Wed. K. DENIJS, Buitenlandsch i\iettws BURGERLIJKE STAND. Gemeente Behagen. Oemeente Zij pc. M AR KT BERICHTEN. Advertentïên. Tuin- en Landbouwzaden, Bloemzaden, N I G H T C A P C. de VRIKS, te Behagen. der rekening van 1880 en eene voor de begrooting 't Dafg9i. Worden als zoodanig benoemd voor de rekening, de Molden en Geerligs, voor de begrooting, de heeren ^•fnbeek on Schenk. Vil ~De *oorzitter deelt rae<le' dat door ^let armbestuur volgende dubbeltallen zijn aangeboden, teneinde hieruit ""keuze te doen, ter voorziening in de vacaturen ontstaan 116 3e periodieke aftreding van 4 leden: r°Voor wijk C, de Heeren J. Gijzen en P. Huiberts. u G, n C. J. de Mazureen C. v. Dieraen. 11 n H, C. Waiboer en A. Spaans. M, L Metzelaar en J. Stammes. Worden met algemeene stemmen benoemd de heeren Gijzen, i Mazure, Waiboer en Metzelaar. VIII De voorzitter doet mededteling van de navolgende „„komen stukken Ken schrijven van den Raad der gemeente Rosendaal en ,Ta" n waarbij eene motie werd toegezonden tegen den persoon- TImi dienstplicht zooals dat door dien Raad aan de Hooge iLzeering is toegezonden, met uitnoodiging gelijke motie aan jU dei» Koning te zenden. I |]en schrijven van de Maatschappij voor Gemeentecrediet. rin zij mededeelen dat het dividend per aandeel van f 1000 i8SQ is vastgesteld op f 58.50 en dat het voor deze ;:reente dus f 14.68- bedraagt. Beide stukken voor kennisgeving anngenomen. Deelt de voorzitter nog mede, dat bij de publieke ver huring van de woning achter 'i Raadhuis, de heer J. Jelles huurder is geworden voor eene som van f 150 per jaar. Niets meer te behandelen zijnde eu niemand meer het woord verlangende, sluit de voorzitter de vergadering. In de buitenlandsche politiek hebben een tweetal ge beurtenissen plaats, die een onbereken baren invloed zullen hedben op den gang van zaken in Europa een tweetal ibeurtenissen, die ten volle de aandacht waard zijn van geheel forop8. De eerste gebeurtenis isdat j. 1. Zaterdag, des middags te 2 ure, in de zoogenaamde congreszaal van het rijkskanselier- paleis te Berlijn is geopendde arbeiders-conferentie, gelijk men weet ontstaan op initiatief van den Keizer van Duitschland, die zich ten taak schijnt gesteld te hebben de oplossing van het „arbeids-vraagstuk" eene schrede nader te brengen. Aan deze conferentie neemt ook Nederland deel. De afgevaardigden der verschillende rijken werden verwel komd door den heer Von Berlepsch, den minister van koop handel. Hij begon met hun namens den keizer dank te betuigen en wees op de vroegere uitnoodiging der Zwitsersche regeering. door wier tegemoetkomende houding eene gelijktijdige behan deling der wenschen van Zwitserland en van den keizer mogelijk werd gemaakt. Naar 's keizers meening vereischt het vraagstuk van den arbeid aller aandacht, sedert de vrede onder de bevol king door de concurrentie der industrie bedreigd schijnt. Maar eau oplossing van dat vraagstuk te zoeken is niet slechts een plicht van menschenliefde, maar ook van staatkundige wijsheid. De gelijke toestand voor alle staten in dat opzicht rechtvaar digt de poging om zich met elkaar over maatregelen te verstaan ter voorkoming van de gemeenschappelijke gevaren. In het programma is de omvang aangegeven, binnen welken de tech nische beraadslagingen, onder voorbehoud van de latere beslis singen der verschillende regeeringen, zullen worden gehouden. De spreker eindigde met den wensch, dat de conferentie niet zonder gevolg moge blijven, terwijl de kennis en ervaring der gedelegeerden de overtuiging rechtvaardigt, dat hun arbeid een heilzamen invloed in Europa zal hebben. Daarna werd het secretariaat aan de conferentie voorgesteld en vonden de gewone formaliteiten plaats. De zittingen begin nen eiken dag te elf uur. De eerste zitting was Maandag. De heer Von Berlepsch, minister van koophandel en nijver heid, werd bij acclamatie tot voorzitter benoemd. Tot plaats vervangend voorzitter werd gekozen de onder-staatssecretaris Magdeburg. Het bureau bestaat verder uit de heeren dr. Kuy- per, Duitsche raad van legatie; dr Euerst, opperbergraad, Dumaire secretaris der Eransche ambassada, en graaf Arco, Duitsch gezantschapssecretaris. De geheele eerste zitting duurde niet langer dan een half nnr. Er is besloten slechts officieele mededeelingen over de beraadslagingen en hun besluiten te doen, voor het overige wordt een streng stilzwijgen gedurende de conferentie in acht genomen. Be Keizer heeft de congresleden Dinsdag aan tafel genoodigd. Naar gemeld wordt, is de paus, in zijn antwoord op den brief, waarin keizer Wilhelm II diens zedelijken steun voor het werk der conferentie te Berlijn heeft verzocht, vrij kort geweest. Ilij bepaalde zich tot eene dankbetuiging voor den gevraagden steun en beval den keizer, ter oplossing van de sociale quaestie, aan, rekening te houden met het godsdienstig onderwijs der jeugd en te zorgen voor de Zondagrust der arbeiders. e tweede gebeurtenis o. i. van niet minder belang in de ïropeesche huishouding, isHet ontslag van den üuitschen "Manselier, Vorst Bismark. Duitsche bladen worden natuurlijk hoofdartikelen o^jd aan deze gebeurtenis. B e Vossische Zeitung zegt: „Het Duitsche volk zal nooit de di;or-he beteekenis van Bisraarck geringschatten. Zijne aftre- g zal wel in alle geval een gewichtigen invloed op alle fjflosi b°esbanden uitoefenendoch wij kunnen er ons mede te °S 1°' Duitsche volk de kracht bezit om die wisseling heeft1 zonder er door te worden geschokt. Bismarck Sett eei" gezegfln vlaten wij Duitschland slechts in den zadel jijden zal het wel reeds kunnen."" Thans is het oogen flati ,men om gezegde te bevestigen, en de Duitsche e zal die proef weten te doorstaan." die ^er^'ne/ Tageblatt zegt„De openbare meening was op gebeUrtenis reeds lang voorbereid en is daaronder kalm." reed6 onenZKurrier redeneert als volgt: „De Keizer heeft getS.ee?e nieuwe combinatie ter vervanging van Bisraarck Het departement van buitenlandsche zaken zal worden afgescheiden uit het ressort van den rijkskanselier, terwijl aan het hoofd der rijkskanselarij een generaal misschien de vroegere c iet der admiraliteit Caprivi zal worden geplaatst, twee voorname rijksdepartementen zullen worden opgedragen, het eene aan Miquel (nationaal-liberaal), het andere aan baron Huene (centrumpartij), Ook graaf Herbert von Bismarck heeft ontslag willen nemen, hetwelk echter door den Keizer niet is aangenomen. Bismarcks aftreding zal in de harten der Duitschers een schok verwekken, maar niet voor Duitschland zelf. Daarin ligt de roem van en de eervolle nagedachtenis aan Bismarck's werkzaam zijn." De National Zeitung meent insgelijks, dat de zekerheid eff vastheid des rijks zich hierin uitdruktdat de Keizer en de natie, reeds tijdens het leven van Bismarck, de taak kunnen aanvaarden om zonder Bismarck de vraagstukken op te lossen, waarmede ieder volk steeds opnieuw heeft te doen, terwijl er voor de Duitsche natie nog eene voldoening ligt i'n het feit, dat zij den nog levenden Bismarck als grondlegger des üuit schen rijks hare dankbaarheid kan betoonen. Het Deutsches Tageblatt zegt„Ofschoon ook de Keizer de meest mogelijke waarborgen aanbiedt, dat het Duitsche vaderland na Bismarck s aftreding in denzelfden geest als tot nog toe zal worden bestuurd, zoo laat zich toch niet het gevoel en de indruk uitwisschen, dat den eersten en grootsten staatsman van Duitschland en van de geheele wereld een onrecht is aangedaan, zoo onverdiend als maar denkbaar is. Opmerkelijk is het, hoe de ultramontaansche Keulsche Volks- zeitung gisteren nog eene pleitrede hield ten gunste van een clericaal-conservatief verbond onder steun van Bismarck, op grond dat daardoor veel sneller en beter dan zonder hem eene bruikbare maatschappelijke hervorming zou tot stand komen. Van verschillende zijden wordt beweerd, dat het gesprek tusschen Bismarck en Windthorst hoofdzakelijk ten onderwerp had de uitbetaling van het zoogenaamde Welfenfonds. (Ter herinnering dient hier, dat de Pruisische regeering na den oorlog van 1866 een bedrag van ongeveer twintig millioen thalers, behoorende tot het particulier vermogen van den Koning van Hannover, in beslag heeft genomen, welke gelden als een geheim fonds Welfenfonds moesten dienen ter bestrijding van Welfische woelingen.) Windthorst heeft reeds sinds jaren die millioenen voor den hertog van Cumberland, enz. opgeëischt, maar altoos te vergeefs. Naar hetgeen nu wordt gezegd, zou de Keizer de gelden willen doen teruggeven, maar zou Bismarck daartegen zijn opgekomen. Men meent dat de Keizer hoopt, daardoor bij de centrumpartij en de Welfen meer sympathie te zullen winnen, terwijl Bismarck het raadzame van zulk eene tegemoetkoming betwijfelt, omdat de zaak in alle geval uitloopt op eene financieele versterking van onverzoenlijke vijanden. Bijzonder kenmerkend voor de algemeene opvatting omtrent Bismarck's aftreding is de zeer verspreide verwachting, dat graaf Herbert von Bismarck tegelijk met zijnen vader den openbaren dienst wil verlaten, en voorts dat de heer Rikert. aanvoerder der vrijzinnige partij, bij den Keizer op het groote cour ten Hove is genoodigd. Henrich Rickert be hoort tot den rechtervleugel der partij, en thans wordt het derhalve eenigzins duidelijk, waarom de meer radicale Eugen Richter uit het bestuur dezer partij is getreden. Ten einde de vrijzinnige partij meer eene regeeringspartij te kunnen doen worden, moet Richter meer op den achtergrond blijven. Het Engelsche blad Daily News acht het onmogelijk, zich rekenschap te geven van al de gevolgen van Bismarck's aftre den. De Standard oordeelt het onvermijdelijk, dat de Keizer de buitenlandsche politiek van Bismarck onveranderd handhave. Doch (zegt het blad) er is een Bismarck noodig, om de plannen van eenen Bismarck uit te voeren. Geene natie heeft zich over zijn aftreden te verheugen want Bismark is de bemid delende kracht geweest, die eene steeds dreigende botsing tusschen onsamenhangende bestanddeelen belette. De vrede zal ook nu wel voortduren; doch het zal moeielijker vallen, hem te bewaren. Het Berltner Tageblatt van heden meldt dat Vorst Bismarck zijn ontslag heeft gekregen, en dat door verschillende afgevaar digden uit alle partijen met groote beslistheid beweerd wordt, dat ook het geheele ministerie zijn ontslag heett ingediend. 3 3 3ste STAATSLOTERIJ. GETROKEIETT iPB/I-TZIETT. lste Klasse. Trekkini Prijs van f20000: No. 16200 14441 van 17 Maart. 5000: 1500: 15968 1000: 3768 6102 6964 8553 400: 3383 1460217316 200: 3123 8606 n 100: 1774 2211 6825 16387 17526 lste Klasse Trekking van 18 Maart. Prijs van f 2000: No. 9828 1500: 12666 400: 2799 200: 5792 100: 2538 o .A. T TT TT TL 33 ETTB/TIB HST NOORD- en ZUID-Z1JPE. 23 Maart Ds. Pareau, Schagerbr. nam. Burgerbrug voorm. 30 Maart Ds. Bron, Oudtsluis voorm. St.Maartensbr. nam. 6 A pi' (Pasch.) Ds. te Gemjit, Oudesl. nam. St.Maartensbr. voorm. 13 April Ds. v. Kluyve, Schagerbr. voorm. Burgerbrug nam. HELDER en HUISDUINEN. 23 Maart Ds. Bommezijn, Huisd. voorm. 30 Maart Ds. Mühring, Helder voorm. 6 Apr. (Paschen) Ds. Eetter, Huisd. voorm. 13 April Ds. Bommezijn, Helder voorm. W IERINGEN. 23 Maart Ds. Fetter, d. O. voorm.. 30 Maart Ds. te Gempt, W. voorm. 6 Apr (Paschen) Ds. Hobus, Oost. voorm. 13 April Ds. Pareau, H. voorm. Helder nam. Helder nam. H. d. O. Hipp. d. O. nam nam nam nam Ingeschreven van 15 18 Maart 1890. Geboren Anna, d. v. Jan Jonkman en Maartje Snaas. Ondertrouwd eh Getrouwd Geene. OverledenDieuwerfje Koorn, oud 83 jr., 7 md. Ingeschreven san 7—14 Maart 1890. Geboren Jacob, z. v Pieter Breed en Maartje Zeeman. Jan, z. v. Arie Muntjewerf en Grietje Zwaan. Johaunes Andreas, z. v. Gerrit de Wit on Bregje Bos. Dirk, z. v. Coreelis Jonker en Klaasje de Wit. Ondertrouwd Geene. Getrouwd Pieter Ott, wedr. van Elisabeth Kuiper, Slachter, 39 jr te Zijpe en Engeltje Bood, wede van Jau Koordes, zonder beroep, 30 jr. te Sint Maarten. Jobannes de Leeuw, jus., Smid, 25 jr. te Warmenhuizen en Heiltje Verkroost, jd.zonder beroep, 22 jr. te Zijpo. OverledenGerrit de Groen, 6 jr. z. v. Pieter- en Johanna Lokat. Hoorn, 15 Maart 1890. Aangevoerd: H. L. Rogge f a 4 Tarwe f 6.- a 7 10 Gerst f 5.- a 6.— 6 Haver f 4 25 a 5.- Witte Erwten f 9.- a 10.— i Groene f 10.50 a 12.— Grauwe v f 12.— a 14.- i Vale f 10.— a 12.- 1 Bruine Boonen f 9.— a 10.— Geele f a V Witte f ïol a 12!— Paarden f 6. a 7.— Karweizaad f 9.75 a 10.— Mosterdzaad f 16.50 a 18.75 12 Paarden f 75.— a 325.- 191 Kalveren f 7— a 22.— 60 Schapen f 30.— a 38.— 467 Lammeren t 25.- a 32.- 64 magere Varkens f 12.— a 26.— 2 Zeugen f 30.— a 60.— 90 Biggen f 6.— a 12.— 12 Geiten f 3.- a 7.— 40 Kippen f -.75 a 1.60 2000 Kipeieren f 2.50 a 3.— 2000 Koppen Boter, 5.2, lood. f -.50 a —.52' AlTtmaar 15 Maart 1890. Aangevoerd 12 Paarden f 70.- a 300.— 11 Koeien en Ossen f 150.— a 250.— 231 nucht. Kalveren f 6.— a 20.— 292 Schapen f 24.- a 34.- 166 magere Varkens f 18.— a 23.— 262 Biggen f 9.— a 13.— 8 Bokken en Geiten f 4.— a 10.— 3 Kleine Bokjes f .25 a —.30 Boier per kop ('s middags 12 uur f -,70 a —.80 Kipeieren f 3.— a 3.50 Eendeneieren 3.25 a A l Ie m a a r17 Maart 1890. Aangevoerd 5 Koeien en Ossen f 190.— a 275.— 72 vette Kalveren f 40.— a 102.— 80 Nuchtere Kalveren f 6.— a 20.— 2 Schapen f 8.— a 20.— 124 vette Varkens per P. f —.42 a —.54 53 Magere dito f 18.— a 22.— M* u r merend 18 Maart 1890. Aangevoerd: Aangevoerd 31 stapels. Hoogste prijs kleine kaas f 33.— 1377 K.G. Boter f 1.05 a 1.10 per K.G. 248 Runderen, Kalf- en Geldckoeien duur, Vette prijshoudend, handel matig. 4 Stieren. 16 Paarden. 96 Vette Kalveren per Kilo f —.90 a 1.10, handel matig. 652 Nuchtere Kalveren per stuk f 6.a 20.handel vlug. 67 Vette Varkens per Kilo f 0.40 a 0.55, handel matig. 155 Magere idem per stuk f 15.a 35.handel matig. 228 Biggen per stuk f 9.a 13.—, handel matig. 1120 Schapen, handel vlug en hoogor in prijs, Kipeieren, per 100 stuks f 2.50 a 3. Eendeneieren f 2.50 a 3. Gras- en Klaverzaden, in puike kwaliteit voorhanden. Aanbevelend, RENSGAS, E, 26, SCHAGEN. Puike oude SCHIEDAMMER GENEVER. MEUK: Verkrijgbaar bij N. B Als bewijs van echtheid is cachet P en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3