loorHiüindscli Koffiehuis GALEOTTO. TE KOOP: gevraagd: tooneelzaal, Boerenknecht p. G., Dinsdag, 4 Maart 1890, Vereeniging S. u. d. W.A. L. van Koihorn. Jb. MOLENAAR jfaz., Gemengd Nieuws. Advertentiën. Liefde voor liet Vaderland, Tooneelspel in 3 bedrijven. De Kleinzoon, Tooneelspel in 1 bedrijf. De dochter van den Barbier, Blijspel m 1 bedrijf. hebouden. Was ons 'and 111 vroeSer eeuwen grootendeels een handels taat, het getij verliep en door den nood gedrongen, legde men S'cli 'meer toe op denj landbouw. Hoewel dat zich-er-op-tocleggcn v in vrij primitieve verhouding geschiedde, en dagteekent nog Vt van zoo geheel ouden datum. De meerdere beoefening dateert zoo ongeveer van den tijd toen de wereld-concurrentie de geld-toestroomende O.-Indische compagnie opdroogde. Toen on men eerst zijn aandacht te schenken aan de overheerlijke uiterwaarden en het onovertrefbare rundvee van Nederland. Toen eerst werd de bodem aangesproken en in cultuur ^y'oor dien tijd en vooral in de middeleeuwen waren de boeren f itelijk niets anders dan machines om geld te verdienen voor de heeren die zetelden op hunne hooge kasteelen. Van den landbouw werd toen weinig werk gemaak en toen stonden wij in ons land op dezelfde lijn met het buitenland en hadden er "oorbeeld niet eens besef van dat het thans zoo hoogge roemde üurbamvee oorspronkelijk in Nederland leefde en ge teeld werd. De vermeerdering der bevolking drong tot het nemen van betere maatregelen en zoo werd langzamerhand Nederland een landbouwende Staat. Ten voorbeeld hiervan staat bijv. de Streek onder Enkhuizen, waar men thans, door nood gedwongen, zich er op toelegt op allerlei wijze den grond productief te maken. Vroeger was dat daar geheel anders gesteld. De bevolking was toen minder, men teelde, bracht het geteelde aan de markt, en was tevreden. Stoom en communicatie hebben thans alles omgekeerd. jjaar het eeue land heeft andere maatregelen gevolgd dan bet andere. Duitschland is te dien opzichte de eerste geweest. Daar gevoelde de aan lager wal gerakende grondeigenaren, dat de grond meer moest opleveren, en men nam zijn toevlucht tot de wetenschap. Vroeger was de landbouw enkel praktijk. De landbouwer werd geboren, leerde van zijn vader het vak, werd door de ondervinding der jaren practisch wijzer en verzamelde de uit komsten van eenige op zijn gebied bestaande feiten, wijdde wederkeerig zijn kinderen in voor zoover hij het noodig achtte of er lust en tijd toe had, en de rest nam hij mee in zijn graf. Doch nu is het anders. De Duitsche geleerde wereld o. a. heeft zich laten gebruiken door de groote Duitsche grondeigenaren; men riep de hulp in der scheiknnde, men vroeg een antwoord op de vraaghoe zit de ontwikkeling in elkaar, welk verband bestaat er tusschen de samenstelling van bodem en gewassen Doch dat alles is nog van jongen datum. Als voorbeeld daarvan deelt Spr. mede, dat toen Spr. te Utrecht student was, door zijn vader, prof. G. J. Muller, een collegie werd gegeven over landbouwscheikunde, hetgeen in die - dagen aan die academie een groote nieuwigheid was. Toen begon men meer en meer de hulp der scheikunde in te roepen. Zulks blijkt uit de toenmalige analyses der asch van sommige bestanddeelen die, als gevolg van de onerva renheid foutief waren en waarop de critiek dan ook niet uitbleef. Duitschland was de baanbreker, richtte allerlei landbouw instellingen en proefstations op. Frankrijk volgde en sedert geruimen tijd vertegenwoordigt in elk Departement een officieel persoon de landbouwwetenschap. Zulk een officieel persoon houdt daar landbouwvoordrachten, geeft les op de scholen en helpt den landbouwenden stand met de meeste voorlichting. Daarna volgde België en eindelijk ook Nederland, waar we sedert enkele maanden dan nu al 4, zegge vier, proef stations hebben. Dat in Nederland voor den landbouw nog veel te weinig gedaan is, leert ons Denemaken. Daar spande de regeering zich er voor, d&dr leerde men winst te doen met de wetenschap en het gevolg was: dat de Deensche boter de Hollandsche verdrong van de Londensche markt. Dat sluit niet in zich, dat hier geen goede boter wordt gemaakt. Volstrekt niet, maar geldt als bewijs voor de nood zakelijkheid van krachtig initiatief, van coalitie. Hier past een woord van lof aan Hollands Noorderkwartier. Hier verdient toejuiching dat de heer J. Breebaart Kz. door de Nederl. Regeering werd gedecoreerd. Die kant moet het op. Coalitie en coöperatie moeten nog meer in praktijk gebracht worden. Ook wij moeten bijv. een regeerings—persoon naar Londen zenden, om daar de belangen van onzen boterhandel te behartigen. Mede een groot gebrek is thans, dat de landbouwers veel te weinig gebruik maken van hulp- en kunstmeststoffen. Hoe meer phosphorzuur en kali in den grond, hoe weelderiger groeit. De Nederlandsche landbouwer moet zijn Buitenland- Bchen vakgenoot navolgen. De landbouwer hier leest niet genoeg, veel te weinig, hij blijft niet op de hoogte van zijn hjd. Hoe zal de Nederl. landbouwer met het buitenland kun- concurreeren als hij onkundig blijft van de vorderingen der wetenschap op zijn gebied en van wat de praktijk in het Buitenland leert P Spr. raadt daarom ernstig aan neem kennis zoo veel mogelijk v&n al wat er in uw vak gebeurt, in de leerboeken staat toch heel wat dat te gebruiken is, bepraat de zaken met elkaar, beneemt commissien van onderzoek. He wijze waarop de landbouwers thans nog hun landerijen behandelen, gelijkt op niets de landerijen zijn ontzettend ®ager en met weinig kennis kan de opbrengst met 33 pCt. vermeerderen. Er zit in den bodem een onschatbare rijkdom. Doch die balen wij er niet uit het grasland is te kort, de korst is Teel te hard de zoden zijn veel te dik, er komt geen lucht, geen water bij. De productiviteit moet vergroot worden. Maak °s die boel. Er moet geëgd worden. Natuurlijk met beleid. aat lucht en water doordringen tot den graswortel, dan krijgt me" een schat van phosphorzuur en kali. Dnze weilanden zijn onovertreffelijk en dan zal het nationaal vermogen toenemen. Breng mest op uw land, kunstmest. Ook met betrekking tot de zuivelbereiding moet men zijn toevlucht nemen tot de wetenschap. Leg voor uw veeteelt stamboeken aan, creëer familien van vee. ilt gij de varkensziekte beteugelen of tenminste beperken, zorg dan in de eerste plaats voor reine en zindelijke en lucht- njke hokken. Zuiverheid van stal en trog en de grootst mogelijke reinheid alleen, kan hierin baten. Bij het nu volgend debat vroeg de heer Boekei welke kunst mest geschikt is voor kleigrond, welke voor lichte grond De heer M. Koelman vroeg hoe of het eggen van het weiland dan moest geschieden, hier, waar zulke zware kleigrond is. De heer A. Bakker vroeg waar de voorbeelden waren dat dergelijke egging van zwaren grond succes had opgeleverd. In antwoord op deze vragen deelde de heer Muller mede dat o.a. te Olst, waar zeer zware kleigrond is, de beste resul taten waren verkregen. Ook in het Buitenland egde men algemeen en het volgende voorbeeld moge tot overtuiging strekken Een stuk land werd in 4 deelen verdeeldhet le stuk werd aan zijn lot overgelatenhet tweede werd alleen op de gewone manier gemest, doch niet geëgdhet 3de niet gemest en wel geëgd en het 4e geëgd en gemest. En de resultaten waren opbrengst le stuk 377 kilo hooi. 2e 833 u u 3e 770 u ii 4e 1563 ft u Maar voor dit eggen moet niet een kettingegge gebruikt worden. Bij de heeren Landrée Glinderman zijn daarvoor de eenigst geschikte eggen te koop. Omstreeks f 40.per stuk. Dat men den proef neme en Spr. is verzekerd van de gunstige resultaten. Maakt los de korst en ja als dat geschied is dan ziet zoo'n eerste dag het land er vreeselijk geruïneerd uit maar kom eens 14 dagen laterDan zult gij de handen ineen slaan van verwondering Het is een dwaling, te meenen, dat door dit eggen de gras wortels vernield worden. Het gras heeft een wortel, die niet doodgaat, maak die nu stuk, dat hindert niets, door het eggen krijgen de wortels lucht, de losse stukken verrotten, en zijn nieuwe mestdoe er dan nog wat mest, gewone stalmest of kalimest boven op en gij zult dankbaar zijn. Het gras zal dan wel tweemaal zoo hoog groeien. Een sprekend voorbeeld geeft u ook de tuingrond. Natuurlijk zal op dit land, dat jaren op jaren tijd heeft gehad om hard te worden, bij een eerste egging nog al moeielijkheid opleveren, doch Keulen en Aken zijn niet op een dag gebouwd. Hoe losser de grond hoe beter, en Spr. geeft dringend de verzekering, dat hij, die zijn raad opvolgt, hem er dankbaar voor zal zijn. Ons weiland is een goudmijn en ons vee is zoo uitstekend, omdat ons land zoo uitstekend is. Maar men moet leeren. willen en niet bang zijn voor wat moeite. Men meldt van Wieringen aan de N. Rot. Ct.i Het aloude en vervallen kerkje der Ned. Hervormden te Oosterland op Wieringen, dat, naar men meent, uit de tiende eeuw dagteekeut, is thans, hoofdzakelijk door de vereenigde krachten van het Rijk en van de Synode, geheel in den ouden stijl gerestaureerd. De dikke muren zijn nu geheel van turfsteen opgemetseld. Yau de hooge, zeer kleine vensters zijn de ruitjes weder in lood gevat, terwijl het dak met lei is gedekt. Aan weerskanten van het dak vindt men een paar dakvensters. Ook de toren is gerestaureerd. Het gebouw geeft een eigenaardigen indruk en wordt door menig vreemdeling bezocht. Niet vervuld is de wensch van hen, die in deze oude kerk gaarne ouderwetsche, met snijwerk versierde banken hadden gezien. Wel jammer, want de herlevende houtsnijkunst wordt op ons eiland met goed gevolg beoefend, en zonder twijfel zouden er gevonden worden, die, tegen billijke vergoeding, voor zoo iets hunne beste krachten hadden willen inspannen. De weder geplaatste banken zijn min, en niet in overeenkomst met het gebouw. Zondag, 2 Maart, zal de kerk ingewijd worden door Ds. Van Kluijve, te Schagen. Zijn we wel ingelicht dan zal in het naburige winkel, eene gemeente met 1835 inwoners en 3 openbare scholen weldra nog eene gesubsidieerde school voor uitgebreid onderwijs verrijzen. De gemeente heeft bereids een huis voor onderwijzers- woning ingericht. Het aantal van die ongelukkige inrichtingen, waar één onderwijzer ouderwijs moet geven in een overgroot aantal vakken, aan een wel is waar klein aantal leerlingen, maar die toch verdeeld zijn in een groot aantal klassen, slaat dus met eene vermeerderd te worden Te Sloten (N.-H.) werd donderdag eene zeer drukbezochte vergadering van veehouders uit die gemeente en uit Haarlem mermeer gehouden, met het doel om door vereenigd optreden voor de melk te Amsterdam een lmogeren prijs te bedingen. Dertig veehouders verbonden zich om geen melk te verkoopen beneden den prijs van f 2 per vat van 33 liter, lhans geldt deze f 1.65 h f 1.75. De toestand der vrouw te Balk, die, zooals eenige dagen geleden gemeld werd, wegens verschil van meening met haren man omtrent liet doopen van haar kind, herhaaldelijk trachtte zich zelve het leven te benemen, is in die mate verergerd, dat zr zoo goed als volslagen krankzinnig is. Waarschijnlijk zal zij eerstdaags naar een gesticht worden overgebracht Uit Hamburg wordt gemeld, dat te Altor.a bij de exportslachterijen en groothandelaars in vetwaren een adres aan den Duitschen Bondsraad ciculeert, waarin verzocht wordt om verbod op den invoer van Nederlandsch spek. In het adres wordt namelijk beweerd, dat het spek, hetwelk onder die benaming ffi Duitschland wordt ingevoerd, bestaat uit Amenkaansch varkensvleesch, dat in Nederland is gerookt. In Friesland vermeerdert het aantal boterfabrieken bijna met icderen dag. In verschillende dorpen is eene dergelijke inrichting verrezen en men denkt er op menige plaats aan eene tweede fabriek te richten. Zoo zal in den loop van den zomer te Sloten eene uitgebreide boterfabriek opgericht worden. Alge meen vinden deze fabrieken bij den boerenstand in Friesland een gunstig onthaal. De IV. Rott. Ct. verneemt dat in eene Woensdagavond gehouden vergadering van de liberale partij in de Tweede Kamer besloten is, de regeeriug te interpelleeren over de wijzigingen in het Kabinet. Een stratenmaker te Deventer heeft een das in den grond gevonden, welke aan de boeren veel last veroorzaakt had door het rooven van kippen, konijnen, eieren, enz. Toen het dier werd uitgegraven, beet het den man een gedeelte van den duim af. Met behulp van een ander persoon werd de das echter levend gevangen en mede naar huis genomen. Het dier leeft nog en wordt gevoed met hetzelfde voedsel, dat een hond gebruikt. In zijn hol vond men een paar konijnen, hazen en vele eieren. Een ingezeten van het doip Seksbieren zou zich via Leeu warden naar Noord-Amerika begeven. Op het punt van met den spoortrein uit Leeuwarden te veitrekken, kwam eensklaps een deurwaarder met twee getuigen opdagen om den man wegens schuld in gijzeling te brengen. Men begrijpt in welk eene on- steltenis het vertrekkend gezin verkeerde. Een den schuldenaar bijna geheel vreemd persoon, die van het tooneel getuige was, kreeg medelijden met hem en betaalde de geheele schuld van f 194, zoodat hij met de zijnen nog kon vertrekken. De schuld- eischer wilde later niet minder edelmoedig zijn en gaf het ge heele bedrag terug. Het was, gelijk hij verklaarde, geenszins zij ne bedoeling geweest, den schuldenaar in de gijzeling te doen brengen, maar alleen om zich te overtuigen, of deze zich ook met eenen welvoorzienen bundel uit de voeten ging maken. In een kleine gemeente bij Leeuwarden wonen een paar oude lieden, die reeds 60 jaren tellen, nog nooit hun geboorte plaats hebben verlaten, maar nu van zins zijn.,., in Noord Amerika een betere toekomst te gaan zoeken! Men zal dien luidjes zeker geen gebrek aan moed en onder nemingsgeest ontzeggen De influenza, die op Terschelling andermaal is verschenen, gaat op het westen van dit eiland nogal met doodelijken afloop gepaard. Voorzichtigheid blijft voorshands zéér aanbevolen Te New-York is overleden de heer Astor, eeu van de rijkste menschen, zoo niet de rijkste, in Amerika. Op allerdroevigste wijze is te Farciennes bij Charleroi een meisje van zeven jaar, Urbina Martougin, aan haar einde geko men. Een half jaar geleden ging zij naar school toen plotseling een groote hond van eeu boerenerf luid blaffend op haar toeschoot. Het kind schrikte zoo, dat zij bewusteloos op den grond viel. Eenige voorbijgangers namen haar op, brachten haar bij en zij ging naar school. Eenige dagen later zat het kind rustig in den huiseiijken kring, toen zij plotseling opsprong en doodsbleek, met uitpuilende oogen voor zich uit starende, met uitgestrekte hand riep o Moeder, moeder, de hond Moeder help Deze crisis duurde bijna een uur lang en keerde van tijd tot tijd, steeds menigvuldiger en heftiger terug, ondanks alle te baat genomen middelen, tot dat zij verleden Donderdag, in den laatsten en schrikkelijksten aanval, steeds roepende „Moeder help, de hond, de hond!" den geest gaf. "Veroordeeld, door liet Kantongerecht te Schagen in de maand Februari. 2.75 a 3.25 4 a 5. 13 Februari. D. T. te Zuid-Scharwoude, wegens dronkenschap 14 dagen hechtenis. 20 Februari. P. M. te Zijpe, wegens verstoring der openbare orde f 5.sub. 2 dagen hechtenis. J. d. B. te Schagen, wegens dronkenschap f 0.50 sub. 1 dag. J. v. d. H. te Schagen, idem. idem. C. B. te Nieuwe Niedorp, idem. idem. A. d. B. te Haringcarspel, wegens het laten loopen van een hond zonder geleider, f 1.sub. 1 dag. 27 Februari. J. K. te Winkel, wegens het niet reinigen der wielen van zijn wagen, alvorens te komen op den openbaren weg in den polder „Waard en Groet", f 1.—, sub. 1 dag. P. S. te Oude Niedorp, wegens het vervoeren van dieren ver dacht van besmettelijke varkensziekte, 2 maal f 3.sub. 2 maal 2 dagen hechtenis. b i li G li li L i,l li H SI A\ IJ. 4*eaneeiite Sekagen. Ingeschreven van 26 28 Febr. 1890. Geboren Cornelis, z. v. Klaas Blaauboer en Klaasje Meurs. Dieuwertje, d. v. Pieter Buis en Neeltje Boontjes. Julia, d. v. Dirk Roggeveen Lz. en Maartje Bakker. Ondertrouwd Geene. GetrouwdLeendert Augurk en Katharina van Tbijn. OverledenGeene. gemeente JBarsingerhorn. Ingeschreven van 1 28 Februari 1890. Geboren: Grietje, d. v. Hendrik Spaans en Elisabeth Visser. Aafje, d. v. Dirk Kuiper en Maartje Hoornsman. Jantje, d. v. Cornelis Droog en Maatje van der Welle. Arie, z. v. Klaas Kooij en Neeltje Koster. Antje, d. v. Gerrit Beers en Maartje de Boer. Reijer, z. v. Pieter Beers en Hester Keyzer. Willem, z. v. Jan Meuleveld en Maria Droog. OndertrouwdJan Stoel en Jansje Tamis. Pieter Bakker en Maartje Groet. Gehuwd: Jan Stoel en Jansje Tamis. Overleden: Jan Gons, 18 dagen. Dieuwertje Wit, 73 jaar Pietertje Beeldman, 96 jaar. Pieter Sluis, 68 jaar. Een levenloos aangegeven kind van Cornelis Koster en Hiske Mouthaan. 1/ li li T li E li 1 C II E IX. S c ha j) e ra, 27 Februari 1890. Aangevoerd: 3 Stuks Paarden 7 Kaltkoeien 8 Gelde Koeien (magere) 2 idem (vette) 92 Nuchtere Kalveren 425 Schapen (magere! 8 *7""~ 33 Varkens (magere) 7^'~ 8 30.50 20 Biggen a 18. 40 r Konijnen f3. 30 Kippen -f® a f 4 Duiven ~'5° 8 L5° ijo K";gr' ïtf(p,r K°p-85 -«»)u! i viS 5500 Stuks Kip Eieren l a *30 700 Eend-Eieren f. Hoorn, 27 Februari 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f 31.50 Hooi f c missie f 32.75. Middelbare f aaneevoo^ 97 H0"1" wegende 10044 Kilo. ingevoerd 37 stapels, Etlam27 Februari 1890. Aangevoerd: 237 koppen boter, por pond, —.62* n ck i 3— a 3 25 per 100 stuks 8 ~-65 klP-e»e«n f Al le maar 28 Februari 1890. Aangevoerd Kleine Kaas hoogste prijs f 33.—, Commissie f qq \r- jj 1 bare f 32.-, aangevoerd 200 stapels, wegende 56000 K.G En le hui is en 26 Februari 1890. Aangevoerd Heden werden alhier aangevoerd stapels Hooikaas t Graskaas f-.-karwe.zaad, nieuw f 9.50 a 9.87'. karweizaad oud a -•-> 78terdtz- f, If— a 18-75 blanwmaanzaad 10— a 12—erwten f 11— a 12.50, groene dito f10— a 12—, grauwe dito f 12— a 13.50, Wijker vale dito f 9 a 11— bruine boonen t 7.50 a 9.50 paaraenboonen f a gerst 4— a 5.25, haver f 3— a 4—, Voorspoedig bevallen van een meisje, N. BUIS-Boontjes. Schagen, 27 Februari 1890. f 55 a 180.- f 160— a 260.- f 160— a 215.- f 230.— a 265— BIERKADE, Loon naar bekwaamheid. Zich aan te melden bij A. ZANDER, aan het Horntje, gemeente Barsingerhorn. om dadelijk in dienst te treden, een goed kunnende melken. Aanbieding in persoon bij VV. KOOIIMAN, te Haririghuizen. te SC Kvi'Ö-&Y-- Buitengewone Voorstelling-, op vereerend verzoek te gevenhet met succes beroemde Tooneelstuk Voorafgegaan als voorstukje een dramatische schets ZIJ WIL NIET TROUWEN. Door het Uollandsch Tooneelgezelschap, onder Directie van A. "V"-A_IV KIER, van het GRAND-THÉATREte AMSTERDAM. Opgeluisterd door ORCHEST. Aanvang H uur. Entrée le Rang f ().75. 2e Rang t 0.50. Plaatsen aan 't locaal vanaf heden te bespreken a 10 Cts. extra. N.B. Voor opgaaf der plaatsen per briefkaart, zal de noodige aanteekening worden gehouden. 20 voer prachtige ROGSLUKKEN, bij P. OVER, BARSINGERHORN. Uitvoering op Zondag, 9 Maart 1890, in het locaal van (den heer C. v. d. Iloek, te IIARI «OHIIIZK», met hegeleiding van goed georganiseerde muziek. OPVOERING VAN: Entrée f 0.49. Aanvang uur. VA AFLOOP RAJL. 3 3 3ste S TA A T S L O T E U IJ. Eerste Trekking lï Maart I^»90, Loten en gedeelten zijn te bekomen bij SCHAGEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3