E HYPDTH B. Ma ei Hr. H. Denim kt Si DIT Di BAUD TE HUÜR: TE KOOP: LeerlWB voor Mfiireiit, ONTVANGEN: nieuwe ei BEID BESCHIKBAAR. levend vee, vaste goederen, zaken en affaires, De Makelaar 0TT0 DE KIEVIET, O PROEPI NG. Bericht van Inzet. Openbare Verkooping HUISMAN SW ONIN G, BOET, LOODS, ERF, TUIN en te Sc hagen: Nagelaten door den heer Johs. POLDER. VOORNAAM BOELHUIS. OPENBARE VERKOOPING Huisraad en Inboedel, presenteeren te verkoopen: 27 stuks RUNDEREN, 80 stuks SCHAPEN, Boeren- en Bouwgereedschappen, fsfj| Hout, 'iurf en Briquetten, 5 veeren Bedden met "TIbIct toe^)e|,ooren) Kabinet, Linnenkast, Gortlade, Chif- fonniere, lateis, Stoelen, Stoven, Vloerkleeden, Spie gels, Schilderijen, Klokken, Kachel, Waschtafel en meerder Huisraad en Inboedel; eindelijk een Gouden Horloge, dito Oorringen, Zilveren Tabaks- doozen, Zilveren Beeldlepel, dito Eetlepel, Suikerlepel Thee lepels, Likeurlepels, Ketting en verder Goud en Zilver. G. VAN OS, Notaris te Zijpe. TOOL en DE KIEVIET^ DAMRAK 50, AMSTERDAM. V MAKELAARS EN COMMISSIONNAIRS, van en het bezorgen van Hypotheken, enz., in Nederland. Het Kantoor is geopend van des voormiddag-s 10 tot des namiddags 4. en des avonds 7 tot 9 uur. te ALKMAAR. De BANK verstrekt geld op eerste hypotheek, op voordeelige voorwaard, en geeft pandbrieven uit van f 1000.1 500. en 100. uitstek» geschikt voor soliede geldbelegging. Kantoor, Langestraat No. 39. Publieke Verkooping HERBERG. 4 groote WATERMOLENS, ook bij gedeelten. W. IMHULSEN TABOR K, SWAAO, te WIERIKGERWAlItD, belast zich met hetkoopen en verkoopen van ROEREND en ONROEREND GOED en EFFECTEN het bezorgen van KAPITALEN onder hypothecair ver- e" 4°/0 's jaars, het verzilveren van COU PONS en het mcasseeren van WISSELS. 3W Geeft geld op obligatie. Hypothecair Credlet, tegen 38/10 j 4 en 41/10 per jaar, zonder V jaar vooruitbetaling van rente. /s Adres: Oude Gracht 158, Alkmaar. Wed. KI. DENIJS, JACHTWATS8. J. Ranke te Seliagen. A. BLRGURAAiT HORLOGEMAKER, Reparatie-inrichting voor alle mogl Uur- en Speelwerken, Ilaromet^ Naaimachines, en verder alle tot het vak 1 hoorende artikelen. Solied werk. Uiterst billijke pi''P Adres den heer C. FLOOR, naast het Noord-® landsch Koffiehuis van den heer C KOS. GROOTE OPRUIM'N' van alle soorten Dam CS- en Hinderhoed?' Kloemen, Linten, Veeren, Kant. J tyn, Fluweel, Pluche en alle soorten m J facturen, zullen tegen spotprijs opgeruimd Lorsetten vanaf 40 Cents. W. S w A G E R' Zij die iets te vorderen hebben van verschuldigd zijn aan of borgtochten onder zien hebben, ten laste van en heer JAN NAGELHOUT, in leven landman, in den Moerbeekpolder, gem. Oude Niedorp, worden verzocht daarvan opgave te doen vóór of uiterlijk op 32 IMaart ten kantore van Notaris B-A.CIÜX, te Wieringerwaar De Boerenplaats, aan den Hemmerweg te BARSINGERHOKN, groot ^.^.ÖO^jngezet Op (\A Het land te Wieringerwaard, groot 4.59.60, op u 7890-94:. Afslag en gecombineerde aanbieding Dond.Gr dag, 13 Maart 1890, 's middags 12 uur, te SCHAGEN, in het Café uk et Oude Slot". A. VONK, Notaris. van eene uitmuntende IjAIN DEIIUEN, op DONDERDAG 13 MAART 1890 bij opbod, afslag en combinatie, en op DONDERDAG 20 MAART 1890 bij eindtoewijzing, beide dagen des voormiddags elf ure. Men zal, na bekomen rechterlijke machtiging, in het openbaar presenteeren te verkoopen in het logement //de Roode Leeuw" aan de Marktplaats Eene kapitale HUISMANS WONING met ruime Veest al ling en berging voor Hooi en Granen, Erf, Tuin en uitmundende Landerijen, genaamd «de Mikker," in den polder E, aan den "Westfr-ieschendijk in de Zijpe, te zamen groot 18 Hectaren, 45 Aren en 60 Centi aren, Sectie B. N 35 tot en met 47. Informatiën zijn te bekomen ten kantore van den WelEdl. heer Mr. J. P. KRAAKMAN, Advocaat en Procureur te Alkmaar en ten kantore van Gr. VAN OS, Notaris te Zijpe. van BOEREN- BOUWGEREEDSCHAPPEN, RIJTUIGEN, benevens: Bedden met toebebooren en Goud en Zilver, op MAANDAG, den 31 MAART 1890, 's morgens ten 9 ure precies en zoo noodig den volgenden dag, op de plaats ge naamd „DE MIKKER" ten sterthuize van den heer JOHs. POLDER, in den polder E, aan den Westfrieschen dijk bij de KEINS in de ZIJPE. Men zal om contant geld bestaande uit 9 Kalfkoeien, 6 Kalfvaarzen, 2 vette Koeien, 2 vare Vaarzen, 1 gelde Vaars, 6 Hokkelingen en 1 tweejarige Stier, voorts1 bruin Merriepaard, (gelijktands), 1 bruin Ruinpaard, (gelijktands), 1 eenjarig Veulen, (Ruin), verder: Mals: 36 Oonschapen, 10 Enterlingen, 32 Overhou- derschapen en 2 Rammen, 1 drachtige jarige Zeug, 1 drachtige tweejarige Zeug, 1 Schram, 17 Eenden een 1 Woerd, 9 Hennen en 1 Haan, Hond en Hok, Bijenstal met Korven, ongeveer 20,000 it 30,000 halve kilo's best ge wonnen Hooi, eene partij Stroo, Tilburie, Charrette, 2 Boeren wagens, Driewielskar, Maaimachine, Hooihark, Zaadwaaier, Arre- slede en Beltuig, Harken, Vorken, Wieders, Kroozers, Schoppen, Groepbeun, Schoffelploeg, Ploegen, Eggen, Ploegsleep, Hort, Kruiwagen en Mestgang, Kaashangers, Planken, Wei- en Gaar- vaten, Emmers, Jukken, Emmerrek, Kaasmakers, Zetkoppen, Dorschzeil, Zakken en verdere N.B. Gegadigden worden opmerkzaam gemaakt, dat het Boelhuis precies ten negen ure aanvangt. Onderhandschen en VubIieken Koop en Verkoop ue L/ii De Notaris DIJKER, gevestigd te Zuid-Scharwoude, is voornemens op Woensdag-, 19 Maart 189 O, des middags 12 uur, in na te melden herberg, ten verzoeke van de erfgenamen van GRIETJE WOKKE, weduwe van CASPER BEKKER, publiek te verkoopen De zeer gunstig gelegene Herberg» genaamd ifhet Bad van Avontuur", hebbende VERGUNNING, gelegen aan de westzijde van den straatweg te OUD KARSPEL, met Erf, Schuur en Woonhuis, kadastraal bekend in sectie D, No. 635, Huis, Erf en Schuur, groot voor het geheel 5 aren, 26 centiaren, 636, Huis, groot 32 centiaren, zoomede den bij de herberg behoorenden Inventaris om dadelijk te aanvaarden, Drie perceelen Weiland, gelegen om de Schagerwiel, te zamen groot 2.71.70 Hectaren, en toebehoorende aan de Gerefor meerde Kerk te SCHAGEN. Te bevragen bij den Heer D. SMIT te Schagen. bij S. BREGMAN, Makelaar te SCHAGERBRUG. Ondergeteekende stelt beschikbaar, den zwarten djarigen Hengst, OUDSHOO It V. Aanvang van den nieuwen cursus voor Jongen Meisjes 1 MEI 1890. Leerplan en informatiën zijn te bekomen bij de Direct#! Leerhoeve. voor JONGE HEEREN en Heeren costuumf n ook gemaakt geleverd worden. i Een ervaren Coupeur is eiken DONDERDAG bij mij; weztg. HOOGZIJDE, J SCHAGEJ afstammeling van den alom bekenden Russischen Hengst Tabor. Gestationneerd bij L. DE GOEDE, Hoorn. Hekgeld f 15.bij den eersten sprong te betalen. Puike BO'L'ERHAMMENWORST, a 12 Cis. per ons, uitgesn/t BOOKVLEESCH, WESTFAALSCHE- en BANKETHAMMEN, Oude EDAMMER GRASKAASJES, GOUDSCHE-, LEIDSCHE-, FRIESCHE- en ZWITS1 SCHE KAAS, enz. enz., verkrijgbaar bij SCHAGEN, RENSGAS, F, 24 Onschadelijk voor Kinderen Uit de Fabriek van J, A. BA SI F te Alkmaar. Dit water vernietigt in een goede wassching het leven! rein bij kinderen, zuivert en geneest het hoofd van Kl^ Alleen onschadelijk en zeker werkend, te verkrijgen bij Ver Flacon f 1.Halve Flacon f 0.50. bAAGZIJDE, SCHAGlJ SNELPERSDRUK VAN J. WINKEL, '1'E SUHA^j

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4