BOERENPLAATS, f 64126.38. Drinkt van f ei l DENIJS, H® F, 26, WOIMIIMIIJM Eindtoewijzing 19 Maart 1890. P. Roggeveen, Schagen, m Gemengd Nieuws. in in a kul u i: si o. Gemeente Schagen. Gemeente Kljpe. Gemeente Warmcnhuizen. Adrertc.ntiën. Catharina Johanna de Haan Hugenholtz, UTRECHTSCHE Kantoor: iMoinpetorengracht, II. 055. J W. Schil fort rf, Mr. II. Wal Ier, fflr. I). J. II. van Efedeny Mrv J. J. Jletelcrkamp, te Utrecht, Jfor. J. li. van lleeinskerck van Beest, te 's-Gravenhage. Directie: K. A. Manssen, S. P. t^n Holt. De Maatschappij sluit verzekeringen van kapi talen uit te betalen hij overlijden, hij leven, tij delijke verzekeringen, verzekeringen op twee De zoo gunstig bekende genaamd „KIEFTENBURG", is ingezet op de som van Notaris BOONACKER. G. M IJ S, Hl R ij k s - V e e a r t s, 19 van der Stok, Kaan, en Co. Directeuren I7 LEE SC ii n OUWE lil J voorheenC. ZËB9IAI. Koevleesch: LAPJES, 471/2 Cent per 7j Kilo. ROLLADE, KLOMPSTUK ROLLADE, BEAFSTUK, Prijzen van Worst Verder WIITK ItPItO VISIE tegen concurreerenden prijs. bij Jen buitenman richtte tot een weeshuis het verzoek hem esjongen te zenden, een flinke, ferme, gehoorzame, geschikte, Ve zindelijke, godsdienstige, schrandere jongen met een o'il^vóorkomen, fatsoenlijk en bescheiden. De directeur ant- 0rdde hem dat men ongelukkigerwijze niet aau .zijn verzoek T»1 «fcKri inrip.llf.mcr wp.rrlpn ctpph wrwirJprbinrleren ïoa ptpiu'g^ Een üuitsche landbouwcourant vestigt nog eens de ro; als idacht op de uit Amerika overgekomen gewoonte om de velgen afl eell rad te oliën en beveelt dit zeer aan, teneinde de scha- i lijke werking van het in de poriën dringende water te voor komen. Hiertoe worden de raderen als zij geheel droog zijn °e(, warme petroleum gedrenkt en wel op de volgende wijze 10 jeu blikken bakje, waarin het rad past, wordt gevuld met dat vocht, onder het rad geplaatst en dit dan langzaam, vrij, mdvedraaid tot het geheel verzadigd is. Dit is eerst geschied er "een petroleum meer van het rad afgeveegd kan worden; is dan in de poriën gedrongen en belet het indringen van zij is '"Eenmaal s'jaars moet de bewerking herhaald worden. pe wüde kastanjes geven, wanneer zij iu menigte te [«iu gen zijn, zoowel versch als droog, niet alleen een uitmuntend Vonder voor' de schapen, maar dienen tevens als voorbehoed middel tegen ziekten, waartegen dikwijls de duurste artsenij middelen onvoldoende zijn. Wil men ze versch aan de dieren geven dan behoeft men ze niet van de bruine schil te ontdoen men stampt ze en geeft ze zoo aan de dieren, die ze doorgaans gaarne eten, vooral als ze er eenmaal aan gewend zijn. Overi gens "eeft 111611 ze njet a^e ^aSeD> omdat men gevaar loepen zou van daardoor ook ten deze het goede te overdrijven. De voortreffelijke eigenschappen dezer vrucht bestaan daarin, dat zij de ingewanden verstêrken, en daardoor de spijsvertering bevorderen, waarom zij vooral voor zwakke dieren zeer heilzaam iijn. In 't algemeen is er geen ongesteldheid, welke uit verslap ping der ingewauden en der vochtvaten ontslaat, die niet door een regelmatig gebruik der wilde kastanjes óf geheel hersteld bf ten minste veel verminderderd wordt. Gedroogd zijnde, kan men er zich in alle jaargetijden van bedienen'. Door het drogen wordt de pit van de bruine schil los, die dan als onbruikbaar er afgenomen, de harde kern tot stukken gestooten en dan fijn 'gemalen wordt. Van dit kastanjemeel geeft men aan zoodanige dieren, bij welke men een aanleg tot een slepende ziekte waar neemt, dagelijks een handvol, eeuigszins vochtig en met een ander voeder vermengd.' Zijn de schapen genoodzaakt een goed deel van,hun voeder in zure of anderszins ongezonde weiden te zoeken, dan heeft men daarvan geen nadeelige gevölgeli te vreezen, indien men aan ieder dier een paar maal 's weeks een handvol kastanje- meel geven kan. Om deze reden kan men iederen schapèbfokker, maar vooral dengene,. die zich in de genoemde omstandigheden bevindt, niet genoeg aanraden om kastanjeboomen te planten, of om zich van hun vruchten ruimschoots te voorzien. (llott, Nieuwsblad). S V M A K 5 Et Niet wat wij verdienen, maar wat wij sparen maakt ons rijk. Niet wat wij eten, maar wat wij verteren maakt ons sterk. Niet wat wij lezen, maar wat wij er van onthouden maakt ons geleerd. Niet wat wij voornemens zijn, maar wat wij doen maakt ons nuttig. Geen zwak wenschen en verlangen, maar een levens langen strijd bewijst onzen moed. Coleridge. De blinde Orion, zoo spreekt het orakel, wordt ziende, als hij maar onophoudelijk de zon tegemoet gaat. Zoekt voortdurend de waarheid, en uw oog zal haar vinden. Jean Paul. Als de fouten van den deugdzaamsten mensch op zijn voor hoofd geschreven stonden, zou hij zijn muts altijd diep m de oogen trekken. Schotsch Spreekwoord. Op de lange reis door het leven zij voorzichtigheid uw anker en plicht uw kompas. INT- S. Zoo weinig, als men een goed stuurman alleen kan kennen in goed weder, zoo weinig der menschen sterkheid alleen iri vejligen voorspoed. D. V. Coornhert. Het leven is wat wij er van maken een jammerdal of een louteringsweg. Marie Boddaert. De stormen des levens mogen de bloemen in der menschen harten niet doen sterven. Leo. V-A-QATTTITIRfB EUBTENT. NOOEÜ- 16 Maart Ds. Hobus, 23 Maart Ds. Pareau, 30 Maart Ds. Bron, HELDER 16 Maart Ds. v. Kluyve, 23 Maart Ds. Bommeziin, sn iur,. i en ZUID-Z1JPE. Schagerbr. voorm. Bürgerbrug nam. Schagerbr. nam. Burgerbrug voorm. Oudesluis voorm. St.Maartensbr. nam. en HUISDUINEN. Helder voorm. Huisd. voorm. Helder nam. voorm. EN. voorm. voorm. voorm. d. O. nam. H. nam. d. O. nam. 30 Maarl Ds. Miihring, Helder VIERING 16 Maart Ds. Mühring, H. 23 Maart Ds. Petter, d. O. 60 Maart Ds. te Gempt, W. Ingoschreven van 7 11 Maart 1890. Geboren: Jaft, z. v. Geriit Hartman en Trijntje Hakof. Ondertrouwd: Jan "Wakker, jm., oud 24 jr. wonende te Am- erdam en Trijntje Bossen, jdoud 23 jr. wononde te Schagen. 'Getrouwd en Overleden: Geene. Ingeschreven van 18 Febr. 7 Maart ,JL89Q, y GeborenJan, z. !v< Pieter Neder veen en Maartje Schonk. ^fltOAiKte aT .jowiw .1 vuv Pieter, z. v- Pieter Bakker Pronk on Jannetje Wagemaker. Teunis, z. v. Nicolaasi Boos ën Nceltje Wi#ring. Anna, d. v. Abraham van Dök en Jannetje Blom. Henderika Elisabeth. d. v. Arnoldus Albertus Jacobus Boers en Jansje Meijer. Ondertrouwd Geene. Getrouwd: Dirk Veer, jm., Verver, 26 jr. te Schagen en Maartje Veter, jd., zonder beroep, 24 jr. te Zijpe, onlangs te Scbagen en to Barsingei norn. Overleden: Maria Dekker, 29 jr. echtg. v. Dirk Bakker. Grietje Buik, 7 md. d. v. Simonen Aaltje Buij. Ingeschreven van 1 28 Februari 1890. Geboren: 11 l<cbr. Maartje, d. v. Jacob Boersen en Bregje Overpelt 18 dito, Theodorus, z. v. Pieter Boekei en Maartje Burgnaeijer. 22 dito, Louwrens, z. v. Pieter van den Berg en Johanna Beukers. 25 dito, Pieter, z. v. Jan de Graaf Gz. en Neeltje Delver. Ondertrouwd Geene, Gehuwd3 Febr. Jan Mettis, 27 jr. te Zuidscharwoude en Antjo Berkhout, 22 jr. te Warmeuhuizen. Overleden: 20 Febr Trijntje Stoop, 28 jr. d. v. Willem Stoop en Marijtje Oud, (te Heer Ilugowaard). 28 dito, Alida Bruin, 8 md. d. v. öornelis Bruin en Jannetje Huibërs. 1V i li T li hl li C li T E i\ 3 12 13 Li 1 20 Hoorn8 Maarl 1890. Aangevoerd H. L. Rogge Tarwe Gerst Haver Witte Erwten Groene Grauwe Vale Bruine Boonen Geele Witte Paarden Karweizaad Mosterdzaad Paarden Kalveren Schapen Lammeren magere Varkens Zeugen 12 217 60 404 69 2 130 Biggen Geiten Kippen j Kipeieren Koppen Boter, 5.2, lood. A I fc m a tt r 8 Maart 1890. Aangevoerd 5 Paarden Koeien en Ossen nucht. Kalveren Schapen magere Varkens Biggen Bokken en Geiten Boter per kop ('s middags 12 uur Kipeieren Eendeneieren 30 1800 2200 6 219 350 151 259 9 f f f f f f f f f f f f f f f f f 4 f f f f f f a 6.50 a 4.75 a 3 75 a 9.50 a 10.- a 10.50 a 11.— a 7.75 a 7.75 5.50 4.75 11.— 12.— 13— 14— 9— 10.50 a 5.75 a 9.50 a 16— 70— 8— 25— 23— 12— 30— 8— 3.- -.70 a 3.- a .50 a 12— 6.50 9.75 18.75 200— 20— 36— 30.- 26— 60— 13— 10— 1.60 3.59 —.55 f 75.— a 300— f 160.— a 225— f 6.— a 22— f 20,— a 30— f 16— a 24— 9— a 13— f 5.a 8. f —,80 a —.90 f 3— a 3.50 f 4.a f 190.— a 270.— 1 40— a 112. 5.a 16— f 10— a f .42 a .54 f 16— a 20— A I Ie ma a r10 Maart 1890. Aangevoerd 3 Koeien en Ossen 94 vette Kalveren 64 Nuchtere Kalveren 1 Schaap 120 vette Varkens per P. 47 Magere dito JP urmerend 11 Maart 1890. Aangevoerd: Aangevoerd 41 stapels. Hoogste prijs kleine kaas f 34. 1 stapel middelbare f 25. 983 K.G. Boter f 1.20 a 1.25 per K.G. 199 Runderen, prijshoudend, bandel stug. 3 Stieren. 23 Paarden. 102 Vette Kalveren per Kilo f - .90 a 1.10, handel matig. 684 Nuchtere Kalveren per stuk f f).a 16.handel matig. 85 Vette Varkens per Kilo f 0.42 a 0.54, handel vlug. 135 Magere idem per stuk f 16.— a 34.handel matig. 334 Biggen per stuk f 9.a 12—, handel stug. 841 Schapen, handel in Oonsobapeu vlug, eu die in Overhouders stug. prijshoudend. Kipeieren, per 100 stuks f 2.75 a 3.25. Heden overleed tot diepe smart van mij en mijne Kinderen, mijne lieve Vrouw, in den ouderdom van 45 jaren. j ne v. Th. J. WALL ER. Anna P a u 1 o w n a, 11 Maart 1890. Goedgekeurd door Z. M. DEN KONING. Commissarissen de Heeren 'mESliS en INLICHTINGEN, GRATIS ver krijgbaar bij den, fleer F. J. GHelen. OotréspoiideAt tte SCHAöiJN, of bij;ij<th AgtnL Castricum. leftiei's STOPT. bericht haren geachten begunstigers de ontvangst der nieuwe Tuinzaden, waaronder Japansche Andoorn, (nieuwe groentesoort), voortsBloem- en Landbouwzaden in soorten. heeft zich te SCHAGEN gevestigd en is dagelijks te ont bieden. Adres: Mejuffrouw de Wed. RAVEN, Koffiehuis ££***9 „het Paardshoofd." onder de firma gevestigd te NIEUWE NIEDORP. H. J. K. v. d. STEEN. J. BREEBAART Kz. A. J. KAAN. J. ZIJP Kz. T VAN HEB STOK De vennootschap „NoordHollandsche bank* neemt gel den in Depot tegen eene rente bij overeenkomst vast te stellen, Plaatst gelden onder borgtocht, op hypotheek tegen 3.90 tot 4 pCt. 's jaars, belast zich met In— en Verkoop van EFFEC TEN, COUPONS, enz. tot de hoogste koersen, en verder met alles, wat tot den werkkring van de Vennootschap kan gerekend wórdeh te behooren. Het kantoor wordt gehouden iederen Dinsdag, ten huize van den Heer J. VAN DER STOK te Nieuwe Niedorp, van 10 12 uur, iederen Donderdag, bij den Heer W. ROG GEVEEN Cz. te Schagen, van 10 12 uur, en iederen Zaterdag bij den Heer II. KROON Pz., Café „Witte Engel*, te Room. van Prijzen van het vleesch zijn zonder been, 52% met been, 477* 65 477, H II II u u f. o. BCEUF RIBSTUK, RIBSTUK, GEHAKT, versche OSSENTONG, 1.50 OSSENHAAS, 60 gelardeerd 7 0 Varkensvleesch: LAPJES, 427, Cent per 7, K KARBONADE, 427, versch SPEK, 40 gerookt SPEK, 45 SCHIJVEN, 477, GEHAKT 42y, METWORST 50, LEVERWORST 25, BLOEDWORST 25, PEKELWQRST 40, SAUCIJSJES 427, cent. Alles per 7, kilo. IV r 11 h r s u r

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3