A b i*. SLOOS, Tesselsclie Oonsckapen, ZEILMAKERIJ. TE KOOP: Lijnkoeken, T. D. loonHlollantlscli Koffiehuis, i "iS ONTVANGEN: LANDBOUWERS, i peioopsr tan men nopt te pj als ia Sa Kleins Ba LOUIS BOUWMEESTER. Wed. P. KOOMEN. TOONEELZAAL, Zondag, 23 Maart 1890, KONINKLIJKE VEREENIGING We Directie. Plattelandsche Bankvereeniging, W. VADER, BOUWVEREENIGIIMG II II I* lfc op Zondag, 23 Maart 1890, Hoe zal men Schagen door een beter Kanaal in ver binding brengen met het Noord-Holl. Kanaal, zonder de lasten der gemeente al te zeer te drukken Inleiderde heer W. KLOEKE. Notaris BACKX, Verhuring bij inschrijving, voor V IJ F jaar, Notaris BACKX. Publieke Verkooping Jl>. lilSTFiIIAKFR, .„vuic jz te Koog aan de Zaan, van T. DUY Vlö bekroond met de Gouden Meaan j nmefefatinn Garantie onder kostelooze controle van t proeistation. Jüiis. 1) E N M S, Hoogzijde, E 11, Schagen. KUHST-HAAR-WiaKSN. als: Schilderijen, Braceletten, Broches, Bellen, Kettingen, Bouqnetten, enz, eitó. te SCHAGEN. Timmerman, Blaauboer Co., t© Schagen, Kapitaal ƒ400,000. SPAANS Co. prachtige Jaj)OIlStoffeil, afgepaste CostUllies v: f ij,IJIeil met bijpassend gestreepte Stot v: 25 Cts. Soliede Naaimachines f 20. Karpetten vanaf f 2.25. Rollen Matten, Vloerkleeden, Kleedjes, Mat. jes, Vloerzeil, enz. Aanbevelend, van J. L. T 1UJ B E T Z Lees dus goed! firma van der Stok, Kaan en Co ji te nieuwe niedorp. ara AHV.V lf M. O. 8CHAGEIS. Openbare Vergadering des namiddags te J31/® ure, in het lokaal van den heer W. ROGGEVEEN Cz. Onderlinge bespreking der mag zal publiek verkoopen, op Donderdag, 10 April 1890, des voormiddags 11 uur, in de Landbouw—Sociëteit (.CERES te SCHAGEN; 1. Een Huis en Erf, met Tuin, aan de K e i n s- m e r b r u g, in de Z ij p e, groot 5 aren, 68 cent. 2. En een Huiss en Erf met 13oet5 aldaar, groot 2 aren, 18 cent. Verhuurd No. 1 aan den heer Dk. DE GRAAF voor f 40. en No. 2 aan den heer CORNs. VOLDER voor f 65.'sjaars. Behoorende tot de nalatenschap van den beer Jb. BUISMAN op Woensdag, 26 Maart 1890, des voorroiddags tien uur, ten sterfhuize van den heer Jb. BUISMAN, nabij de KEINSMERBRÜG, in de ZIJPE, van: De tot de nalatenschap van dien erflater behoorende Boerenplaats, aldaar, bestaande uit Huismanswoning, met Seliiiur, Boomgaard, Tuin, elf perceelen best Weiland en twee perceelen dito Bouwland, samen groot 18 heet., 25 aren, 82 cent. De voorwaarden liggen vanaf heden voor gegadigden ter inzage ten kantore van den Notaris te Winkel, zal ingevolge rechterlijk bevel, op Dinsdag. 1 April 1890, bij opbod en afslag der afzonderlijke perceelen en bij combinatiën, en op Dinsdag, 8 April daaraanvolgende bij finale toewijzingpubliek verkoopen A. des voormiddags 11 ure, in de herberg ude Roode Leeuw", van den heer Dk. KIST, te KOLHORN, gem. BAR- SIN GERHORN 1. De Boerenplaats ude Hoop", gelegen in den polder Waard, gemeente Barsingerhorn, groot 19.64.30 Hectaren. 2. Eene Boerenplaats als voren gelegen, groot 9.87.30 Hectaren, en B. des avonds 6 ure, in de herberg van den heer W. GROEN, te BARSINGERHORN; 4 perceelen Weiland aldaar gelegen, gioot 3.71.20 Hectaren. Het land is dadelijk te aanvaarden. Breeder bij hilletten omschreven. op Zaterdag, 22 Maart 1890, 's morgens 11 uur, in den stal van de Weduwe E. DE GROOT, aan den Dijk, te ALKMAAR, van HO prachtige allen gedekt door eenen gekruisten ram. Te zien op den dag van den verkoop, vanaf 's morgens 9 uur. •i. Gr. Klein, Deurw. De ondergeteekende, hartelijk; dankende voor het in haren nu overleden Echtgenoot gestelde vertrouwen geeft bij dezen aan Polderbesturen en Parti culieren kennis, dat de zaak door haren ZOON, ten haren behoeve op dezelfde wijze zal worden voortgezet. Zij beveelt zich dus ten zeerste aan tot het leveren van alles wat tot het vak behoort en belooft, als voor dezen, de meest prompte en soliede bediening tegen billijken prijs. KOLHORN, 17 Maart 1890. voor matigen prijs ongeveer 40 h 50 duizend kilogram Beetwortelen, gelegen aan het vaarwater. Te bevragen bij GROETPOLDER. rn,.rlpn Medaille op de Tentoonstelling te Parijs, 1S./o vet. 3Qv" tol, ~e,, te zamen68-/.vo^e.,eBtM,^ Maakt op bestelling alle soorten van r~, Zendt teelceningen op franco aanvrage. Een enkele buitengewone voorstelling te geven door de 5/ lü pT De Fabrieksbaas. Tooneelspel in 4 bedrijven naar het Engelsch //THE MIDD- LEMAN," van HENRY ARTHUR JONES. De Hoofdrol zal worden vervuld door den Heer Aanvang W uur. Prijzen der plaatsen le Rang f" 1.49, 2e Rang f 1. Plaatsen zijn aan het lokaal vanaf heden en op den speeldag tot 's namiddags zes uur te bespreken h 10 Cts. per plaats. 1V.B. Men wordt beleefd verzocht ruim 7V3 ure in de zaal te komen en niet te rooken, daar de voorstelling precies 8 uur een aanvang zal nemen. [il onder de firma P. TIMMERMAN Dz. J. M. KOELMAN. P. KRAMER Hz. K' E. NUMAN. Aansprakelijk voor het geheel. De Vennootschap WESTFR1ESCHE BANK" onderde rma TIMMERMAN, BLAAUBOER Co., te Schagen, neemt geld in depot tegen eene rente bij het deponeeren, vast te stellen. Plaatst geld onder borgtocht, hypothecair verband 33/4 en 4 pCt. enz., belast zich met den in- en verkoop van effecten en in het algemeen met die werkzaamheden, welken tot haren werkkring kunnen gerekend worden te behooren. Het kantoor wordt gehouden aan de markt te Schagen, en is geopend iederen werkdag van 9 12 uren. DE gevestigd te Barsingerhorn, onder de firma SPAANS ComD neenat ™°rt(lureil(l gölden in dePosit° tegen 3, 4, 41/. pCt. s JAARS, alnaar gelang der voorwaarden welke bij het deponee- ren_.der gelden worden overeengekomen. Zij heiast zich ook voortdurend met het koopen en verkoo pen van BINNEN- en BUITENLANDSCHE effecten, coupons vöoUnotSrenÏren Van handel9PaPier> het verschaffen van Het kantoor wordt gehouden te Barsingerhorn, eiken werk- SehJpn i E «re, en op den wekelijkschen marktdag te 10 tot 12 uur?126 VaU C0RNS' K°S' firma BIKKER,gvan f 0.03. CM 0.25, 0.35, 1-. 0.90, 1.25, 0.50. 1.50, 0.90. SCHAGEN. LAAGZIJDE, B, 66. f koopt uw LANDBOUWGEREEDSCHAPPEN niet meenj Schagen, maar doet uw voordeel en komt naar Alkmaar, ACHTERSTRAAT, B, 28, bij de LANGESTRAAT. I Vroeger gestaan op de markt te Schagen, nu niet meer. Puntdraad voor de hekken, per el Hekdraad, per pond Hekkrammen, per IVO stuks Molleuklemmeu, per stuk Beste Ballast-Schoppen, Beste Kant- of Poepen-Graven, Spitgraven, Beste Mestvorken, IJzeren Varkensbakken, Ieremmers, Vlechtwerk voor Hek of KippenloopeH, per Meter of 100 duim, Draadnagels, per pond Paardenkettings, per stuk Groote Roomschalen, u Zinken Akers, Melkemmers, Hamers, Nijptangen, Hangsloten, Handzagen, Voor Winkeliers Toonbank-Bascules, van 5 Kilo ƒ3.75, van 10 Kilo 5.—. Voor de vrouwtjes en jongelui die trouwen gaan Gegoten Fornuizen, vanaf 5 IJzeren Potten, pej pond De mooiste Doofpotten, vanat De mooiste Theestoven, Broodtrommels, om in te bakken, De beste Koffiemolens, H Blikken Emmers, H Waschborden, Waschkommen, n Beste Boenders Kamerbezems, Bruine Koffiepotten, Vuilnisblikken, K Zeepbakken, v o.ua Voorts alle soorten Gewichten, Maten, Bussen en Trechte« voor Winkeliers. Dus komt vooral naar ALKMAAR. 0.06. 0.10. 0.80. 0.50. 0.30. 0.45. 0.25. 0.15. 0.10. 0.50. 0.10. 1.10. 0.70. 0.40. 1.25. 0.25. 0.25. 0.25. 0.14. 0.60. 1.00. 0.14. 0.08. Nederkm"r 61 MaatschaPPÖ vo°r Hypothécair-Credie wprÏ belaSt met Plaatsing van gelden voor deze Maatschap^ welke die verstrekt op hypotheek h 3.90 zonder vooruit taling van rente. /0 hoSl^T0!68 Wordt van 10 tot 12 uur, kantoor g Beulf." Ieer W* ROGGEVEEN Cz., koffiehuis t urs, te behagen. SNELPERSDRUK VAN J. WINKEL, TE w

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4