Te Haltweg 3-jarige en oudere hengsten aangeboden acht. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. n H ft 1/ ff V ff De uitslag der op 11, 12 en 13 Maart j. 1. gehouden keuringen voor het toekennen van de Provinciale subsidie» en aanhoudingspremiën, is als volgt Te Schagen 3-jarige en oudere hengsten, aangeboden vijt hengsten. 1. ^Cesar, N. P. S., No. 31, eigenaar P. Boekei te Schagen. 2. Horsa, N. P. S., No. 3, eigenaar de hcngsten-Vereeniging Alkmaar en omstreken. 3. Norman, N. P. S., No. 4, eigenaar de vereeniging tot verbetering van het paardenras voor Wieringerwaard en om streken. 4. Nelson, N. P. S., No. 1, eigenaar J. Breebaart Kz., te V\ inkel. Aan No. 1 en 2 is eene subsidie ad f 250 toegekend. 1-jarige hengsten, aangeboden één. 1. Carnot, N. P. S., No 54, eigenaar J. Breebaart Kz., te Winkel. Aan No. 1 is eene aanhoudingspremie, ad f150 toegekend. Eenjarige hengsten, aangeboden tien. Veulen van J. Breebaart Kz., te Winkel. G. H. Geerligs, te Anna Paulowna. Waiboer en Beers, te Winkel. J. Breebaart Kz. en Co., te Winkel. Jb. Zijp Hz., te Wieringerwaard. D. Breebaart Kz., te V inkel. K. A. Schenk, te Wieringerwaard. J. Breebaart Kz. en Co., te M inkel. Aan 1, 2 en 3 zijn aanhoudingspremiën ad f 100 toegekend. Te Uitgeest3 jarige en oudere hengstenaangeboden eén. 1. Windhond, N. P. S., No. 51, eigenaar K. del Court tot Krimpen, te VelzeD. Aan No. 1. is eene subsidie ad f 250 toegekend. Eenjarige hengstenaangeboden één. 1. Horatns, N. P. S., No. 61, eigenaar de Nederl. Vereeniging tot bevordering der paarden-fokkerij 2. Hercules, N. P. S., No. 57, eigenaar M, Haarlemmermeer. 5. Matador, N. P. S., No. 23, eigenaar J. Haarlemmermeer. 4. Bataaf II, N. P. S., No. 30, eigenaar P. Zijlmans, te Haarlemmermeer. 5. Deukalion, N. P. S., No. 22, eigenaar J. v. Zijverden, te Haarlemmermeer. 6. Robert, N. P. S., No, 62, eigenaar A. A. v. de Berg, te Haarlem. Aan No. 1, 2 en 3, zijn subsidiën ad f 250 toegekend. No. 1 is geslatiouneerd te Haarlemmermeer, No, 3. wordt in het middendeel der Provincie geplaatst. 2 jarige hengsten, aangeboden zes. 1. IJsel Tabor, N. P. S., No. 49, eigenaar D. Breebaart Kz., te Winkel, wordt te IJpolder gehouden. 2. Ab del kader, N. P. S„ No. 63, eigenaar L. v. Wijk Jz. te Haarlemmermeer. 3. Nelson, N. P. S., No. 64, eigenaar P. Zijl mans, te Haar lemmermeer. 4. Snel, N. P. S., No. 65, eigenaar H. P. Bultman, te Haar lemmermeer. 5. Cesar, N. P. S., No. 66, eigenaar P. Verkuijl Az Haarlemmermeer. Aan allen zijn aanhoudingspremiën ad f150 toegekend. Eenjarige hengsten, aangeboden zes. 1. Veulen van P. Zijlmans, te Haarlemmermeer. Verkuijl Az., te v. Zijverden, te te 2. 3. 4. 5. 6. y 7 Joh. de Clecq, te Houtrak pol der. de Maatschappij tot droogmakerij van het zui delijk deel der Legmeerpiassen. v, M. Ackermann te Osdorp. Job. de Clecq, te Houtrakpolder. n P. Zijlmans, te Haarlemmermeer. De niet genoemde aangeboden hengsten, kwamen voor geen subsidie of aanhoudingspremie in aanmerking. Zondag middag vond men iu de Bickerstraat te Amsterdam een persoon op eene bovenkamer in eene zittende houding, gestikt in de jenever. Omtrent de werkstaking te Enschedé deelt de Zw. Ct. mede, kan nog worden gemeld, dat de arbeiders van de firma duisternis. Doctor Erichson lag met zijn hoofd in het kussen en glim lachte en fluisterde eenige malen „fameus In het ontbijtstation, waar de nacht-reizigers waren uitgestapt, •werden zij ontvangen door dampende koppen koffie en smakelijk gebak. „Was het toeval of opzet, doctor Erichson kwam naast de jonge dame zitten. „Dus er is van de reis naar Kassei toch niets geworden vroeg hij halfluid en keek haar van ter zijde aan. „Neen natuurlijk niet," antwoordde zij glimlachend„men ver wacht mij te huis." „Ik dacht,dat gij met den Saksischen fahrickdirecteur in dezelfde coupé reed vroeg hij verder. Zij bloosde even en lachte. „Ja, een eind. Maar toen werd hij zoo zoo weet gij, zoo komisch!" Eindelijk had zij het rechte woord gevonden. „En vondt gij dat niet aangenaam Aarzelend maar eerlijk luidde het antwoord: „Neen". De doctor verheugde zich over dat antwoord. Deelnemend vroeg hij ot zij nog ver had te reizen? Zij noemde als doel harer reis eene kleine residentie van Thüringen, waar hij vrienden had wonen Deze gelukkige omstandigheid nam hij te baat, om haar te vragen of bij haar bij hare ouders een bezoek mocht brengen „O zeker! Natuurlijk 1" riep zij verheugd uit. „Wij wonen recht tegenover het hertogelijk park 1 Gij kunt niet dwalen. Ook kent de geheele stad mijn papa. Vraag maar naar den kamerheer von vV erthern." Er werd nu instijgen" geroepen en de beide bekenden scheidden De „komische directeur had echter niets van zich laten zien. Dezelfde directeur ontving eenige wt-ken na deze reis de vol- gende gedrukte aankondiging „Marie Louise von Werthern, Albert Erichson, Dr. Phil. on Privaat-docoot. En daaronderstond zeer klein met potlood geschoven «Bij voorbaat uitgenoodigd." Of hij komen zou? Ter Kuile en Morsman eerst per brief .^^^^heeren in middel eener commissie hebben verzoc ekregen, onderhandeling te treden. Zij hebben dat van eene ouderhandeling geen sprake m weveas, dat de heeren in de courant hebben gevraagd en indien deze zich aanmelden, zij door hen zouden worden gezet. Men schrijft aan het L. D. uit Warmond Dat er aBlj nog menschen gevonden worden, die zich door schoone e o 2 reizigers (oplichter.) UM —n, werd dezer d.gen te Worlum weer bewezen. Een kleed persoon, met een taschje over den schouder, komt v r g of men nog oud porselein of iets van dien aard te koop hee t en is dit het geval, dan noemt bij de waarde; maair lij tegelijkertijd loten eener geldloterij bij zich (zijnde ie nota bene van vuile stukjes karton, met een potloo o in geschreven nummer er op en verder niets), welke ij an ge in de plaats van geld. Hij weet het verder den goedgeloovigen luidjes zeer mooi voor te spiegelen, namelijk, dat toekomende week die loterij trekt, en men niet minder kan trek en an tien gulden, maar in de meeste gevallen tachtig. Te Warmond beeft hij op die manier eene arme weduwe beetgenomen. Zij had eenig antiek goed, liet het hem zien en het gevolg was dat het goed in ruil werd gegeven voor loten in de geldloterijwaarop hij zeide in de volgende week terug te zullen komen met zijn vader om tachtig gulden te brengen, tevens opgevende een zoon te zijn van den heer De v goudsmid te Leiden, aan de Haarlemmerstraat, hetgeen bij onderzoek is gebleken niet waar te zijn. Bovendien had hij bij andere personen opgegeven te wonen te 's-Gravenhage en te Rotterdam. Dat de redactie van de Zeeuw (antirevolutionair blad) geen boog denkbeeld koestert van de ontwikkeling der kiezers blijkt uit het extra-verkiezingsnommer, dat zij jl. Maandag avond verspreidde. Zij achtte het noodig den naam van baren candidaat daarin in schrijfletters af te drukken, dan hadden de kiezers hem maar na te schrijven. Zelfs al kan men in het geheel niet schrijven dan heeft men die figuurtjes maar na ie trekken. Men moet het den menschen gemakkelijk maken. (G. C.) Het adres aan de Tweede Kamer tegen den persoonlijken dienstplicht, door presidenten en gedelegeerden der Roomsch- Katholieke Kiesvereenigingen in Noord-Brabant ontworpen en in de verschillende deze week gehouden vergaderingen goedge keurd, luidt als volgt De ondergeteekenden, presidenten derRoomsch-Katholieke Kies vereenigingen in Noord-Brabrantgehoord hunne vereenigingen; in aanmerking nemende dat de rechterzijde der Volksvertegenwoordiging bestaat uit eene vereeniging der Rooinsch-Katholieke, anti-revolutionaire en conservatieve partijen dat die vereeniging gesloten is om, met behoud van ieders zelfstandigheid, te trachten datgene te verkrijgeD, wat door die partijen wenscbelijk wordt geacht dat hieruit noodzakelijk voortvloeit, wil genoemd bondge nootschap in stand blijven, dal alle partijen moeten trachten datgene te vermijden wat tot verbreking dier samenwerking zou aanleiding geven dat het van algemeene bekendheid is, dat het overgroot ge deelte van bet Nederlandscbe volk van andere politieke richting, waaronder geheel de R.-K. bevolking, de invoering van algemeenen ol persoonlijken dienstplicht als eene der grootste rampen be schouwt die het zou kunnen treffen dat de R.-K. bevolking voor niemand onderdoet in liefde en gehechtheid voor Koning en vaderland, maar naar eigen oor deel, daarin versterkt door het gezag van deskundigen, ver meent, welke meening tot nu toe door gene enkele steekhou dende redeneering is ontzenuwd, dat door de invoering van een dier stelsels een bijna ondragelijke last aan de bevolking zou worden opgelegd en het hoogste goed der burgeren, de vrijheid namelijk, onnoodig zou worden verkrcht dat bij het bekend verschil van gevoelen omtrent deze aan gelegenheid, bij de R.-K. en a. r-, partijen, het behandelen van een wetsontwerp dat een dier stelsels zou bevatten, in plaats van tot verder samenwerken der partijen, zou leiden tot ver bittering en verbreking van het bondgenootschap; dat bij dezen stand van zaken het ministerie der rechterzijde, als zijnde uit alle fraciën dier partij samengesteld, inoet trachten het bondgenootschap, waardoor de zege van 8 Maart 1888 is bevochten, zoo lang mogelijk te bestendigen uiten eerbiedig, maar dringend, den wenscb, dat het de Hooge Regeering moge behagen, zulk een wetsontwerp niet in te dieuen. 't Welk doende, enz. Uit Deventer meldt men aan bet Hdlld. van Zondac middagHeden morgen vertrok H. M. de Koningin met Prinses Wilhelmina van het Loo om een rijtoertjete doen. Bij de Teuge brak het rijtuig. De vorstelijke personen kwamen met den schrik vrij. De jockey's reden naar den stalhouder Sonnenèerg alhier, van wien zij een rijtuig medenamen, waarmede zij H. M. met de Prinses van de Teuge naar het Loo terugbrachten. Een tegenvaller. De „ruwe diamant", die een zandschipper te Groningen zou gevonden hebben, is bij een onderzoek, door deskundigen te Amsterdam ingesteld, gebleken een waardelooze keisteen te zijn, In, 13611 avon(3 van den 13 Maart, te omstreeks 8 uren zijn m de roef vau het Rijnschip „Drie Gebroeders," liggende in de Rijnhaven aan de Princessekade (Feyenoord) te Rotter dam, waarin zich alleen bevond de 71jarige schippersvrouw gekomen twee mannen, blootshoofds, met geheel zwartgemaakte gezichten die, nadat zij tot de vrouw gezegd hadden „waar is je geld als je niet stil bent, snijden we je den hals af en nadat die vrouw hun, door vrees gedreven, een kastje had Z™: 6" gddtromuiel van haar zoon Willem daaruit gebaald hebben en uit dien trommel hebben ontvreemd een bankbiljet van honderd gulden, een bankbiljet van zestig gulden en een sorn van dertig gulden, meerendeels bestaande uit rijks daalders; hebbende die personen de uitdrukking gebezigd- We hebben al lang op Willem geloerd." Do politie doet onderzoek, terwijl inlichtingen gaarne zuj| worden ontvangen aan bet politiebureau aan de Nassaukaj| (Feyenoord.) TT Door de politie te Maastricht is gearresteerd een twaal' lario- meisje, dat zich als eene volleerde diefegge heeft dj kennen. Bij een officier had zij een kindermantel, bij een J derwijzer een overjas, van een melkverkooper boter en uite winkellade geld gestolen. Voorts bad zij zich nog aan andere diefstallen schuldig gemaakt. Zij is ter beschikking den officier van justitie gesteld. in Het hoofdbestuur van den Volksbond, Vereeniging w t drankmisbruik, heeft zich tot de Commissarissen des KoniL de onderscheidene provinciën gewend bij eene circulj waarin er op wordt gewezen, dat bij het verleenen van veiW ningen boven het maximum zeer ongelijk wordt gehandeld; dai de schatting der lokalen, waar sterken (irank wordt verkoel te laag geschiedt; dat de burgemeesters op lotingsdagen de drank' gelegenheden niet doen sluiten, en eindelijk wordt aangedrongej op tijdige sluiting eu niet te vroege opening van de drankge, legenheden. Het hoofdbestuur geeft den Commissarissen d6 Konigs in overweging, op de eene of audere wijze aan de ge. noemde grieven te gemoet te komen. Mevr. de wed. A. P. Lopez Suasso, dezer dagen Amsterdam overledeu, heeft bij testamentaire beschikking de gemeente tot haar eenige erfgename gemaakt, na aftrek "van eenige legaten. Tot deze nalatenschap behoort het huis, door de overledene bewoond aan den Kloveniersbrugwal bij de Oudemanhuispoort, met al de zich daarin bevindende kostbaarheden, waaronder veel oud porcelein, gouden en zilveren voorwerpen, eene verzameling horloges en antiquiteiten, welke in dit huis zullen moeten worden bewaard en tentoongesteld. Voorts komt de gemeente iu het bezit van de voorwerpen, vroeger tentoongesteld in bet voormalige Broekerhuis, die het eigendom waren van de erflaatster. Een gedeelte der geldige nalatenschap moet worden voor de inrichting en instandhouding van het huis aan Kloveniersburgwal als Museum-Suasso. Het huis, mede aan de erflaatster behoorende, Nieuwe Heeren, gracht 45, jaren geleden verbouwd tot een hofje, maar nooit betrok ken, moet nu worden ingericht en in stand gehouden tot huisvesting en verzorging van oude vrouwen, van alle gezindten, onder verplichting dat ééne Katholiek moet zijn, tot welk doei eene som van f 130,000 op het Grootboek is ingeschreven. Een verzameliug zeldzame munten en penningen, reeds lij haar leven door mevr. Suasso aan de gemeente wordt op het gemeentearchief bewaard. Verslag der vergadering van den Raad der gemeente Anna Paulowna, gehouden op Einsdag 18 Maart 1890. Tegenwoordig alle leden, benevens de waarnemend—secretaris, De notulen der vorige vergadering worden gelezen en gi gekeurd. I. De voorzitter deelt mede, dat alvorens tot de benoemin van een gemeente-ontvanger mag worden overgegaan, eerst d aard en het bedrag van den te stellen borgtocht moeten zijn bepssld, Algemeen wordt goedgevonden dat deze een zakelijke zijn ten bedrage van f 2000. Daarna deelt de voorzitter mede, dat zich slechts één sollicitant heeft aangemeld en dus nog niet tot eene stemming mag worden overgegaan, aangezien dan deze persoon onvermijdelijK wordt benoemd. Hij vraagt daarom eerst, of de leden er iets op tegen hebben wanneer die eenige (de Heer Jelles) als zoodanig werd aangesteld. Daar niemand iets tegen genoemde persoon heeft, wordt tot stemming overgegaan, waaruit blijkt dat met algemeene stemmen is benoemd tot ontvanger: de heer J. Jelles, secretaris der gemeente. II. Daarna is aan de orde de vaststelling van het Kohier van den H. O. Na eenige bespreking wordt het onveranderd zooals het door B. en W. is opgemaakt, vastgesteld tot een bedrag van f 2 5 8 3.25, III. Uit eene staat door B. en W. opgemaakt blijkt, zegt de voorzitter nu, dat tegen 1 Juli a. s. zeer waarschijnlijk geen geld genoeg in kas zal zijn om daaruit de onvermijdelijke uitgaven te doen. Hij stelt daarom den Raad voor, B. en W. te machtigen om, wanneer de noodzakelijkheid daarvan blijkt te bestaan, eene tijdelijke leening van hoogstens f 2000.— te sluiten. Wordt algemeen goedgevonden. IV. Morden gekozen tot leden van de stembureauxvoords verkiezingen gedurende één jaar, ingaande 1 April 1890 voor de le stemming de heeren: Jhr. Mr. J. H. van Foreesi van der lalm en J. A. Zur Mnhlen; voor de 2e stemming de heerenC. E. Perk en G. Geerligs voor de 3e stemming de heeren: W. van Gijtenbeek eo D. A. Schenk met bepaling dat de opvolgenden zoonoodig voor de voorgaanden plaatsvervangers zullen optreden; dat bij een eventueel vertrek van een der leden, hel® diens plaats verkozen lid ook zijn plaats in de stembaretf" zal waarnemen; c. dat zoo er meerdere verkiezingen moeten plaats dan 3, de rooster telkens weder bij No. 1 begint. or t overgegaan tot de behandeling van punt 5 gen a, rege ing van den geneeskundigen dienst. i g>-iitc3nuiiuigeii uieusi. in i QQQ°0rZ1, e.5 ze?3' da3 136 leden hekend zijn metderec Heer 0mdui" getroffen, nl. dat de BJ ?an 6 Y 1 b®looning voor de armenpractijk, het verricWJ en oodschouw, liet vacciueeren en revnccineeren, enz. ontvangen f 900.— per jaar. dezelr de HT 0mdui» zich bereid heeft verklaard om rï'ït" 00k gedurende het tijdvak 1 Mei 1890 te npmp iV" fe,'eeskundigen dienst in deze gemeeui c OverrTi i B- en W. den Raad voor, met gen* Uverdurn deze overeenkomst tc sluiten. Wordt goedgevonden. VU Aan de orde is het benoemen van een commi88ie f 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 2