"0ÖELD BESCHIKBAAR. atioxale militie w. G. BOELE Senior. DIT DE HAND TE K Schasen's Harmoniekapel, Locaal Hoord-Hollandsch Melis, LJN DISTE N S A B L E/3 C e nt. QÜINA LAROCHE, Notaris A. VOUK, OPROEPING. C. J. BOELE ZOON. F. WERNER, Na afloop BAL SALMIAK PASTILLES. ASTHMA CIGARETTEN. Notaris BACKX. publiek verkoopen: OPENBARE VERKOOPING eene groote partij BRANDHOUT, Leerïoeve voor Ziiveltalng. O IJ 11 8 IS O O li N. Hypothecair Crcdiet, N^Xdres: Oude Gracht 158, Alkmaar. N J. KOELMAN, Amsterdam, Rotterdam, 's Gravenliag-e, Leiden, IJtrecbt, Groningen, Oprichter der vroegere Firma Kampen. Gedeponeerd en ingeschreven den 2 Novemher 1888. K AMPB X. Gevestigd sedert J84Ï. Vleeschhouwerij en Spekslagerij. TE KOOP: ADOLF GEERTZEMA, WEILAND CONCERT Directeur de Heer L. E. RÜGERS, op Zondag, 16 Februari 1890, SCHAGEN. Graii-TMatrc onder directie van Gelr. A. TAN LIER KHAEPELIEiJ HOLM's en staalhoudeiule Ouina Laroclie, is de meest krachtige en ver sterkende HlHA-WlJy. Kraepelien en Holm, Het Bestaar der Afdeeliog //NOORD—HOLLAND van de Vereeniging ,Het Nederlandsch Paarden stamboek," maakt bekend, dat de keuringen voor het toekennen van de provinciale subsi d i n en aan- hondingspremiën voor één en tweejarige heng— Bten, zoomede voor hengsten, minstens drie jaren oud, znllen plaats hebben te Schagen, op D1NDSAG 11 MAART a.s., bij Broersms, des middags 12 ure, te Uitgeest, op WOENSDAG 12 MAART a.s., bij C. B r e e d t Bruin, des middags 12 ure, te Halfweg, op DONDERDAG, 13 MAART a.s., bij C o p p e, des voormiddags 10 uie. Er zal dan tevens gelegenheid zijn, ter opname van heng sten in het Paarden-Stamboek. Aangifte voor beide keuringen moet geschieden W dagen y66t de bovengenoemde data, bij den Secretaris W. 1 EEN GS te Wieringerwaard, bij wien nadere inlichtingen te bekomen zijn. Het Bestuur der Afdeeling voornoemd, J. BREEBAART Kz., Voorzitter. W. TEEN GS, Secretaris. Zij die iets te vorderen hebben van— verschuldigd zijn aan— of borgtochten onder zich hebben ten laste van wijlen den Heer JA.COB BUISMAN, gewsond hebbende te Alkmaar, en den 7 Februari 1890 overleden in de Zijpe, worden verzocht daarvan v<5ór of op t Maart 189 O, opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Allen die iets te vorderen hebben van— verschuldigd zijn aan— of borgtochten onder zich hebben geteekend door den Heer JOHANNES POLDER, gewoond hebbende in de Z ij p e en aldaar overleden 16 Januari 1890, worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen vóór of uiterlijk op den EERSTEN MAART 1890, ten kantore van Gr. van Os, Notaris te Zijpe. uesideerende te Schoorldam, zal op DonderHagfen, 30 ao 27 februari 1890, telkens voormiddags elf n>nr, te SCHAGEN, in het Café van den Heer W. ROG GEVEEN, bij opbod en afslag, Eene Boerenülaats, bestaande in Huismanswoning met Boet, Erf en zeer vruchtbare Weilanden, aan de «Xein s m e r b r u g in de Z ij p e, groot 13 hectaren, 92 aren, £^8-4 centiaren. Eigenaar de Heer JACOB TFIOMASZ. AanvaardingLanderijen dadelijk, de Woning 1 Mei 1890. Zie de billet ten. TE CALLANTSOOG, op Maandag1, 24 Februari 1890, voormiddags 10 uur precies OM CONTANT GELD, van Een groote partij AMERI- KAANSCH GREENEN ei. KEA- TEN WRAKHOUT, ROND HOUT, STENGEN, LUIKEN, DEUREN, DEKHOUT en BRANDHOUT, eenig KOPER 7 en IJZER, alles afkomstig van het bij Callantsoog verongelukte schip IOCH MOinART?' VOORTS: <trn blik LIJNOLIE, een dito PETROLEUM,.4 blikken BOTER 1S£J dito VLEESC'H, 12 dito SOEP, 11 flesschen WIJN, 7 LI MC EN SAP, twee vaten TALK, VORKEN, LEPELS er; *-! MISSEN, PAARDENHAREN MATRASSEN en KUSSENS tvr v/vee Scheepsbooten. VERDER: ®>ue>«OTTeer 700 nieuwe SCHROODEN, zes ledige VATEN 4 HARS, o® hetgeen meer zal worden aangeboden. De Burgemeester Strandvonder te Callantsoog G. C. HUIST. .^A-anvang van den nieuwen cursus voor Jongens en Met ^cwjes 1 MEI 1890. I. fLaerplan en informaties zijn te bekomen bij de Directie der 3 /10; 4 en 47i0 °/o Per jaar, zonder Va la.it i^ir vooruitbetaling van rente. NATIONALE MILITIE, sedert meer dan vijftig^achtereenvolgende j U zich weder beleefdelijk aan voor de lichting 18 Koffiehuis van den Heer C. KOS te Schagen Is des Donderdags van elke week te spreken in nei jy „maar SCHAGERBRUG, Gemeente ZIJPE. et "Verkoophuizen]: Vijgendam en liembrandtsplein Hoogstraat en Wijdenmarktsteeg. Spuistraat. Breedestraat. Choorstraat. tusschen de Markten. hofleverancier, Sigarenfabriek; Depóts Se ha ge n. P ur merend. Breda. Den Helder. Bosch. Koog aan de Zaan. Dordrecht. Gorinchetn. Tiel. W in schot en- Ba a r I e m. Driebergen. B' o r m e r v e e r. P e n an g. Batavia. S a m a r a n g. S o e r a b a (f a. Christiania. Kopenhagen. Een geheel nieuwgebouwde welbeklante en zeer ter nering staande Te bevragen bij den eigenaar en bewoner Gt. VAN ZOONEN, MOLENSTRAAT, SCHAGEN. BIETEN tot billijken prijs. Te bevragen bij WAARDPOLDER. KOLHORN. te KOOP of te HUXJR gevraagd, in de nabijheid van SCHAGEN. Franco brieven motto Weiland bureau Schager Courant. van met welwillende medewerking van den Heer Solo-Violoncellist der Kon. Ned. Marinekapel te Ben Helder des avonds, ten ure, in het locaal van den heer CL KOS Pz., Kunstlievende leden met 2 dames toegang vrij. Entree voor vreemdelingen f 0.49 dc persoon. De TWEEDE TOONEEL VOORSTELLING door liet Ceel- schap van het AMSJ KRDAM, zal plaats hebben op Dinsdag-, 4 MTW rf de deelneming voldoende gegarandeerd 26 Febr °a%Zalm brUgen°emd locaa'' va"ai' ^en tot den N.B. Het is voldoende pet briefkaart zich te gevari. Aanbevolen door tal van Binnen-en BuitenlandscheGenee» heeren. Verkrijgbaar in flesschen ik f 1.90 en f 1.—. Een algemeen, als goed erkend middel bij HOEST ei VERKOUDHEID. Oplossend en Verzachtend; in fleschjes k 20 cent, Apothekers te ZEIST, te SCHAGEN, bij den Heer W. A. Hazeu, Apoth. Alkmaar, A. C o n ij n A z., Apoth. Helder, Jelgersmi Gz., Apoth. en verdere bekende depots. De inademing van den rook dezer Cigaretten geeft den LIJDER aan ASTHMA terstond verlichting, in Etui's ik 80 en 50 centen. 1 1 Roode loop Diarrhé en Darmkwalen. V11 rnnrlnn l/\n« n» J-1. v.r .«..tra en L/annKwaien. in alle ge'81 van rooden loop en diarrhé, waarbij Holleway's Zalf twee4 driemaal per dag goed op den onderbuik gegeven is gewori* met dïSfctï T Tl! verlichting bespeurd en het voortg^ mei dezelfde veilige behandelirg, geholpen door het gebr* melkir6 1ZemelfaPPeD' heeft ^eds genezing be werkt.T° Ze i T3 piJZ6n moet men ook gedurende den Joenten6 Cf Demen-Vaste zelfstandigheden, vruchten veron r H z°rSvulJ,g vermeden worden, tto dat de vfI Z A teek enen verdwenen zijn, door vlijtig met W genezende en verkoelende Zalf n te wrijven. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0.80, f l.g5, f 3.-, f 6-7,3. "J e". 0.50, zijn 0p franco aanvrage a contant bekomen bij alle Apothekers in Holland,alsmede in Hollo*»7' etabbhssement Londen, 523, Oxford-Street.J SNELPERSDRUK VAN J. WINKEL, TE SCHAGLA.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4