Bericht ui Inteekening TE HUUR: JACHTWATX&. P. Roggeveen, Schagen, PERLES MUSICALE& SPf# ONTVANGEN: W. IMHÏÏLSE2T, A. HOOGLAND, KRAJEPELIEN HOLM's QUINA LAROCHE, DIENSTBODE, A. KOOG ER, W e d. KI. D E N IJ S, ASTHfVIA CIGARETTEN. Gemengd Nieuws. 3 3 3ste STAATSLOTERIJ. G-ETROKKEISr ZPZRICTZIElsr. «emeente Schaden. 1/ Si T li i c 7 E /v. Adrertentïèn J. Kankc te §cliagei». VL E E SC II O l'l VE RIJ voorheenC. ZE32MAI!1. Koevleesch Bij inteekening slechts 10 cent Bij inteekening slechts 10 cent THIEME's Boek- en Muziekhandel te Zutphen. Steeds voorradig soliede NAAIMA CHINES vanaf f 20.—. Uleuwe Vraagzijde, Seliagen, en staallioudeiide üuina Laroelie, is de sneest krachtige en ver sterkende HlliA-W IJ n. SALMIAK PASTILLES. Kraepelien en Ilolm, pe Vieux Corsaire van Sai nt—Malo behelst het volgende "T 1 van zekeren Bauché, matroos op het schip Mathilde, ter hoogte van Saint—Pierre, Martinique, met een dertien- 1 /«rui v vonn liOrt I". f nrro 1*ova /I AAM AAM 1* A M jen Van'deO eersten dag", zegt. Bauché, „verloor de kleine het n kajuitsjongoi ii een. boot gezeten, door een rukwind van 1^6 1 1 "schip werd geslagen.^ istand zijne en den derden dag viel hij om niet meer op te staan, heldere oogenblikken riep hij om zijne moeder en bad voor haar dan voor zichzelven. Na die, zeldzame oogenblik- 661 eep de waanzin hem weer aan en dan smeekte hij mij b"/v,pm toch een weinig van den wijn te geven, dien ik uit 1?lat topte, zooals hij zeide. Gaarne had ik het kind geholpen; ik zag het elk uur "wakkeu en gedurende heel zijnen doodstrijd was ik verplicht, "rU het in de boot niet zou verdrinken, met mijne broek, die van onder had toegebonden, het water uit te scheppen. Ik had niets meer aan het lijf dan een hemd, hetwelk ik k 00k moest uittrekken om het als noodsignaal aan eene f vast te maken, waardoor dan ook later de aandacht van de badimir werd opgewekt. Ik kon er moeielijk toe besluiten het lijk van den kleine iverboord te werpen, daar een aantal haaien hunne prooi afwachten [e ontbinding was echter reeds voorgoed begonnen en door mijn ene zwakheid kon ik weldra den reuk niet meer verdragen, ifndelijk liet ik het lijk in zee zinken, en daarna wilde ik ook terven, maar de haaien, die om de boot bleven dartelen, schenen niine bewegingen te bespieden en uit vrees Van levend veislouden worden bleef ik in de boot. Ik verloor eindelijk het bewustzijn; hoe lang die toestand lunrde weet ik niet, want toen ik tot mijzelven kwam, zeven laven na de Mathilde verloren te hebben, was ik op het Noordsche chip Wladimir, kapitein Paderson, dat mij uit de boot had meenomen, en naar de Missisippi bracht. Toen zij mij hadden opgenomen, vonden de Noordsche zeelui eene zwarte massa in mijnen mond; zij meenden dat het tabak was, maar bij nader onderzoek bemerkten zij, dat het het hoornen heft van mijn mes was dat ik door honger en dorst gedreven, had klein gekauwd." De matrozen der Mathilde, voegt het blad er bij, die hunne kameraad lang dood waanden, hebben later nabij New-Foundland schipbreuk geleden en kwamen deze week met een Engelsch schip te Sint-Malo terug. Groot was hunne verbazing toen zij Bauché aati de haven zagen staan, die opzettelijk overgekomen was om hen te omhelzen. Het dorp Gampel in het Zwilsersche kanton Wallis is voor een groot deel afgebrand. Er moeten 200 huizen vernield zijn en veel vee en paarden verloren zijn gegaan. De houten huizen branden als papier. Op twee inwoners na had niemand zich verzekerd. Onlangs hoorden twee agenten van politie, wacht hebbende aan het station te Ala (Italië) geschreeuw in eene wagen derde klasse van eenen trein, komende uit Yerona. De agenten openden den wagen en vonden er een man met vijf kleiue jongens in. JVaar het politie-bureel gebracht, verklaarde de eerste de knaap jes gekocht te hebben van hunne ouders, wonende in de provincie Lncca en hen du voor zijnen haudel in gipsen beeldjes ie willen bezigen. De koopsom had bestaan uit eene hoeveel heid olijfolie en de toezegging eener maandelijksche betaling van tien lira's per knaap. De uitgehongerde kinderen werden van voedsel voorzien en daarna teruggezonden naar hunne ouders die door ellende tot hunne daad gedreven waren. Op deze wijze zijn reeds vele kinderen verdwenen, die, naar den vreemde geveerd, nooit hun land terugzagen. De overheid der gemeenten, waarin die ouders wonen, heeft aanschrijving gekregen nauwlettend op hen toe te zien. Arme kleinen. Aan de spoorwegstation te Rome is verleden Maandag ochtend in een goederenwagen eene kist ge vonden waarin de lijken van twee kinderen met bebloede han den en voeten. Het waren de kinderen eener behoeftige vrouw, die ze reeds bijna eene week lang gezocht had. Men onderstelt dat zij, de kist open vindende, er ingekropen en toen de deksel dicht viel, gestikt zijn. Daar de wagen in een hoek was weggeschoven, heelt men hun geschreeuw niet gehoord. Maandag avond is eene hevige aardschok gevoeld te Bonn en omstreken. Te Stanilaus in Californië is een Indiaan overleden, van wien verzekerd wordt dat hij 150 jaar oud was. In Erankrijk worden tegewoordig proeven genomen om zwaluwen at te richten tot het overbrengen van tijdingende zwaluw vliegt hooger en sneller dan de duif, waardoor zij met zoo licht eene prooi der roofvogels wordt. Deze proeven schijnen goed te slagen, en de regeeriug is voornemens op en Mont-Valérien bij Parijs een zwaluwen station op te Echten. Het overbrengen van berichten door zwaluwen is van zeer J e dagteekening. In zijne Bilder aus dem altrömischen Leben Stol 1 daaromtrent het volgende mede/r/Een eigen- M:ig middel om zijne vrienden op de snelste wijze eene over winning mede te deelen, werd door Caecinna Volaterranus Wacht. Toen hij uit Griekenland naar Rome trok, waar een van ^em aan wedrennen zou deelnemen, nam hij o een zijner vrienden eene zwaluw mede. Hij bond den vogel Ijj a' ^ij bij den wedstrijd tot de „Blauwen" behoorde, een aBw bandje om den hals, en toen zijn wagenmenner de over- 01Jnin8 behaalde en de gouden kroon ontving, gaf Caecinna er luid gejubel der toeschouwers de zwaluw hare vrijheid, e mzoo het bericht der overwinning naar hare woonplaats 0v«Wht. AlU/iClIilJJ EI SIs1\ li. a Ingeschroven van 19 21 Maart 1890. eboren Cornelis, z. v. Klaas Nieuwland en Maartje Hoogland. OndertrouwdGeeue. e rouwdJan "Wakker en Trijntje Bossen, Verleden Geeno. lste Klasse. Trekking van 19 Maart. Prijs van f 1000: No. 15020 8168 14277 405 474 3987 7170 7890 10583 14566 15252 lste Klasse Trekking van 20 Maart. No. 12170 11610 200: 100: Prijs van f 400 100 S c li n h e 20 Maart 1890. Aangevoerd: 16 Stuks Paarden 2 Stieren 10 Gelde Koeien (magere) 0 v 'dem (vette) 24 Kalfkoeien 8 198 362 Overhouders 28 Varkens (magere) 20 v Biggen 20 r Konijnen 10 Vaarzen Nuchtere Kalveren f 45._ a 245.- f 145.- a 185. f 160.- a 180.— f 220.- a 260.- f 150.- a 280.— f 120.— a 190.— f 5.— a 18.— f 16.— a 33.50 f 16.— a 20.— f 10.— a 13.— f —.15 a 1.— d Kippen f —,50a 1.— 630 Kilogr. Boter (per Kop f —.65 a —.75) f .86 a 1.— 60 Kaas f —.20 a —.30 9000 Stuks Kip Eieren f 2.50 a 2.75 5500 Eend-Eieren f 3.10 a 3.15 H o o r n 20 Maart 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f 32.50 Hooi f Com missie f 32. Middelbare f aangevoerd 40 stapols wegende 10164 Kilo. Zaandam, 20 Maart 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f32.aangevoerd 2 stapels. 4 I I, wi aar'. 21 Maart 1890 Aangevoerd Kleine Kaas hoogste prijs f 33.Commissie f 25.Middel bare f 20.50, aangevoerd 8 stapels, wegende 2005 K.G. J'l n li li it ix e n 19 Maart 1890. Aangevoerd Heden werden alhier aangevoerd stapels Hooikaas t Graskaas fkarweizaad, nieuw f 9.50 a 9.875. karweizaad oud f a mosterdz. f 16.a 18.50 blauwmaanzaad f 11.a 12.—, vale erwten f 11.a 13.groene dito f 11.— a 12.grauwe dito f 11.50 a 13.50, Wijker vale dito f 9. a 10.50 bruine boonen t 7.50 a 8.50 paarcenboonen f a gerst 4.a 5.—, haver f 3. a 4. Jt£r wordt gevraagd tegen 1 MEI of dadelijk een bekwame die goed met de wasch kan omgaan. Adres met franco brieven onder letter A., Hulppostkantoor ZUID-SC H ARWOU DE. Ondergeteekende, organist der DOOPSGEZINDE GEMEENTE te BARSINGERHORN, zou gaarne des Za terdags te SCHAGEN muzieklessen willen geven. Billijke conditiën. muziekonderwijzer ALKMAAR. Een flink "Huis, Erf, Stal en Tuin, bevattende beneden eene Voorkamer en Suite, Tuinkamer, Keu ken, Voorbovenkamer en verdere gemakken, staande aan de Bierkade te SCHAGEN, tot alle doeleinden geschikt, te aanvaarden 1 MEI 1890, en te bevragen ten kantore der WESTFRIESCHE BANK aldaar. Onschadelijk voor Hinderen. Uit de Fabriek van J. A. BA SIM te Alkmaar. Dit water vernietigt in een goede wassching het levend on rein bij kinderen, zuivert en geneest het hoofd van Kliersto Alleen onschadelijk en zeker werkend, te verkrijgen bij Ver flacon f 1.—, Halve Flacon f 0.50. vau Prijzen van het vleesch zijn zonder been, met been, «J LAPJES, 47Cent per V3 Kilo. ROLLADE, u u H II KLOMPSTUK r p j h u H BCEUF RIBSTUK, RIBSTUK, 471/ u H ROLLADE, 4' t 9 BEAESTUK, 65 GEHAKT, 47 V, versche OSSENTONG, 1.50 s u u u OSSEJNHAAS, 60 1/ u n H gelardeerd 70 u Varkens v leesch: LAPJES, 42ent per Va Kilo. KARBONADE, 42%,, u versch SPEK, 40 nu» gerookt SPEK, 45 u h n SCHIJVEN, 47Va ti n 1/ e GEHAKT 42% v Prijzen van Worst METWORST 50, LEVERWORST 25, BLOEDWORSI 25. PEKELWORST 40, SAUCIJSJES 42cent. Alles per ]/3 kilo Verder WISXïBPBOÏIÏH legen concurreerenden pr(js. PER WEEK. PER WEEK. O P 3 e Serie. De hoogst belangrijke en zeldzame goedkoope muziekuitgaaf „PERLES MUSICALES" waarvn 4 9 o zal eene Bloemlezing der meest gezochte Fianomuziefa: vormen. 6 c ene versc^Ün^ U f1 minder dan (>I nummers van 43 verschillende Componisitnn r Ascher, FilenbergAlberti, Behr, Genée, HennesStrams, Waldteufel, enz. enz. zullen eeneriibcvo Z. S Lange' geven tegen een tot heden ongekend lagen prijs. erSscheidenheid Iedere wekelijksche aflevering zal een ol twee complete nummers bevatteD, zoodat men voor «lc>r>l>4 per week in het bezit komt van eene verzameling van 433 JBladziiden, op flink "mnier i* cent gedrukte Pianomuziek. op niuk papier, keurig en duidelijk Buiten inteekening zullen de Stukken in geen geval tot dien uiterst geringen prijs te bekomen Inhoud van „PERLIïS MUSICALES», Derde Serie W EISS Die Soldaten kommen 1 Charakter. Tonstück. NACHEZ Zigeunertiinze No. 1 en 2. ANDRÉ Vorwarts, Voran. Bicycle Galop. TREHDE Spinn! Spinn! Eslhlandische Volksweise. LANGE Serenade irlandaise. ASCHER Souvenir. Salonstiick. MORLEY Gavotte de la reine. ZIEHRERRendez-vous! Polka fran?aise. WALDTEUFEL Estudiantina. Walzer. BUCALOSSI Micado-Walzer. TAPPERT. Immer vergnügt. Ein lustiges Stück. GANSCHALS Abendstille. Idylle. HENSELT Feuillet d'Album. LEBERT Souvenir des Alpes. Morceau caractéristique. ROUBIER Marche des troubadours. STRAUSS. Rosen aus dem Süden. BEHR La Rieuse. Polka elegant. LANGE Favorit-Quadrille. BUROW Polnisches Lied. ALBERTISons du cceur. Rêverie Sentimentale. LEUTNER Officier-Quadrille. ANDRE Con amore. Rheinlauder—Polka. EILENBERG Die Wachtparade kornuit. HOMPESCH Cavallerie-marsch. EISCHER. Glockentöne. Polka de Salon. MORLEY. Un mot du Cceur 1 Melodie. ZUMPE Traurnbild. Lied ohne Worle. TREHDE Gebirgsklange. Fantasie. BOHM. Elfentanz. Brillantes Clavierstüek. GANSCHALS Allein. Melodie. LEIJBACH Faust. Fantaisie élégant. LAMOTHE AR Dl TI. EILENBERG STRAUSS LEBIERRE CAPPELEN BEHR BRINKMAN LANGE. IWANOVIC GRüNBERGER EILENBERG LISTZT HENNES STRAUSS BEHR HANSEN BENDEL WALTER SCHUBERT COOTE NACHES NüRNBERG EISCHER IWANOVIC BEHR GENÉE, ZIEHRER ZUMPE SCHUBERT Die Indische Post. Galopp. Geduld. Gesang—Walzer. Wir spielen Soldat. Character Tonstück. iausend und Eine Nacht. Walzer. Dei Sennen Abseheid. Idylle. Mazurka-Caprice. Le Retour des Lanciers. Fanfare militaire. In die Ferne. Lied ohne Worte. Heimathklange. Dolorosa. Valse. Ungarische Zigeunermarsch. Lora—Walzer. Rhapsodie Hougroise No. 2. Grusz an die Vaderstadt. Walzer. Morgenblatter. Walzer, Toi seulPolka—gracieuse. Erika-Gavotte. Wiegenlied. Zeitschriften-W al zer, Les Colombes Messagères. Officiers-Walzer. Zigeunertanze No. 3 en 4. Pariser-Einzugsmarsch. Abeudruhe. Salon-Fantaisie. Valse Russe. Le Petit Tambour—Major. Polka burlesque. Leona Walzer. Weaner Mad'ln. Marien-Polka-Mazurka. Les Lanciers. Célèbre quadrille anglais. Men verbindt zicli slechts voor deze Serie. Titel en Inhoud worden bij de laatste aflevering gratis verzonden. Daar de aanzienlijke oplaag bij dezen zoo zeldzaam goedkoopen prijs zeker spoedig zal zijn geplaatst, verzoeken wij hun die lust tot deelneming gevelen, niet te lang met hunne inteekening te wachten, om tegen eene geringe Ri)d/&^e"~van~ slechts IQ cent per week in het bezit te komen van eene zoo keurige en uitgebreide verzameling Pianomuziek. De eerste aflevering waarin de lieve en opgewekte melodie „E s t u d i a n t i n a - W a 1 z e r" van Waldteufel, is alom voor handen. Alle Boek- en Muziekhandelaren nemen bestellingen aan. Naar plaatsen waar deze niet ziju gevestigd' geschiedt de toezending franco per post, door VOOR'! Roode loop Diarrhé en Darmkwalen. In alle gevallen van rooden loop en diarrhé, waarbij Holleway's Zalf twee of driemaal per dag goed op den onderbuik gewreven is geworden heeft men steeds bepaald verlichting bespeurd en het voortgaan met dezelfde veilige behandeling, geholpen door het gebruik van warme zeinel pappen, heeft steeds genezing be werkt. Tot melkkost en meelspijzen moet men ook gedurende den aanval zijne toevlucht nemen, Vaste zelfstandigheden, vruchten en groenten moeten zorgvuldig vermeden worden, tto dat de meest verontrustende teekenen verdwenen zijn, door vlijtig met deze genezende en verkoelende Zalf n te wrijven. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0.80, f l.g5, f 3.f 6.75 f 13.50 en f 20.50, zijn op franco aanvrage contant le bekomen bij alle Apothekers in Hol!and,alsmede in Holloway's etabblissement Londen, 523, Oxford-Street. gemaakte Heeren-, Jongens- en Iïinder- costuums tegen zeer lage prijzen, Heerenpakken vanaf t 13. Ruime keuze nieuwe BukskingS en Kamgarens voor COStUUms, welke ook Daar maat gemaakt kunnen worden. Eiken DONDERDAG is een bekwaam Coupeur bij mij aanwezig, om maat te nemen. HOOGZIJDE, SCHAGEN. Puike BO l'ERHAMMENWORST, a 12 Cts. per ons, uitgesneden. ROOKVLEESCH, WESTFAALSCHE- en BANKETHAMMEN, Oude EDAMMER GRASKAASJES, GOUDSCHE-, LEIDSCHE-, FRIESCHE- en ZWITSER- SCHE KAAS, enz. enz., verkrijgbaar bij SCHASEN, EENSGAS, F, 26. Kleermaker, beveelt zich steeds aan voor alles wat tot zijn vak behoort, net en solied werk eu uiterst lage prijzen. Aanbevolen door tal van Binnen-en Buitenlandsche Genees- heeren. Verkrijgbaar in flesschen f 1.90 en 1. De inademing van den rook dezer Cigaretten geeft den LIJ DER aan A8THMA terstond verlichting, in Etui's a 80 en 50 centen. Een algemeen, als goed erkend middel bij HOES1 en VERKOUDHEID. Oplossend en Verzachtend; in Q fleschjes k 20 cent. Apothekers te ZEIST te SCHAGEN, bij den Heer W. A. Hazeu, Apoth. Alkmaar, A. C o n ij 11 A z., Apoth. Helder, J e 1 g e r s m a Gz., Apoth. en verdere bekende depóts.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3