WTC. BOELE Senior. JET IEDERLAHOSCB TOOISEL, B I JACHT WATER. L'JNDISPENSABLE3 Cent LOUIS BOUWMEESTER. Abr. SLOOS, BERICHT VAN INZET. voor hofleverancier, c. J. BOELE ZOON. TOONEELZAAL, loorfl-HollaMscl Koffieimis, op Zondag, 23 Maart 1890, PAASCHTEMTOONSTELLIHG ALKMAAR, A. HOOGLAND, Kleermaker, GROOTE OPRUIMING W. S W A G E B. KEAEPELIEiV HOLM's QUINA LAROCHE, ASTHMA CIGARETTEN. SALMIAK PASTILLES. N.B. Op de plaats is gelegenheid tot uitspanning. voorts HUISRAAD, OUDiHOORA, Amsterdam, Rotterdam, 's Gravcnliasc, Leiden, IJtrecIit, Groningen, Oprichter der vroegere Firma Ham pen. Gedeponeerd ea ingeschreven den 2 Novemk 1888. H A M P E IT. Gevestigd sedert ISA?. AAAGIFTEA tot en met Satcr- dag-, 32 Maart 1890, by den Secre taris Aïeuwe Faagzijdc, Schagen, LEIDsCHE-, FRIESCHE- en ZWITSER- oL/tiFj KAAS, enz. enz., verkrijgbaar bij Wed. KI. DENIJS, van alle soorten Ha in es- en Hinderhoeden Bloemen, Finten, Yeeren, Hant, Sa tijn, I lil weel, Pluche en alle soorten H9anu- lacturen, zullen tegen spotprijs opgeruimd worden Corsetten vanaf 40 Cents. J. Slanke te Scliagen. en staalhoudendc tl ui na Faroclie, is de meest krachtige en ver sterkende 14 1 A - W BJ Notaris BACKX, zal publiek rerkoopen, op Dinsdag-, 18 Maart, 1890, 's morgens tien uur, ten huize vari den heer BLOKDIJK, aan" de LANGEREIZERBRUG, gemeente WINKELj 2 puit beste Koeien, 2 dito Oonscbapen, Kar op yeeren, Boerenwagen, nieuwe PloegEgge, aa schragen, Boeren- en Bouwgereedschappen, eenig Huisraad, enz. De Makelaar 0. DE KIEVIET, te Wieringerwaard, zal als lasthebbende van zjjn principaal, ten overstaan van den Notaris BACKX aldaar, op Woensdag 19 Maart 1890, 's morgens 10 uur, op de plaats bewoond door den heer C. VRIES Pz., aan de NEö te SCHAGEN, publiek verkoopen g6 puik besle Koeien, die gekalfd hebben of op kalven staan, 2 dito Hokkelingen, 1 Trekhond, 1 Melk wagentje, ongeveer 15000 K.G. Hooi, Boeren- en Bouwgereedschappen, 1 stuit Mest,en eenig Huisraad. Notaris BACKX, zal publiek verkoopen, te ZIJPE, aan de KEINSMER- BRUG, ten sterfhuize van den heer JACOB BUISMAN, op Woensdag, ï3ö Maart 1890, en NIET op DINSDAG, 25 MAART, des morgens negen uur; 2 Gelde Koeien, 9 Kalfkoeien, 1 Beemstermarktkalver, 1 Hokke lingen, (waaronder ingeschreven in het stamboek Volbloed), 1 M fcfe Hokkelingstier, eenige Kuikalven, 1 Veulenmerrie, 1 bruine Merrie, 18 Varkens, Kippen, Speel wagen, Tilbury, Boerenwagen met Hekken, Driewielde Kar, Ierkar, Ploeg, Egge, Maaimachine, Hooihark, Hooischudder, Zoutkisten, Karn, Weivaten, Makers en Zetters, Melkvaten, Tobbes en Emmers, Boeren— en Bouwgereedschappen, Tuigen, eene partij Hooi, Stroo en Mest, waaronderKabinet, Stoelen met Zittingen, enz. Notaris BACKX, zal publiek verkoopen te ANNA PAULOWNA, in de Vlas- en Korenbeursop Dinsdag, 1 April 1890, 's voormiddags 11 uur Een Huis en Erf met Grond, te Anna SÜh Paulowna, aan den Meerweg, groot 98 aren, 48 tfeMA® centiaren. Dadel ij k te aanvaarden. Behoorende tot de nalatenschap van JAN LANGEDIJK. Notaris BACKX, zal publiek verkoopen, op Donderdag", ÏO April 1890, des voormiddags 11 uur, in de Landbouw-Societeit „CÉRÈS" Een perceel uitmuntend Weiland, nabij den Middelweg, in de Schager waard, gemeente HARINGCARSPEL, groot 1 Hectare, 85 Aren. Eigendom van den heer J. STRUIJF. Dadel ij k te aanvaarden. Notaris te Winkel, zal op Maandag, 31 Maart 1890, 's avonds 6 ure, in de herberg „de Fortuin", te WINKEL, publiek verkoopen: Eene overdekte Jaagschuit, groot 12 ton, varende in vastveer tusschen Winkel en Alkmaar, onder Neder- landsche vlag, met 2üeil, Treil, staand en loopend Want, en verdere Inventaris. De op DONDERDAG den 13 MAART gehouden opbieding en combinatie der Onroerende Goederen in den polder E, in de ZIJPE, nagelaten door den heer Joli. Polder, hebben kunnen gelden, te welen perceelen 1 tot en met 8 f 14251, 9 3114.16 10 4222.72 11 1925.16 12 206.388 en de aldaar gelegen goederen van den heer A. van Griezen, te weten perceelen 1 en 4 f 5405. 2 1204.50 3 1268.96 De eindtoewijzing dier goederen blijft bepaald op Donderdag den 20 Maart a. s. in de herbere van C. HUIBERTS, aan de Marktplaats te SCHAGEN. Gr. van OS, IVotaris te Zijpe. Aanvang van den nieuwen cursus voor Jongens en Meisjes 1 MEI 1890. Leerplan en informatiën zijn te bekomen bij de Directie der Leerhoeve. B Verkoophuizen 1 en Rem brandtsplein Hoogstraat en Wijdenmarktsteeg. Spuistraat. Breedestraat. Choorstraat. tusschen de Markten. Sigarenfabriek Depóts Schat/en. Pur meren d. SI r e tl a. IS en SS e Idee. t Bosch. Koot/ aan de Zaan. SSoedeecht. Gorinche.n. Tiet- Si^ in sc hof en. SS a ar l e m. Brieher gen. FF' o r in e r v e e e. P enang. Batavia. Samarang- Soerabaf/a. Christiania. Kopenhagen. M te SCHAGEN. Een enkele buitengewone voorstelling" door de Koninklijke Vereeniging te geven het beroemde Tooneelstuk De Fabrieksbaas. waarin de Hoofdrol zal worden vervuld door den Heer Aanvang uur. Prijzen der plaatsen le Rang f 1.49, 2e Rang 1. Plaatsen vanaf heden aan het locaal te bespreken 10 Cts. extra per plaats. ÜV.H. Van aangifte van plaatsen per briefkaart, zal de noodige aanteekening worden gehouden, zoolang de plaatsruimte dit toelaat. op V r ij d a g, 28 Maart. H. SIEBEBT CQSTEB. beveelt zich steeds aan voor alles wat tot zijn vak behoort net en solied werk en uiterst lage prijzen. Puike BOTE555^™WORST, a 12 Cis. per ons, uitgesneden. WESTFAALSCHE- en BANKETHAMMEN Oude EDAMMER GRASKAASJES, SCHAGEN,RKNSQAS, F, 26. LAAGZIJDE, SCHAGEN. Onschadelijk voor Kinderen. Uit de Fabriek van J. A. BASIE te Alkmaar. Dit water vernietigt in een goede wassching het levend rein bij kinderen, zuivert en geneest het hoofd van Klier Alleen onschadelijk en zeker werkend, le verkrijgen bij Ver Flacon f 1.Halve Flacon f 0.50. Aanbevolen door tal van Binnen- en Buitenlandsche Gen» heeren. Verkrijgbaar in flesschen a f 1.90 en f 1.4. De inademing van den rook dezer Cigaretten geeft den LIJDER aan ASTHMA terstond verlichting, in Etui's a 80 en 50 centen. Een algemeen, als goed erkend middel bij HOEST VERKOUDHEID. Oplossend en Verzachtend; in fleschjes a 20 cent. Kraepelien en Holm, Apothekers te ZEIST, te SCHAGEN, bij den Heer W. A. Hazeu, Apoth. Alkmaar, A. C o n ij n A z., Apoth. Helder, Jelgersma Gz., Apoth. en verdere bekende depots. Roode loop Diarrhé en Darmkwalen. In alle ge™1""; van rooden loop en diarrhé, waarbij Hollewav's Zalf twee driemaal per dag goed op den onderbuik gewreven is geworde» eeft men steeds bepaald verlichting bespeurd en het voortga»" met dezelfde veilige behandeling, geholpen door het gebrul* van warme zemelpappen, heeft steeds genezing be werkt, fo melkkost en meelspijzen moet men ook gedurende den aanval zijne toevlucht nemen. Vaste zelfstandigheden, vruchten e» groen en moeten zorgvuldig vermeden worden, tto dat de mee» verontrustende teekenen verdwenen zijn, door vlijtig met deze genezende en verkoelende Zalf te wrijven. f ia'50Jei !leonn Ta P0-J'eS Zalf f0"80> f L85. f 3"~' f 8/ï bekomen 0L" li F zÜn op franco aanvrage a contan et !hhli J T AP°thekers in Holland,alsmede in Hollow»/ etabblissement Londen, 523, Oxford-Stréet. SNELPERSDRUK VAN J. WINKEL, TE SCHAPER

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4