. Voor Hoesten, Verkoudheid Borstaandocningcii enz. J. Kankc te 8cliag(eii. ioo joor liberaal als conservatief, maakt het votum der Eerste ,,r haar niet warm. Grata Persona was Keuchenius haar f" De liberale pers, incluis het orgaan van dr. Bronsveld, i et al» de gier, die op een afstand loert, tot het oogenblik omt, <3at hij °P zijn buit^ kan neerschieten. De anti-re, vol utio- °ire' pers daarentegen pétilleert van leven, gelijk zij sinds Lrjl 1888 niet deed. Het is of zij weer vrijer ademhaalt, fu haar de eere geSund wor(ii 0,ni onder de ongunstigste con- Ljjatie en door niemand (na dr. Schaepmans verklaring) meer Lgtennd, voor haar vaandel te mogen opkomen. In den rand Jnn dat vaandel staat het devies: Wie leven wil moet lurven sterven". En aan dat devies ontleent zij ook met let oog op de stembus hare kracht. Liever wil zij, als lanouds, de club tot drie leden in het Parlement zien Lkrimpen' ID'8'1 da^ jongste drietal als eens het oude )riemans°haP fier ons vaandel wapperen deed, dan dat tienmaal Èrie leden 'n ouze un'f°rm gezien werden, maar door couni- IVentie zouden gedwongen zijn om voortaan dat vaandel op te lollen Ook al werden wij uit de Staten-Generaal en de Igtjteil-Provinciaal zoo goed als geheel teruggeslagen, alles niets, 4 itg onZe positie zuiver blijft. Geen nood of al de opgeschoten 'boom wordt algekapt, mits de wortel blijft en opnieuw kan JL ,Drujten. Het doodelijk gevaar ontstaat juist zoo de wortel verkankert, ook al staat de stam dan nog overeind en al prijkt Eii nog een halven zomer met breedgetakte kroon." Kaar aanleiding hiervan schrijft de Vaderlander onder het motto Goedkoope drukte Trilt er niet fierheid in elke lettergreep Woorden om' mét goud beslagen te worden Het is gemakkelijk „wolf!" te roepen, als de wolf nog ver is Het is gemakkelijk groote woorden te spreken, als zelfs nog geen stipje van gevaar zich laat onderkennen Als de slag geleverd moet worden, dan zoekt men zijn oude vrienden weder op, en zegt„Wij behooren toch allen tot de groote, geloovige, (Christelijke Rechterzij 1" Maar die lastige radicalen dan „Stil wij behooren tot de zeer rechtschapen coalitie, die het dwangjuk der liberalen tracht te breken." Dan gaan de groote woorden weer in de doos, en marcheert men weer arm in arm. Precies als de soldaten van Neij, die ook met dubbele kokar des, voor twee gevallen gereed waren. Ónze vaderen hadden toch eene andere toepassing van het „Vive de Geus, hout fraaien moet Maar 't is waar, de geuzentijd is nu in een kwaad blaadje gekomen. In Harper's Magazine deelt Edison eenige bijzonderheden uit zijn jeugd mede. Hij vertelt hoe hij als knaap van 12 jaar het plan opvatte, in den goederenwagen van een trein een soort bulletin te drukken, dat hij voor drie Amerikaansche centen r aan de reizigers verkocht. „Be berichten in dit blad, Grand Trunk Herald," zegt hij, I „waren van zoo localen aard, dat zij behalve de reizigers in den trein en de menschen aan de stations, die wij passeerden, geen mensch konden interesseeren. Maar ik was toch trotsch op mijn plan en de 300 lezers, die ik had. Ik hield mijzelven voor een echten journalist, en het feit, dat Robert Slephenson, de groote ingenieur, zich onder mijne klanten bevond, droeg niet weinig tot mijn trots bij. De letters om mijn blad te drukken kreeg ik van den heer Storey, den uitgever van de Detroit Eree Press, dien ik als de schepper van mijn geluk beschouwde. Bij het begin van den burgeroorlog was ik courantenver- kooper en werkte van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, zon der het ver te brengen. Mijn kapitaal was zeer gering; eenerzijds kon ik niet meer bladen koopen dan ik weer dacht kwijt te worden, anderer zijds moest ik ook geen gebrek aan exempla ren krijgen. De noodzakelijkheid om een getal der exemplaren te bepalen deed mij vroeg de waarde der nieuwstijdingen schatten. Ik maakte een akkoord met den drukker der Eree Press, die mij eiken morgen een proel van zijn blad liet zien. Ik vloog den inhoud door en schatte daarnaar de verkoopwaarde. Gewoonlijk verkocht ik tusschen 200 en 300 exemplaren. Op een goeden morgen zag ik op een brief, in vette letlers, een beschrijving van den slag bij Pitsburg Landing. Dadelijk begreep ik den toestand. Hier viel iets te verdienen, maar alleen als langs de spoorweglijn, die ik bediende, het publiek Jcort te voren op de hoogte gebracht werd van het gebeurde. Ik kreeg een idee en liep naar het telegraafbureau. Daar deed ik een dienstdoende ambtenaar liet voorstel, aan alle stationschefs langs de lijn het bericht van den slag te telegrapheeren, met verzoek dit te doen schrijven op het zwarte bord, waarop gewoonlijk de berichten betreffende de treinen worden geschreven. De telegrafist nam het voorstel aan, onder belofte, dat ik hem een half jaar lang de courant voor niemendal zou leveren. Nu ging ik naar den expetiteur der Eree Press en vroeg, of hij mij I5Ö0 exemplaren wilde geven, betaalbaar in acht dagen. Hij sloeg het voorstel af, wat mij volstrekt niet verwonderde. ■^u raapte ik al mijn moed bijeen en ging de trap op naar den uitgever zeiven, den heer Storey. Ik werd toegelaten, en legde hem uit waarom ik 1500 exemplaren wenschte op crediet. De heer Stony was een lange, magere man, droog als een lucifer. Hij keek mij scherp aan, nam toen een stuk papier, schreef er iets op en gaf het mij. „Laat dat beneden zien, dan zullen zij u alles geven wat fDj^ wenscht." Nooit van mijn leven was ik zoo blij. Ik was nu ju t bezit van 1500 bladen; ik nam twee jongens, om mij te helpen vouwen en ging op den trein. De vraag was, of de telegrafist woord gehouden had. Ja wel. Op het eerste station Waar wij kwamen, verkocht ik gewoonlijk 2 kranten. Toen ik unjn hoofd uit het portier stak, zag ik het perron vol meuschen. jHen wachtte op den trein. Ik verkocht 100 exemplaren voor 5 cent het stuk. Op 't volgende station 't zelfde tooneelik verhoogde den prijs cent, en verkocht er 300. Zoo ging het voort, tot dat ik aan t laatste mijn exemplaren voor 25 cent en meer kwijt raakte. Een der stations was vlak bij een kerk. Ik stapte uit en riep mijn nieuws langs den trein. Daar kwamen alle menschen uit de kerk loopen, met den predikant incluis, om een krant mach tig te worden. Op dien dag begreep ik de macht der electriciteit- De zonnebloem heeft grooter waarde dan die eener sier plant. In 'l groot gekweekt, bevordert zij zeer de gezondheid; daarom is hel aan te raden haar te planten op moerassige plaatsen, waar ko. rtsen algemeen heerschen. De bloemen zijn nuttig voor de bijen en de olie uit de pitten of zaden heeft groote waaide voor schilders, bij het maken van blauwe en groene kleuren. Zeep van zonnebloemen-olie maakt de huid zacht. De zonnebloem kan zonder hinder tusschen de aardappelen gekweekt worden zoodra het land voor het laatst bewerkt is, legge men de zaden op eenige meters afstand van elkander tusschen de aardappelen-planten. Deze wijze van doen geeft een schoone afwisseling aan de eentonigheid van de aardappelvelden. Onvoorzichtige dief. Vóór eenige dagen drong een dief in de villa van den heer X. te Coloinbes, bij afwezigheid van den eigenaar. Daar deze veel aan hoofdpijn lijdt, had hij gewoonlijk een geneesmiddel daarvoor in huis om goed te kunnen slapen, en de flesch, dat geneesmiddel bevattende, stond dien nacht op den schoorsteen der eetzaal. Toen de dief al de voorwerpen van waarde die hij kon meedragen had bijeengezameld, kreeg hij dorst. Hij zag de flesch staan, proefde eens, het smaakte en hij dronk er een geheel glas van. Toen wilde hij zijne pakken opnemen, maar hij voelde zich door onoverwinnelijken slaap- lust overvallen, hij legde zich op eene rustbank en toen hij wakker werd zat hij in de gevangenis. De heer X. was tehuis gekomen, had den dief slapende gevonden en de gendarmen gehaald, die den slaper ongehinderd naar de gevangenis overbrachten. §PI1AÏMEL8, Een schuldloos hart, een rein geweien, geven een zacht sterfbed. Gerok. Ieder van ons heeft zijn heilige plaats, wier bewoners bij alleen kent. Het staat slechts aan hem, of het afzichtelijke ge raamten, dan wel vriendelijke schutsengelen zullen zijn. Miss Mtjlock. Beter is beheert, als verknegt te zijn, gebruykende de heeren altijd eenige discretie; maar de knegten geen. Oldenbarnëveld. Dwazen gooien alle oude steenen weg. Wijzen bewaren de oude steenen, die mits afgebikt, nog gebruikt kunnen worden. Laurillard. Muziek gij troosteresse en heiligster van het gemoed wie heeft u durven bannen uit de ziekenkamer, uit de kamer des doods, uit de woningen der stille treurigheid Wie heeft er met laatdunkenden zin uwe hoogste macht en roeping zóó miskend ls het een priester geweest, die u niet verstond Of een wereldling, die u slechts wist te misbruiken tot wufte verstrooiing? C. van Nievelt. Zonder de kennis van de wetten, die ook de zedelijke wereld beheerschen, is het niet mogelijk een voor staat en maatschappij waarlijk vruchtbaar leven te leiden. Streckfusz. R K L A UI A. Bij het veelvuldig hoesten der kinderen blauwe hoest, kinkhoest, stikhoest wordt hiermede opmerkzaam gemaakt op de sedert eene reeks van jaren beproefde en ook geneeskundig als zoodanig erkende alleen echte RL1NLANDSCE1E DRUIVEN-BORST-HONIG van W. H. Zickenheimer te Mainz, den door de Wet erkenden uitvinder. (Zie de advertentie in 't nummer van heden.) [WK G F. ll L 1,1 F F STAXI), Gemeente Stellagen. Ingeschreven van 12 14 Februari 1890. Geboren Geene. OndertrouwdLeendert Augurk, wedn. van Rosa Bernbard, oud 29 jr. wonende te Amsterdam en Katharina van Thiin, jd., oud 34 jr. wonende te Schagen. Getrouwd: Hark Sijbrands en Pieterje Bood. Jan de Mooi en Trijntje Kossen. OverledenGeene. li /I 11 H 1 li F 1! 1 c 11 1 F IV. Sc ha ft e n, 13 Februari 1890. Aangevoerd: 8 Stuks Paarden 10 Gelde Koeien (magere) 2 Idem (vette) 6 Kalfkoeien 30 Nuchtere Kalveren 430 Overhouders 20 Varkens (magere) 8 Biggen 30 Konijnen 20 Kippen 130 Eenden 596 Kilogr. Boter (per Kop f .85 a —.90) f 60 Kaas f 4300 Stuks Kip Eieren f 300 Eend-Eieren f Hoorn, 13 Februari 1890. Aangevoerd: Kleine Kaas, hoogste prijs f 31.— Hooi f missio f 32.50. Middelbare f aangevoerd 66 wegende 15835 Kilo. 40 f 120— f 220— f 150.— 8— 18— 15— 12— —.10 -.40 —.75 1.13 —.20 3— 4— a 140— a 170— a 250— a 260— a 18— a 28— a 19 1 1.25 -.90 1 20 —.30 4.— 4.50 Com- stapels, MZdam, 13 Februari 1890. Aangevoerd: 101 koppen boter, per pond, .70 a .75 kip-eieren 4— a 5.— per 100 stuks. Zaandam, 13 Eebruari 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f26.aangevoerd 6 stapels. Al k maar 14 Februari 1890. Aangevoerd Kleine Kaas hoogste prijs f 30.50, Commissie f 33.50, Middel bare f 30.50, aangevoerd 250 stapels, wegende 75000 K.G. Ter graanmarkt aangevoerd 1600 Hectoliters. Tarwe Rogge Gerst- dito chev. Haver f 6.50 a f 5.a 4.75 a 7— 6.- Paavdenboonen f 5.65 a Bruine dito f 6.50 a f f 5.50 a 6.75 3.25 a 3.90 6— 9.- Citroen dito Duiven dito Witte dito f 11— a 12— f 6.70 a -.— f 13— a 14— Karweizaad f 9.50 a dito oud f a Blauwmaanzaad f a R. Mosterdzaad f 17.50 a G. dito. f 6.a Kanariezaad f 6.50 a Erwten: Groene f 7.25 a 13.50 Grauwe f 11.a 12.50 Vale f 9— a 13— Witte f a JEnkhuiaen, 12 Februari 1890. Aangevoerd Heden werden alhier aangevoerd stapels Hooikaas t Graskaas fkarweizaad, nieuw f 9.50 a 9.87'. karweizaad oud f a mosterdz. f 16.a 18.50 blauwmaanzaad 1 11.a 12—, vale erwten f 10.50 a 12—, groene dito f 10. a 12—, grauwe dito f 11.25 a 13.Wijker vale dito f 9— a 11.— bruine boonen t 8.50 a 10.50 paardenboonen f 5— a 6.gerst 4.a 5.haver f 3.— a 4. Voorspoedig bevallen van een flinke Dochter*, NEELTJE OUDSHOORN-Eloor. Valkenburg, 11 Eebruari 1890. Heden overleed in den ouderdom van zes en negentig jaar en twee maanden, onze geliefde Moeder, Behuwdmoeder en Grootmoeder Wed. J. BOOD- geb. Beelbman. Uit aller naam, T. J. VAN INGEN-Bood. Barsingerhom, 14 Eebr. 1890. R. VAN INGEN. Heden overleed in den ouderdom van bijna zes en zeventig jaren, onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder, AXTJK REZBLMAIV. Uit aller naam, Jn. DEKKER. Eenigenburg, 10 Eebruari 1890. Voor de bewijzen van deelneming, ontvangen bij het over lijden van mijne geliefde Echtgenoote KLAZINA HOEK STRA, betuig ik mijn hartelijken dank. Pu r merend, 14 Eebruari 1890. K. E. NU MAN. NV. SWAGER. LAAGZIJDE, SCHAGEN. R ij k s - V e e a r t s, heeft zich te SCHAGEN gevestigd en is dagelijks te ont bieden. Adres: Mejuffrouw de Wed. RAVEN, Koffiehuis het Paardshoofd." O O O O O *o O O Het kind van ondergeteekende, 4 jaar oud, is door het gebruik van eenige flesschen RIJNLANDSCHEN DRUIVEN-BORST-HONIG volkomen hersteld van eene zeer ernstige borst—aandoening. Utrecht, Mei 1876. W. Mungert. Alleen echt verkrijgbaar in flesschen van 2 Gulden, 1 Gulden en 65 Cent, voorzien van nevenstaand tabriekstempel, te Schagen, bij J. GROOT Tz.; te Alkmaar, bij BRUINVIS BAKKER, Apoth.; te Den Helder bij W. V. BRUINVIS. Onschadelijk voor Hinderen. Uit de Fabriek van J. A. BASIÉ te Alkmaar. Dit water vernietigt in een goede wasschicg het levend on rein bij kinderen, zuivert en geneest het hoofd van Kliersto Alleen onschadelijk en zeker werkend, te verkrijgen bij Per Flacon f 1.halve Flacon f 0.50.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3