boelhuis DIT Dl HAHD TE KOOP: AHSTERDiMSGHE KOFFIE G. M U IJ S, nr we Lijnkoeken, T. D. NATIONAL M1LI TI E. -c- kos DOORRIJDSTAL en ERF, WINKELHUIS en ERF, SCHAGEN, BOEREN PLAATS, HARINGHUIZEN, BOERENPLAATSEN, OPENBARE VERKOOPING/ C. Boonaefcer. Openbare Verkooping „de "Vergulde Valk," C. Boonacfcer, Openbare Verkooping BEHUIZING, LANDERIJEN, onder de gemeente Barsingerhorn. C. Boonacker, „H i e f I c n h u r 168, 170, 161, 118, C. Boonacker. O p en b a r e Verkooping C. Boonacker, Openbare Verkooping van de TWEE staande ten name van wijlen den Heer JAN M'AA.VS Jr. te Barsiiigerliorii. j. van E eeuwen Az., C A U li AÏÏ8 Maandag*, 24 Februari l§9() Vleeschhouwerij en Spekslagerij. 1 van der Stok, Kaan en Co van de Firma A. VERZIJL te Amsterdam R ij k s - V e e a r t s, van T. DU YVIS J Z., te Koog aan de Zaan, bekroond inet de Gouden Medaille op de Tentoonstelling te Parijs. Garantie onder kostcloozc controle van 't proefstation. :j Zij, die nog iets mochten te vorderen hebben, van de onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschappen, der onder Sint Maarten overleden echtelieden Ari© Spaans en Maartje de Vries, worden verzocht daarvan vóór IS Ma.a,i*t a.s. opgave te doen ten kantore van den te Schagen gevestigdeu Notaris van de herberg met mitsgaders het annexe in de HOEP, te behoorende aan C. ROTGANS. In eerstgemeld perceel zal het bovenstaande, alles in goeden staat zich bevindende en met den daarbij behoorenden Herberg- Inventaris, in het openbaar worden verkocht en wel in twee zittingen, op IJ>ondei*dLa.gren, StO en 37 Febru ari 18ÖO, telkens des middags twaalf ure aan te vangen, en ten overstaan van den Notaris van eene kapitale bestaande uit voor eenige jaren nieuw gebouwde met Aanhoorigheid, ERF en puike alles bij en aan elkander gelegen nabij Notaris te Schagen, zal op Woensdagen, 13 en 19 Maart 1890, ten herberge van C. VAN DER HOEK, te HARINGHUIZEN, bij p r o v i s i o n e e 1 e en finale t o e w ij z i n g, en telkens ten elf uur aan te vangen, in het openbaar verkoopen De zoo gnnstig bekende Boe renplaats, genaamd aan den openbaren weg, nabij Oa- ringhuizen, onder de gemeente Barsingerhorn, kadastraal aan geduid in sectie D, onder de nummers 421, Huis, Erf en Schuur, groot 422, 157, 163, 162, 167, 166, 153, 151, 152, 150, 149, 148, 147, 146, 154, 119, 121, 193. Weiland, idem, idem, idem, idem, idem, idem, idem, idem, idem, Boomgaard, Schuur en Erf, Tuin, Bosch, Weiland, idem, idem, idem, idem, idem, idem, Bouwland, -.41.10, 3.01.70, 1.14.30, 1.21.70, 1.05.30, 1.75.90, 1.35.—, 2.68.80, -.26.10, 1.22.60, 1.08.80, -.69.50, -.23.70, -.05.90, -.12.-, -.87.90, -.40.20, 2 30.40, 3.97.30, 4.02.40, -.99.90, 1.87.10, -.42.20. In het geheel groot 31.20.10. „P6™1!'"8 wordt Sellou1en namens de eigenaarster Mejuffrouw MAARTJE OTTO, weduwe van den Heer Jan Spaans Junior te .BarsingeriiorD. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris BOONACKER, alwaar de veilingsvoorwaarden, eigen- domsverknjgiDg en kadastrale gegevens, in tijds ter inza-e zullen liggen. a ZEGT HET VOORT. Ïpct ,SCHAGERWAAKD, onder HARINGCAR- bPEL, ten sterfhuize van Mej. J. ERIX, wede. A.Spaans op Dinsdag, 18 Maart 1890, des voormiddags 10 ure, van - IT f Kalfkoeien 1 Pink, 2 Paarden, 2 vette Varkens' fet»- Kuikalf> 6 Schapen, 16 Kippen met Haan, Kar op veeren, Jachtwagen op veeren, Boerenwagen met toebehooren, Dnewiels Kar met idem, Melkkarretje, Modderbak party Hooi, Stroo en Mest, J K' Koeren- en Bouwgereedschappen, HUISRAAD en IMBOEDBi en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Notaris. aan de STROET, onder SINT MAARTEN, op Dins dag, 25 Maart 1890, des voormiddags, 10 ure, en sterthuize van ARIE SPAANS, van HUISBAAW IABOEDEU, Boeren- en Bouwgereedschappen, voorts: 1 Koe en 6 Kippen met Haan, 1 Modderbak, partij Hooi en Stroo, en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Notaris. in de gemeenten ZIJPE en PETTEN Notaris te Alkmaar, gedenkt in twee zittingen, en wel op I linsda», 1 Maart 1890, des voormiddags 11 ure, ten herberge van JAN SWARTHOI1 aan de SINT MAARTENSBRUG, in de Z1JPE, bij p r o v i s i o n e e 1 e en op JDinsclagf, 11 Maart 1890, des voormiddags II ure, in het Koffiehuis „de Boos" bij ARIE VADER te SCHAGEN, bij finale toewijzing, in het openbaar te verkoopen a. in de gemeente ZIJPE: 1. De Huismanswoning, met Schuur, Erf en Lan derijen, aan de Groote Sloot, nabij de Sint Maartensbrug, kadaster, sectie E, nummers 269, 268, 267, 266 en 265, te zamen groot 7.66.80. 2. De Landerijen aldaar, kadaster, sectie E, nummers 270, 782 en 781, te zamen groot 7.64.30. 3. De Landerijen aldaar, kadaster, sectie E, nummers 272, 273, 274 en 275, te zamen groot 8.04. 4. De Landerijen aldaar, kadaster, sectie E, nummers 264, 263, 262, 261 en 260, te zamen groot 7.92.80. In het geheel groot 31.27.90. 1). in de gemeente PETTEN 5. De Landerijen, kadaster, sectie C, nummers 110,111, 112 en 113, te zamen groot 4.94.60. 6. De Landerijen, kadaster, sectie C, nummers 30, 31, 39, 125, 124, 122 en 123, te zamen groot 8.19.50. 7. De Landerijen, kadaster, sectie C, nummers 40, 41, 148, 149 en 151, te zamen groot 12.17.30. 8. De Landerijen met Opstallen, kadaster, sectie C, nummers 141, 142, 163, 162 en 190, te zamen groot 6.44.80. In het geheel groot 31.76.20. Ter eerste zitting zal worden overgegaan: a. tot de aanbieding, bij opbod en afslag van voren staande 8 kavelingen. b. tot gelijke aanbieding en bij combinatie van kave lingen 1 en 4, van kavelingen 2 en 3, van kavelingen 6 en 7, en van kavelingen 6, 7 en 8. c. tot de aanbieding bij opbod en bij combinatie, van kavelingen 1 tot 4, zijnde alle perceelen in de gemeente Zijpe. d. tot gelijke aanbieding van kavelingen 5 tot 8, zijnde alle perceelen in de gemeente Petten. Bij de tweede zitting zullen de beide laatste combi natiën worden afgeslagen en vervolgens de gebeele massa bij opbod en afslag ter finale toewijzing worden aangeboden. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van voor noemden Notaris, aan den Brillensteeg te Alkmaar, alwaar de veilingsvoorwaarden, eigendomsverkrijging en kadastrale gegevens, gedurende de 8 dagen aan de eerste zitting der verkooping voorafgaande, ter lezing en inzage zullen liggen. ZEGT HET VOORT. TE ««o, r op voormiddags 10 uur preciesj OM CONTANT GELD, van Een groote partij KAANSCH GREEN EN èuTt TEN WRAKHOUT, Rn HOUT, STENGEN, LUlR DEUREN, DEKHOUT BRANDHOUT, eenigRQ en IJZER, alles afkomstig Ta,| bij C a 11 a n t s o o g verongJ schip loch MOILABtT VOORTS: een blik LIJNOLIE, een dito PETROLEUM, 4 blikken BOTl! 12 dito VLEESCH, 12 dito SOEP, 11 flesschen WljA flesschen LIMOENSAP, twee vaten 1 ALK, VORKEN, LEpti en MESSEN, PAARDENHAREN MATRASSEN en KUSJM twee Scheepsbooten. VERDER: ongeveer 700 nieuwe SCHROODEN, zes ledige VATEN, vaten HARS, eene groote partij BRANDHOUT en hetgeen meer zal worden aangeboden. De Burgemeester Strandvonder te CallantmI O. C. HULST, Een geheel nieuwgebouwde welbeklante en zeer ter neti staande Te bevragen bij den eigenaar en bewoner G. VAN ZOONEN, MOLENSTRAAT, SCHAGEN EIRM A te NIEUWE NIEDORP. Advisenr der Maatschappij voor Hypothécair-Crediet Nederland. Zij is belast met plaatsing van gelden voor deze Maatschappij welke die verstrekt op hypotheek a 3.90 °/0 zonder vooivtk taling van rente. Des Donderdags wordt van 10 tot 12 uur, kantoor i houden bij den Heer W. ROGGEVEEN Cz., koffiehuis Beurs," te Schagen. zeer geurig en zuiver van smaak, in blikken bi ad f 0.25 per 1/4 KG. (bus 3 cent extra) verkrijgbaar bj J. GROOT Tz., Molenstraat 6, te Schagen, door wien in alle buurten, soliede verkoopers worden gevw tegen ruim rabat. Door den Agent R. SWIER, te Rnkliuizet worden op zeer voordeelige conditiën soliede depothouders f vraagd, in de omliggende gemeenten. heeft zich te SCHAGEN gevestigd en is dagelijks Ie bieden. Adres: Mejuffrouw de Wed. RAVEN, Ko, „het Paardshoofd." 1- vet, 3 O eiwitstof, a 6% zetmeel, te 2amen es-/, voedende bestanddeole» SCHAGERBRUG, Gemeente ZIJPE. worden aangegaan door mijn gemachtigde, den Heer S. I3regBl£l,J

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4