f y Alneisei Ni AM-1 La d J Donderdag, 27 Februari 1890. 34ste Jaargang. Ho. 2380. mationale militie. nationale militie. 11 ©üiSfl IliM, i Gemeente Scha gen. Bekendmakingen. Binnenlandsch /Vieuws. WORDT VERVOLGD- «Hl ''ff [akJ SCHAGER COURANT (Dit blad verschijnt tweemaal per week: Woensdag- Z a t e r ag avond. Bij inzending tot 'b middags 12 ure, worden Al) VER- TENTIÊN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STEKKEN èén dag vroeger. POLITIE. Ter Secretarie dezer gemeente zijn inlichtingen te bekomen omtrent een alhier gevonden duimstok. De Burgemeester van Schagen, brengt ter kennis van de lote- lingen welke Mei a. s. kunnen opgeroepen ter inlijving voor de .Nationale Militie, dat ter Secretarie aldaar inlichtingen kunnen worden bekomen, omtrent de voorwaarden waaronder door hun als zoodanig de volgende voorrechten kunnen worden verkregen, namelijk le. Plaatsing bij het korps en in het garnizoen hunner keuze. 2e. Huisvesting zooveel mogelijk bij elkander, in de kazerne. 3e. Het, zooveel mogelijk, des verkiezende menage houden met elkander, met de aspirant-onderofficieren ot de aspirant korporaals. 4e. Vermindering van den tijd, voor eerste oefeningen tot op vier maanden. Schagen, 25 Februari 1890. De Burgemeester voornoemd, C. H. BEELS. OFKOËPIAG voor de Eerste Zitting van de lUiltieraad. Burgemeester en Wethouders van Schagen Gezien art. 86, 87 en 88 der wet op de Nationale Militie. Gelet op eene Missive van den Heer Militie-Commissaris in het 3e. district van Noord-Holland; Brengen ter kennis van de belanghebbenden. Dat de eerste zitting van den Militieraad zal worden gehouden Roman van MOR1TZ VON BEI C HEN BA CH. 23.) EENENTWINTIGSTE HOOFDSTUK. Den volgenden morgen kwam Karla in gezelschap van een bediende en begon de decoratiën in het atelier aan te brengen. Adelheid's blikken volgden haar daarbij, en deze wankelde tusschen de sympathie, welke Karla's verschijning en geheele wezen haar inboezemden, en een gevoel van nijd en afgunst, hetwelk zij te vergeots trachtte op zijde te zetten. Na een paar uur arbeidens noodigde zij Karla uit, een pauze te nemen en met haar te out- bijten. Zij had in haar kamer laten dekken, om door haar tante niet gestoord te worden. Daarheen geleidde zij Karla en nam tegenover haar plaats. „Hebt gij tijding uit Daloord' begon zij haar onderzoek, en zij gevoelde, dat haar hart sneller klopte, terwijl zij zag, hoe Karla s gelaat eensklaps door een hooge blos werd overtogen. Daarbij schoot het haar eensklaps in de gedachte, dat zij Karla moest overtuigen van het onmogelijke van hare verhouding tot irits Roven. Een liefde tot een onvermogend meisje moest immers voor Frits Roven belemmerend zijn, misschien wel noodlottig, daar hij, gelijk Adelheid van haar vader wist, finantieel er zeer benard bij zat. In spanning wachtte zij op Karla's antwoord. Doch eze had mes en vork op haar bord gelegd en zat zwijgend daar bo er, blijkbaar met een besluit strijdende. Eensklaps stond Karla °P> Sjpg naar Adelheid en vatte haar hand. «Gij waart zoo goed voor mij, zoodat ik weet, dat gij een warm, medelijdend hart bezit. En dat geeft m]j moed en vertrouwen, om tot u te spreken als het eene meisje tot het andere, niet als eene betaalde arbeidster tot haar lastgeel'ster". Adelheid schoof onwillekeurig een weinig achteruit met haar «oei en haar gelaat verkreeg een hardvocutige uitdrukking. «Spreek, mejuffrouw, ofschoon ik niet begrijp wat gij mij juist mij kunt hebben te zeggen!" «Ja, juist aan u heb ik iets te zeggen, u heb ik iets te ver beken, u, de dochter van den man, in wiens handen mijnheer Ton ltoven's lot berust." «In de handen van mijn vader? Nu, ik weet, dat mijnheer von Roven aan mijn vader een aanzienlijke som schuldig is maar dat nu zijn lot is 1 En dan ik begrijp niet, waarom gij de voorspaak zjt van mijnheer von Roven." Karla lette niet op deze laatste woorden en zeide alleen met zachte, sraeekende stem: «Deze schuld is inderdaad een noodlot voor mijnheer von Roven, want als uw vader op zijn recht staat, wanneer bij de wisselschuld Uitgever: J. WINKEL. Bureau: Laan, B, 4. ten Raadhuize te Alkmaar, op Dinsdag den llen Maart eerst komende, des morgens te II ure. Dat voor den Militieraad moet verschijnen lo. de vrijwilliger voor de Militie; 2o. de loteling die vrijstelling verlangt wegens ziekelijke gesteldheid of gebreken of gemis van de gevorderde lengte 3o. Hij die voor een loteling als plaatsvervanger of nummer- verwisselaar verlangt op te treden. Schagen, den 26en Februari 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. H. BEELS. de Secretaris, DENIJS. Schagen, 26 Februari 1890. Aan den door Schagen's Mannenkoor „Euterpe", uitge schreven Nationalen Zangwedstrijd voor Mannenkoren, die bij gelegenheid van het 10 jarig bestaan der Vereeniging alhier zal worden gehouden, op Zondag 27 April a. s. zullen de navolgende Aereeni gingen deelnemen „Crescendo", Haarlem „Kunst na Arbeid", Amsterdam„Caecilia", Amsterdam „Helders Mannenkoor", Helder„Zaanlands Mannenkoor", Koog a/d Zaan; „Purmerender Mannenkoor", Purmerend „Wormerveer's Mannenkoor", Wormerveer. Vergadering der Holl. Maatsch. v. Landbouw, afdeeling Schagen, gehouden op Maandag 24 Februari 1890, ten huize van den heer IJ. Hoogendijk. Na opening der vergadering, lezing en goedkeuring der notulen, werd medegedeeld dat was ingekomen een aanvrage der Afd. Alkmaar om subsidie teu bate der door haar te Alkm. te houden Paaschtentoonstelling. Met betrekking tot de ongunstige geldelijke verhoudingen onzer afd. werd deze aanvrage voor kennisgeving aangenomen. Verder was ingekomen een missieve van het Bestuur der Vereen, tot Ontwikkeling van den landbouw in Hollands Noor derkwartier, met de punten van beschrijving voor de Voor jaarsvergadering der leden, te houden te Nieuwe Niedorp, op niet prolongeert en zijn op Daloord' gesloten hypotheek voor Paaschen opzegt, dan moet mijnheer von Roven Daloord' ver- koopen, en wat dat voor hem boteckent o, wanneer gij hem kendet, dan zoudt gjj begrijpen „Ik ken mjnheer von Roven 1" „Gij kent hem riep Karla aangenaam verrast uit; „dan moet gij ook weten, hoe goed en braaf hij is, en hoe ernstig denkend, al was hij ook eenmaal lichtzinnig. Lieve God, hij was zoo jong, kende volstrekt niet den ongunstigen geldeljkeu toestand van zijn vader hij hield hem zelfs voor rijk en de verzoeking zal voor zulk een jong officier ook wel groot zijn - ik ben er zeker van, hij zou zich nooit weder hebben laten medesleopen. Maar het verlies van Daloord' zou zwaar, vreeseljk zwaar voor hem zijn „Gij zijt een warme voorspreekster maar wat wilt gij toch eigenlijk, dat ik in deze zaak doen zal Karla stond met gevouwen handen voor haar. „Mijn God, gij zijt de eenige dochter van den burgemeester Müller wanneer gij een goed woord doet voor mijnheer voo Roven wanneer uw vader zijn geld op Daloord' zou willen laten staan Een bittere lach speelde er om Adelheid's lippen. Zij dacht aan het tooneel in de Diergaarde, waar Frits Roven ook om haar voorspraak bad gesmeekt. „Ten eerste overschat gij mijn invloed, mejuffrouw, en dan hoe komt gij er toe, op deze wijze in de bres te springen voor een heer?" De tranen stonden Karla in de oogen. Zij vond niet dadelijk een antwoord, waardoor Adelheid voortging: „Ik vergist mij wel niet, wanneer ik aanneem, dat gij mijnheer von Roven bemint en 'waarschijnlijk ook door hem bemind wordt Karla's zachte, doch nu toch vast en zelfs een weinig trots klinkende stom viol haar in de rede: „Neen, gij vergist u niet, mejuffrouw Müller, mijn gevoel heeft zich verraden toen ik voor hem pleitte, maar opdat gij mij niet verkeerd zult beoordeelen, moet ik u nu ook alles zeggen. Ik smeek niet tevens voor mij zelve, wanneer ik voor hem smeek hij is vrij wij zijn gescheiden want ik weet, dat een arm meisje voor hem slechts een last kon zijn. Adelheid beet zich op de lippen. Zij gevoelde zich vernederd voor dit meisje, hetwelk zij noch raden, noch berispen kon. Trots en jalouzie streden in haar borst om den voorrang. Zou zij de vereeniging van Frits Roven met dit meisje in do hand werken En deed zij iets anders, wanneer zij trachtte, hem uit zijn geldelijke verlegenheid te bevrijden? Ja, had Karla haar dan ook maar tot beschermster barer liefde opgeroepen? De bentel beware, er was bier slecbts sprake van een geldzaak evenals vroeger, toen Frits zich smeekend tot haar wendde. Geld, geld, dat was het, wat zij allen van haar verlangdenwaarom toch Prijs per jaar f8.Franco per post 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIÈN van 1 tot 5 regels fO.75; iedere regel meer f O.l Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Woensdag 5 Maart e. k. Onder de punten van behandeling voor deze vergadering komen o. m. voor Jaarverslag der vereeniging (art. 8 der statuten). Bapport van de fiuancieele Commissie, betreffende de rekening en verant woording over het dienstjaar 1889. Verslag van het landhuishoudkundig Congres, uit te brengen door den heer J. Zijp Kz. Benoeming van eenen afgevaardigde voor het landhuishoudkundig Congres. Benoeming van eenen afgevaardigde voor de vergadering van het Neder- landsch Paarden-stamboek. Benoeming van één lid van het Bestuur, in plaats van den heer J. 1. Enschedé, (wegens vertrek naar het bnitenland). Benoeming van drie leden van het Bestuur, in plaats van de heeren J. Zijp Kz., R. D. Kaan en K. Swaag (art. 15, al. 4 der statuten). Benoeming van eenen Voorzitter. Bepaling van de plaats, waar de Algemeene Vergadering in November 1890 zal gehouden worden. Voordracht van het BestuurAlkmaar. Voorstellen van het Bestuur: a. tot het verleenen van eenen toelage aan den Secretaris-Penningmeester van f 100,'s jaars. In te leiden door den Heer K. Swaag. b. tot het geven van eenen bijdrage ad f 50,aan de afd. Alkmaar der Hollandsche Maatschappij van Landbouw, voor de a.s. Paaschtentoonstel ling. In te leiden door den heer Jn. Zijp Hz. c. tot aankoop van Engelsche fokrammen. In te leiden door den heer R. D. Kaan. d tot het nemen van maatregelen, om meer bekendheid te geven aan uit stekende exemplaren van Noordhollandsch fokvee. In te leiden door den heer A. Daamen. Bespreking omtrent de te houden Tentoonstelling. In te leiden door den heer K. Breebaart Jz. Voorstel van het Bestuur tot het nemen van vergelijkende stremselproeven, onder toezicht en leiding van den heer Directeur van 's Rijksproefstation te Hoorn. In te leiden door den heer C. J. van Lookeren Campagne. Voorstel van het Bestuur om een adres te richten aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, met verzoek om het voorstel B a h 1 m a n niet aan te nemen. Vaststelling der begrooting voor het dienstjaar 1890. Mede werd voor kennisgeving aangenomen een missieve van zekeren Amsterdamschen heer C. Kriebel, waarin deze mede deelt van plan te zijn voor zuivelbereiding een studiereis naar Zwitserland te maken, verzoekende opgave van vraagpunten, die zouden kunnen dienen tot richtsnoer bij zijn onderzoek, terwijl de heer K. zich voornam, later tegen een nader over een le komen honorarium in onze afdeeling in een spreekbeurt de bevinding van zijn onderzoek mede te deelen. Aangezien deze mededeeling slechts een persoonlijke ouder neming gold, werd besloten ook deze voor kennisgeving aan te was zij de dochter van een rijk man Pijlsnel doorkruisten deze gedachten haar brein. „Ik ben met geschikt voor bemiddelaarster in geldzaken zeide zij trots en stond op. „Het doet mij leed, dat ons onderhoud deze wending heeft genomen. Voorts wil ik u niet bij uw ontbijt storen." Zij verliet de kamer zonder Karla aan te zieD. Zjj gevoelde, dat zj niet meer met haar spreken kon, want elke blik op Karla's schoon gelaat, elke klank harer lieflijke stem deed haar wee, en zj wilde niet meer ljden ter wille van een man, die haar ver smaad had. Waarom had zij Karla ook laten komen, nadat in haar het vermoeden was gerezen, dat zj in betrekking stond tot Frits Roven? Zj deed zich zelve hevige verwjten over deze halfslachtigheid en wilde ze goed maken, door nu Karla te ont- wjken. Z j had immers ook niet de minste verplichting tegenover dit meisje Snel besloten, begaf z j zich nu naar de kamer hare? tante. „Ik naoet naar professor K," zeide zj, wilt u zoo goed zjn over een uurtje eens te gaan zien naar de werkzaamheden in mijn atelier, ik denk, dat zij dan wel gereed zullen zijn." „Aha," antwoordde mevrouw Müller, „geheel en al zonder mij gaat het dus niet! Nu, ja, ik zal eens gaan zien en, wanneer alles gereed is, de lui ontslaan. Moeten z j dadel jk betaald worden „Neen, neen, mjnheer Freihöfer zendt de rekening wel." „Dus alleen een fooitje?" „Volstrekt niet, tante, waar denkt gj aan, hot is een dame, die de werkzaamheden leidt, een werkeljke dame 1" „Bespottelijk men zal ten slotte bj elk ambacht vrouwen aantreffen en dan willen ze ook nog de dame uithangen Adelheid verliet de woning. Haar was het huis, in hetwelk zij met Karla zou moeten vertoeven, te engmaar ook de een zaamheid schuwde zj. Zj wilde niet nadenken over de ontmoeting van het laatste uur. Zj wilde vergeten, dat er een Frits Roven bestond, en alles uitwisschen, wat haar aan hem kon herinneren. Zij giüg werkeljk naar professor K., dien zj steeds in zjn atelier wist en met wien zj zeker was, oier dingen te kunnen spreken, die haar belang inboezemden. Doch zj kon beden niet haar gedachten beheerschen. Midden in een onderhoud met den professor dwaalden hare gedachten af naar dengene, dien zj vergeten wilde. Zj had met haar vader niet meer over P'rits Roven gesproken toen de oude heer opDaloord' stierf, waande zj Frits van alle geldeljke zorgen bevrjd. Hj behoefde nu niet naar Amerika te gaan, alles kwam van zelf terecht haar voor spraak was overbodig. En nu werd dezelve weder eensklaps inge roepen. Zou z j dan nooit tot kalmte komen Maar z j wilde er niets meer van hooren, zj wilde niet en zj was toch zoo verstrooid tegenover den professor I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 1