UIT DE BAND TI HUOI: TABOR Bil, Noorfl-Hollanflscli Koffieüuis, iel; DE BLINDE, VAN HOUTEN'S CACAO, Murw© Lijnkoeken, T. D. LOUIS BOUWMEESTER. TOONEELZAAL, op Zondag, 23 Maart 1890, Na afloop besloten BAL. K. V E R H E S Verzekering-Maatschappij BRANDSCHADE, Oittim Brai-WaarlortlaaMappp, Plattelandsche Bankvereeniging, TTa arT rend g,0ldCn in dep°sit0 tegen 3' 4' 4Va pOt. ZWARTE THIBETS, W. VADEft l LANDBOUWERS, l paStoopcr tan m lerpns te iai| als la ie Kleine Openbare Verkooping te WIIÏKE1. Publieke Verkooping HKllBËRG, Bi. SWAAG. is voor Heeren WINKELIERS verkrijgbaar tegen fabrieksprijs, bij van T. D U Y V I S J Z-, te Koo£ aan de Zaan' j, bekroond met de Gouden Medaille op de Tentoonstelling te Parijs. Garantie onder kostelooze controle van 't proefstation. ia vet, 3O eiwitstof, 2Q zetmeel, te zamen OH% voedende bestandde< HOOGZJRE, E. 9. JOHs. DENIJS. A R i\ II E M S C H E twee millioen gulden, de Heeren AADRÉ DE LA PORTE. G. J. TER PLEGT, lil Timmerman, Blaauboer Co., t© Schagen. Re Directie. Alhoewel de prijzen der wol zeer sige g e n d e zijn worden zoowel als alle andere stoffen zeer gou koop door inij verkocht. Soliede Naaimachines a f 20. van J. L. T R IJ B E T Z Lees dus goed! 0.4 Mb, 1.25. 0.25.% 0.25. In, 0.25. si 0.14. 0.60. d in de herberg van D. STAPEL, op Woensdag 19 Maart 1890, voormiddags 11 uren, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris HENDRIK METMAN, van 1. Een Woonhuis met Schuur, Erf, Werf, Moestuin en kapitalen Boomgaard, waarin vele goeddragende Appelen-, Peren— en Pruimboomen, alles naast en aan elkander, aan de oostzijde van de straat in het dorp en in de gemeente Winkel, kad., sectie C, Nos. 573 en 258samen groot 41 aren, 40 centiareu. 2. Een Herberg, genaamd //de Nieuwe Aanleg", waarin het recht van VERGUNNING, met Stalling" en Door- rid, alsmede Krve en Grrond, aan de westzijde der straat, nabij de Protest, kerk in het dorp en in de gemeente Winkel, kad., sectie B, No. 743, groot 8 aren, 97 centiaren. Behoorende aan den heer J. BAKKER, Commissionnair aldaar. Breeder bij biljetten omschreven en nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris METMAN voornoemd, alwaar de verkoopswaarden gedurende acht dagen voor den dag van verkoop voor gegadigden ter lezing zullen liggen. De Notaris HUKEK, gevestigd te Zuid-Scharwoude, is voornemens op Woensdag, 19 Maart 1890, des middags 12 uur, in na te melden herberg, ten verzoeke van de erfgenamen van GRIETJE WOKKE, weduwe van CASPER BEKKER, publiek te veikoopen De zeer gunstig gelegene h.er"t>er"g", genaamd uhet Rad van Avontuur", hebbende VERGUNNING, gelegen aan de westzijde van den straatweg te OUD KARSPEL, met Erf, Schuur en Woonhuis, kadastraal bekend in sectie D, No. 635, Huis, Erf en Schuur, groot voor het geheel 5 aren, 26 centiaren, 636, Huis, groot 32 centiaren, zoomede den bij de herberg behoorenden Inventaris om. tljxdelijlf te aanvaarden, Drie perceelen "Weiland, gelegen om de Schagerwiel, te zamen groot 2.71.70 Hectaren, en toebehoorende aan de Gerefor meerde Kerk te SCHAGEN. Te bevragen bij den Heer D. SMIT te Schagen. Ondergeteekende stelt beschikbaar, den zwarten 4jarig"erx Hengst, afstammeling van den alom bekenden Russischen Hengst Tabor. Gestationneerd bij L. DE GOEDE, Hoorn. Hekgeld f 1£5.bij den eersten sprong te betalen. De ondergeteekenden betuigen bij dezen hunnen dank, aan de Directie der ONDERLINGE NOORD-HOLL. BRAND WAARBORG-MAATSCHAPPIJ, gevestigd te OUDKARSPEL, voor de goede regeling en afmaking der brandschade en de daarop gevolgde prompte betaling, waarom zij deze Maatschappij een ieder aanbevelen. Schagen, den 12den Maart 1890. C. STAMMES Kzn., J. BUIS Jzn. te SCHAGEN. Een enkele buitengewone voorstelling door de Koninklijke "Vereeniging J y te geven het beroemde Tooneelstuk waarin de Hoofdrol zal worden vervuld door den Heer Aanvang uur. Prijzen der plaatsen le Rang f 1.49, 2e Rang f l._. Plaatsen vanaf heden aan het locaal te bespreken st 10 Cts extra per plaats. IV.H. Van aangifte van plaatsen per briefkaart, zal de noodige dïftoelaat"8 W°rden geh°udeD' Z°°lang de plaatsruimte BANKETBAK^ SCHAGEN, Marktplaats, E, 24. Marktplaats, Sb, z*. - SCHAGEN, Steeds voorradig eene groote keuze in Gouden—, Zilveren—, Nickle— en Koperen HORLOGES, KLOKKEN,PENDULES, BAROMETERS, enz. Tot levering en repareeren van bovenstaande artkelen, houdt zich beleefdelijk aanbevolen, UEd. Dw. Er., P. S. Voorhanden een partijtje zeer goed loopende gebruikte ZILVEREN SAVONNET— HORLOGES, die uiterst worden opgeruimd. tegen werkende met een kapitaal van in verband met de gevestigd te Arnhem, opgericht in 1809 en 1826. DIRECTIE Administratiekosten 40 Centen per mille. Premiën billijk. Geene kosten worden op de Acte berekend, dan 50 Ct. voor de zegels. Inlichtingen te bekomen bij den Agent te WARMENHUIZEN. ■aa onder de firma Kapitaal /*A00,000. P. TIMMERMAN Dz. J. M. KOELMAN. P. KRAMER Hz. K" E. NUMAN. Aansprakelijk voor het geheel. De Vennootschap WESTFRIESCHE BANK" onderde rma TIMMERMAN, BLAAUBOER Co., te Schagen, neemt geld in depot tegen eene rente bij liet deponeeren, vast te stellen. Plaatst geld onder borgtocht, hypothecair verband èi 3S/, en 4 pCt. enz., belast zich met den in- en verkoop van effecten en in het algemeen met die werkzaamheden, welken tot haren werkkring kunnen gerekend worden te behooren. Het kantoor wordt gehouden aan de markt te Schagen, en is geopend ieder en werkdag van 9 12 uren. DE gevestigd te Barsingerhorn, onder de firma SPAANS ComD JAARS, alnaar gelang der voorwaarden welke bij het deponee ren der gelden worden overeengekomen. P Zy beiast zich ook voortdurend met het koopen en verkoo pen van BINNEN- en BUITENL AN DSC HE effecten, coupons üottTeï™ 1"=' dagHvan To°tJtT2dt gehouden je Barsingerhorn, eiken werk- dag van 10 tot 12 ure, en op den wekelijkschen marktdag te 10 totni2euurmZe VaQ C0ENS* K°S' firma KNIKKER, van SPAANS Co. hj Aanbevelend, SCHAGEN, LAAGZIJDEj^ti f®!!»5** Prachtige gehcleurde en zwarte sa| ten. uiterst billijk. k koopt uw LANDBOUWGEREEDSCHAPPEN niet meert" Schagen, maar doet uw voordeel en koint naar A.llinxaJ^ ACHTERSTRAAT, B, 28, bij de LANGESTRAAT, Vroeger gestaan op de markt te Schagen, nu niet meet, Puntdraad voor de hekken, Hekdiaad, Hekkrammen, Mollenklemmen, Beste Ballast-Schoppen, Beste Kant- of Poepen-Graven, Spitgraven, Beste Mestvorken, IJzeren Varkensbakken, Ieremmers, Vlechtwerk voor Hek of Kippenloopen, per Meter of 100 duim, Draadnagels, per pond Paardenkettings, per stuk Groote Roomschalen, u Zinken Akers, Melkemmers, n Hamers, u Nijptangen, Hangsloten, Handzagen, g Voor Winkeliers: Toonbank-Bascules, van 5 Kilo f 3.75, van 10 Kilo/A V nn» rln Ll - - 1 nll per el f O.OS per pond 0.08 per 100 stuks 0.25 per stuk f f r r 0.35ji 1.-lt O.90h< 1.2&I O.50h 1.50 0.90" 0.06. 0.10.1 0.30,1 0.50, 0.301 0.45.1 0.25™ 0.15 J 0.11fe 0.55 V Voor de vrouwtjes en jongelui die trouwen mor» II nnn mnnn n vanaf per pond vanaf Gegoten Eornuizen, IJzeren Potten, De mooiste Doofpotten, De mooiste Theestoven, Broodtrommels, om in te bakken De beste Koffiemolens, Blikken Emmers, Wasch borden, Waschkommen, Beste Boenders Kamerbezems, Bruine Koffiepotten, Vuilnisblikken, Zeepbakken, Voorts alle soorten Gewichten, Maten, Bussen en voor Winkeliers. Dus komt vooral naar ALKMAAR. SNELPERSDRUK VAN J. WINKEL, TE SCHAGj^ ff ff ff ff ft u ff ff ff f 5.00, n o.io.g Lm, ml LU lc 1 O 1 0.08. Tree W\

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4