QUINA LAROCHE, A. HOOGLAND, TOONEELZAAL, HET GOUDEN KALF* U I T DE PE R S. UTRECHTSCHE 11. KRAEPELIEN HOLM's SALMIAK PASTILLES. Noord-Hollandsch Koffiehuis, afloop besloten BAL llleen rtrijgta bij ff. VADER. SI* €MA®, I I Gemengd Nieuws. BUBGEIÏLIJEE STAND. CAemeente Schagen. ii r n n n t e tv. 4 dr er ten Hen. Hartelijke Dankbetuiging, Kantoor1* 1 o in p e t o r e n g r a c h t, II. 055. J W. Schubart, Mr. SI. Waller, Mr. I). .J. II. van Eeden, Mr. J. J. Metelerkamp, te Utrecht, Jlii'. J. E. van Heemskerck van Beest, te 's-Gravenhage. Directie: K. A. Manssen, S. P. ten Molt. ASTHMA CIGARETTEN. op MAANDAG, 7 APRIL 1890 (2de ii Paaschdag,) H0LLANDSCH T00NEELG EZELSCHAP Directie A. VAN LIER, van Amsterdam De hoofdrollen zuilen worden vervnld door de HeerenTartaud, v. Kuijk, André, Lagenian. Dames: Mevr. Kössing, v. liuijk, Westerhoven en Albregt. K I e r m a k e r, vau den Raad der gemeente Schagen, gehouden op Zaterdag 29 Maart 1890, des morgens ten 10 ure. eZjjr de heer C. Smit. De notule der vorige vergadering In en goedgekeurd zijnde, werd overgegaan tot de mededee- 1 r. 4 1. 1. 8 der volgende ingekomen stukken 1"$ 1 |jene "missieve van Gedeputeerde Staten, houdende goed- „«n het raadsbesluit tot aankoop van het terrein ten *f"ge Zr vuilnisbelt. 6 Procesbaai van kasverificatie over het laatste kwartaal, „a! in ontvangst f 41961.70»/,, in uitgaaf f 87868.89»/, md batig saldo van f 4592.81. en Jen briet der Maatschappij voor Gemeente Crediet, mel- cj i t ]iet dividend voor de gemeente Schagen over het wkiwr 1889 bedroeg, in hoofdsom f 190.12»/,. d Circulaire van de gemeenten Roosendaal en Nispen, ver kende adhaesie voor de door deze gemeenten gezonden motie 206 Z M. den Koning, houdende protest tegen algemeenen r l't Voorz adviseert dit adres niet te steunen, hetwelk daarop voor hsuiisgeving wordt aangenomen. e Verslag van den toestand omtrent het Lager Onderwijs DfTpiaatselijke Schoolcommissie verklaart daarin onverdeeld van «voelen te zijn, dat het Openlaar Lager Onderwijs uitstekend j8 dat het aantal kinderen, uit omliggende gemeenten hier ter schole komende, steeds stijgende is, dat het onderwijzend per soneel zich goed van zijn taak kwijt en dat de vooruitgang van het onderwijs niet het minst te danken is aan het Hoofd dier School, den heer Kloeke. Het aantal schoolgaande kinderen in 1889 was op 15 Jan., gog 15 April 318, lo Juli 343 en 15 Oct. 335. Het schoolverzuim over 1889 was uiterst gering. Van 126 leerlingen geen enkel verzuim. Bij de gewone jaarlijksche prijs- uitdeefing ontvingen 247 eenigen prijs 38 daarvan een geschenk en 209 een bewijs van inlage in de rijkspostspaarbank, groot f 0.75. Het onderwijs in de fransche taal werd door 24 leerlingen genoten. Het herhaïingsonderwijs telde op 14 Oct. 1889 17 leerlingen, tegen 15 in het vorig jaar. Het onderwijs in de handwerken bleek aan de leiding van mep Atema volkomen toevertrouwd te zijn. Aan het bij dit onderwijs bestaand gebrek te weinig lesuren, hoopt de Commissie dat nu bij de nieuwe regeling zal kunnen worden tegemoet gekomen. De ontvangsten van het schoolgeld klommen ook weder dit jaar en beliepen f 1360.10. De schoolbibliotheek werd geacht eene hoogst nuttige instel ling te zijn, die aan de leerlingen vele uren van aangename ontspanning bereidde. Aan het onderwijs op de school der Roomsch Katholieke Parochie, was deelgenomen door 120 leerlingen. Ook nu wees de commissie op de gebrekkige inrichting van dat schoolgebouw en op de omstandigheid dat het onderwijzend personeel te gering in aantal is. Toch kon de commissie constateeren, dat, in vergelijking met vorige jaren, er bij het onderwijs eenige vooruitgang was te bespeuren. Aan het onderwijs in het fransch namen 7 leerlingen deel, en aan het Herhaïingsonderwijs 18. f. Een adres van den heer P. C. de Moor, onderwijzer aan de O. L. S., houdende verzoek wegens gezondheidsredenen verlof tot 1 Mei e. k Voorz. deelde mede dat B. en W. met het oog op het drin gende van den toestand dat verlof hadden verleend, niet twijfe lende aan de goedkeuring van den raad. Bij acclamatie goedgekeurd. Met betrekking tot de jaarlijksche herziening der kiezers lijsten werd nu medegedeeld dat van die lijsten waren afgevoerd P. Roggeveen, G. Smit en J. Zeeman. Door B. en W. werd nu voorgedragen het Kohier der belas ting deop honden, bedragende over 46 honden le klasse en 113 honden 2e klasse een totaal bedrag van f 205. Met acclamatie werd dit kohier aldus vastgesteld. In zake den nieuwen toegangsweg naar het station deelde voorz. mede, dat van rijkswege nog niets naders was beslist en men dus nog niet tot de aanbesteding heeft kunnen overgaan. Met het oog op het vergevorderd seizoen weuscht voorz. van den raad te vernemen of dezs, zoodra de beslissing van het rijk is ingekomen, onmiddellijk tot de aanbesteding wenscht over te gaan, dan tot het najaar daarmede wil wachten. DeWen Stammes en Asjes zijn van overtuiging dat met be- rekking tot dien aanleg het seizoen weinig of niets afdoet en meenen dat het daarom gewenscht is, zoo spoedig mogelijk er mede te beginnen. Le heer Hazeu vindt de vertraging toch jammer, daar hij vreest dat de aannemingssom in den tijd, als er veel werk is, öu wel tegen kan vallen. e heer Asjes repliceert den heer Hazeu dat voor de grond- werkers eigenlijk nu juist de slappe tijd aanbreekt. De menschen V"1^ drukst in het najaar en ia den winter. e heer v. d. Maaten vraagt of het niet een nadeel is voor fc aanplempen der slooten, dat in den zomer de grond nog uitgedroogd is. U e heer Stammes blijft meenen dat de genoemde bezwaren »e6r luttel van invloed zullen en kunnen zijn. Ilü v,et 18 te£en stemmen, (die der beide Wethouders) wordt esloten, zoodra de beslissing van het Rijk is ingekomen, gaan tot de aanbesteding, jj. 'I de nu volgende rondvraag niemand meer iets ter behan- "ng voordragende, ging de raad over in Comité ter vaststel- 8 van het kohier van den Hoofdelijken Omslag. - "deen afschaffing van onbillijke belastingen. Weg de wetsvoorstellen Borgesius c.s.", zoo sprak de Tweede h«i'n!r' dUs 8een inkomstenbelasting, geen verbetering van het ^tingstelsel. Het is mooi 1 de zitting van Donderdag jl. werd art. 1 van het ontwerp Borgesius, verworpen met 47 tegen 43 stemmen. Véór stemden alle liberalen en de heer Domela Nieuwenhuis. Hierop zijn de ontwerpen door de voorstellers ingetrokken. Nu, kiezers van '88, die ons deze Tweede Kamer hebt geschonken, zijt gij niet in uw schik, te ontwaren hoe uwe leiders u toen met hunne fraaie beloften bij den neus hebben gehad Ja, Mr. Levy had wel gelijk, toen hij na den uitslag der verkiezingen in '88 uitriepdat onze politieke toestand zoo ellendig is, is alleen de schuld der kiezers zeiven 1 En eigen schuld plaagt den mensch het meest! Hoe vijanden vrienden worden. Natuurlijk staan de Radikalen, wier hoofdblad de Amsterdam mer is en die gewoonlijk van God noch godsdienst weten willen, vierkant tegenover de doleerende Gereformeerden van het slag Abraham Kuyper, die juist uitmunten door hun be wonderenswaardige offervaardigheid voor godsdienstige belangen. Toch is er één gezindheid,, waarin deze tegenstanders samen- stemmen het is de haat tegen de Nederlandsche Hervormde kerk. Door dien haat gedreven werd zelfs een aanval beproefd tegen de theologische faculteiten aan onze hoogescholen. Het bekende besluit van den Amsterdamschen gemeenteraad was er het gevolg van. Daarmee niet tevreden, gaan de bladen der beide partijen voort met het ijveren tegen de theologische facul teiten. Maar merkwaardig is daarbij, dat in de laatste dagen van weerszijden met zekere ingenomenheid ook dit volgende werd verkondigd: „Voor eene kerkelijke faculteit is aan onze rijksuniversiteiten geen plaats, en met een wezenlijk weten schappelijke faculteit is weer de kerk niet gebaat." Welk een haat spreekt uit zulk een woordEn tot welk een opzettelijke leugen voert die haat hierHet is immers openbaar, dat de theologische faculteit aan onze hoogescholen volstrekt geen kerkelijke faculteit is; juist om den wille der wetenschap werd zij door den staat in het leven geroepen. Maar dat de kerk wel degelijk door het wetenschappelijk licht, dat daar schijnt, gebaat wordt, getuigt het gebruik, dat zij van de staatsinstel ling maakt. Althans sommige kerken. Dat er enkele andere zijn, die liever in 't duister zitten, bewijst niets tegen de betere Gaat het echter aan, dat nu radikale haters van den godsdienst, in verbond met duisterlingen, het licht zullen dooven, dat velen op prijs stellen en dat de geheele maatschappij ten goede kan komen Nieuw Leven. Prof. Eokker wijst in 't weekbiad van het Ned. Tijdschrift voor geneeskunde op hetgeen in het Zeitschrift für Hygiene voorkomt over een typhus-epidemie te Svarteborg, een kleiu plaatsje in Zweden. 104 personen werden er door aangetast. Te Svartoborg bestaat een boterfabriek, waar de boeren hun melk heen zenden; deze wordt door centrifugeeren van boter bevrijd en dan door de boeren teruggenomen voor consumptie. Het bleek, dat de aangetaste personen alle leveranciers van de boterfabriek waren, en dat een van hen, door geïufecteerde melk naar de fabriek te zenden, die daar met de andere vermengd was, de oorzaak der epidemie geweest was. De Zweedsche schrijver wijst op het gevaar van melkinrich tingen, waar alle melK vermengd wordt. Bij een bacil, die zich zoo gemakkelijk in melk vermeerdert als de typhus-bacil, neemt daar met het aantal leveranciers het gevaar voor infectie toe. Eglantine: „Ja, beste oom, ik heb de zaak van alle kanten bekeken. Henri heeft een onafhankelijk vermogen en Karei verdient ruim den kost met zijn hersens, 'tls lastig! Maar na rijp beraad geloof ik toch dat ik beter in staat zal zijn om op het geld van Henri te passen, dan op het hoofd van Karei." S 1* flt A jy li L s, De welvaart van een land is niet op te maken uit het hooge cijfer zijner inkomsten, of uit de sterkte zijner vestingen, of uit de schoonheid zijner openbare gebouwenmaar bestaat in het getal zijner ontwikkelde burgers, in de mannen van beschaving, verlichting en karakter, die het bezit; in deze vindt de staat zijn grootsten rijkdom, zijn voornaamsten steun, zijne ware macht. Luther. Wie nauwkeurig acht geeft op zich zelf, zal niet veel van anderen spreken. Thomas a Kempis. Het vinden der waarheid zou niet zoo moeielijk wezen, als we minder lafhartig waren. Multatuli. Mint God, erkent Zijn macht, leeft vreedzaam met elkander. Wat gij wenscht dat u zelf geschiedt, doet dat ook aan een ander. Glasschrift. Niemand schat hoog genoeg, wat hij kan zijn. Niemand laag genoeg, wat hij is. Multatuli. Onze kalmte, en daarmee onze gezondheid, wordt het best bevorderd door dien welbewusten gemoedstoestand, welke zoo eigenaardig verbonden is aan een bescheiden levensbeschouwing. Eeuchtersleben. Niemand is te rijk of aanzienlijk, dan dat men hem niet wel eens met welwillendheid een grooten dienst zou kunnen bewijzen. Goethe- Niet de eed is de waarborg van den man, maar de man is de waarborg van den eed. Aeschylus. Ingeschreven van 26 28 Maart 1890. GeborenWillem, z. v. Cornolis Geel en Jannetje Prins. Ondertrouwd, Getrouwd en OverledenGeene. 3 Graskalveren f 50.- a 80— 185 ji Nuchtere Kalveren f 5.— a lO- 380 Schapen (magere) f 21 a SS— 6 Bokken en Geiten f 1.25 a 4.50 41 v Varkens (magere) f 16— a 21— 20 r Konijnen f —.10 a —.85 25 ji Kippen f .65 a 1.30 6 Duiven f —.25 8 —.40 650 Kilogr. Boter (per Kop f ,625 a -.67') f —.83 a -.90 90 Kaas f —.20 a —.25 9500 Stuks Kip Eieren f 2.50 a 2.75 10000 Eend-Eieren f 2.85 a 3— Hoorn, 27 Maart 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f 32. Hooi f Com- missie f 30.—. Middelbare f aangevoerd 70 stapcls wegende 18574 Kilo. E d a *»i 27 Maart 1890. Aangevoerd 263 koppen boter, per pond, .54 a .56 kip-eieren f 3.a 4.— per 100 stuks. Zaandam, 27 Maart 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f 32.50. aangevoerd 5 stapels. 4 I Icmflar, 28 Maart 1890. Aangevoerd: Kleine Kaas hoogste prijs f 33.Commissie f 31.50, Middel bare f 29.aangevoerd 100 stapels, wegende 3000 K.G. Ter graanmarkt aangevoerd 1252 Hectoliters. Tarwe Rogge Gerst dito chev. Haver f Paardenboonen f Sc hanen. 27 Maart 1890. Aangevoerd: 6 Stuks Paarden 2 v Stieren 25 Gelde Koeien (magere) 7 idem (vette) 30 Kalfkoeien 6 Vaarzen f 30 a 130. f 140.- a 145. f 160.- a 200. f 210.— a 300. 220. -- a 275. f 100.— a 150. Bruine Citroen Duiven Witte dito dito dito dito 6.50 a 6.a 4.75 a 6.25 a 3.70 a 5.50 a 6.75 a f 10.50 a 12— f 6.90 a 7— f 11.— a 12— f 7.25 6.10 5— 6.90 4.10 5.70 9— 8.75 9.50 Karweizaad f dito oud f a Blauwmaanzaad f a R. Mosterdzaad f 14.25 a G. dito. f a Kanariezaad f a Erwten: Groene f 11.— a 14— Grauwe f 12.a 14— Vale f 8. a 13. Witte f a TC n li hui» en 25 Maart 1890. Aangevoerd Heden werden alhier aangevoerd stapels Hooikaas t Graskaas fkarweizaad, nieuw f 9.50 a 9.875. karweizaad oud t a mosterdz. f 17.a 18.50 blauwmaanzaad f 11.a 12.—, vale erwten f 11.— a 12.50, groene dito f 11. a 12.grauwe dito f 12.a 13.50, Wijker vale dito f 9— a 10.50 bruine boonen t 7.50 a 9.— paardenboonen f a gerst 4.— a 5.25, haver f 3.50 a 4. Den 25 dezer ontvingen wij uit Nijmegen, de treu rige tijding van het plotseling afsterven van onzen geliefden, jongsten broeder, JA» BAKKER, in den jeugdigen leeftijd van 13 jaar en één maand. Schagen, Uit aller naam, 25 Maart 1890. CHRISTINA STAMMES. aan den WelEd. Heer I*. I )E HOER, Doctor te SCHAGEN, voor zijne uitstekende behandeling, gedu rende de vrij ernstige ongesteldheid aan mij betoond. Schagen, C. DE BOER, 28 Maart 1890, en Echtgenoote. Goedgekeurd door Z. M. DEN KONING. Commissarissen de Heeren De Maatschappij sluit verzekeringen van kapi talen, uit te betalen bij overlijden, bij leven, tij delijke verzekeringen, verzekeringen op twèe levens, enz. enz. PROSPECTUSSEN en INLICHTINGEN, GRATIS ver krijgbaar bij den Heer E. .T. Grielen. Correspondent te SCHAGEN, of bij den Agent, J. Castricum. en staal houden de C&uina JLaroelie, is de meest krachtig e en vcr- sterkeiule K1AA-WIJ M. Aanbevolen door tal van Binnen- en Buitenlandsche Genees heeren. Verkrijgbaar in flesschen h f 1.9U en 1. De inademing van den rook dezer Cigaretten geeft den LIJDER aan ASTHMA terstond verlichting, in Etui's a 80 en 50 centen. Een algemeen, als goed erkend middel bij HOEST en VERKOUDHEID. Oplossend en Verzachtend; in Q fleschjes h 20 cent. Kraepelien en Hol in, Apothekers te ZEIST. te SCHAGEN, bij den Heer W. A. Hazeu, Apoth. Alkmaar, A. C o n ij n A z., Apoth. Helder, Jelgersma Gz., Apoth. cn verdere bekende depóts. te S C H A ft K Eene buitengewone voorstelling te geven door het Tooneelspel in 4 bedrijven naar het Hoo-rduitvh Da<< GOLDENE KALB" van ROBERT KOHLRAUSPH RegieHENRI VAN KU1JK. Het stuk speelt in den tegen woordigen tijd, in een groote jjuiisciio siaci Aanvang uur. Prijzen der plaatsen: le Rang t O.T'S, 2e Rang t O.öO. Plaatsen zijn aan het lokaal vanaf heden en op den speeldag tot 's namiddags zes uur te bespreken b 10 Cts. per pleats. IV.H. Van aangifte van plaatseu per briefkaart, zal de noodige aanteekening worden gehouden. Deze bedden, van eerste qualiteit tijkt, gevuld met machinaal goed gezuiverd konijnenhaar, zijn zeer duurzaam en zacht en overtreffen vooral Kapok Bedden, daar het haar niet samenpakt en niet bij gebruik vermindert. Bijzonder aan te bevelen tegen Jicht- en Rhenmatische aan doeningen en voor Zenuwlijders. Een 2 persoons bed peluw en 2 kussens f 32. Een 1 persoons bed peluw en 2 kussens t 27. Winkeliers genieten rabat. Laagzijde B. 66. van cK'/vcwpeti&n, Scr Is de beste. Voor dagelijksch gehruik, vooral voor Kinde ren als versterkend voedingsmiddel zeer aan te bevelen. Alom verkrijgbaar in bussen van f 1.70, f 0.90 en 0.50. Te Schagen bij den Heer W. 4. lltlZCU, Apoth., Alkmaar II. A. Teljer, Apoth., Helder L. .ïelgersriia Gzn., Apoth. Roode loop Diarrhé en Darmkwalen. In alle gevallen van rooden loop en diarrhé, waarbij Holleway's Zalf twee of driemaal per dag goed op den ouderbuik gewreven is geworden heeft men steeds bepaald verlichting bespeurd en het voortgaan met dezelfde veilige behandelicg, geholpen door het gebruik van warme zemelpappeu, heeft steeds genezing be werkt. Tot melkkost en meelspijzen moet men ook gedurende den aanval zijne toevlucht nemen. Vaste zelfstandigheden, vruchten en groenten moeten zorgvuldig vermeden worden, tto dat de meest verontrustende teekenen verdwenen zijn, door vlijtig met deze genezende en verkoelende Zalf n te wrijven. Doosjes Pillen en Pofjes Zalf f 0.80, f l.g5, f 3. f f 13.50 en f 20.50, zijn op franco aanvrage a contant te bekomen bij alle Apothekers in Holland,alsmede in Holloway s etabblissement Londen, 523, Oxford—Street. Hieuwe Laagzifde, Schagen, beveelt zich steeds aan voor alles wat tot zijn vak behoort, net en solied werk en uiterst lage prijzen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3