GELD BESCHIKBAAR. zeilmakerij. Noorfl-Hollaniscli Koffielmis, DdhUHN. Alleen verkrijgbaar hij ff. VADER algemeene friesche Levensverzekering-Maatschappij, W. G. BOELE Senior. E. BRANDSMA. Toegang VRIJ. „CES AR Drinkt van L'JNDISPENSABLE 3 Cent Notaris BACKX, BOELHUIS Zondag, 23 Maart 1890, LOUIS BOUWMEESTER. A. BURGGRAAFF, C. J. BOELE ZOON. w. Rus, Groenveld. r 'f P' ns' Schagerbrug. BOUWVEREENIGING Voor NIET-LEDEN, G. VAN OS, Notaris te Zijpe. Abr. SLOOS~ De Makelaar OTTO DE KIEVIET, Wed. P. KOOMEN. BESCHIKBAAR TOONEELZAAL, KONINKLIJKE VEREENIGING UTRECHTSCHE TFVESTIGD TE LEEUWARDEN. SCHAGEl1. Openbare Vergadering op Zondag, 23 Maart 1890, Inleiderde heer W. KLOEKE. JUCF' Geeft geld op obligatie. Hypothecair C r e d e t, tegen 3'/io en 4710 per jaar, zonder 7, jaar vooruitbetaling van rente. AdresOude Gracht 158, Alk in a a r. ^kjiuitsch ras,) voor de Provinciale keuringen bekroond voor LNKj subsidie. te SCHAGEN. HORLOGEMAKER, Reparatie-Inrichting' voor alle mogelijke Uur- en Speelwerken, Karometers' Naaimachines, en verder alle tot het vak be- hoorende artikelen. Solied werk. Uiterst billijke prijzen. m KantoorPI oinpetorengracht, II. 655. J W. Schubart, IIr. H, M aller, Mr. D. J. H. van Leden, Mr. J. .1. Metelerkamp, te Utrecht, Jlir. J. E. van Ileemskerck van Beest, te s-Gravenhage. Directie: K. A. Manssen, S. P. ten Holt. 11. 12. 16. Werkelijke waarde van bovenstaande bezittingen op 31 December 1889, zonder inbegrip de op dien datum verschenen renten f 2,602,489,835. Verzekering: van kapitalen by overlijden van f 50 tot I ÏOOO. Rotterdam, 's Gravenliage, Ueiden, Utrecht, Groningen, Kampen. HOFLEVERANCIER, Oprichter der vroegere Firma November 1888. kampei, Gevestigd sedert *847. 1 i Kalverstraat 115, K. koopman, Schaöferbruc. u i n o C. Sehoorl, Dirkshorn. ^olhorn' P. de yries> J* ^noek, Barsingerhorn. In het hRzonder wordt de am.io«i SOUCHON-THEE a f °p: des namiddags te Z£lL ure, in het lokaal van den heer W. ROGGEVEEN Cz. Onderlinge bespreking der vraag Hoe zal men Schagen door een beter Kanaal in ver binding brengen met het Noord-Holl. Kanaal, zonder de lasten der gemeente al te zeer te drukken zal publiek verkoopen, te KOLHORN, in de herberg van D. KIST, op Dinsdagen, 1 April 1890, bij opbod, en 8 April d.a.V., bij afslag, telkens des voormiddags 11 uur Drie perceelen uitmuntend Bouwland, in den Waardpolder, gemeente Barsinger- hom, groot 7 hectaren, 85 aren, 30 centiaren. Yerhuurd tot Kerstmis 1893 aan den heer G. Blaauboer Jz. voor f 922.73 per jaar. Eigendom van de heeren C. BOOD Jacz., S. MEERLO en D. KIST. De veilconditiën liggen ter inzage ten kantore van voornoemden Notaris en ten kantore van den Notaris Abr. SLOOS, te Winkel, alwaar ook alle inlichtingen te bekomen zijn. op de plaals „de Mikker", van wijlen den heer JOH. POLDER, aan den WESTFRIESCHEN DIJK, in polder E, der ge- meente ZIJPE, op Maandag, 31 Maart 1890, 's mor gens te 9 uur precies om contant geld. van 27 stuks Runder-en, 80 Schapen, Paarden, Bedden, Huisraad, Inboedel, Goud, Zilver Aud Porcelein, en wat tot eene volledige Boerdeiij behoort. Bij biljetten en vorige advertentie breeder omschreven. 3 en te Winkel, -zal öp Maandag, 31 Maart 1890, 's avonds 6 ure, in de herberg nde Fortuinte WINKEL, publiek verkoopen: Eene overdekte Jaagssclniit, groot 12 ton, varende in vastveer tusschen Winkel en Alkmaar, onder Neder- landscbe vlag, met 2£eil, Treil, staand en loopend "Want, en verdere Inventaris. te WIKRIlVCSERWAAIt». belast zich met het koopen en verkoopen van ROEREND en ONROEREND GOED en EFFECTEN, het bezorgen van KAPITALEN onder hypothecair ver band a ;{s/4 en 4% 's jaars, het verzilveren van COU PONS en het incasseeren van WISSELS. De ondergeteekende, hartelijk dankende voor het in haren nu overleden Echtgenoot gestelde vertrouwen, "geeft bij dezen aan Polderbesturen en Parti culieren kennis, dat de zaak door haren ZOON, ten haren behoeve op dezelfde wijze zal worden voortgezel. Zij beveelt zich dus ten zeerste aan tot het leveren van alles wat tot het vak behoort en belooft, als voor dezen, de meest prompte en soliede bediening tegen billijken prijs. KOLHORN, 17 Maart 1890. De in het NEDERLANDSCH PAARDEN STAMBOEK ingeschreven Hengst, Tegen een dekgeld van f ÏO.bij niet drachtig zijn der Merrie f 3.bij P. Cz. BOEK EL, Boerderij jDE M1EDE," te Schagen, Een enkele buitengewone voorstelling te geven door de De Fabrieksbaas. Tooneelspel in 4 bedrijven naar het Engelsch i/THE MIDD— LEMAN," van HENRY ARTHUR JONES. De Hoofdrol zal worden vervuld door den Heer Aanvang S uur. Prijzen der plaatsen le Rang f 1.49, 2e Rang f 1. Plaatsen zijn aan het lokaal vanaf heden en op den speeldag tot 's namiddags zes uur te bespreken h 10 Cts. per plaats. IV.13. Men wordt beleefd verzocht ruim 7Y2 ure in de zaal te komen en niet te rooken, daar de voorstelling precies 8 uur een aanvang zal nemen. Deze bedden, van eerste qualiteit tijkt, gevuld met machinaal goed gezuiverd konijnenhaar, zijn zeer duurzaam en zacht en overtreffen vooral Kapok Bedden, daar het haar niet samenpakt en niet bij gebruik vermindert. Bijzonder aan te bevelen tegen Jicht- en Rheumatische aan doeningen en voor Zenuwlijders. Een 2 persoons bed peluw en 2 kussens f 32. Een 1 persoons bed peluw en 2 kussens f 27. Winkeliers genieten rabat. Laagzijde B. 66. Adres den heer C. FLOOR, naast het Noord-Hol- landsch Koffiehuis van den heer C. KOS. F STOll i Goedgekeurd door Z. M. DEN KONING. Commissarissen de Heeren De Maatschappij sluit verzekeringen van kapi- ta en, uit te betalen bij overlijden, bij leven, tij delijke verzekeringen, verzekeringen op twéé levens, enz. enz. F PROSPECTUSSEN en INLICHTINGEN, GRATIS ver Üf» Y' J °ielen Correspondent te SCIlAGLN, of bij den Agent, J. Castricum. COMMISSARISSEN DIRECTEUREN van.dckMHb 3» bepdmg, -emt ln het Reglement, brengen bij deze ter kennis van e ee eers de bij art. 59 des Reglement» voorgeocb,. 1. Dat d. «et een ...rdeelig -Ho 129.018.» Iwbe',A WroeB 'le "om 2'493'I49-*0 o' 1qo z f 1 fioo van dezelfde schuld, aangekocht voor100,450.-. a!eÏSring op het Óroo.boet der N W S. h 3% pet,g™t eomieeel f100,000, -.gekocht,oor 98.000., 180 Certificaten H f 1000, van dezelfde schuld aangekocht voor 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 13. 14. 15. 17. 361 Obligatiën a, f 1000 81/, pet. Nederland 1886, aangekocht voor 110 Obligatiën a 1000, ten laste van de provincie Friesland, rentende 4 pet., aangekocht voor 70 Obligatiën a 1000, ten laste van de provincie Gelderland, rentende 4 pet,, aangekoebtvoor I ^^bfigatiën^^/^lOOÓ, 'lèVlaste'van^e^geraeente Leeuwarden 1885, rentende 4 pct.7 aangek ochtjoor 60 Obligatiën a f 1000, ten laste van de gemeente Leeuwarden 1889, 3/2 pet. aangekocht voor 59 Obligatiën h f 1000, ten laste der gemeente Rotterdam, 31/2 pet. 1886 en 1888, aangekocht voor 60 Obligatiën ÈL f 1000 3V2 pet., ten laste der gemeente Weststelhngwerf, aangekocht voor 20 Obligatiën a f 1000 4 pet., ten laste der gemeente Tiel, aangekocht voor II Pandbrieven 4V2 pet. Nationale Hypotheekbank te Amsterdam 13 Pandbrieven 472 pet. Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland te Rotterdam 85 Pandbrieven 4 pet. als boven 40 Pandbrieven 4 pet. 's Graveuhaagsche Hypotheekbank A i45 Pandbrieven 4 pet. Amsterdamsche Hypotheekbank 18. 4072 Obligatiën h f 1000, ten laste van den Hasker Veenpolder, rentende 4 pet. aangekocht voor 19! 47 Beleggingen onder hypotheek op ongebouwde Vastigheden van meer dan de dubbele waarde, samen groot 20. Aan contanten bij Directeuren en Agenten in kas 357,924.1 108,100, 70,000.. 105,4,80 05 00;'ibo,: 57,a?64.gp 58,350,. 19,725. 11.092.8J 13.081.2j 35,658.1} 40,271.8? 45,787.50 40,500,- 786,800.- 40,901.8} Totaal f 2,493,749, 2. Dat de toestand der Maatschappij steeds bloeiende blijft, tellende zij uit. December 1.1. 153,882 Deelhebbers, 3e 3445 meer dan op uit. December 1888, terwijl het fonds met bovengenoemd saldo ad f 129,018.85 vermeerderd is, niette» staande wegens 2675 overledenen 216,333.286 is uitgekeerd, onder welk bedrag is begrepen eene som van 41,162,1 wegens 25 °/o verhooging op de uitkeeringssommen. 3. Dat de Rekening en Verantwoording van heden, gedurende vier weken, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, van 's rasp» 10 tot 's namiddags 1 uur, ter inzage ligt voor de Deelhebbers ten kantore van Directeuren, alsmede dat een extract ui noemde Rekening, gedurende dien tijd, bij de Agenten der Maatschappij, tot gelijk einde berustende is. 4. Dat de aftredende Commissaris, de Heer Mr. J. L. v. SLOTERDIJCK, herkozen is. Leeuwarden, 12 Maart 1890. Commissarissen H. BEEKKERK. H. W. HUBER. Mr. J. L. van SLOTERDIJCK. Jhr. Mr. C. van EIJSINGA. Mr. B. W. N. SERVATIUS. Directeuren W. J. OOSTERHOFF Jz. H. BEUCKER ANDREAD. Tengevolge den gunstig finantieelen toestand wordt bij overlijden 25 pet. boven de verzekerde som uitgekeerd. Op Plaatsen waar deze Maatschappij nog niet vertegenwoordigd is worden AGENTEN en BODEN gevraagd. "Verkoophuizen Amsterdam, Vijgendam en Rembrandtsplein. Hoor/straat en Wjdenmarktsteeg. Spuistraat. Breedestraat. Choorstraat. tusschen de Markten. Sigarenfabriek Depóts Schagen. JP ur merend. D re da. Den Helder. s Bosch. Koog aan de haan. Dordrech t. Gorinche tn. Tiel. Winschoten. Ha arlem Driebergen. W ormereeer. P enang. D a t at> ia. Satnarang. S o er a h a ij a. Christiania. Kopenhagen. "SELTERSDKUK VAN J.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4