brandde de huizen en weidde er schapen op. T)s arme verjaagden werden op Staatskosten naar Amerika getransporteerd, Later veranderde diezelfde edelman zijn land in een wildper om toen bleek meer voordeel verbonden te zijn aan het vei van jachtvelden, en thans springen vos en hert lustig romop de velden, waar eens bloeiende dorpen stonden. Het privaat-grondbezit staat den cultuur in den weg. 2de. Het kapitaal zal, door gemis aan veilige belegging, zie 1 moeten aanbieden aan hem, die het gebruiken wien aar door zal verlaging van rentetarief ontstaan. Het gevo g za zijn dat ieder, die kapitaal noodig heeft, het gemakkelijk za un nen besparen, of het van de gemeente kan krijgen. Als de rente tot een minimum is gereduceerd, dan zal nei kapitaal in ruime mate op den grond worden aangewent droogmaking der Zuiderzee bijv. is, naar men zegt reeds tech nisch opgelostalleen nog is op te lossen de rentekwestie. Bij privaatgrondbezit zal dus eindelijk het kapitaal zich dienstig moeten maken aan den cultuur van den grond en daardoor zal arbeidsgelegenheid ontstaan. Wanneer het kapitaal in handen van de gemeente beschikbaar is gesteld voor den arbeider, dan kan de werkgever het met meer gebruiken om den arbeider te verdrukken en dan za een arbeider alleen in dienst treden bij een werkgever, wanneer deze hooger loon kan geven, dan de arbeider met zijn eigen arbi id zal kunnen verdienen. Ook de pachter zal den arbeider niet meer kunnen verdruk ken, omdat deze bij de verpachting van gemeente-grond, zelf kan pachten. Een 3de voordeel is, dat de gemeente kan optreden als werk geefster en in staat is over te gaan tot ontginning van heide velden, het droogleggen van moerassen, enz. Er zal dan zijn overvloed voor allen, loonsstijging; de arbeider komt in het bezit van zijn arbeidsproduct, na aftrek van grondpacht. De Communist zegt: //alle eigendom is diefstal"- Maar wat te denken van een maatschappij waarin men, voor kleine stukjes metaal grondrecht kan koopen Dan moeten wij toch zeggen dat de Communist toch nog royaler is dan onze tegenwoordige maatschappij, want hij wil de productie tenminste nog ten bate van allen laten komen. Een 4de voordeel isdat de besparing over de geheele wereld zal toenemen, als de grond in handen van den arbeider is. De reden dat zij nu niet sparen, ligt hierin dat hun het grootste deel van hun arbeidswinst wordt ontnomen. De arbeiders willen wel sparen, ais zij weten, dat zij daardoor hun lot kunnen verbete ren; doch du kunnen zij niet sparen. Een 5de. Voordeel is dat de kapitalist voor de veilige bewaring van zijn kapitaal zal moeten betalen, in plaats van rente te krijgen. Hij kan het aan de industrie uitleenen of zelf in een fabriek steken doch hij zal niet kunnen concur- reeren met den arbeider. En nu het middel om het privaat-grondbezit in het gemeente bezit te doen overgaan Voor de verschillende landen zijn natuurlijk verschillende wegen in te slaan. In AmeriJca, waar het kapitaal zoo enorm vermeerderd is door speculatie, hypotheek, spoorwegen enz. waar de kapi talist schattingsrecht uitoefent op den boer en den emigrant, wilde bijv. de groote Henii George een ieder jaar toenemende grondbelasting, tot eindelijk de geheele pachtwaarde is belast. In Engeland zijn de toestanden weder anders. Daar zijn de grondeigenaars eigenlijk niets anders dan de pachters van de kroon. In vroegere eeuwen, toen de Normandiërs dat rijk veroverden, hebben de overwinnaars het land onder elkander verdeeld, doch dezen, brachten hunne verplichtingen spoedig over op hel volk en nu betalen de grondeigenaars nog maar l°/0 belasting van den grond. In Engeland is de grond van geheel het rijk verdeeld over slechts 25000 grondbezitters. De eisch der Engelsche democratie is 25°/q belasting op den grond en overbrenging van alle lasten op den grond. In Nederland is de tóestand iets anders. Het aantal grond bezitters is bij ons nog zeer belangrijk. Bijna de helft is grond eigenaar. Het grondbezit is bij ons nog het meest verdeeld en dat komt mede hierdoor, dat men hier de grond beschouwt als een effect. De Communisten willen confiscatie langs revolutionairen weg, doch daardoor volgt reactie en blijkt langs dien weg niets té bereiken te zijn. Opportuniteit wijst dus hier als middel aan afkoop. Daartoe dient door Staat of gemeente een taxatie gemaakt te worden van allen grond. Landbouwgrond bijvoorbeeld tegen 25 maal de gemiddelde zuivere jaarlij ksclie opbrengst over de 25 laatste jaren. Het terrein in de steden per Meter. Bij de kadastrale leggers kau de prijs worden vastgesteld, waardoor de staat het kan overnemen. In ons land wordt de waarde van den grond geschat op 5 milliard. Stel dus voor een wet, waarbij de staat het recht heeft grondbezit te onteigenen en in termijnen af te betalen. Dan sluit de staat een leening van 1 milliard en koopt V van de grondbezitters, en tot dekking der rente belast hij al hun grond met 1 pCt. der waarde. De belasting brengt op 50 millioen, de leeningrente beloopt 35 millioen, zoodat uit deze actie voor den staat nog 15 mil lioen winst overschiet. Een gevolg van de belasting van 1 o/# 0D het grondbezit zal zijn, dat de eigenaar zijn ongebruikten grond moei verkoopen of zelf cultiveeren. Hij wordt dus gedwongen op dien grond te ia en werken o te verkoopen. Alle grond komt dus in cultuur, waardoor derhalve de arbeidsgelegenheid vergroot. VanitlVr f8'0!8." dit: vo'gens de statistiek heeft het moet de kapitalist er mee doen? Grond kan hij er niet voor koopen. Hij moet dus pandbrieven opkoopen, de vraa^ naar dit artikel wordt grooter en stijgt boven iar'de. Dan Et d staat over tut. mnvm k;.\. ou &a,u' ue de^winst'van^ dTn^St^'t t™ 3 Hierdoor neemt Z l r 1 O u en verra,»d«t het rente-kapitaal in de hErie f*" T' Z'J" gdd bele?gen in pandbrieven] j Lln verbetering van den grond. In ieder geval dient deze besparing tot loonsverhooging Dan komt de tijd voor een tweede aflossing, doch wordt nu een belasting van 2 geheven. Bij een derde aflossing wordt o/ belastin" geheven, eu zoo volgende. Op deze wijze" koopt de Staat den grondbezitters den grond af zonder dat dezen zeiven het gelag betalen en kan m c kwarteeuw de geheele afbetaling geschied eu het gemeen j grondbezit een feit zijn. Zal deze verandering kunnen geschieden en vruchtbas J dat moet de Staat zijn een VolkSStaat doch nimmer een paitijregeering, want dan zou men aan schromelijke misbrui'en bloot staan. Spr. noemt als zoodanig de gemeente Kampen. Kijk arm betaalt dear belasting, alle uitgaven worden daar gedekt door de inkomsten der gemeente. Maar daarom is Kampen nog niet een voorbeeld, dat navolging verdient. Worden de uitgaven dier gemeente besteed ten bate van allen Neen Voor Hoogei- On der wijs bijv. 51000 - voor L. O. 26000 voor muziek 8000 gld. Men heeft er gebouwd een Steeiien IJselnrug die niet noodig was men heeft er een kostbare waterleiding verge leken met andere gemeenten dan heerscht daar te veel weelde in de gemeente-huishouding, die besnoeid kan worden en bij volkscontröle ook zeer zeker besnoeid zou worden. De armoede is in die Stad niet minder. En de gemeentegrond behoort toch aan alle Kampenaars, d. i. aan alle burgers. Was er volks controle dan zouden ook de 4 pCt. 's leeningen reeds lang ge- converte rd zijn, doch het is natuurlijk dat de inwonende renteniers er belang bij hebben dat de 4 pCt. blijven bestaan. Het is dus onvoorwaardelijk noodzakelijk dat liet Volk regeert en dat kan alleen geschieden dooralgemeen kies- en stemrecht. Spr. weet, dat velen de landnationalisatie een ntopie noemen, doch hij blijft beweren, dat op dien weg men alleen in staat zal zijn de tegenwoordige crisis op te lossen. Overproductie en arbeidsgebrek zullen alleen dan verdwijnen, wanneer het kapitaal niet meer in de gelegenheid is den grond te koopen. Door geheel de wereld trekt een Sociaal democratische stroom en men is er op uit den Staat macht te geven over heel het individu en meer en meer de persoonlijke vrijheid te belagen. Tegen dat alles helpt alleen de landnationalisatie. De toepassing er van is volstrekt geen hersenschim. Dat idee is reeds in Amerika veel verder gevorderd. Ook in Enge land is er reeds een begin mede gemaakt. En wordt het eenmaal in een rijk ingevoerd dan zal dat rijk alle concurrentie het hoofd kuunen bieden, terwijl andere rijken gedwongen zullen worden te volgen. Het is nu nog maar de vraaghoe zullen wij het zonder schokken tot stand brengen? Heuri George heeft terecht gezegd De sociale kwestie rust op sociaal onrecht. Wil men verbetering door confiscatie, dan krijgt men revo lutie en reactie, en wordt de toestand niet veel beter. Doch bij vreedzamen afkoop hebben alle menschen voordeel en wordt de toekomst verzekerd. De geboren mensch heeft recht om te leven dat is hij heeft recht op een deel der aarde. Door het privaat-grond bezit zijn de rechten van den mensch verkracht. Thans siddert de geheele maatschappij. Het volk eischt sociale gerechtigheid. De grond mag niet langer blijven in handen van enkelen. Landnationalisatie is de eenige blijvende oplossing. Zij wil het recht op de arbeidsproductie sterker maken. Dan heeft ieder, die werken wil en kan, een onbezorgd bestaaD. Niet allen zullen even rijk zijn, doch het verschil zal tot de natuurlijke grenzen worden teruggebracht. Er zullen geen schatrijken meer zijn, maar ook geen doodarmen meer. Men zal dan hebben een Staat met gelijke rechten en de grootst moge lijke vrijheid. Het moet ieder vrij staan door arbeid zich rijkdom te verwerven doch er mag geen rente getrokken worden. Het stelsel van landnationalisatie staat dus lijnrecht tegenover communisme, welke laatste eene gevaarlijke utopie is. Niet door wetten eu reglementen wordt de maatschappij verbeterd, maar door bet vrijgemaakte volk. Zooals de Staatsinrichting thans is, zou algemeen stemrecht gelijk staan, met de koorden van de beurs der rijken op genade en ongenade over te levereu aan de niets—betalenden. Dat gaat niet op. Maar bij landnationalisatie zal algemeen kies- en stemrecht niet het minste bezwaar opleveren. WaaktWaaktDe chaos komt over ons in den vorm der sociale revolutie, zoo niet het recht op vrijheid en grond het vulk verzekerd worde. Men hoort reeds allerwege het dof en dreigend gerommel der revolutie en ook nu openbiren zich de zelfde kenteekenen als bij die der vorige eeuw. Dat ieder zijn krachten iuspanne tot verbetering van den toestand, ook in het belang van vrouw en kinderenwant zonder deze hervorming snelt de maatschappij haar verderf te geinoet en wat haar dan wacht leerde we ons vorige eeuw." E ui daverend applaus viel den spreker ten deel. Aan het Roep 1 "ameU de döel de 1)eerm Meijer Drees en De heer Meijer Drees, vroeg spr. of deze werkelijk van meenn.g rs dat de landnationalisatie nu tot stand gebracht zou kunnen worden. De heer Drees denkt daarbij aan de Broeklanden in Overijsel en aan de gemeente-weilanden in andere streken Al die landen worden slecht behandeld, verwaarloosd. De be- hij'klE 6r "ietS aaD' 6,1 iöder ScheUrt er van> Zouden de bestuurderen bij landnationalisatie zooveel wiizer handfn? Er bHj'CD t()ch altiJd nalatrgen" om- dat menschen niensehen blijven. De heer Stoffel repliceert dat wat de heer Drees bedoelt tegenwoordige Marken-bezit is, doch dat is <*een gemeente' bezit dat verpacht wordt. Dat Marken-bezit is nS eS, on ré deelde boedel vau verschillende bezit dat verpacht wordt. Dat Maéken-bezit eelde boedel vau verschillende eigenaren; niemand weet wie er eigenlijk eigenaar is en daarom steekt ni mand een hand uit tot verbetering dier gronden. and ult T"t0 ""',3rs 9emeentebezit, dat verpacht wordt on wordt behandeld ns» ...t. Iets geheel anders 18 He"t m'7 l°n- enTetle? Het Markenhezit heeft daarmede niets te maken voorstelling de beste toestand. De praktijk heeft geleerd Engeland o. a. dat do grootste verbeteringen juist waren gebracht op gepachte gronden. Het is ook duidelijk dat' tegenwoordige boei—pachter bij langen pichttermijn zijn kan gebruiken en ook niet zal nalaten den grond te verhei wanneer hij weet, dat hij na einde der pacht het verbet, vergoed krijgt. De voorstanders der landnationalisatie beoogen juist schen beter te maken. En ja, de menschen blijven Maar ook is het waar, dat niemand een dief of roover i8 zijn pleizier. Zooals de maatschappij nu is ingericht j, grootste gedeelte der menschen gedwongen te trappen, o, ze getrapt worden. Juist de kans om een eerlijk stuk h, te verwerven, zal den mensch zich doen inspannen. Spreker herinnert aan de zedelijke ellende van den L woordigen tijd aan de huivering wekkend uitgebreide ,pL 2Mie, aan het drankmisbruik, aan de afgrijzelijke ar®0 der steden, enz. Stel eens, dat wij ons de toekomst van allen, die ons li, dierbaar zijn, gelijk wisten aan die van zoovele duizenj onschuldig ongelukkigeu misschien zouden wij dan zelf moorden of stelen. Menschen blijven menschen. ZekerMaar onwaar is hef, de menschelijke natuur van oorsprong lui, laag, gemeen dierlijk is. De ziekelijke naturen uitgezonderd, maar die men in alle standen. Tans zijn velen te diep neergedrukt! veel verdierlijkt door zwaren arbeid, zij gaan op in den sti om het bestaan, die al hunnen krachten en vermogens in slag neemt. Geeft den mensch een menschelijker lot en hij ook menschelijker worden en zijn. De heer Roep vraagt den heer Stoffel, dien hij meent te gaan van de meening dat het geld belegd zal worden pandbrieven of als dat nu eens niet geschiedt kapitalist daarentegen de markt opvoert, of dan arbeider het gelach moet betalen? De heer Stoffel meent, dat, daar de kapitalist geen vei belegging voor zijn kapitaal meer zal hebben, deze zal gedwons worden het aan den Staat of de gemeente in bewaring te gei Laat een kapitalist bijvoorbeeld eens al de marktprodu; opkoopen welnu, dan moet hij daarvoor eerst pakhui bouwen, en voor dc goederen geborgen zijn een belanj arbeidsloon uitbetalen. Dan bewaart hij het. Goed. Maar lang? Toch zeker niet langer dan de producten kunnen d Hij zal dus spoedig een groote massa weer vau de hand ai doeD. Alleen het graan kan hij langer bewaren. Maar dat; hem niets, want elk jaar brengt nieuwe en thans voldoi oogst. Kortom, een dergelijke speculatie zou alleen den specui geld kosten. Stel nu eens dat het kapitaal ging speculeeren in iets den tand des tijds lang kan weerstaan, bijv. in goud. Welnu, geen noodGoud duurder, andere prodat goedkooper. Wil hij dus alleen omzetten in goud, dan ij hij voor dezelfde hoeveelheid goud telkens grootere hoevtü producten geven. Stel, dat men het goud dan opstapelt, zal toch de arbeider daarvan nog eenigen tijd profiteera maar niet alleen particulieren kunnen wel goud verzaag maar de gemeenten krijgen er toch ook nog een groot deeh Maar in ieder geval zal er schaarschte aan goud zijn. Wt| weg dan met de gouden oorijzers en al wat van goud is. zal de nimmer rustende industrie spoedig een ander m| hebben gevonden, tot het vervaardigen van luxe-artikelen hij, die dan zooveel goud heeft kan, als hij het tenminste ten eeuwigen dage wil bewaren, dat voor hem zoo dure omzetten voor producten van minder gehalte, eu ook hierl taalt de speculant het gelach. Monopolie is alsdan ten eenenmale onmogelijk. be sti zi< uo ni da de be ui en is na- -- v.. ...wv 1I1U13 uurlijk een geheel verkeerde toestand; is iuist a'p «1 u* W.J» van grondbezit. Daarentegen is he, paebtbezif „„£^1 Het debat hiermede geëindigd zijnde, sloot de voorz. vat Bond, de heer v. Kluyve de vergadering, met een woord dank aan den heer Stoffel voor diens aangename, nuttige leerzame voordracht. De heer Stoffel had met gloed, metr gepropageerd. Of het effect aan zijne voorstelling zal beantwo f Indien hij maar deze belooning mag wegdragen, dat, daal toch aller plicht is naar waarheid te zoeken op elk gebied; optreden niet tevergeefs is geweest, doch een prikkel vorJi nadenken en tot onderzoek. Gelijk de heer Stoffel, zoo arbeidende, langs dezen M' bezadigden weg, moet ten voordeele der maatschappij vrucl dragen. Verslag der voordracht van den heer Dr. L. MuÜ gehouden op Vrijdag 11. in het lokaal Cerès, ter vergif der Holl. Maat. v. Landbouw, afdeeling Schagen. Zie zoo, dat is nu het vijfde en laatste verslag voor week. Waarlijk, een verslaggever krijgt ook van het goed' eens te veel. Doch, komaan, repeteerende schrijfmachine; uw plicht en vertel aan al de landbouwers-' van dit Blad, dat zij veel verzuimd hebben, door niet de' dracht van den heer Mulder bij te wonen. Stel u voor.' een landbouwende streek, met een afdeeling van ruim tachtig leden, die dus voor niets de voordracht konden wonen, gaf te aanschouwen: een landbouwlezing, bezoebt ïoogstens een veertigtal, waaronder nog enkeleu uit gemeenten. Of er ook warme belangstelling bestaat bij de landbou*' voor hun vak! Is er een voordracht of een lezing over politiek mg toehoorders - over landbouw. weinig toehoorders ja, bij elke nuttige bijeenkomst, —-weinig toehoorders Och maar dat komt dan zeker omdat de menschen allemaal wel al weten De heei Mulder had tot onderwerp gekozen: #De stand van den landbouw in Nederland/ geleken met dien in andere R ij k e n." hot at i^nt,met een schets van den worstelstrijd et Nederlandsche volk heeft doorstaan met de natuur-ele® c ïem zij 11 stukske grond trachtten en nog trachten te on oo( oende ons volk nopende tot een worstelen zonder op e bewoners van deze streken weten ook welken 9 i heeft gekost, het aan de golven ontwoekerde grondge"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 2