I I is- k Lilmltt Zondag, 9 Maart 1890. 34ste Jaargang. Uo. 2383. 11 liMT! UitgeverJ. WI N K E L. Bureau: SCBAGEN, taan, 1), 4. Binnenlandsch Nieuws. Roman van MOR1TZ VON REICHEN BACIL .0 iortf i AGER COURANT. Dit blad verschijnt tweemaal per week: Woensdag- Zater dagavond. Bij inzending tot 's middags 12 ure, worden ADVEB- TENTIÊN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN èén dag vroeger. Prijs per jaar f 3.Franco per post 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIËN van 1 tot 5 regels fO.75; iedere regel meer f 0.1 Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Vergadering van den Gemeenteraad van de Zijpe, gehouden den 9den Maart 1890. Tegenwoordig 7 leden, afwezig de heeren: Zijp, Kaan, Schuijt en Trancis; de eerste drie met kennisgeving van verhindering. Ka opening der vergadering, werden de notulen der vorige vergadering gelezen en goedgekeurd. Kan de orde was het vaststellen van den H. O. De Voorzitter stelt voor de behandeling daarvan te doen houden met gesloten deuren. Dit voorstel werd met algemeene stemmen aangenomen. Hierna gaat de Voorzitter over tot de gewone rondvraag, waarbij de heer Nobel den voorz. vraagt of er reeds een antwoord is ingekomen op het in de vorige vergadering aan Z. M. ver zonden adres. De Voorzitter antwoord hierop ontkennend. De heer Nobel had dat antwoord verwacht, doch voegt er bij dat geen bloote nieuwsgierigheid hem gedreven had de vraag te doen, doch alleen om hier te kunnen verklaren dat er z.i., hoe ook de beslissing omtrent het adres moge wezen, er in het jaar 1890 althans nog geen sprake zal wezen van het heffen van schoolgeld. Hij acht die verklaring noodig, omdat anders de vrees voor die heffing reeds van invloed zou wezen, bij deu nieuwen cursus die 1 Mei a.s. begint. De Voorzitter deelt nog mede, dat ingekomen is, het verslag der plaatselijke schoolcommissie over het jaar 1889, en stelt voor dit met het gemeenteverslag bij de leden van den raad te laten circuleeren. Dit wordt met algemeene stemmen aangenomen. Nog deelt de Voorz. mede, dat hij wenschte terug te komen op de in de vorige vergadering besproken verlichting, doch dat hij om de onvoltalligheid dezer vergadering, dit zou uitstellen tot een volgende. Hierna sluit de Voorz. de vergadering om over te gaan in Comité. De Vereeniging tot ontwikkeling van den landbouw in Hollands Noorderkwartier, hield Woensdag 11. hare 39ste alge meene vergadering onder voorzitterschap van den heer J. Zijp Kz., die o.a. mededeelde: dat de Vereeniging thans 189 leden telt lts teli I H en ah oto 30!' lil geb', r&1 as« ite« et ft ita»1 llo« 26.) DRIEËNTWINTIGSTE HOOFDSTUK. Het was een stil, droevig Kerstfeest, hetwelk de beide broeders Roven op Daloord' vierden. Walter, die als officier bij een infanterie-regiment| was overgegaan, bracht zijn vacantiedagen bij zjjn broeder door. Van den overmoedigen jongeling was een ernstig man geworden. Geen wooid van verwijt jegens zijn broe der, ot van leedwezen over zijn veranderden werkkring kwam er over zijne lippen; maar het sneed Frits door het hart, wanneer hij dit jonge, eensklaps zoo ernstig geworden gelaat aanschouwde. En toch hoe kon hij Walter helpen Hij wist toch zelf ook geen raad! Op den eersten Kerstdag gingen beide broeders, ouder gewoonte naar de dorpskerk. Frits zat io de gebeeldhouwde bank, waarin Zjjn vader ook steeds had gezeten. Zijn blik zweefde door de kleine, bont geschilderde kerk en over de mensoben, die onder hot eer-schappelijk koor zaten. Zijne gedichten dwaalden terug naar en tijd, in welken hij als kind daar ook gezeten had. Hoe goed ende hij al die lieden. Daar was Hannes, zijn oude speelkame raad, nu een eerzaam wagenmakerddér zat Peler, met wien hij e eerste kraaien geschoten en dien hij later tot jager gemaakt ki d a' ^'6 an<f0ren) f0' wie hjj in betrekking siond door zijn derjaren en die hem met den eigenaardig vertrouweljjken blik, e heil uit dien tijd was bijgebleven, als hun landheer groetten, wisten hot wel, de landheer had een hart voor hon, hij be- de°h ^6Q 6n ln'^'fen erMor ben, daar in zijn gobeeldbouw- had waar zijn grootvader onder hunne grootvaders gezeten en vanwaar eens zijn kleinzoon op hunne kleinkinderen zou e,rzi®n- Frits beet de tanden op de lippen. Neon, zoo zou het l 6 zUn- H'j zou do laatste Roven zijn, die hier zat, en die na kwam, was een vreemdeling, dio niets van de oude herinne- ngen on overleveringen kon weten en die ook een vreemdeling u zijn voor de menschen, die van bom afhankelijk waren, h t i/°^6 aarcf° orgel aan en de gemeente zong Kerstlied. Frits' oogen werden vochtig; hot was hem, als nam nu reeds afscheid van de oude geboorteplaats, br f0 K°d»dieiist°efeiiing was algeloopen, gingen de beide ooders een bezoek brengen aan het graf hunner ouders. Een ^ns van witte kerstbloemen en cypresseu lag er op. »Hobt gij dioa medegebracht vroeg Frits zijn broeder. dat door de Vereeniging pogingen waren aangewend geworden om afschaffing of althans vermindering te verkrijgen van de wik— en weegloonen, welke te Alkmaar, Edarn, Purmerend en Hoorn worden geheven; welke pogingen, zooals bekend is, schipbieuk leden; dat door de Vereenigiug aan 82 landbouwers 45 HL. zaaizaad is uitgereikt. De kosten hiervan beliepen 300 gulden; dat eene proef met kunstmeststoffen is genomen op 3 grond soorten, nl. op lichten zavelgrond te Abbekerk, op veengrond te Berkbout en op zwaren kleigrond te Wieringerwnard. Dit jaar zullen proeven worden genomen in den Anna Paulowna- polder met kunstmeststrooimachines; dat het bestuur had besloten tot eene nieuwe proef me Blunt's voederpers, op eene nader te bepalen plaats, met het oog op de, ten vorigen jare te Heilo verkregen vrij bevredigende uitkomsten, niettegenstaande de proef toen gedeeltelijk was mislukt; dat ontvangen was een diploma voor zilveren medaille voor de inzending der Vereeniging te Parijs, waarvoor van de begroo- tingspost ad f 600 slechts f 482 was uitgegeven; dat zijn ingekomen een schrijven van den heer E. C. Willekes Macdonald, inhoudende dat hij wegens vertrek naar Californie zijn lidmaatschap opzegt, en een idem van den heer J. J. Enschedé, inhoudende dat hij wegens vertrek naar den Transvaal zijn ontslag als bestuurslid neemt, maar lid der Vereeniging wenscht te blijven. Verder een schrijven van het gemeentebestuur van Hoorn, inhoudende toezegging van eene subsidie van f 250, voor de aldaar in Juni te houden tentoonstelling; dat nog toezegging is gedaan van het Rundvee-Stamboek Noord-Hollaud van t 300 en van de afdeelingen der Holl. Maatsch. v. Landb.: Hoorn, Medeinblik en Wijdenes, successievelijk van f 25, f 10 en f 10. fan wege de afdeeling Waard en Groet is een verzoek aan de Vereeniging gericht, om pogingen aan te wenden, ten einde meer gelijkvormigheid te verkrijgen in het gewicht van boter op de verschillende markten; op de Noordhollandsche markten wordt de boter nl. verkocht per kop of kopje, en dit kopje heeft in verschillende plaatsen een verschillend gewichtvan belang voor de botermakers zou het zijn, hierin verandering te brengen. Van het prov. bestuur van Noord-Holland is een schrijven ingekomen, meldende dat van rijkswege een subsidie van f12,000 is toegestaan voor proefvelden van deze 12,000 zal ongeveer Deze schudde het hoofd. „Neen Frits zelfs dat zou voor mij een te groote weelde geweest zijn." Frits beet zich op de lippen. Eenige oogenblikken stonden beiden sprakeloos bij het graf. Eensklaps riep Frits met haperende stem „Wanneer mij iets mocht overkomen. Walter, later, ver van hier dan zult gij er voor zorgen, dat ik hior naast onze ouders rust, niet waar „Frits nBelooft gij het mij, ja?" „Zeker, maar gij moet die treurige gedachten op zijde zetten „Gedachte Ik heb gt-ene gedachten meer, sedert al mijne pogingen, om dat geld bijeen to krijgen, mislukten. Wat er van zal worden? Ik weet het niet! Skclits dit gevoel ikik verdraag het niet, dat Daloord' door mijne schuld verloten moet gaan!" „En ik ik verdraag het niet, u zoo to hooren spreken, Frits. De zoon van onze ouders mag niet zoo spreken, niet zoo hope loos, niet zoo laf ja, ik weet wel, dat dit een hard woord is, hetwelk ik daar gebruik, maar ik heb er geen beter voor, wanneer een rnan als gy zoo spreekt. God weet het, dat ik niet zal vergeten, dat gij de oudst van ons beiden zjjt maar gjj moogt zoo niet sprekenIk bi n er uiet heter aan toe dan gij en ik wanhoop ook niet 1" Frits keek zjjn broeder opmerkzaam aan. Het leed heeft van u een flink mensch gemaakt, en zulk een vergeeft men ook een hard woord maar gij weet niet, wat al mijn hart bezwaart." Zwijgend verlieten zij het kerkhof en begaven zich naar huis. Voor hetzelve ontmoetten zij den inspecteur. „Waren de heeren bij de graven?" vroeg de bejaarde man. "ja," antwoordde Frits. „Van wien is die schoone krans? Dat is geen werk uit ons dorp." Ik dacht het wel, dat daarnaar gevraagd zou worden, en ik zie" ook niet in, waarom het niet gezegd mag worden mijne vrouw was er zoo geheimhoudend mede, maar dat is onzin. Me juffrouw Karla hee t dien krans gezonden." En ik zou er niets van mogen weten Was dat door mejuf frouw Karla aan uw vrouw verzocht Dat zal wel zoo geweest zijn mijne vrouw wilde er niet voor uitkomen, doch ik zeide: waarom mag hij het niet weten Het zal onzen heer juist vreugde verschaffen, en daar heeft hij tegenwoordig niet te veel van!" „Daarin hebt gij gelijk, beste Zöllner. En wat schrijft mejuf frouw Karla nog meer „O, het gaat haar zeer goed, en zij heeft hot uitstekend bij de f 1000 ten bate komen aan Noord—Holland; de Vereenigiug wordt uitgenoodigd, inlichtingen te verschaffen, op welke wijze deze som het nuttigst kan worden aangewend. Vervolgens werd door den heer Stapel, van Oudendijk, namens de financieele commissie rapport uitgebracht over de rekening van het afgeloopen jaar. De ontvangensten bedroegen f 4726,SS1/*} de uitgaven f 3517,47VS, zoodat een batig saldo is verkregen van f 1210,36. Tot afgevaardige naar het Landhuishoudkuudig Congres werd benoemd de J. Zijp Kz. Tot afgevaardigde naar de vergadering van het Nederlandsch Rundvee-Stamboek werd gekozen de heer W. Teengstot lid van het bestuur, in plaats van den heer J. J. Enschedé, de heer N. Loder van Winkelin plaats van de heeren: J. Zijp Kz., R. D. Kaan en K. Zwaag, de heeren: J. Bakker van Wieringer- waard, G. Wonder van Berkhout en K. Koster Hz. van Twisk. Tot voorzitter werd gekozen jhr. mr. P. van Eoreest van Heilo. Tot plaats waar de algemeene vergadering in November 1890 zal worden gehouden werd Alkmaar gekozen. Aan den secretaris-penningmeester werd op voorstel van het bestuur eene toelage verleend van f 100 'sjaars. Aan de afdeeling Alkmaar der Holl. Maatschappij van Landbouw werd eene bijdrage van f 50 verleend ter bestrijding van de kosten van de te houden Paasch tentoonstelling. Het voorstel van het bestuur om voortaan Engelsche fokramlam- meren in plaats van jarige of oudere rammen aan te schaffen, vond algemeene instemming. Ook het voorstel om maatregelen te nemen, ten einde meer bekendheid te geven aan de goede qualiteit van Noord-Hol- landsch fokvee, droeg de goedkeuring der vergadering weg. Het programma voor de tentoonstelling te Hoorn werd vast gesteld en het voorstel van het bestuur tot het nemen vau vergelijkende stremselproeven, onder toezicht en leiding van den directeur van 's Rijks Proefstation te Hoorn, met algemeene stemmen aangenomenaan deze proeven zullen worden toege voegd die met kaaskleursel. Ook het voorstel om een adres te richten aan de Tweede Kamer om het voorstel van den heer Bahlmann niet aan te nemen, werd goedgekeurd. De begrooting voor het dienstjaar 1890 werd vastgesteld in ontvangst op f 4423,861/,, en in uitgaaf op f 4420. Freihöfers. Ik dacht, dat mijnheer dit alles wel wist." „Zijn de brieven al gekomen?" vroeg Frits, schijnbaar van het onderwerp aftappende, doch heimelijk met de hoop, dat er een brief van Karla zou zijn gekomen. Hjj wist wel dat zjj hem tot nu niet geschreven had om dezelfde reden, welke hem het zwijgen oplegdezij konden elkander geen troost geven en zij wilden elkander bet leven niet moeieljjker maken. Maar op Kerstavond had hij Van haar toch een groet verwacht. Misschien kwam die heden. Hij snelde naar zijn kamer, toen hij boorde, dat hetgeen de post had gebracht, op zijn schrijftafel was neergelegd geworden. Werkelijk, daar was een brief uit Berlijn. Maar bet was niet Karla's handschrift. In den hoek van het couvert stond een vreemd firmastempel. Verder waren er geen brieveD gekomen. Nadenkend hield Frits den vreemden brief in de hand. Wat zou er met Karla gebeurd zijn Wel is waar, ook hij had niet geschreven maar wat moest hij baar ook schrijven van al zijn zorgen en leed? Iets anders was het met haar. Haar ging het goed, zooals Zöllner gezegd had, en zij wist, hoe zwaar bij leed. Had zij geen goed woord voor hem bij gelegenheid van het Kerstfeest Hij mocht dus niet eens weten, dat zjj een krans naar de graven had ge zonden. Wat zou er geschied zjjn met Karla Met etn lichte ongeduldige beweging opende hjj den brief en doorliep vluchtig den inhoud. Wat was dat Hjj herlas den brief nog eens opmerkzaam, eerst haastig, daarna langzaam, woord voor woord. Er was geen vergissing mogeljjk. „Walter," riep hjj, „Walter." Walter kwam uit de aangrenzende kamer toeschieten. Frits snelde hem tegemoet en viel hem om den hals. „Walter, beste, lieve broeder, er is een wonder gebeurd, Dal oord' is gered 1" Wat beteekent dat, Frits, wat is er geschied „Hier, lees, een bankier, wiens naam ik nog nooit gehoord heb, biedt mjj veertig duizend gulden aan tegen een zeer lage reute hjj kent mjjne verlegenheid, schijnt omtrent alles ingelicht belooft mij met Paaschen aan het andere geld te zullen helpen ik begrijp or niets van, maar het geld is ei, ik behoef het slechts aan te nemen." „Zou burgemeester Müller „Neen, dien schurk ken ik te goed, dio is aan deze edele daad onschuldigMaar ik wil er ook niet naar vragen, hoe het is toegegaan. ,Daloord' is gered o, wat 2al ik nu arbeiden, om de mjj bewezen weldaad, mjj waardig te betoonen 1" WORDT VERVOLGD-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 1