Aliuiii fl-Mlanflscl Koffiehuis GrALEOTTO. TE MO OP: gevraagd: 'ooneelzaal, Zondag, 2 Maart 1890. 34ste Jaargang. Uo. 2381. 11 ÜMïi 11 WIL NIET TROUWEN. Gemeente Scha gen. Bekendmakingen. Eerste Zitting* van de Miltieraad. Roman van MORITZ VON REICIJEN BACIL Uitgever: J. WINKEL. Bureau: SCHAGEN, Baan, D, 4. Binnenlandsch Nieuws. Vervolg verslag lezing van den heer Stoffel: Advertentïèn. N. BUIS-Boontjes. ti, 27 Februari 1890. oerenknecht P. G., nsdag, 4 Maart (890, liging S. u. d. W. A. L. van Kolhorn. Jb. MOLENAAR Jb2., Dit blad verschijnt tweemaal per week: Woensdag- Zater dagavond. Bij inzending tot 'b middags 12 ure, worden ADVEB- i^ENTIÊN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STEKKEN één dag vroeger. 3 POLITIE. Ter Secretarie dezer gemeente zijn inlichtingen te bekomen omtrent een alhier gevonden duimstok. NA T I O N A L E Ml L I T 1 E. De Burgemeester van Schagen, brengt ter kennis van de lote- lingen welke Mei a. s. kunnen opgeroepen ter inlijving voor de Nationale Militie, dat ter Secretarie aldaar inlichtingen kunnen worden bekomen, omtrent de voorwaarden waaronder door hun als zoodanig de volgende voorrechten kunnen worden verkregen, namelijk le. Plaatsing bij het korps en in het garnizoen hunner keuze. 2e. Huisvesting zooveel mogelijk bij elkander, in de kazerne. 3e. Het, zooveel mogelijk, des verkiezende menage houden met elkander, met de aspirant-onderofficieren of de aspirant korporaals. 4e. Vermindering vau den tijd, voor eerste oefeningen tot op vier maanden. Schagen, 25 Februari 1890. De Burgemeester voornoemd, C, H. BEELS. N A T I O N AL MI LITIE OPttOEFIKO voor de Burgemeester en Wethouders van Schagen Gezien art. 86, 87 en 88 der wet op de Nationale Militie. Gelet op eene Missive van den Heer Militie-Commissaris in het 3e. district van Noord-Holland; Brengen ter kennis van de belanghebbenden. Dat de eorste zitting van den Militieraad zal worden gehouden ten Kaadhuize te Alkmaar, op Dinsdag den llen Maart eerst- des morgens te 11 ure. 24) EENENTWINTIGSTE HOOFDSTUK. Adelheid keerde eerst tegen etenstijd terug naar de Diergaarde straat. Het was intusschen donker geworden; Karla moest dus reeds lang het atelier verlaten hebben. Adelheid trof haar tante in het salon aan. .',^we dame is me een zeer brutaal persoon," riep dezo Adel- - .ld toe> zoodra zij haar zag, .zij heeft ronduit geweigerd, miJn bevelen op te volgen. „Maar lieve tante, het werk moest vrij wel afgeloopen zijn geweest, als gij er bij kwaamt." i "er, maar ik stelde eenige veranderingen voor, entoen zeide I s! 'nensch mij, dat zij door u en niet door mij was ontboden, o,,„ri\Z0U en uwe wenschen inwilligen. Maar ik heb haar (L'a" s,,ar,dP«nt onder het oog gebracht!" "w v Wl'> '8ute, wat hebt gij haar dan gezegd?" 'H tebo^i voor goed hield, namelijk, dat hij. die het geld betaalt, i V was I fD' ^le ^et ontvangt, te gehoorzamen heeft. Ik hpdBn!?S W rccbte stemming na het ongenoegen, hetwelk ik al orSeo met de waschvrouw heb gehad, en ik heb gesproken i lagere e,en merrede()aar, dat zeg ik u. Van het verzet der baamd 8 en '°Sen de hoogeren, van de krankzinnige, zooge- daar vrouwene.manc'Patie, die uwe dame ook schijnt te huldigen 'ati alt''' 6611 ar^e'd verricht, die anders mannenwerk is kortom, dut i °r' Wat mÜ d°ehreffend scheen, heb ik een woordjegezegd tegen tnij »„U A6* M«ar wat schort er nu weer aan In plaats van Wedn. at,ken, zet gij een gezicht, als had ik het volgens n eens verkeerd gedaan olaafo":'0,' yrees inderdaad, dat gij uw speech niet op de rechte bebt gehouden Dat k!' m?' betreft, kunt gij gerust zijn elk woord trof doel. .al -U zeSgen uw jufje tioelt geen woord teruggezegd zh h f~ z?JfKl?n uw jufje tioelt geen woord teruggezegd '"gegaan" ^a"r rorarae''je bijeengepakt, on is zwijgend geduelit'0' ,awanneer g'J w'sb boe vreeselijk voor mij de I wono wt haar ruw toegesproken haar als een ge- »Eon Ir0UW behandeld hebt zjj is et ne nicht der Rovens 1" "5i fiin« n!cht ïan onzen mooien luitenant? Nu, dat is me een «v, ™lhe 1 M'Jnheer bij al mijn man en uw ■fl "JQQ 'nm'r l ullfcOU uiuuiou luncui ilö- of behan' ^IlJnJieer de luitenant in ruste, kan nu ook tuinier (j ^"djonkeT' Wllarin bij ook lust heett, worden, want met het laatBt goh JeT8Peltn za' hot niet lang meer duren. Ik heb B oord, hoe mijn man en uw vader er over spraken SN Dat voor den Militieraad moet verschijnen lo. de vrijwilliger voor de Militie; 2o. de loteling die vrijstelling verlangt wegens ziekelijke gestoldheid of gebreken of gemis van de gevorderde lengte 3o, Hij die voor een loteling als plaatsvervanger of nummer- vorwisselaar verlangt op te treden. Schagen, den 26en Februari 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. H. BEELS. de Secretaris, DENIJS. Schagen, 1 Maart 1890. Door de bijdragen van liefdadige ingezetenen daartoe in staat gesteld, had ook dit jaar de heer Kloeke, hoofd der Gemeenteschool alhier, het genoegen, aan een zestigtal leerlingen gedurende de maanden Januari en Februari dagelijks eene flinke boterham te verschaffen. Naast de milde gevers komt in deze zaak een woord van lof toe aan Mejuffrouw Atema, die tijd nog moeite ontzag om de 2500 boterhammen klaar te maken. Postkantoor Ne hagen. Lijst van brieven, geadresseerd aan onbekenden, ver zonden in de le helft der maand Februari 1890. plaats van bestemming. Beek. «Lijm en gelatinefabriek", Dordrecht. J. de Vries, Sloterdijk. J. Hobus, Vlaardingen. A. Mulder, Zuid Scharwoude. Briefkaarten. De Jong, Amsterdam. Wed. Brinkman, C. Zeeman, n G. H. Bruning, Namen der geadresseerden, van Schagen, VV. Hartwijk, Daloord' zal op zijn laatst met Paaschen aan uw vader behooren." .Aan mijn vader?" .Ja, aau wien anders Ziet gij, dat komt er van, wanneer men met alle tien vingers en alle gedachten in de verfpotten zit alsof men niet rijk genoeg was, om de prachtigste schilderijen te koopen, in plaats van ze zelve te schilderen .Tante, wil mijn vader Daloord' koopen .Ja, ja, ja, uw vader wil en zal Daloord1 koopen. Do Rovens hebben zoo lang geld van hem geleend, tot het bedrag der reke ning booger was dan de waardo van hun landgoed." De deur werd geopend. De burgemeester trad, gevolgd door zjjn schoonbroeder, den handelsraad, het salon binnen, daar de tijd voor het diner was aangebroken. Met een gloeienden blos op de wangen, ging Adelheid haar vader tegemoet. .Papa, is het waar, dat gij Daloord' wilt koopen?' .Als ik het u toch zeg!" viel haar tante haar in de rede. .Hoe komt gjj beiden toch op dat thema?' vroeg de handels- raad, en terwijl zijne vrouw hem haar onderhoud met Adelheid mededeelde, zeide de burgemeester lachend tot zijne dochter: ,Ja, mijn dochter, ik wil u met Paaschen Daloord' ten geschenke geven." .Papa, gjj koopt Daloord', omdat mijnheer von Roven u niet zjjn schuld kan betalen .Dat zal wel uitkomen, mijn dochter," hjj boog zich een weinig tot haar over eD fluisterde ,er zjjn nog vele knappe officieren, die verstandiger zullen zjjn dan dezen eene. Ik heb godaan wat ik kon, maar hjj wil mot alle geweld zjjn arm liefje trouwen. Zet hem u dus uit het hoold, hij zal er later wel berouw over krjjgen en de zaak bljjft geheel onder ons' Nu gaat nu toch aan talel," riep mevrouw Müller uit. .De soep wordt koud, en wij kunnen het overige wel aan tafel vertellen". 's Avonds, toen de burgemeester alleen in zijn kamer was, werd er aan zjjn deur geklopt. .Wie is daar p" .Mag ik binnenkomen, papa Zilt gij het, mjjn dochter? Wat is er te doen? Papa, het laat mij geen rust - ik moet nog eens met u sproken 'over mijnheer von Roven l" Ach laat die oude geschiedenis toch rusten, kind - hij bemint u niet en ik kan niet maken, dat hij van voornemen verandert Maar hjj zal toch menigmaal aan ons denken - iaat mij daarvoor maar zorgen 1" Ik vraag niet om zjjne liefde, papa. "Paperlapap, ik weet, wat ik weet, maar gij vrouwen zijt toch altijd blijde^ als gij u kunt wreken - nu dan, ik wreek u, want ik breek bom don hals 1" ia. Prijs per jaar f3.Franco per post 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIËN van 1 tot 5 regels fO.75; iedere regel meer fO.l Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Na de pauze hervatte de heer Stoffel zijn voordracht, met te wijzen op de indirecte voordeelen, wanneer het privaatgrond- bezit in handen is gekomen der gemeente lste. Alle bebouwbare grond wordt opengesteld voor arbeid en productie. Thans heeft men allerwege landerijen, die niet bebouwd worden, omdat de eigenaar te rijk is, zoodat op die landerijen, waar honderden werk hadden kunnen vinden, aan den arbeid zijn onttrokken. Bij gemeente-grondbezit zouden dus nog duizenden bunders grond in cultuur gebracht worden, welke nu ongebruikt liggen; niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen. In Frankrijk b.v. is 1/3 van den grond onbebouwd. Frankrijk wordt wel eens het beloofde land voor de boeren geheeten, doch de statistiek heeft uitgemaakt dat die boeren-eigenaars slechts een klein lapje gronds bezitten van enkele tientallen guldens waarde en ljlQ van den Franschen bodem door die eigenboeren wordt bezeten, terwijl de 9/10 in het bezit zijn van het grootkapitaal, en het groot-grondbezit na de revolutie van '97 veel meer is uitgebreid dan vóór dien tijd. In Amerika? Waar 700 millioen menschen zonden kunnen wonen, wonen er nu een 70 millioen. De kapitalisten aldaar koopen den grond op, niet voor productie maar om te speculeeren. De kapitalist heeft daar reeds beslag gelegd op het grootste gedeelte. Nu moeien de boeren dagen lang trekken langs onbe bouwde velden, naar het verre westen, naar te koude of te droge streken. Het privaat-grondbezit is dus daar de oorzaak van de groote verspreiding van menschen. Privaat-grondbezit veroorzaakt ook dal de velden, waar vroeger bloeiende dorpen waren, nu geheel huiten cultuur worden ge houden. Zoo bijvoorbeeld in Schotland en Engeland, waar de landbouw vreeselijk achteruit is gegaan, hetgeen komt doordat de Engelschen zoo verbazend rijk zijn en een groot gedeelte van den grond als jachtveld gebruiken. In Schotland waar vroeger dorpen stonden, treft men nu niets dan wildperken aan in 1830 bijv. toen het bleek dat het weiden van schapen voordeelig werd, besloot een Schotsch edelman zijne uitgestrekte landerijen, waarop eenige dorpen, daarvoor te exploiteeren en ter bereiking van zijn doel liet hij al het volk uit die dorpen zetten, ver- .Neen, neon, zoolang ik het verhinderen kan, zoolang mijne smeekingen bij u verhoor vinden, zult gij dat niet doen .Wat is dat nu weder voor een gril „Noem het zoo niet, papa, zeg mij niet, dat gij mij niet begrijpt, wanneer ik tot u zegik verdraag de gedachte niet, dat Roven zou kunnen gelooven, dat wij wij bijzondere verwachtingen koesterden naar aanleiding van zijne bezoeken bij ons, en dat wij ons wreken wilden, omdat hij deze verwachtingen den bodera heeft ingeslagen. Dat wil ik niet, papa, neen, neen, dat wil ik niet .Kind, breng toch niet mijne zaken in do war door uwe gevoels uitingen ga slapen en bekommer u daarover niet verder „Slapen Geloolt gij, dat ik zou kunnen slapen Papa, papa, ik gevoel het, ik zal u vanaf dit oogenhlik boven alles liefhebben, of of ik zal n en mij verachten verafschuwen „Meisje, gij hebt uw zinnen niet bij elkaar, en ik wil niet gehoord hebben, wat gij daar in opgewondheid uitbraaktetl Dat komt er van, wanneer men met vrouwen over zaken spreekt." „O papa, hoor mij aan!" Zij hief de saamgewrongen handen tot hem op: „Niet door ons zal Roven Daloord' verliezen, Diet door ons, niet door ons'" De burgemeester stond driftig op en ging vlak voor zijn doch ter staan. „Nu begint deze comedie mij te walgen maak, dat gij weg komt ga, ga verstaat gij het is mij ernst ga I" Een oogenblik stond Adelheid nog voor haar vader, nog eenmaal hief zij smeekend den blik tot hem. „Gaherhaalde hij. Langzaam, als verslagen, wendde zjj zich af. Werktuigelijk begaf zij zich naar haar kamer. Zij ging naar de tafel, opwelko do lamp stond, staarde in het licht en knikte eeuige malen mot het hoofd. Ja, het was zooFrits Roven werd door haar vader uit zijn vaderlijk erfgoed gedreven; zij zou als meesteresse door het huis dwaleD, dat hij verlaten moest, en Karla zou hom zeggen, dat zij slechts een onverschillig schouderophalen voor zijn leed had gehad. Nog meer Karla was bij haar beleedigd geworden; zij kende haar tante en wist, dat deze in hare woord-keuze Diet kiesch was en al was Adelheid er nu niet bij geweest, Karla stou baar natuurlijk de schuld geven van hot heftig optreden barer tante, en te recht. Was zij niet uit lafheid gevlucht en had zij het weerlooze meisje laten behedigen Had zij zich tegenover Karla niet tot medeplichtige van haar vader gemaakt? Zij sloeg de han den voor het gelaat. „Onverdragelijk, onverdragelijk De nacht verstreek. In Adelhuids kamer brandde nog altijd de lamp. Eindelijk, tegon den morgen werd zij uitgedoofd. WOUÜT VERVOLGD- Nuchtere Kalveren schapen (magere) Varkeus (magere) Biggen Konijnen Kippen Duiven Boter (per Kop f .85 a - Kaas Kip Eieren Eend-Eieren 27 Februari 1890. Aangevoerd: as, hoogste prijs f 31.50 .75. Middelbare f 144 Kilo. f 3.— a 17.— I 20.— a 30.50 f 16— a 18— f 11— a 13— f —.10 a 1— f —.50 a 1.50 f —.25 a —.30 •9°) f 1.13 a 1.20 f —.20 a —.30 f 2.75 a 3.25 f 4— a 5— Hooi f Com- aaugevoerd 37 stapels, 27 Februari 1890. Aangevoerd: ;n boter, por pond, —.62' n ar. u- per 100 stuks *65 ar 28 Februari 1890. Aangevoerd as hoogste prijs f 33—, Commissie f 33— Middel- aangevoerd 200 stapels, wegende 56000 K.G iaën 26 Februari 1890. Aangevoerd rden alhier aangevoerd stapels Hooikaas t -— karweizaad, nieuw f 9.50 a 9.875. karweizaad oud -—mosterdz. f 16— a 18.75 blauwmaanzaad !.-, vale erwten f 11— a 12.50, groene dito f 10— uwe dito f 12— a 13.50, Wijker vale dito f 9 une boonen i 7.50 a 9.50 paaraenboonen f st 4— a 5.25, haver f 3. a 4. lig bevallen van een meisje, Loon naar bekwaamheid. te melden bij A. ZANDER, aan het Horntje, arsingerhorn. in dienst te treden, een :nde melken. ng in persoon bij W. KOOITMAN, te Haringhuizen. t e S C en;ewone Voorstelling-, ereerend verzoek te gevenhet met succes beroemde Tooneelstuk ifgegaan als voorstukje een dramatische schets iet Hollandseh Tooneelgezelschap, der Directie van A-. V-A.IV LIER, GRAND-THÉATRE te AMSTERDAM. Opgeluisterd door ORCHEST. Aanvang H uur. :e le Rang f O2e Rang f 0.50. aan 't locaal vanaf heden te bespreken a 10 Cts. extra, or opgaaf der plaatsen per briefkaart, zal de noodige ekening worden gehouden. ïrprachtige ROGSLUKKEN, DU P. ©VER, BARSINGERHORN. ring op Zondag, 9 Maart 1890, ocaal van den heer C. v. d. Hoek, II Altl SGHUIZK», t begeleiding van goed georganiseerde muziek. OPVOERING VAN: ooi- het Vaderland, Tooneelspel in 3 bedrijven. illZOOII, Tooneelspel in 1 bedrijf, iter van den Barbier, Blijspel in 1 bedrijf. fO.49. Aanvang 7" uur. VA AFLOOP BAJL. s T AATSLÜ T E R iJ. Ste SÏAAT3140 1 üivw. e Trekking' tl Maart 189©, n en gedeelten zijn te bekomen bij SCHAGEN. >P MMtt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 1