UIT DE PERS. - Zeer toevallig is mijn hond, zijnde een goed gespierè; 1 wit met bruine vlekken op den dag der stranding op die plat' 1 zoek geraakt. Gemengd Nieuws. Zaterdag ochtend ontdekt een vrouw, wonende in eene gang aan de 'Bergstraat te Deventer bij hare tehuiskomst, dat het bed, waarop haar jongste kind, een knaapje van 10 maan den, la? gedeeltelijk in brand stond. Bijgestaan door de buren, werd het kind, dat ernstige brandwonden aan de beenen bekomt n had, uit zijn gevaarlijken toestand verlost, terwijl de brand met eenige emmers water werd gebluscht. Het kind werd ter ver pleging in het ziekenhuis opgenomen. Het 3jarig zoontje van de vrouw dat zij alleen met haar jongste kind had achtergelaten, stichtte den brand, door een stuk papier aan te steken en het vervolgens in het bed van zijn broertje te werpen. (B. Te Anjum (gem. Oestdongeradeel) heeft zich weer een geval van bijgeloof voorgedaan, dat vermakelijk zou mogen heeten, indien het niet zoo diep treurig ware. Eene vrouw, aldaar woonachtig, en als bolleloopster hare gewone route makende, kwam in zekere woneng, buiten Anjum gelegen, waar zij in huis werd genoodigd om zich daar alles behalve zac i te hooren beschuldigen van tsjoeuderij (beheksen), eene kwa e daad, waarvan de kinderen des huizes gevolgen ondervonden. Het was waarlijk een geluk, dat toevalligerwijze op dat oogen- blik sommigen dat huis kwamen bezoeken wie weet wat de bijgeloovige menschen anders de arme vrouw nadden gedaan, waar reeds eene dreigende houding werd aangenomen. De Koning heeft het besluit geteekend, waarbij eervol ontslag wordt verleend aan den heer Keuchenius als minister van Koloniën en in diens plaats wordt benoemd baron Mackay, minister van Binnenl. Zaken, die als zoodanig wordt vervan gen door jhr. mr. De Savorniu Lohinan, lid van de Tweede Kamer, Maandag 24 dezer aanvaarden de nieuwe ministers hunne portefeuilles. De Tweede Kamer der Staten—Generaal is bijeengeroepen tegen Dinsdag 25 Eebruari aanst., te 2 uren. Tegen een 10 jarigen knaap is te Deventer eene vervolging ingesteld wegens diefstal van gootpijpen van woningen. Het bestuur der Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maat schappij zal een einde maken aan den onhoudbaren toestand in het Centraalstation. De treinen zullen nl. aankomen aan het eerste perron, zoodat de reizigers niet meer, onder houten hutten door, langs de smalle trappen geduwd en gestooten, door de tunnels het station behoeven te verlaten, maar rechtstreeks van het perron van aankomst langs de groote trappen den ruimen voorhof en de straat zullen bereiken. Het tweede perron wordt voor de vertrekkende treinen bestemd, en het derde zou dienen uitsluitend voor bijzondere treinen, pleizertreinen, voor het verkeer buiten den gewonen dienst. De invoering dezer nieuwe regeling echter wacht op het verdwijnen van het oude station, hetwelk dit plan in den weg staat. (Hb.) Gouden regen Door den Raad vaD ministers moeten verschillende personen zijn voorgedragen om bij gelegenheid van 's Konings verjaardag benoemd te worden in de orde van den Nederlandschen Leeuw. Den heer Keuchenius is, naar men denkt, het commandeurs kruis toegedacht. De Paus heeft de verschillende bisschoppen over de geheele wereld gemachtigd om, wegens het heerschen der influenza in Europa, voor zekeren tijd, te hunner btoordeeling, geheele of gedeeltelijke dispensatie te verleenen, zoowel van het vasten als van de onthouding (Vrijdag en Zaterdag). Voor ons land heeft de Bisschop van Haarlem geheele dispensatie verleend en de Aarts-bisschop van Utrecht geheele, met uitzondering van den Goeden Vrijdag. Voor vijf vacaturen als hoofd der openbare lagere scholen te Amsterdam hebben zich 276 sollicitanten aangemeld. Elf! Als curiositeit deelt men uit Maastricht het volgende mede: Den loteling Sviel bij de loting voor de nationale militie het lot no. 11 ten deel. Hij bewoont het huis no. 11 in de Wolfstraat, en de loting had plaats op den lln dezer, Zulk een elfling kan, natuurlijk, in een eventueelen oorlog slechts door 11 kogels sneven Drente zijn over het algemeen de prijzen der landerijen m het afgeloopen jaar aanmerkelijk gestegen. Uit vergelijkingen van de prijzen op notariëele verkoopingen van 1888 en die van 1889 blijkt, dat de waarden doorloopend met 15 h 20 pet. verhoogd zijn. Vooral wei- en hooiland is duurder geworden. De voor den boer zoo voordeelige zomer van 1889 heeft hierop zeker veel invloed gehad. De boerenstand komt er meer en meer boven op. Een der lotelingen in de gemeente Tietjerksteradeel een dienstplichtig nummer trekkende, trok zich dit geval zoo aan dat hij te Bergnm in de vaart liep. Hoewel hij niemand vooraf van zijn voornemen had verwittigd, waren er toch spoedig genoeg menschen op de been om den drenkeling te redden, die er zonder die hulp gewis het leven bij had ingeschoten. Brutale dieven Onder de gemeente Halsteren komen in den laatsten tijd herhaaldelijk diefstallen voor. Bij verschillende landbouwers werden aardappelen, peren, enz. ontvreemd, zelfs bij den bouw- man A. Aan Ireijen ontzagen de dieven zich niet de hammen uit den schoorsteen te halen. Bij een arme weduwe stalen zij een vet varken en zetten er een biggetje voor in de plaats waarbij zij op de deur hadden geschreven „Arruwke, maak dees verkentje vet, „Of ze smooren jou in bed. „Zorg, dat hij krijgt een dikken rng, „Als bij vet is, komen we terug."' Vrouwen aan 't praten Terwijl moeder Mie met tante Bet, twee deugdzame huis- moeders tevens buurvrouwen te Echt, omstreeks middagtijd het overdruk hadden over koetjes en kalfjes, en reeds heel wat hadden afgebabbeld, werden zij plotseling in haar interessant gesprek gestoord door de Cn Ïnt^Bet tad ff leelijke kat dat zal ze duur betalen," grepen onze beide.huismoeders naar st<* bezem om aan poes de gestolen lekkere port,e doch noch poes noch vleesch waren ergens te vindera. Tante Bet was over het verlies ontroostbaar en en wee, terwijl moeder Mie met duizenden woorden haar leed trachtte te verzachten, toen deze zich plotseling herinner ook zij voor haar pot te zorgen had, naar huis iep, schrik! de treurig ervaring opdeed, dat baar lekkere zuur o heelemaal verbrand was. Thans was goede raad duur: tante Bet geen vleesch, moeder Mie geen kool, en de beide huisvaders op de komst Doch vrouwenlist is vinding rijk Er werd besloten, dat moeder Mie de helft van haar pot aan tante Bet afstaan, en zij daarvoor in ruil de helft der welriekende carbonade zoude ontvangen, dan wellicht zouden, haar echtgenooten er niets van merken. Twee uren later hervatten moeder Mie en tante Let tiaar belangrijk gesprek. O die vrouwen X>e Ruzie. He Standaard (no. 5502) betoogt in een hoofdartikel, dat het optreden der anti-revolutionaire bladen en Kissvereenigingen ten gunste van Keuchenius niet voortvloeide uit politieke berekening en ook niet was eene „anti-revolutionaire furie," zooals het Handelsblad het noemde, maar het natuurlijk gevolg van het beginsel der anti-revolu tionaire partij. Zij schrijft omtrent haar standpunt ook tegen over de Katholieken o. a. nog het volgende „In den strijd tusschen Keuchenius en de Eerste Kamer stond toch, het koloniaal beleid naar chrislijke beginselen lijn recht tegenover het koloniaal beleid naar liberalistische begin selen, en hoezeer ook Keuchenius' eigenaardige vormen deze tegenstelling mogen verscherpt hebben, toch heeft ons volk met onbedriegelijk instinct onmftldellijk gevoeld, dat het hier om het heiligste beginsel van onzen strijd ging en dat op dit punt niet mocht noch kon worden toegegeven. Immers op dit punt moest het nu tot beslissing komen, of de andere staatspartijen met wie wij samenwerkten al dan niet stonden op het stand punt waarop wij stondenof wel, dat samenwerking voort aan slechts met verzaking van ons beginsel mogelijk zou zijn. Yandaar dan ook, dat we geen oogenblik geaarzeld hebben, om den handschoen, die ons werd toegeworpen, op te rapen. Dat in Be Maasbode soms gedreigd werd„Geene stem meer op een anti-revolutionair, die onzen zin niet doet" deerde ons niet. Het onpolitieke, onkiesche en incontitutioneele van die uitdrukking ontnam haar alle kracht. Maar nu, terwijl het christelijk beginsel is aangerand en we daarvoor opstuiven, een man als dr. Schaepman den vinger tegen ons opheft, spreekt het vanzelf dat wij onzerzijds elke saamwerkiDg wel als ver broken moeten beschouwen, zoolang niet al wat zweemt naar een bedreiging wegvalt." „Legt," schrijft Be Standaard iets verder nog, „de Roomsche staatspartij zich er op toe om, in bond met de conservatieve krachten in den lande, haar geluk op andere banen te be proeven, aan haar daartoe het onverkorte recht. Zij moet weten wat haarzelve plichtmatig dunkt. Maar waagt men eene poging, hoe zwak ook om de anti-revolutionaire partij voor zulk eene combinatie dienst te laten doen, dan moge het ge lukken, enkele conservatieve naturen van onze eigene partij voor zulk een doel te winnen. Natuur kan boven de leer gaan. Maar dit staat vast, daar krijgt men de anti-revolutio naire partij nooit of nimmer toe." Het conservatieve Haagsche Bagblad mnokt aan het slot van een artikel, waarin het aantoont, dat de Standaard partij niet het belang des lands maar haar eigen belang be oogt, de volgende opmerkingen, welke daarom zooveel waarde hebben, omdat ze uit de pen van een a n t i b e r a a 1 zijn ge vloeid „Als de liberalisten in 1891 de macht voor goed weder in handen krijgen, dan zal dat niet zooals de Std. schrijft het gevolg zijn van het Senaatsvotum, maar van de houding van de Standaard, die twist en tweedracht zaait in de gele deren der vereenigde anti-liberalen. Be Standaard wil niet een anti-liberaalmaar een specifiek Calvinistisch-Standaard-Kabinet. In plaats dat de Standaard in den overmoed, welken de Se- naats-liberalen toonden, een drangreden te meer ziet om de anti-liberalen met vereende kracht tegen het liberalisme in 't veld te brengen, exploiteert de Standaard het Senaats-votum m het belang van de doleerende fractie van zijn partij, welke de met-doleerende groep tracht te overstemmen. Yolhardt de Standaard in dat streven, dan 'voorspellen wij hem, dat die jammerlijke vermenging van staatkunde en ker kelijke richting in het eind zijn fractie een zeer „povere figuur nog erger dan een „povere politiek" in 's Lands Raadzaal en bij de Natie zal doen maken." Z. Ct. F*1ketterse*1 muzikant. Wij ontleenen aan het Belgisch blad „de Toekomst van Vlaanderen" de volgende geschiedenis5 Een inwoner van Isenberghe (Veuene-Ambacht) had in de kerk tegen een ander gefluisterd onderwijl pastoor preekte. Het feit was van zoo weinig beteekenis, dat de burgemeester er verbLw Z°\hebben Slacht, aan wie ook, daarvoor proces verbaal te maken; maar, de pastoor had een ander doel. De Prater.w'as medewerkend lid van de liberale muziek- Zrg lT~ 611 hij' bedreig(lc hem met proces erbaai, wanneer niet hij en zijn zoon tot de clericale Muziek- geweigerdl8 iep6n- Dit werd> en zeer terecht, door hem De waardige priester wreekte zich hierover door het onstellen Zteekenen' h' 4SS „als burgemeester zal ik steeds doen wat mij de beveelt"(sic Wel zeker! Wanneer men benoemd is door den pastoorÜ men ook hem te gehoorzamen. Daar de aan den liberalen muzikant ten laste gelegde fejj niet ernstig waren, zag het Openbaar Ministerie van de X schuldiging af, maar de rechtbank van Furnes veroordeelde |l ketter tot fr. 26 boete. "ik Het hof van Appèl te Gent sprak hem echter Maandag vrij. Be Volksv riend K s 1' II O M H K li De Sprokkelmaand is er, geachte Lezer en de sproft J»1 gaat uit en komt in elke gemeente en sprokkelt, wat hij vjn|l kan. Hier een dunne, daar een dikke, soms een enkele gr0( tak wordt door hem bijeengebonden en telkenmale als hij i„oi Uü ViP+ n tonnen. Om de dnrino die eene triC takkenbosje heeft, zal hij het u toonen. Om de dunne zal lachen, over de dikke zal men zwijgen, over de groene tak zal een storm van verontwaardiging losbarsten. Het zij Maar mogen de takken al niet in aller oogen genade vindj. bij het toeëigenen zal de stam niet beschadigd worden, teil die stam verrot is! •X* Gisteren was ik bij mijn' vriend v. d. Eg, van Holland's heldere, zindelijke vrouwen tot echtenoote h™ Het middagmaal was juist afgeloopen. 1 wee aardige bengelp 0 3 en 5 jaar, werden mond en handen door moeder afgewiSct- n met eene vaatdoek of een vingerdoekje, de tafel werd afge^, en vloer en meubelen zorgvuldig afgestoft en gladgewteij totdat alles u tegenblonk. Mijn vriend presenteerde mij J sigaar. Al rookende, liet ik bij toeval eenige sigarenasch vallj 1 en nimmer zal ik het toornige gelaat vergeten van de v% des huizes, dat zij mij toonde, toen zij het ongeval zag. Eeni» tijd later werd de thee binnengebracht en om de theekop) i van het stof te reinigen, dat er wellicht niet eens iu te vindt was, werd gebruikt het vingerdoekje, waarmede knaapjes handen en mond waren afgewischt. Kraakzindelijl huismoeders! hoevele vingerdoekjes zijn er zoo nog? ■X* Er is in ons Noorderkwartier een klein plaatsje, dat nauwe! 800 zielen telt. Dat plaatsje staat echter onder het bestuurv? iemand, waardig despotiek monarch over een millioenm grooter rijk te zijn. Verbeeldt u, de eenige vereeniging nut en vermaak die daar is, de rederijkerskamer, mag slede tweemaal per jaar eene uitvoering geven en eerst dan m wanneer het hoofd der gemeente inzage der op te voeren stuk! heeft verkregen en er zijne hooge goedkeuring aan gehecht k Wist gij het, lezer, dat er in ons land nog censuur bestoni I „Gebruik den domper" is de leuze van de tegenwoordig regeering, indien meer licht wordt gevraagd. Een goed voc beeld doet goed volgen. „Meer licht!" vraagt men in de Zijp en: „Geen lantaarnsis het antwoord. Is het mogelijk; onze verlichte negentiende eeuw geen licht! Be Sprokkelaar. HNGrEZONTD^lT. Mijnheer de Redacteur Beleefd verzoek ik een weinig plaatsruimte voor het volgende Toevallig nam ik heden kennis van een in uw blad voor komend ingezonden stuk van den Heer N. van Albada dd. i Eebruari jl. A7olgens diens mededeeling is bij de laatste stranding li Callantsoog, behalve de twee geredden nog een derde wea behouden nl. een hond, goed gespierd, wit met bruine vlekke Gevaarlijk is het daaruit reeds de conslusie te maken daté j hond branding, wind en weder heeft getrotseerd. De eerste vraag is of die hond wel afkomstig is van li' schip Het derde wezen heeft dus hier geenszins m. i. het bewiji geleverd, dat door dien hond nog velen gered hadden kunnei worden. U dankzeggende voor de plaatsruimte heb ik de eer te zijn Uw. dw. dr. Petten, '99. -g- Op zekeren dag zat een priester te Dublin boven op omnibus in zijn getijboek te lezen. Een theologisch tegen* der zat toevallig naast hem en deze meende de pastoor 8® een lesje te moeten geven. „In den bijbel leest men," sprak hij op duidelijk hoorbaren toon tegen zijn anderen bun| man, „dat wij niet in het publiek moeten bidden, op de hof ken der straten, om van de menschen gezien te worden. I voor mij, als ik bidden wil, dan ga ik in mijn biunenkafflfe; sluit de deur en dan bid ik in liet verborgen." „Ja sprak nu de piester op zijn beurt, zonder de 0C?É-| van zijn boek op te slaan, „en dan gaat ge boven op omnibus zitten en vertelt ge het in T 'openbaar, aan iedereC die het maar hooren wil." Een variatie op de influenza. In de omstreken Jl' Mantua is een ziekte verschenen, welke eenige gelijkenis de influenza heeft en toch weer geheel verschillend is. de aangetaste zich eenige dagen onlekker heelt gevoeld, v»H plotseling 111 een lethargischen slaap. Deze tot stand duurt tot vier dagen, en gaat gepaard met hevige koorts van 39 40 gr Na dien tijd ontwaakt de zieke en herstelt lwH Somwijlen ook gaat de slaap in den dood over. De bew<>ne van Mantua hebben aan deze vreemde ziekte den naam »ot tn cn jooge man kwam eenigen tijd geleden 'savon(s snti0"1 1 °n aaD' z'Jn bagage en ging naar de c°n j - ezaa aar wandelde hij met een zeer gewichtig amer op en neer. Eindelijk belde hij en gaf aan den "a innen redenden k ellner ongeveer het navolgende bevel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 2