Zondag, IS Maart 1890. 34ste Jaargang. ÏTo. 2385. „IN HET REGIMENT", KIEZERSLIJSTEN. L SLOT. UitgeverJ. WINKEL. Bureau: SCHAGKW, liaan, D, 4. In liet volgend nummer zal be gonnen worden met het feuilleton van II. v. OSTEV Bezen hoogst boeienden, fijn geteekenden ro man, voor welken w ij ons liet vertaalrecht verze kerden, bevelen w ij ten zeerste ter lezing aan. De Ited. Gemeente Sc hagen* Bekendmakingen. ZEEMILITIE j Roman van MORITZ F ON REI C HEN BA CH. Binnenlandsch Nieuws. A COURANT. ie- LiiilH pit blad verschijnt tweemaal per week: Woensdag- Zater dagavond. Bij inzending tot 's middags 12 ure, worden ADVER- rNTIÉN in het eerstuitkomend nummer geplaatst TGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Prys per jaar f3.Franco per post 8.00. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIËN van 1 tot 5 regels fO.75; iedere regel meer f 0.1 Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Burgemeester en Wethouders van Schagen, brengen, naaraan- aanleiding van art. 150 der Militiewet, ter kennis van delotelin- igen dezer gemeente, dat zij, welke genegen zijn, om bij de Zeemilitie te dienen, zich daartoe moeten aanmelden ter Ge meentesecretarie alhier, voor den len April a, s. Schagen, 11 Maart 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd, 4 C. H. BEELS. de Secretaris, DENIJS. Burgemeester en Wethouders van Schagen, brengen ter kennisse 'er belanghebbenden, dat, ter voldoening aan de wet op bet Terécht, door hen zijn vastgesteld de lijsten der kiesgerechtigden leden voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Pro- 'mciale Staten en voor den Gemeenteraad, alsmede van die, welke "edert de vaststelling der vorige kiezerslijsten daarvan zjjn ge- ichrapt. Dat die aan het raadhuis zijn aangeplakt en bovendien rail heden af gedurende veertien dagen (Zon- en Feestdagen ■fioitgezonderd), des voormiddags van 9 tot 12 uur, op het raad shuis ter inzage zullen liggen, binnen welken tijd degenen, die i.daartegen eenige reclame mochten hebben, die bij ongezegeld '..verzoekschrift, door de vereischte bewijsstukken gestaafd, aan 3ea Raad zullen bohooren in te dienen, na verloop van welken tijd d-irQD geen regard meer zal kunnen worden geslagen. Gedaan te Schagen, den 14 Maart 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. H. BEELS. de Secretaris, DENIJS. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur der Gemeente Schagen, brengt bij deze ter kennisse van de ingezetenen dier gemeente, -lat bet kohier No. 4. voor de Belasting op het Personeel over Ohet dienstjaar 1889/90 op den 6en dezer door den Heer Provin- 5iialen Inspecteur in de Provincie Noord-Holiand is executoir 28.) VIJFENTWINTIGSTE HOOFDSTUK. bedert Paaschen had Karla de leiding van het atelier voor het vervaardigen van Makartbouquetteo op zich genomen. Hare mu- it ufS£ni. Z1J er reeds 'ang aan moeten geven, hare werk kracht behoorde nu onverdeeld aan Freihöfer's zaak. Door Adelheid zij, dat Frits Daloord' kon behouden de gedachte aan Sok ^ervu'^e haar niet meer met diepe droefheid, al dacht zij 'une °r ^n^cr weemoed aan den man, aan wien haar volle, Laar had toebehoord en van wien de omstandigheden Rhesch^ eD' ^'och hleef zij deze scheiding als eene afdoende der I °u.wen' en ZIJ was boos op zich zelve, toen met do stralen haart f0" af °n toe eea a' te warme herinnering en verlangen hart kl ')lnnen8'00P- Maar de zon scheen zoo heerlijk, en het boiulfA °P^e Z0o onstuimig het scheen wel als waren beiden Lf"0*». en Karla had een zware taak, om met haar ver zeker en, nauwgezet geweten het veld te behouden. En op 8eval6r'i kregen de zon en het hart nog een bondgenoot, den Den jV e van a"en Frits Roven liet zich bij Karla aandie- 6tüim"(,°t on'8'e'd0 zij 1 Hoe drukte zij de handen tegen hot on ver'-! "8 kloppend harte en hoe verzamelde zij al haar gezond lwaiÜ i.' °m Z'C'1 dwingen tot de veronderstelling: .Hoe I ll onverstandig van hem ler.de' l'°Z0 0Pmerk'ng °P de lippen en met van vreugde stra- goloof0°8en ging ZÜ Kr'ts tegemoet, en hij hij hechite meer haar taa' oogen dan aan die der lippen en sloot V g-Z?nt!.or vee' to vragen, in zijn armen. h i^ndolijk, oindelijk houd ik u woder aan mijn hart," fluisterde aar toe; „dat is hot wodorzien, op hetwelk ik den gehoolen verklaard en op heden aan den Heer Ontvamrer der directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is over gegeven. Ieder ingezeten, welke daarbij belang heeft wordt alzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle gerechtelijke vervolgingen welke uit nalatig heid zouden voortvloeien, te ontgaan. Schagen, den 14 Maart 1890. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, C. H. BEÈLS. Burgemeester en Wethouders van Schagen, brengen, naar aan leiding van het 2e lid van art. 35 der Wet van 4 Juli 1850 (Staatsblad No. 37) bij deze ter algemeene kennis, dat bij de herziening der lijsten, aanwijzende de personen die bevoegd zijn tot het kiezen van leden voor de Tweede Kamer der Staten Generaal, de Provinciale Staten en den Gemeenteraad de namen der volgende personen, wegens het verliezen van een of meer der gevorderde vereischten of uithoofde van overlijden daarop zijn Geschrapt als: A. Wegens het verliezen van een of meer der gevorderde vereischten H. Bakker, P. de Boer, G. Borst, P. Borst, C. A. Cau, K. Dam, P. Droog, J. Groet, Jb. Kater, D. Keet Dz., M. Krcins, S. Krujjer Sr., 8. Maakal, Jb. Meiten, P. Meurs Cz C. Mul, J. Munter, J. C. Nagelhout, H. Ploeger, A. van Scheijen, U. Schoen, P. Smit, R. Snel, G. H. Valentijn, L. Velleman, D. van der Vlies. B. Wegens overlijden: J. Buis Pz., A. Bypost, P. Dekker, J. Heddes Jz., G. Langen- berg, C. Raven. Schagen, 14 Maart 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. H. BEELS. de Secretaris, DENIJS. Tot hoofdingelanden vau den polder Heer Hugowaard zijn herkozen, de heeren: W. van Slooten en Jb. Gootjes. Tot Directeur van het muziekgezelschap „Oost-Knollen- dammer Kapel," is benoemd de Heer D. Louw te Knol lendam. Meermalen werden in den afgeloopen winter de offerbussen in de R. K. kerk te Grootebroek gelicht, zonder dat het gelukte de schuldigen te ontdekken. Eindelijk is de politie er in geslaagd de daders op te sporen; het zijn drie jeugdige knapen, die hun misdrijf reeds hebben bekend. In de Beemster hebben zich binnen enkele dagen drie gevallen van besmettelijke keelziekte met doodelijkeu afloop voorgedaan onder de schoolkinderen, die de school in bet noor- langcn winter gehoopt heb Waar bleveD nu Karla's verstandige overpeinzingen Waar was al bare opofferings-gezindheid en ontzegging Frits ver klaarde dat alles voor dwaasheden, die weggekust moesten wor den. Hij zeide bet en deed bet ook. En eerst op den avond van dezen gelukzaligen dag viel bet Karla in, boe zij zich had voor gesteld, dat zij Frits' toenadering tot Adelheid in de hand zou werken en dat Adelheid Frits zeer gelukkig zou maken. Ach, zij gevoelde het nu wel, waar en bij wie zijn geluk lag, en zij twij felde er niet meer aan en verzette zicb er niet meer tegen. Den volgenden morgen, nog voor Frits bij de Freihöfer's was, ging zij naar Adelheid, die haar sedert het bezoek bij Freihöfer, herhaaldelijk in de bloemisterij had opgezocht en sedert dat oogenblik ook recht vriendschappelijk jegens haar was. Adelheid was in haar atelier. Zij sloeg bij Karla's binnentreden den blik op en knikte haar lachend toe. „Gij, kind, dat is heerlijk maar gij ziet er zoo innig ge lukkig uit. Wat is er In plaats van eenig antwoord ging Karla naast Adelheid staan en vleide haar hoold tegen haar schouder. „Hij is hier," fluisterde zij. „Hij? Wanneer gij dat zegt, kunt gij alleen Frits Roven mcenen." „Ja." „Was hij bij u „Ja?" „En gij zijt verloofd?" Karla drukte haar hoofd vaster tegen Adelheid s schouder, en dezo streek mot do hand over Karla's hootd en kuste haar op het voorhoofd. ui.ii» „Ga, kind, en wees gelukkig, ik gun het u van harte 1 O gij zijt zoo goed, zoo goed - en nu mag ik hem zeggen, hoeveel hij aan u te danken heeft Adelheid zweeg en boog zich over hare schilde! ij. „Ik bid u er om, vergun mij dat, hj moet het wetou 1 fluis terde Karla. delijk gedeelte dier gemeente bezoeken. Het locaal, waar deze kinderen zaten is op last van den burgemeester gesloten. Door meer dan 120 personen is reeds aanvrage gedaan om eene standplaats te verkrijgen op de in Julia. s. te houden kermis te Utrecht. Te Hoornsterzwaag stierf voor eenige dagen een gansch huisgezin uit, bestaande uit man, vrouw en kind, terwijl een ouderpaar in 3 weken tijds 4 kinderen grafwaarts droeg. Thans is te Rottum, nabij Heerenveen, wederom een geheel gezin uitgestorven, zijnde man, vrouw en zoontje en een inwonend persoon. Allen stierven tengevolge van „griep" met bijkomende longontsteking. In de gemeente Schoterland, waarin bovenge noemde plaatsen zijn gelegen, stierven in Januari en Februari meer dan het dubbele aantal van vroegere jaren in dezelfde maanden. Bij den Zondag nacht te Elten plaats gehad hebbenden brand was een brievenbesteller op eene bovenkamer bezig met het redden van goederen, toen bij zich den terugweg door de vlammen zag afgesneden. Genoodzaakt door een sprong uit het raam zich het leven te redden, werd hij vrij ernstig gekneusd opgenomen. Hij is eergisteren aan de gevolgen overleden. Een dolle koe van de veemarkt te Groningen heeft een groot gedeelte der stad in rep en roer gebracht. Nadat het dier te 10 uur was losgebroken, hebben politie en militairen er aan houdend jacht op gemaakt. Aan de onderwijzers werd te half twaalf door de politie verzocht de leerlingen niet uit de school te laten gaan voordat de koe gedood was. Nadat een kind en een man waren verwond en het plantsoen was beschadigd, wisten een onderofficier en een korporaal het woedende dier te 12 uur zes doodende kogels toe te bregen, waarna het struikelde en toen terstond door slagers werd afgemaakt. Het bestuur van het genootschap van nijverheid te Gro ningen heeft den heer W. A. Scholten, aldaar, verzocht, zijn kapitaal verder niet in groote boerderijen te beleggen, aange zien de instandhouding van een eigenerfden boerenstand op die wijze verloren zou gaan. De heer Scholten, die reeds bezitter van 32 groote boerenplaatsen werd, zal voorloopig aan dien wensch gevolg geven. Te Molenend (Friesland) verliet Vrijdag jl. de vrouw van een arbeider voor enkele oogen blikken hare woning, haar vierjarig zoontje alleen achterlatende in een vertrek, waar een trekpot met kokend water stond. Het kind bracht dien aan den mond en kreeg een grooten slok van het kokende vocht naar binnen. Na een vreeselijk lijden is het knaapje den volgenden dag dezweken. Het ongeluksgetal. Zondag zijn aan het burau der 1ste sectie te Amsterdam 13 personen gebracht, die in een melkinrichting in de Kalverstraat Adelheid stond op, trad eenige schreden achteruit en bekeek haar schilderij. Daarna zeide zij „Wanneer gij mij beloven wilt, dat hij mij niet zal opzoeken, wanneer gjj hem zeggen wilt, dat ik zijn dank eenig en alleen door uwe bemiddeling aanneem dan mag hij het weten anders moot gij het geheim nog een weinig langer bewaren." „Is u dat ernst, Adelheid? Mag hij werkelijk niet komen?" „Werkelijk en waarachtig niet!" „En anders mag: ik hem anders nog iets van u zeggen?" „Ja, zeg hem, dat ik mij over zijn geluk verbeug en dat ik een degelijke kunstenares wil worden en zal worden. En nu ga, kleine, en zorg er voor, dat hij niet hier komt." Des namiddags maakte Frits Roven aan de Freihöfers zijne verloving bekend. „Ei, ei, ei, nu, ik wensch n al het goede, mejuöiouw, maar dat wij u nu weder moeten verliezen dat wil er nog maar niet bij mij in," meende mijnheer Freihöfer, en zijne vrouw sloot Karla in haar armen en kuste haar herhaaldelijk. „Ik heb het geweten, ik wist het reeds lang," zeide zij, „en al is dit nu niet een schitterend huwelijk, dat gij doet, uw ver loofde is een lief mensch, en op den trouwdag willen wij u beiden nog eene verrassing bereiden 1" In den herfst trouwden Frits en Karla, en mejuffrouw Frei höfer was de moeder der bruid. Zij had in zekeren zin het recht daartoe, want het kinderlooze echtpaar Freihöfer had Karla tot erfgenaam gemaakt. Walter Roven droeg ook op den trouwdag de infanterie-uni- form, en hij had zich dan ook met zijnen nieuwen werkkring verzoend. „Juist omdat ik de eerste Roven ben, die ze draagt, moet ik ze dubbel tot eer zijn," zeide hjj, „en wanneer ik eenmaal gene raal ben, zal het mijn wensch zijn, dat Frits'oudste jongen weder bij de huzaren zal kunnen staan." EINDE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 1