VOORDRACHT LANDBOUWERS, 5,75. 811 W. VADER, JOHs. DENIJS, Drinkt van I 5iggen J. STOFFEL, op Dinsdag, 25 Februari 1890, peiloopur kan nerpns te gni als in ie Kleine Bazar, Plattelandsche Bankvereeniging, Miissiliu ZWARTE THIBETS, NICKEL REMONTOIR-HORLOGE, •£JL'£ SCHIEDAMMER GENEVER. CSemeente Schagen. Cwemeente Zïjpe. Advertentiën J. NAGELHOUT, Bond van Liberale Kiesvereenigingen. Landnationalisatie of de geldelijke vervan ging van privaatgrond bezit door liet gemeen telijk grondbezit. van J. L. T R IJ B E T Z Lees dus goed! 1.—. 0.90. 1.25. 0.50. 1.50. 0.90. ff ff ff ff ff ff ff DE SPAANS Co. IV! Timmerman, Blaauboer Co., t© Schagen, Kapitaal f 400,000. De Rirectie. Alhoewel de prijzen der wol zeer stij gende zijn worden zoowel als alle andere stoffen zeer goed koop door inij verkocht. Soliede Naaimachines a f 20. Hoogzijdc, Schagen, N I G H T C A P C. de VRIES, te Schagen. N. B. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE. 'pe'kelber antwoordde: ifl mijnheer. Ik' ben iemand, die weinig woorden vuil maakt, ik houd er •et van om voordurend 1e bellen en het huis in opschudding 16brengenik verzoek je dus aandachtig te luisteren naar wat 1 pifkellner antwoordde nogmaals Ja, mijnheer. In de eerste plaats, breng mij een glas cognac met watei, oud, met een beetje suiker en een theelepeltjeveeg de tafel Jier 'af, g°°' een beetje kolen in de kachel en pook die eens breng mij een paar kaarsen, een pen, inkt en papier, een li ^a'r 0uwels, een pijp lak en laat mij weten, hoe laat de post ertrekt. 2,ec aan den stalknecht, dat hij zorgdraagt voor mijn paard, ®Taat hij het goed toedekken en laat mij weten, wanneer hij oover ;S( dat hij 't paard voer gaat geven. Zeg aan het kamer- eisie dat zij een goed bed voor mij in gereedheid brengt laat de kamer goed gelucht worden en zorg, dat er water te "'"Laat de huisknecht mij een paar pantoffels brengen om naar deD stal te gaan; ze§ hem dat hij mijn schoenen moet poetsen B van avond nog in mijn kamer brengen, en dat ik morgen om 7 unr wil gewekt worden. "Vraag aan je meesteres, wat ik kan krijgen voor mijn souper. JLa (|at gaarne een gebraden eend of iets dergelijks zou «wiflen hebben. "Vraag aan je meester of hij hier zou willen i komen, ik moet hem iets vragen omtrent enkele handelaren hier in de stad. "De kellner antwoordde Ja mijnheer, en ging naar den hotelier en zeide tot dezen Mijnheer, er is een mijnheer in de conversatiezaal, die een heele boel dingen noodig heeft en onder anderen ook u. Dat was alles wat hij nog van de weinige woorden kon navertellen. \7- ac attjitbb eïïbte iet. en NOOR D- 23 Febr. Ds. Miihring, 2 Maart Ds. Fetter, 9 Maart Ds. te Gempt, 16 Maart Ds. Hobus, HELDER 23 Febr. Ds. te Gempt, 2 Maart Ds. Bron, Helder voorm. 9 Maart Ds. Pareau, Huisd. voorm. 16 Maart Ds. v. Kluyve, Helder voorm. W IERINGEN. 23 Eebr. Ds. Pareau, d. O. voorm 2 Maart Ds. v. Kluyve, W. D. voorm. 9 Maart Ds. Bommerzijn, d. O. voorm. 16 Maart Ds. Mühring, H. voorm. en ZUID-Z1JPE. Schagerbr. nam. Burgerbrug voorm. Oudesluis voorm. St.Maartensbr. nam. Oudesluis nam. St.Maartensbr. voorm. Schagerbr. voorm. Burgerbrug nam. HUISDUINEN. Huisd. voorm. Helder nam. Helder nam. H. nam. d. O. D. nam. H. D. nam. d. O. nam. li 11 li G EHLlJSiE STAM). Ingeschreven van 15 18 Febr. 1890. Geboren: Jacob Theodoor, z. v. Cornelis Broersma en Marga- retha Johanna Jager. 11 Ondertrouwd, Getrouwd en OverledenGeene. Ingeschreven van 7 14 Febr. 1890. i Geboren: Maria, d. v. Pieter Boerman en Maria Johanna Nieu- wenhuizen. Jacoba Catharina, d. v. Jacob Koster en Ariaantje Hopman. Ariaantje, d. v. Klaas Molenaar en Leentje Brcgman. Jannetje, d v. Cornelis Baken en Rensje Mooij. Aagtje, d. v. Jan Govers en Ariaantje Houdewind. Ondertrouwd en Getrouwd Geene. Overleden: Sijtje Blaauboer, 11 jr. d. v. Dirk- en Maria Elisa- beth Meijer. Jacob Buisman, 74 jr., wonende te Alkmaar, Eclitg- van Hilletje Wit, eerder gehuwd geweest met Maartje Kossen. M A R h TB EitiCHTEN. Hoorn, 15 Februari 1890. Aangevoerd: H. L. Rogge Tarwe Gerst Haver Witte Erwten Groene Grauwe Yale Bruine Boonen Geele Witte Paarden Karweizaad Mosterdzaad 2 Paarden 95 Kalveren 10 Schapen ,197 Lammeron 30 magere Varkens 4 Zeugen 95 Biggen 49 Kippen 990 Kipeieren 1450 Koppen Boter, 5.2, lood. 5 7 8 8 15 Alk "•«ar 15 Februari 1890. Aangevoerd 61 8 Paarden 7 Koeien en Ossen nucht. Kalveren 238 Schapen 94 magere Varkens a Bokken en Geiten Boter per kop ('s middags 12 uur Kipeieren Eendeneieren Al Jt ma ar, 17 Februari 1890. Aangevoerd 3 Koeien en Ossen 69 vette Kalveren 42 Nuchtere Kalveren f a f 6.50 a 7.50 f 4.75 a 5.25 I 350 a 4.- f 9.50 a 11.— f 10.50 a 12.— f 11.50 a 13.- f 11.25 a 14.- f 8.25 a 9.25 f a f 10.50 a 13.— f 5.75 a 6.25 f 9.50 a 10. Vs f 16.— a 18.50 f 60.— a 10C.— f 7.— a 20.— f 26.— a 33.— f 20.- a 26.- f 12 a 24.— f 30.— a 70.— t 8.— a 13.- f -.80 a 1.60 3.50 a 4.- f —.60 a —.62' f 120.- a 250.- f 160.— a 260.— f 5.— a 16.— f 22.- a 28.- f 17.— a 24.- f 8.— a 13.— f 6.— a 12.— f -,80 a —.90 f 3.— a 4.- f 4.50 a f 220.— a 300.— f 40.— a 108.— i 5.— a 14.- 14 Schapen f 122 vette Varkens per P. f 25 Magere dito f Purmerend 18 Februari 1890. Aangevoerd: Aangevoerd 59 stapels. Hoogste prijs kleine kaas 2 stapels middelbare 993 109 20.— a 28.- —.42 a —.52 16.— a 20.— f 31.— f 26.50 3 16 76 463 103 95 164 1581 K.G. Boter f 1.35 a 1.40 per K.G. Runderen, prijshoudend, handel in vette koeion stug, die in melkkoeien duur. Stieren. Paarden. Vette Kalveren per Kilo f - .90 a 1.10, handel stug. Nuchtere Kalveren per stuk f 5.a 18.handel vlug. Vette Varkons per Kilo f 0.40 a 0.50, handel stug. Magere idem per stuk f 16.— a 28.—, handel stug. Biggen per stuk f 10.— a 14. handel stug. Schapen. Vette prijshoudend, handel in Overhouders stug en die in Oonschapen duur. Kipeieren, per 100 stuk f 3.50 a 4.—. E d a tn, 15 Februari 1890. Aangevoerd: Aangevoerd 2 stapels kaas, wegende 307 P., prijs f 25.—. Heden overleed mijn geliefde Echtgenoot, de Heer in den ouderdom van ruim 58 jaren. Mede namens Kinderen en Behuwdkinderen N. NAGELHOUT-de Boer. Moerbeek, gem. Oude Niedorp, 18 Febr. 1890. Al g e m e e n e Kennisgeving. van den Heer des avonds Vy3 ure, in het locaal van den heer C. KOS Pz. Onderwerp: Gelegenheid tot debat. Leden toegang vrij. Entree voor niet-leden 25 Cents. koopt uw LANDBOUWGEREEDSCHAPPEN niet meer in Schagen, maar doet uw voordeel en komt naar Alkmaar, ACHTERSTRAAT, B, 28, bij de LANGESTRAAT. Vroeger gestaan op de markt te Sckagen, nu niet meer. Puntdraad voor de hekken, Hekdiaad, Hekkrammen, Mollenklemmeu, Beste Ballast-Schoppen, Beste Kant- of Poepen-Graven, Spitgraven, Beste Mestvorken, IJzeren Vaikensbakken, h Ieremmers, u Vlechtwerk voor Hek of Kippenloopen, per Meter of 100 duim, per el f 0.03. per pond 0.08. per 100 stuks 0.25. 0.35. per stuk n t t n per pond per stuk f u t if t r V 0.06. 0.10. 0.30. 0.50. 0.30. 0.45. 0.25. 0.15. 0.10. 0.50. Draadnagels, Paardenkettings, Groote Roomschalen, Zinken Akers, Melkemmers, Hamers, Nijptangen, Hangsloten, Handzagen, Voor Winkeliers Toonbank—Bascules, van 5 Kilo ƒ3.75, van 10 Kilo 5. Gegoten Fornuizen, IJzeren Potten, De mooiste Doofpotten, De mooiste Theestoven, Broodtrommels, om in te bakken, De beste Koffiemolens, Blikken Emmers, Wasch borden, Waschkommen, Beste Boenders Kamerbezems, Bruine Koffiepotten, Vuilnisblikken, Zeepbakken, Voorts alle soorten Gewichten, Mat voor Winkeliers. Dus komt vooral naar ALKMAAR. vanaf 5.00. per pond 0.10. vanat 1.10. 0.70. 0.40. 1.25. 0.25. 0.25. ir 0.25. V 0.14. u 0.60. H 1.00. 0.14. u 0.08. Bussen en Trechters gevestigd te Barsingerhorn, onder de firma SPAANS Comp neemt voortdurend gelden in deposito tegen 3, 4, 41/3 pCt. s JAARS, al naar gelang der voorwaarden welke bij het deponee- ren der gelden worden overeengekomen. Zij belast zich ook voortdurend met het koopen en verkoo pen van BINNEN— en BUITENLANDSCHE effecten, coupons enz., en disconteeren van handelspapier, het verschaffen van voorschotten enz. Het kantoor wordt gehouden te Barsingerhorn, eiken werk dag van 10 tot 12 ure, en op den wekelijkschen marktdag te Schagen, ten huize van CORNS. KOS, firma KNIKKER, van 10 tot 12 uur. onder de firma P. TIMMERMAN Dz. J. M. KOELMAN. P. KRAMER Hz. K" E. NUMAN. Aansprakelijk voor het geheel. De Vennootschap WESTFRIESCHE BANK" onderde firma TIMMERMAN, BLAAUBOER Co., te Schagen, neemt geld in depot tegen eene rente bij het deponeeren, vast te stellen. Plaatst geld onder borgtocht, hypothecair verband A 3S/, en 4 pCt. enz., belast zich met den in— en verkoop van effecten en in het algemeen met die werkzaamheden, welken tot haren werkkring kunnen gerekend worden te behooren. Het kantoor wordt gehouden aan de markt te Schagenen is geopend iederen werkdag van 9 12 uren. Aanbevelend, SCHAGEN, LAAGZIJDE, B, 66. Prachtige gekleurde en zwarte sajet- ten, uiterst billijk. r levert voor f5.75 een goed. s* a- loopend met 1 jaar garantie. Puike oode MERK: Verkrijgbaar bij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3