voor BOELHUIS AMERIKA. MIDEH1JS, Ris» F, j 1ËÏD BESCHIKBAAR WESTFRIESCHE BANK, TIMMERMAN, BÜAÜBQER Co. W. G. BOELE Senior. te Schagen: Notaris A. VONK, W. IMHULSEN, JACHTWATIR, i BOERENPLAATSEN, BOUWLAND, BOERENPLAATS, HARINGHUIZEN, W. KOOIJMAN, HUISMANSW ON1N G, ONTVANGEN. GROOTE O PR UI MIN W. SWAGER, Wed. KI, DENIJS, S C H A G E N. HOFLEVERANCIER, C. J. BOELE ZOON. OUOSHOOHA. Z1JPE en PETTEN, staande ten name van wijlen den lieer .JAN SPAANS Jr. te Barsingerhorn. J. van Leeuwen Az., a. in de gemeente ZIJPE: 1. De Huismans woning, met Schuur, Erf en Lan derijen, aan de Groote Sloot, nabij de Sint Maartensbrug, kadaster, sectie F, nummers 269, 268, 267, 266 en 265, te zamen groot 7.66.80. b. in de gemeente PETTEN 6. "De Landerijen, kadaster, sectie C, nummers 110,111, 112 en 113, te zamen groot 4.94.60. 6. De Landerijen, kadaster, sectie C, nummers 30, 31, 39, 125, 124, 122 en 123, te zamen groot 8.19.50. 8. De Landerijen met Opstallen, ^kadaster, sectie C, ^jaftmmers 141,^142j63. 16^190, te zamen groot 6.44.80. ■van het tiend vrije moot —.39.10, 12 en 19 Maart 1890, telkens ten elf ure, in de herberg van C. v. d. HOEK, te HARINGRUIZEN, en ten overstaan van den Notaris C. Boonackcr. Openbare Verkooping te SCHAGEN, op Zaterdag, 15 Maart 1890, des avonds, 7 ure, in het Koffiehuis de Roode Leeuw", van C. Boonackcr. BEHUIZING, L A N D E R IJ E N onder de gemeente Barsingerhorn. C. Boonackcr, „Hieftenbu rg", Boonackcr. HUISRAAD INBOEDEL, Boereu- en Bonwgereedscha pp en, C. Boonaeker, HARINGHUIZEN Openbare Verkooping BOET, LOODS, ERF, TUIN en uitmuntende LANDldUJEN, eindtoewijzing, Nagelaten door den lieer Johs. POLDER. pit Bliek verkoopen: Hypothecair Crediet, tegen 39/io? 4 en ^Vio Pei Jaar» zonder jaar vooruitbetaling ya" *ei,je; Adres: Oude Gracht lt>8, Alkmaar. van alle soorten Dames- en Hinderhoede) Bloemen, Linten, Veeren, Kant, tijll, Fluweel, Pluche en alle soorten .Mant facturen, zullen tegen spotprijs opgeruimd worde Uorsetten vanaf 40 Cents. J. Bankc te Schagen. 'ai 17 Maart 189°'de8 mi'u'?s ,m 12""ur' in he' Amsterdam, Botterdam, 's Gravenhage, Ueiden, Utrecht, Groningen, Kampen. Oprichter der vroegere Firma Sigarenfabriek i ïngesclraeo den 2 November 1888. KA M P E I, Gevestigd sedert 1847, fÏPnf Aanvang van den nieuwen cursus voor Jongens en Meisjes 1 MEI 1890. Leerplan en informatiën zijn te bekomen bij de Directie der Leerhoeve. Openbare Verkooping van de TWEE in de gemeenten Notaris te Alkmaar, gedenkt in twee zittingen, en wel op Dintsda.gr, 4 Maart I89Ö, des voormiddags 11 ure, ten herberge van JAN SWARTHOFF aan de SINT MAARTENSBRUG, in de Z1JPE, bij provisioneele en op JOinsclag, 11 Maart 1890, des voormiddags 11 ure, in het Koffiehuis „de Roos" bij ARIE VADER te SCHAGEN, bij finale t o e w ij z i n g, in het openbaar te verkoopen 2. De Landerijen aldaar, kadaster, sectie F, nummers 270, 782 en 781, te zamen groot 7.61.30. 8. De Landerijen aldaar, kadaster, sectie F, nummers 272, 273, 274 en 275, te zamen groot 8.04. 4. De Landerijen aldaar, kadaster, sectie F, nummers 264, 268, 262, 261 eu 260, te zamen groot 7.92.80. In het geheel groot 31.27.90. 7. De Landerijen, kadaster, sectie C, nummers 40, 4i, 148, 149 en 151, te zamen groot 12.17.30--^' In het geheel groot 31.76.20. Ter eerste zitting zal worden overgegaan: a. tot de aanbieding, bij opbod en afslag van voren staande 8 kavelingen. b. tot gelijke aanbieding en bij combinatie van kave lingen 1 en 4, van kavelingen 2 en 3, van kavelingen 6 en 7, en van kavelingen 6, 7 en 8. c. tot de aanbieding bij opbod en bij combinatie, van kavelingen 1 tot 4, zijnde alle perceelen in de gemeente Zijpe. d. tot gelijke aanbieding van kavelingen 5 tot 8, zijnde alle perceelen in de gemeente Petten. Bij de tweede zitting zullen de beide laatste combi natiën worden afgeslagen en vervolgens de geheele massa bij opbod en afslag ter finale toewijzing worden aangeboden. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van voor noemden Notaris, aan den Brillensteeg te Alkmaar, alwaar de veilingsvoorwaarden, eigendomsverkrijging en kadastrale gegevens, gedurende de 8 dagen aan de eerste zitting der verkooping voorafgaande, ter lezing en inzage zullen liggen. ZEGT HET VOORT. Openbare Verkooping gelegen nabij HAKINGHUIZEN, en behoorende aan den Heer R. SPAANS. De verkooping zal worden gehouden gelijktijdig met die van de Boerenplaats »Kieftenburg", op Woensdagen, De Renteniers-woning", voorzien van alle gemakken, met aanhoorigheid, Erf en Tuin, op het Noord te S c h a g e n, behoorende aan den Heer SIMON KRUIJER Senior. Aanvaarding met 1 MEI a. s. ot eerder, bij de betaling. Nadere informatiën geeft de Notaris Openbare Verkooping van eene kapitale bestaande uit voor eenige jaren nieuw gebouwde met Aanhoorigheid, ERF eu puike alles bij en aan elkander gelegen nabij Notaris te Schagen, zal op Woensdagen, 12 en ÏO Maart 1890, ten herberge van C. VAN 1JER HOEK, te HARINGHUIZEN, bij provisioneele en finale toewijzing, eu telkens ten elf uur aan te vangen, in het openbaar verkoopen: De zoo gunstig bekende Boe renplaats, genaamd aan den openbaren weg, nabij Ha ringbuizen, onder de gemeente Barsingerhorn, kadastraal aan geduid in seclie D, onder de nummers 421, Huis, Erf en Schuur, groot -.41.10, 422, Weiland, r 3.01.70, 157, idem, r 1.14.30, 163, idem, a 1.21.70, 162, idem, a 1.05.30, 167, idem, w 1.75.90, 166, idem, t 1.35.—, 2.68.80, 168, idem, u 170, idem, H -.26.10, 161, idem, f 1.22.60, 153, idem, r 1.08.80, 151, Boomgaard, t -.69.50, 152, Schuur en Erf, u -.23.70, 150, Tuin, ir -.05.90, 149, Bosch, TT -.12.-, 148, Weiland, t -.87.90, 147, idem,( f -.40.20, 146, ¥&öm, K 2 30.40, 154, -idem, W 3.97.30, ll°o, idem, W 4.02.40, 119, idem, r -.99.90, 121, idem, r 1.87.10, 193, Bouwland, V -.42.20, In het geheel groot 31.20.10. De veiling wordt gehouden namens de eigenaarster Mejuffrouw MAARTJE OTTO, weduwe van den Heer Jan Spaans Junior te Barsingerhorn. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris BOONACKER, alwaar de veilingsvoorwaarden, eigen domsverkrijging en kadastrale gegevens, in tijds ter inzage zullen liggen. ZEGT HET VOORT. in den SCHAGERWAARD, onder HARINGCAR- SPEL, ten sterfhuize van Mej. J. ERIX, wed®. A. Spaans, op Dinsdag, 18 Maart 1890, des voormiddags 10 ure, van: 8 Kalfkoeien, 1 Pink, 2 Paarden, 2 vette Varkens, 1 Kuikalf, 6 Schapen, 16 Kippen met Haan, Kar op veeren, Jachtwagen op veeren, Boerenwagen met toebehooren, Driewiels Kar met idem, Melkkarretje, Modderbak, partij Hooi, Stroo en Mest, Boeren- en Bouwgereedschappen, HUISRAAD en INBOEDEL, en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Notaris. Openbare Verkooping aan de STROET, onder SINT MAARTEN, op Dins dag, 25 Maart 1890, des voormiddags, 10 ure, en ten sterfhuize van ARIE SPAANS, van voorts: 1 Koe en 6 Kippen met Haan, 1 Modderbak, partij Hooi en Stroo, en hetgeen verder teu verkoop zal worden aangeboden. Notaris. York en Philadelphia, geeft inlichtingen betreffende de reis en verklaart zich bereid een ieder, die als landver huizer* of als passagier naar Amerika wil ver trekken, met raad en daad terzijde te staan. van eene beide dagen des voormiddags elf ure. Men zal, na bekomen rechterlijke machtiging, inb^t openbaar presenteeren te verkoopen iu het logement dö ROO aan de Marktplaats Eene kapitale HUISMANSWONING met ruime Veestalling en berging voor Hooien Granen, Erf, Tuin en uitmanden de Landerijen, 'genaamd ,de Mikker," in den polder E, aan den "Westfrieschendijls in de Zijpe, te zamen groot 18 H e c t a r e n, 45 Aren en 60 Centi aren, Sectie B. N 35 tot en met 47 Informatiën zijn te bekomen ten kantore van den WelEdl. heer Mr. J. P. KRAAKMAN, Advocaat en Procureur te Alkmaar en ten kantore van Gr. VAN OS, Notaris ie Zijpe. resideerende te Scboorldam, zal op Donderdagen, en 13 Maart 1890, telkens's middags 12 uur te SCHAGEN, in bet Koffiehuis nhtt Oude 8let," van den heer A. MEIJER Szn., aan dn Markt, bij opbod en afslag, De kapitale Boerenplaats, te Bar singerhorn aan den Heinmerweg, in den Schrinkkaagpolder, bestaande in: kapitale Boerenwoning met Schuur, Boet, Tuin, Burgerwoonhuis en Tuin, en uitmuntende aan elkander gelegen Landerijen, groot 12 hectaren, 52 aren, 60 centiaren, en 3 perceelen BOUW- en 1 perceel Weiland te W i e r i n g e r w a a r d, groot 4 hectaren, 59 aren, 60 centiaren. Nagelaten door de echtelieden JACOB SCHOEN en MAAETJB SLIK. Breeder bij biljetten. Nadere inlichtingen te bekomen bij den Notaris VONK, bij wien kosteloos kaarten der perceelen ver krijgbaar zijn. bericht haren geacbten begunstigers de ontvangst der wL Tuinzaden, waaronder Japansche Andoorn (nj, groentesoort), voorts: Bloem- en Landbouwzak? soorten. Enime keuze Tricot en Bnksking, T£inclet i, Zwart Tibet, Cachimir en gewerkt St .lm, cfiwnnen ouden uriis verkocht. W,; pakjes, zwart a h'cl, worden nog tegen den gewonen ouden prijs verkocht hvj HOOGZIJDE, LAAGZIJDE, SCHAGEN Puike BOTERHAMMENWORST, 5 12 C.s. per ons, uitgesm EOOKVLEESCH, WESTPAALSCHE- en BANKETHAMMEN, Oude EDAMMER GRASKAASJES, I GOUDSCHE-, LEIDSCHE-, FRIESCHE- en ZWITSI SC1IE KAAS, enz. enz., verkrijgbaar bij SCHAGEN, RENSGAS, P, 26, Onschadelijk roor Kinderen, Uit de Fabriek van J. A. BAS IE te Alkmaar. Dit water vernietigt in een goede wassching het levend rein bij kinderen, zuivert en geneest bet hoofd van Klieiï" Alleen onschadelijk en zeker werkend, te verkrijgen bij Ver flacon f 1.Halve Flacon f 0.50. gtcllingSdCTe|taïalrg?er 1889™" AnlMlecll">"acr8' onderzoek en vast VlOïr?n?RTVpr «pSTÏ8 aa'i Art\18,der StilAte'i van Heeren Aandeelhouders, tot bijwoning der ALGEMEEN De Balans ligt vanaf heden voor de deelhebbers ter visie ten kantore der Bank. SCHAGEN, 2 MAART 1890. I 4 A I i "V er koophuizen Vijgendam, en Rembrandtsplein. Hoogstraat en W ijdenmarktsteeg. Spuistraat. Br eedestraat. Choorstraat. tusschen de Markten Depóts Schagen. Durmerend. re da. Den Helder. s D o ach. Koog aan de Zaan Dordrecht. Gorinchcm. T iel. Winschoten. Haarlem. Driebergen. "cm erecer. f c n a n g. Dat aria. S a m a r a n g. Soerabatf a. Christiania. Dop cnh a g en.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4