Binnenlandsch Nieuws. Sc h a g e n, 26 Maart 1890. Bij de Dinsdag 1.1. te Botterdam gehouden jaarlijksche paaschtentoonstelling heeft de heer Boekei alhier met een kuikalf den eersten prijs behaald, in de afdeeling van Fokvee. Den lsten April a. s. zal het 25 jaar geleden zijn dat onze brievenbesteller K. van der Meer, als postambte naar bij het postkantoor Schagen, optrad. Onze plaatsgenooten zullen gaarne erkennen, dat de aanstaande jubilaris steeds eeuprompt en zeer welwillend ambtenaar is ge weest tegenover het publiek. Allen ongetwijfeld zullen met ons K. van der Meer van harte toewenschen, dat hij nog lang kracht en lust moge be zitten, om zijne betrekking te kunnen blijven vervullen. Met ingang van 1 Mei ontstaat voor de hulpkantoren der posterijen, gelegen tusschen Alkmaar en Schagen, eene belangrijke wijziging. De bodeloop Alkmaar-Burgerbrug wordt opgeheven, en in de plaats daarvan komen een bodeloop Schoorldam—Noord- scharwoude en Burgerbrug-Schagen. De pakketten voor Schoorl dam en Warmenhuizen zullen van Koedijk moeten worden gehaald, over te nemen van den bode Alkmaar—Bergen. De gebeele gemeente Zijpe komt onder het kantoor Schagen. Als een bewijs, dat alle verandering geene verbetering is, kan dieuen, dat de bezoldiging van een der betrokken brievengaarders met f 100 'sjaars is ver minderd. {K. Rott. Ct.) Te Warmenhuizen werd dezer dagen eene eigenaardige en toevallige vondst gedaan, n.1. de bak of het onderste deel van een tabaksdoos, waarvan ruim 3 jaar geleden den deksel werd gevonden beide keeren op een stuk land in de daarop gebrachte modderspecie; de laatste vondst evenwel op meer dan een uur afstand van de plaats, waar het eerste deel inder tijd werd gevonden. Voor liefhebbers van oudheden is de doos, nu deze van alle vuil enz. ontdaan is, weer in hare oude gedaante optreedt, zeer bezienswaardig. Gemaakt van geel koper, ter lengte van ongeveer 18 centi meter bij eene breedte van p.m. 4 en diepte van 3 centimeter aan de einden afgerond, zijn het boven en ondervlak gegrafeerd met hetgeen te lezen staat in Jeremia 8 vers 6 en 7, en Jesaja 11 vers 6 en 7, waarbij de namen van dieren enz., door teekeningen bij wijze van een rebus zijn weergegeven. Het stuk schijnt van zeer ouden datum te zijn, doch voor niet— deskundigen is het geboortejaar moeielijk te bepalen. De beide deelen zijn toevalligerwijze in handen van één persoon gekomen, die het geheel gaarne voor belangstellenden ter bezichtiging stelt en nog niet heeft kunnen besluiten om het voor een reeds bij herhaling gedaan redelijk bod van de hand te doen. Op het zestal voor hoofd der Zuiderschool te Assendelft zijn geplaatst, de heeren Blaukers te Bolsward, Bouvè, te Beverwijk, Bussemakers te Westzaan, Van Eden te Moerbeek, Engel'te Zaandam en Flen- trop te Zaandam. Tot onderwijzeres aan de O. L. S. in de Kerkbuurt te Assen delft is benoemdMej. Van der Poort te Haarlem. Baldadigen hebben in den nacht van 22 op 23 Maart jl. te Heer Hugowaard eenige jonge boomen en damhekken vernield. Het mocht den ijverigen gemeenteveldwachter T. Basjes, gelukken de daders, vier in getal en woonachtig te Broek op Langedijk, reeds den 23 op te sporen. Het is te verwachten, dat door eene gestrenge straf aan dergelijke bal dadigheden, die steeds door bewoners van omliggende gemeenten geschieden, een einde wordt gemaakt. De tooneelvereeniging Erica in De Rijp heeft besloten den 75-jarigen gedenkdag van den slag bij Waterloo, op den 18den Juni a. s. door het houden van eenen optocht, volksvermake lijkheden en tooneelvoorstelling, feestelijk te herdenken. Als bewijs hoe geestig de Amsterdamsche beurslui zijn, moge blijken uit het volgende slot van een part. corres pondentie uit Amsterdam in de Arnh. Cour.'. Aan alles komt echter een eind, ook aan dezen brief. Laat ik besluiten met de laatste „beursaardigheid" Wat is het laatst in den Stadsschouwburg gegeven Wel, „de Terugkeer van den Koloniaal." Mis, water! Men schrijft uit Venhuizen, aan de Opr. üaarl. Cr. Vijf jaren geleden brandde alhier eene boerderij af, bewoond door een paar bejaarde menschen. Noch van het vee, noch vau den inboedel, het aanwezige geld en de kostbaarheden werd iets gered. Sedert zijn er zware vermoedens van brandstichting gerezen tegen de destijds inwonende meid en knecht, die den brand aangestoken moeten hebben om eenige bonderden guldens aan baar geld te bemachtigeu. Gelijk de raeesten van hun slag, hebben ook zij zich, naar het schijnt, zelf verklikt; de één "door zijn geld op rente te zetten, de ander door buitengewone uitgaven te doen. De justitie doet onderzoek. De juffrouw in het melkhuisje op den Nieuwendijk was druk bezig met hare kopjes en glazen te vullen, toen zij eens klaps werd opgeschrikt door een dof klin kende, zware basstem (in het dagelijksch leven „grogstem" genoemd) die een broodje met kaas en een glas melk bestelde,verhaalt het Nieuwsbl. //Als je blieft, mijnheer antwoordde de juffrouw werktui- gelijk, de hand uitstrekkend naar de stolp, waaronder de brood jes zich lagen te koesteren in het lieve voorjaarszonnetje, dat de kopjes cacao en de glazen melk deed fonkelen en den melk pot deed schitteren in een bad van goud. „Asjeblieft, mijnheeren beladen^met' den zwaren last van cacao s levens-elixer in gezelschap van eeu mollig kaasbroodie, begon zij hare uitdeeling. J „Een broodje met kaas, mijnheerspreekt de melknymph, net tafeltje van den „heer" naderend. Bedeesd als zij was, had zij de oogen neergeslagen, maar de vrouwelijke nieuwsgierigheid is groot, en aldus waagde zij even den blik op te slaan naar den bezoeker. Tegelijk voer haar eene koude rilling door de leden en sid derde zij, als had de influenza haar te pakken. Jaromir kon met zijn koestaart niet zulk eene ontsteltenis hebben gewekt bij den herbergknecht te Praag. De eer zijn basstem bleek te zijn eene dame De juffrouw vloog achter haar buffet terug en waag e niet de man-vrouw aan te zien. En toen hij den naas en weg vroeg naar de Rosmarijr.steeg, antwoordde zij klapper an dend, zich verschuilend achter haar trouwen melkketel. De patroon komt tehuis en verneemt wat er voorgevallen is. Allerlei ijselijke denkbeelden doorkruisen zijn brein. Den vori- gen avond bad hij van Jack the Ripper gelezen en van e jongste misdaad in Petersburg. IJlings spoedt hij zich naar e politie en deelt alles mede. Een rechercheur zal in zijn melkhuis de wacht houden, en op den loer zitten of de vermonde kerel zich wellicht vertoont. Den volgenden middag, de klok wees juist kwartier over tweeën, slaakte de juffrouw achter het buffet een kreet. Daar wandelde „hij" kalm, rustig voorbij. Ja, hij was t wel met zijn grijze japon, en blauw hoedje met een veer De rechercheur grijpt spoedig zijn wandelstaf en volgt de vermomde op den voet. Tot aan den Haarlemmerdijk loopt het tweetal ongemerkt achter elkaar. Plotseling houdt de geheimzinnige voor een co mestibles-magazijn stil en treedt binnen. De rechercheur na tuurlijk ook. En op het oogenblik dat de basstem naar „een potje mosterd vroeg, legde de man der wet zijne zware hand op den schouder van zijn arrestant. Er was echter een „maar" bij. De ijverige rechercheur had geen dienaren bij zich, en aldus werd de winkelier op den Haarlemmerdijk voor een kwartiertje tot onbezoldigd Rijksveld wachter gepromoveerd, speciaal met het doel om den „misdadiger" te bewaken. Edoch, niet ieder gevoelt zich geroepen de taak der politie te allen tijde te steunen. De brave comestibles-magazijnhouder vertrouwde het zaakje niet en laat, in afwezigheid van den rechercheur, den geheimzinnige ontsnappen. Maar de gerechtigheid waakte, vertegenwoordigd door den melkhuishouder van den Nieuwendijk. Op de Prins Hendrikkade wist hij aan twee agenten te beduiden, welk gevaarlijk sujet daar ongehinderd langs 's heeren wegen gi'ig- De vermomde werd dus gevat en naar het bureel in de Oudebrug steeg gevoerd. Daar gekomen, verklaarde de fraaie baryton met al het grove timbre van zijn Toreador-geluid, dat hijhulp. onderwijzeres te Weespercarspel was! Eeu geneesheer wordt tot nader onderzoek ontboden. Men brengt hem voor den wandelaar. En leukweg zei de dokter, dat nader onderzoek niet noodig was. De vervolgde, gevreesde, in hechtenis genomen melkdrinker was wel degelijk eene dame Dit alles is geschied in den jare 1890, half Maart, in de hoofdstad van het Koninkrijk der Nederlanden. Zutph. Ct. De directeur der rijkspostspaarbank is tot de ervaring gekomen, dat er in de boekjes, die tot het doen bijschrijven der rente te zijner directie worden ontvangen, meermalen bank- of muntbiljetten worden gevonden, ja zelfs zilvergeld wordt aangetroffen, blijkbaar daarin gelegd met de bedoeling om het geldswaardig bedrag dier stukken op die boekjes als inleg te doen inschrijven. Hij acht zich verplicht, tegen die insluiting van geldswaarde te waarschuwenlo. omdat zij gevaar voor verlies oplevert2o. wijl de centrale directie zich met het doen van inlagen ten behoeve der inleggers niet kan belasten. Aan haar is het administratief beheer der instelling opge dragen, terwijl voor het in ontvangst nemen van spaarpennin gen de kantoren der posterijen zijn aangewezen. Op de veetentoonstelling te Rotterdam is door eenige slagers een os, die een prijs behaalde, aangekocht voor f 900. Het pracht-exemplaar woog ongeveer 1000 kilo, zoodat deze os den slagers vuil aan den haak op 45 cents de 5 ons komt te staan. Donderdag is te Neerbosch de kleermaker V., uit Ewijk, in het land van Maas en Waal, gearresteerd en gevankelijk naar Tiel overgebracht, als verdacht van verduistering van goederen, valscheid in geschriften poging tot vergiftiging op zijne vrouw! Een verbden omgang met eene ongehuwde vrouw zou de aanleiding tot dit laatste misdrijf zijn. Men meldt uit Ingen: Voor eenigen dagen werd bij den arbeider v. S. zijne eenige melkkoe ziek en neen, stierf niet; voordat de doodstrijd geëindigd was, werd het bijna levenlooze dier de hals afgesneden verkocht en naar 's-Hertogenbosch vervoerd, om aldaar tot voedsel voor den mensch te dienen. Gelukkig werd het vleesch aangehou den, en, als ongeschikt voor de consumtie, vernietigd. De koe had geleden aan de zoozeer smettelijke veeziekte, miltvuur. Twee katten en een hond, die waarschijnlijk van het bloed geslikt hadden, stierven aan het miltvuur, drie drachtige varkens en een hit eveneens, zoodat de geheele veestapel van den man aan het miltvuur is gestorven. Op last van den rijksveearts te Bommel zijn de dieren verbrand en de overblijfselen begraven, terwijl de stallen ontsmet zijn. Men huivert bij de gedachte, wat het lot van zoo velen zou geweest zijn, indien het vleesch der koe niet was bekeurd. Een waarschuwend voorbeeld vooral de gemeenten, alwaar in schuldige onverschilligheid niet het minste geneeskundig politie toezicht wordt gehouden op den verkoop van vleesch, visch enz., euz. Men schrijft uit Zevenwolden Een inwoner der gemeente ,e.- se.?ert tal van iaren asthma, in zoo hevige mate, dat hij zijne betrekking als stoomboot-kapitein daarom moest neerleggen. Alle middelen werden aangewend tegen de ziekte, maar mets baatte. Dezer dagen kreeg de man de griep en de familie zag met zorg den toestand van den zieke tege moet, vau ootdeel, dat het zwakke lichaam niet dien aanval zou weerstaan. De patiënt beterde van de griep en met deze nekte verdween het asthma geheel. Verschillende doctoren hebben den man bezocht naar aanleiding van dit vreemde geval Men schrijft uit Den Haag aan de Zw&lsche Ct. Nu een paar bladen toch van het geval spreken, een woorden over 't feit, dat een officier der artillerie hier in zit wegens een opzienbarende zaak. Deze jeugdige krijgsman heeft zich ruim een jaar ge]e(, met binnenlandsch verlof zijnde, veroorloofd eventjes naar overkant te varen, en in het gastvrije, sommigen zeggen eens het perfide, Albion een huwelijk te sluiten met Nederlandsche actrice van meer dan gewone vermaardheid. Een officier mag, het is u bekend, niet trouwen rO0| koninklijke goedkeuring. Ook mag hij met zonder verlof j konings naar het buitenland gaan. Deze officier is dus onteij» zeggelijk strafbaar, maar zoo vraagt men - moet om A vergrijpen, die toch heusch geen landverraad zijn, een carrikl gebroken worden, welke anders misschien eervol en schoon 1q>| zijn De overschrijding der landsgrens is toch waarlijk geJ cas pendable, vooral in ons kleine landje, waar men haastl voor men 't weet bij den buurman is. En het huwelijk pQU de jonge man zal al zooveel lasten daarvan gevoeld hebben, dat J lust tot erg onbezonnen streken hem goeddeels wel zal vergaan zijn I Het is te hopen, dat de hooge heeren hun onbezonnen J ken nog niet geheel vergeten zijn, en dat zij een beetje va| die peripatetische wijsbegeerte, welke onze te vroeg gestorven oude heer Smits voorheen zoo humoristisch wist te bescVrrijven zullen toepassen op dezen jeugdigen zwerver, die (daarvoor waj hij immers zwerveraan het afdwalen is geweest. De wettigheid vau het huwelijk? Ja, M. d. R., dat is netelig zaakje. Het is hier te lande niet afgekondigd, dus het vatbaar om te worden vernietigd, mits zeer bevoegde pö. sonen tot dat doel optreden. Yoor de betrokkene ware het misschien wenschelijk. Zij™, blijven een vermaarde actrice, en kan eerder een moederlijk vrindin dan een echtvrindin wezen van den jeugdigen zondaa:, die zijn land en zijn koning beter dienen kan door ijverig! militaire studiën, dan door af te dwalen naar de doornige paden der kunst, waar velen misschien geroepen, maar weinigen uitver koren zijn. Volgens bet Ril. v. Nedl. is bedoelde Nederlandsche actrice gebleken mevrouw ErenkelBouwmeester te zijn. Lijst van Bekroningen, op de Tentoonstelling van Rijstieren, Melk-, Fok- en Vet Rundvee! te Alkmaar, op Vrijdag, 28 Maart 1890. "Vet Rundvee, uitsluitend met hard voeder Vette Ossengeboren in 1887. No. 11. Inz. J. C. Bakker, Wieringerwaard. 12. D. R. Kaan, Wieringerwaard. 9. Erven D. J. Kaan, Wieringerwaard. Vette Koeien, {afgewisseld). No. 27. Inz. 8. van der Hnlst, Beemster. 14. D. Nierop, N. Niedorp. 28. S. van der Hulst, Beemster. 29. K. Blom Dz., St. Maarten. 31. dezelfde. Vette Koeien {niet afgewisseld.) No. 55. Inz. IJ. Bruin, Koedijk. 59. E. van der Horst, Schagen. 58. C. Met, Oterleek. Vette Kalveren. 61 Inz. P. de Wit, Beemster. 71. - - - - 67. No J. Laan Rz., Beemster. J. C. Peeck, Schoorl. gemest, le Prjjs. 2e 3e le Prjjs 2e 3e Best. p: le Pr ijl 2e 3e le Priji 2e 3e Stieren. le Prj» 2e Rijstieren van inlandsch ras, geboren in 1887. le Prijs niet toegekend. No. 75. Inz. Jb. Smit Cz., Heer Hugowaard. 2e Prijs Rijstieren van inlandsch rasgéboren in 1888. No. 91. Inz. Jb. Blom, Oterleek, „Hendrik VI", No. 1478. le Priji 85\, ,?f' l' Koelman, Lagedijk, Schagen, „Columbus II", No. 448 N. H. R. S.; V.: „Dirk", No 926; Grootv. „Columbus", No. 391. 2e 78' 5,°„rns; Kooij' Naringcarspel,. „Gerrit", No. 1538V. 943; M.: No. 4909. 3e 87. Wed. A. C. Bakker, Wieringerwaard, „Jan II", No. 1454 Rinkstieren van inlandsch ras géboren in 1889. No. 108. Inz. Jb. Blom, Oterleek, „Hendrik VII," No. 1615. le Priji 100. T. Bijl, Schermerhorn. 2e 99. K. A. Schenk, Wieringerwaard, „Ruiter," No. 1620; V.: „Ruiter H A 10", No. 1198; M.: Emma II", No. 7642 en No. 2542 N. H. R. S. 3e. na J-Brecbaart Kz., Winkel, V.No. 1061M No. 6474. le Best. pr. 113. Jb. Zeeman, Beemter, „Lina's Arabi", geb. 1 April, No. 1625; V.: „Jantjes Arabi", No. 1089; M. „Lma No. 7380. 2e Best. pr. Melkvee. Melkkoeien, gekalfd na 1 Januari 1890 No. 116. Inz. P. Cz. Boekei, Schagen. 119. W. de Geus, Oterleek. 120. A. de Goede, Beemster, „Prinses Wilhelmina", geb. 1885, No. 7654. Best-P' Melkkoeien, geb in 1887 {twinters), gekalfd na 1 Januari lf No. 122. Inz. H. de Wit, Beemster. le frlJS n 121. A. Zijp, Beemster, V.: „Ariba Pacha," No. 294; M. „Steven," No. 793. 2e No ^eJ\vaarTzen die gekalfd hebben na 1 Januari 1890. 128. Inz. L. van der Oord, Koedijk. le W 19Q ®oekelj Schagen. 2e n 55 f <t o loo. dezelfde. Jut' B 8roawer- Nieuwe Niedorp. 131. P. Cz. Boekei, Schagen. W olvee. Nn 1A9 t i7" jammen, geboren in 1889. i Inz- JBaltas- Alk®*«- 01. Wed. J. van Leverink, Winkel. vjv, r ir Koppel van 4 Fokschapen. No., 144. Inz. K. Baltns, Alkmaar. No ut- t Tot opluistering-. nz. C. de Geus, Ursem: eene vette koe van gekruist Bretonsch ras, geb. 16 April 1886. V van Bretonsch rasM van Zuidhollandsche veeslag; afkomstig van jt den heer C. J. v. d. Oudermeulen, te Wassenaar. Bes'. 148. Inz, Swart, Haringhuizenen Groot, N. Niedorp: K 5 vette varkens. B6, L 149. Inz. P. Brouwer, N. Niedorp een Torksbire beer. Be8'" le Prjji- 2ö 3e n liest. Pr, le M 2e le F*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 2