Donderdag, 20 Maart 1830. 34ste Jaargang. No. 238S. kiezerslijsten. patenten. Gemeente Scha gen. Bekend m a k i n g e n. Uitgever: J. WINKEL. Bureau: iCHAOiü, Laan, 1», 4. Si in nenlandsch l\ ienws. Postkantoor Sc lianen. RAMT. iG- LiiOiM pit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- Zater- j agavond. Bij inzending tot 's middags 12 ure, worden ADVEB- TENTIËN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. jjVGEZONDEN stukken één dag vroeger. Burgemeester en Wethouders van Schagen, brengen ter kennisse der belanghebbenden, dat, ter voldoening aan de wet op het kiesrecht, door hen zijn vastgesteld de lijsten der kiesgerechtigden van leden voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Pro vinciale Staten en voor den Gemeenteraad, alsmede van die, welke sedert de vaststelling der vorige kiezerslijsten daarvan zijn ge schrapt. Dat die aan het raadhuis zijn aangeplakt en bovendien van heden af gedurende veertien dagen (Zon- en Feestdagen uitgezonderd), des voormiddags van 9 tot 12 uur, op het raad huis ter inzage zullen liggen, binnen welken tijd degenen, die daartegen eenige reclame mochten hebben, die bij ongezegeld verzoekschrift, door de vereischte bewijsstukken gestaafd, aan dea Raad zullen bohooren in te dienen, na verloop van welken tijd daarop geen regard meer zal kunnen worden geslagen. Gedaan te Schagen, den 14 Maart 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. H. BEELS. de Secretaris, DENIJS. Burgemeester en Wethouders van Schagen, brengen, naar aan leiding van het 2e lid van art. 35 der Wet van 4 Juli 1850 (Staatsblad No. 37) bij deze ter algemeene kennis, dat bij de herziening der lijsten, aanwijzende de personen die bevoegd zijn tot he: kiezen van leden voor de Tweede Kamer der Staten Oeneraal, de Provinciale Staten en den Gemeenteraad de namen der volgende personen, wegens het verliezen van een of meer der gevorderde vereischten of uithoofde van overlijden daarop zijn G e s c h r a p t als A. Wegens het verliezen van een of meer der gevorderde vereischten H. Bakker, P. de Boer, G. Borst, P. Borst, C. A. Cau, K- Dam, P. Droog, J. Groet, Jb. Kater, D. Keet Dz., M. Kreins. 8. Kruijer Sr., S. Maakal, Jb. Meiten, P. Meurs CzC. Mul, J Als men maar gelukkig is. Een Sneltrein-Roman, van F. v. B. BerlTageblatt.) Zij verschilden genoeg van elkander, die beiden, die de con ducteur voor vol zes uur opgesloten had in de enge ruimte van eeneu „doorloopenden" sneltreinwaggon. De oudste zal dichter bij de veertig dan bij de dertig geweest sijn. Hij was eenigszins corpulent. Overigens zag hij er gezond cn frisch uit en kon hij nog voor een zeer schoon man door gaan: gekruld haar, laag voorhoofd, guitige oogen, pikaute bakkebaardjes en de blos der gezondheid op de wangen. Bijstelde zich ztlven voor als Gustaaf Verweg, directeur eener fabriek van vluchtige oliën, uit Saksen. De ander was een Noordduifscher, inwoner eener groote stad, hij was achter Jd de tv intig of in het begin der dertig, met scherpe trekken, grijze met brilglazen bedekte oogen en eene uitdrukking van vermoeidheid op het gelaat. Hij behooide tot den geleerden stand en noemde zich Albert Erichson doch wat eteekent de naam in den tegenwoordigen tijd van titels De e Ce>zigers spraken elkander aan met „mijnheer de directeur" en »m'jnheer de doctor", wat natuurlijk zeer deftig kleedde. De beheerscher der vluchtige oliën zorgde bijna uitsluitend voor et onderhoud. Hij gaf een menigte anecdoten uit zijn leven ten ves e, v larvoor de Noordduitscher in den beginne slechts een 1 scheinen glimlachje over had, doch die later ook vereerd werden I of6 f»0"™ 'uch. Die anecdoten liepen het meest over meer 1 -ictTi ,onsc.!lu'(i'g kleine avontuurtjes met het schoone geslacht, "eird a' a hizonder °P de hoogte scheen. „Weet gjj", be- Wu - 6 k8er> ben een goed Lutheraan: wie niet houdt |aaiioW1jD'jVr°Uwun ,en 80zano enz. En wat de lieve kleine deerns rji 3P weet ik precies hoe men ze moet behandelen." ja^e.n juiddernacht weerklonk het geroep van den conducteur I - - - V.. A. vw JjV» - - -TcRel'®! Hetra, Eisenach enz. uitstijgen! Een uur oponthoud." 'fapte r!'j^ wer^en d0 waggondeuren geopend. De beide reizigers best ld'' k°.8aven z'ch naar de restauratiezaal, namen plaats Cr sla U ju^'rouw geeuwde achter baar buffet, de kellner zag ■Uoesti?6"? U'*' we'n'Se reizigers, die de aansluiting hier Daa11 ac^elli r°kten zich geeuwend uit. tafel r..? 6f> d0 Sakser eensklaps met de platte hand op de de plo" r rï®n drommel, dat is een allerhelst bokje, daar voor glazendeur!" a w!ad00tor wend(Jo niet eens het hoofd om. „Heeft de duivel j,fler te pakken f" vroeg hjj slaperig. -JLj^Mieouwklokjeging de opgewonden Sakser voort, „een £ekoadi^.P geven dit feuilleton daar de copie van het in ons vorig no. aan- 6 e nog bernst bjj de Commissie voor het Vcrtalingsrecht. de Bed. Munter, J. C. Nagelhout, H. Ploeger, A. van Schejen, G. Schoen, P. Smit, R. Snel, G. II. Valentjn, L. Yelleman, D. van der Vlies. B. Wegens overlijden: J. Buis Pz., A. B jpost, P. Dekker, J. Heddes Jz., G. Langen- berg, C. Raven. Schagen, 14 Maart 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. H. BEELS. de Secretaris, DENIJS. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur der Gemeente Schagen, brengt hij deze tor kennisse ven de ingezetenen dier gemeente dat het kohier van het Patenreeht over het derde kwartaal van het dienstjaar 1889/90 op den 13en dezer door don Heer Provin cialen Inspecteur iti de Provincie Noord-Holiand is executoir verklaard en op heden aan den Heer Ontvanger der directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is over gegeven. Ieder ingezeten, welke daarbij belang heeft wordt alzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle gerechtelijke vervolgingen welke uit nalatig heid zouden voortvloeien, te ontgaan. Schagen, den 15 Maart 1890. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, C. H. BEÈLS. in i j ■MU—MB—■fcTMÏ De Burgemeester van Schagen brengt ter algemeene kennis, dat de patenten, aangevraagd in de maanden November, December en Januari 1.1., 3e kwartaal, dienstjaar 1889/90, ter gemeente secretarie door belanghebbenden kunnen worden afgehaald vanaf Woensdag den 19en tot en met Dinsdag den 25en dezer, des voormiddaes van 9 tot 12 ure, den invallenden Zondag uit gezonderd. Schagen, den 18en Maart 1890. De Burgemeester voornoemd, G. H. BEELS. pracht! Die kan zoo blijven! Kwam zjj maar binnen! Zij 'zal toch niet, tot de trein komt, geheel moederziel alleen daar buiten willen blijven Maar de bedoelde persoon trad reeds binnen. Het was een slank, zwartoogig meisje van hoogstens achttien zomers en zij droeg een engelschen reismantel van geruit cbasiot en muts van dezelfde stof. Prachiige knooplaarsjes, deenscho handschoenen en een om den schouder gehangen juchth deren teistaschje voltooiden de lieflijke verschijning. Het frissche, jeug dige gelaat scheen hoog gekleurd door den slaaphalf slaperig, half nieuwsgierig en schuchter taken de oogen rond Zij nam aan een zijtafeltje plaats, en vroeg den toesnellenden kellner beschroomd of zij etn kop warme koffie kon krijgen. Er was niel metr, gat de kellner onverschillig ten antwoord. Mot gespitste ooren, dadelijk op zijn q n i v i v e, bad de Sakser de jonge dame niet uit bet oog verloren. Nauwelijks hoordo hjj het weigerend antwoord van den kellner, of hij vliegt van zijn plaats op en plaatst zich tusechen den kell ner en de dame. „Gij zijt zeker de kellner, mijn beste heer?" schreeuwde hij den verbluften dienaar toe. „Hebt gij gehoord, dat de dame koffie verlangt, of zijt gij misschien doof? Niet? En er is geen koffie. Welnu, zet dan maar niet zoo'n onnoozel gelaat; dan zet gij spoedig frissche 1 Er is nog tijd genoeg." De overblufte kellner ging druipstaartend heen en de fabrikant der vluchtige oliën bleef overwinnaar op het slagveld. Hjj maakte nu eerst zijne buiging voor de jonge dame. Het jonge meisje bloosde hevig. „Gjj zijt zeer vriendelijk!" zeide zjj dankbaar. Zeer vriendelijk Ja dat was hij. Met echt vaderlijke bezorgd heid bleef hjj voor haar staan, en zijn reisgezel zag hoe die twee weldra met elkander in druk gesprek waren. Kerst toen de bestelde koffie gebracht werd, keerde de Sakser naar zjjn plaats terug. Nu?" vroeg de ander hem lachend. De direc'eur der vluchtige oliën glom van vergenoegdheid. „Fijn, zeg ik u Eerste kwaliteit I Komt regelrecht van de Zwitsersche kostschool en is op reis naar huis. Zelfs haar naam heeft zij genoemd Marie Louise von Werthern 1 Het klinkt wat adellijk, doch het blauwe bloed schaadt haar met. Van hoogmoed geen zweem. Zoet als een kleine vlinder! Nu, wij beiden zullen nog wel eens een woordje met elkander spreken 1 Daarbij knipoogde de enthousiast zoo schalkachtig en zelfbewust met zijn oogen, dat de Noordduitscher op matigen toon uitriep: „De ouders hadden dit meisje dien w.-g niet alleen mogen laten Lieve hemel! Men mag toch wel eens een grapje hebben. Plukt do rozen! beet het toch in het lied. Maar het lied zegt niets van de doornen "Nu nul Doctortje, gjj slaat zulk een preektoon aan! Zjjt gij v y Prijs per jaar f3.Franco per post 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIËN van 1 tot 5 regels fO.75; iedere regel meer f 0.15 Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. VA IW E Burgemeester en Wethouders van Schagen, brengen ter kennis van belanghebbenden, dat de Plaatselijke geneesheer aldaar, Dr. P. DE BOER, Vrijdag 21 dezer, des namiddags van 1 tot 3 ure, ten zijnen huize Laar. Wijk D- no. 8, zitting zal houden tot het verrichten van kostelooze vaccine. Schagen, 19 Maart 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. H. BEELS. de Secretaris, DENIJS. Schagen, 19 Maart 1890. Lijst van brieven, geadresseerd aan onbekenden, ver zonden in de le helft der maand Februari 1890. Namen der geadresseerden, plaats van bestemming* van Schagen, A. Schager, Amsterdam, van het Zand, G. Loth, Verzonden geweest naar Amerika, van Wieringerwaard, A. H. Bechthold, New-York. Aan den Helder is beroepen de Eerw. Heer J. H. Mühring, predikant te Sint Maarten en Valkkoog. Van welk een grooten omvang de koolhandel te Langendijk is, blijkt uit het feit, dat een der grootste handelaars, de heer K. Wagenaar aldaar, Zaterdag jl. den duizendsten waggon kool verzond. De stationschef te Hugowaard deed bij die gelegenheid de vlag op het station hijschen. Als eene bijzonderheid dient vermelding, dat bij den veehouder P. Smit te Heer Hugowaard eeu schaap vier levende lammeren heeft ter wereld gebracht. In de Heer Hugowaard zijn in een huisgezin de kinder pokken uitgebroken. jaloersch Ja, wel een weinig! Nu, ik zal u iets zeggen: met de kh-ine maak ik, voor zjj bij haar ouders terugkomt, een pleizierreisje naar Kassei, morgen! Wedt gjj?" „Ik denk er niet aan, te wedden." „Goed, dan niet. Drie, vier uur tête-A-tête, ik weet dat bjj ondervinding. Ik vroeg zooeven zeor bescheiden naar het doel harer reis en of zjj toestond, dat ik met haar in dezelfde coupé reisde Het meisje antwoordde als een lief klein meisje„O, zeker, als gij ook eerste klasse reist." „En gjj vroeg de doctor. „Ik dankte natuurlijk beleefd voor deze welwillendheid, en ik zal u spoedig een suppletie-kaartje nemen. Morgen zien wij elkander dan in Kassei en spelen het verloofde paartje. Leve de spoortrein!" Hij stond op. „Wacht even riep do doctor uit, hem bj de arm terughou dende „klopt uw geweten dan niet Het is toch een armzalig werk, zulk een jong ding in de war te breugen 1" De Sakser lachte. „Lieve hemelMoet ik haar dan juist het hoofd op hol brengen Het is maar een aardigheidOverigens sta ik voor niets in Zj heeft een paar guitige oogen en zoo zou er ten slotte nog wel een werkeljke verloving van kunnen komeu. Waarom ook niet Ik ben vr j man en naar geld behoef ik niet te vrag.n." „Nu, mjnentwege. Veel geluk, mijnheer de direcfeurl Mag ik op de bruiloft komen „Top," riep do Sakser hartelijk lachend uit. „Gj zijt bij voorbaat uitgenoodigd." 4 t Een uur later zat doctor Erichson met verscheidene heeren id een rook-coupé, terwijl onze Sakser met het kostscliooljuflertje in een eerste klasse rjtuig had plaats genomen. Doch do gedachte van den doctor waren bj het jonge meisje en den Sakser. Zij konden omtrent twee uur gespoord hebben. De trein hield stil bj een klein station. „Een minuut oponthoud riepen de conducteurs. Het kleine, donkere perron was ledig. Alleen eenige brom mende beambten liepen heen en weder. Op eens riep iemand„ConducteurHet was de stem eener jonge dame. Bj dit in den nacht zeer vreemd klinkend geroep staken wel een twintig hoofden door de coupé-raampjes; daar onder ook het hoofd van onzen doctor. „Kunt gjj mj ook een andere coupé geven?" vroeg de stenl der jonge dame. De twiutig halzen rekten zich uit en men zag hoe de conduc teur een jonie reizigster eeiste klasse uitlieten naar een anderen waggon bracht. L'e deuren sloegen toe, het signaal weerklonk en het antwoord luidde: „gereed!" Opnieuw snelde de trein voort in de nachtelijke

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 1