4 I) V. S kOOS, BOELHUIS Z EIL M A K E R IJ. GELD BESCHIKBAAR. w. G. BOELE Senior, Bericht Yan Inteekening PERLES MUSICALES. rSSSiSSS lui] JACHT W ATS R. OPROEPING. A. VONK, te Schoorldam en J. P. BACKX, te Wieringerwaard, Wed. P. KOOMEN. D. COSTERUS, BESCHIKBAAR Wed. KI. DEN IJS, hofleverancier, c. J. BOELE ZOON. GROOTE OPRUIMING C. BOONACKER, Openbare Verkooping G. VAN OS, Notaris te Zijpe. Openbare Verkooping II. M WAUT, Hypothecair Crediet, OU DIHOORÜ, 11 engste n vereeniging ALHMAAlt EA OMITREKEÜ, A. KOOGER, SCHAGEN, RENSGAS, 26. nnri.P Vï!R ANCIER. I I Amsterdam, 1 I I I 1 Botterdam, 's Gravenha^e, Leiden, Utrecht, Groningen, Hampen en ingescöreven den 2 November 1] KAMPEI. Gevestigd sedert 1841. Bij inteekening slechts 10 cent THIEME's Boek- en Muziekhandel te Zutplien. van alle soorten Barnes- en Hinderhoeden, Bloemen, Linten, Veeren, Hant, Sa tijn, Fluweel, Pluche en alle soorten Manu facturen, zullen tegen spotprijs opgeruimd worden. Uorsetten vanaf 4© Cents. W. SWAGE R. LAAGZIJDE, SCHAGEN. J. Ranke te Schagfcn. Alle bekende en onbekende crediteuren van Comelis Rotgans, te SCHAGEN, worden hierbij opgeroepen om op I Fopocler cla.g, ÏO April 189Ü, des middags R""uTe, ten kantore van den ondergeteekende tegenwoordig te zijn bij het afleggen der rekening en verantwoording van het bij de liquidatie van den betrokken boedel gevoerde beheer, ten einde ieder het hem naar de krachten des boedels komende, tegen behoorlijke kwijting in ontvang te nemen. Notaris. Allen, die iets te vorderen hebben van verschuldigd zijn arm of borgtochten hebben ten laste van den Heer PIETER DEKKER Pieterszoon Senior, wonende op Tolke, ge meente Sc hagen, en zijne den 21en Jauuari 189C, aldaar overledene Echtgenoote MAARTJE ERIKS of ERIX, worden verzocht daarvan vóór den len IVIei 1890, opgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris A. VONK, te SCHOORLDAM. IVotai-issen zullen op Donderdag, 1 Mei 1890, bij opbod, en op Donderdag, 8 Mei 1890, bij afslag, telkens voormiddags 11 uur, te SCHAGEN, in het Café van den heer W. ROGGEVEEN, publiek verkoopen: «sAAifc&gsfc*»- Twee kapitale Boerenplaatsen, 1 op TOLKE, gemeente SCHAGEN, be- gtaande jn twee Huismans woningen, met Boeten, Erven en Tuinen, en diverse perceelen uitmuntend Wei- en Bouwland, in de gemeenten SCHA GEN, SINT MAARTEN en tlARINGCARSPEL, samen groot ruim 31 Hectaren. Behoorende tot den boedel van den heer PIETER DEKKER Senior op Tolke en wijlen Mejuffrouw MAARTJE ERIKS. En onmiddellijk daarna, ten overstaan van den Notaris V" O IV li, van Een Boerenplaats je, bestaande in: Boe renwoning, Erf' en Tuin eu uitmuntend Wei land, aan den TOLKERDlJK, gemeente SCHAGEN, IMP genaamd „Tolkerbosch"groot 4 Hectaren, 38 Aren, 85 Centiaren. Eigenaar de Heer PIETER DEKKER Pieterszoon te Dirkshorn. Aanvaarding: Landerijen Kersttijd 1890, Huizen en Erven 1 MEI 1891. s avonds c pUL oir Notaris te Winkel, zal ingevolge rechterlijk bevel, bevestigd bij beschikking van den President der Arrondis- sements-Rechtbank te Alkmaar van den 28 Maart 1890, op Dinsdag-, 1 A_pril 1890, bij opbod en afslag der afzonderlijke perceelen en bij combinatiënen op Dinsdag, 8 April daaraanvolgende bij finale toe wijzing, publiek verkoopen A. des voormiddags 11 ure, in de herbers „de Roode Leeuw" van den heer Dk. KIST, te KOLHORN, gem. BAR— SINGERHORN 1. De Boerenplaats „de Iloop", gelegen in den polder Waard, gemeente Barsingerhorn, groot 19.64.30 Hectaren. 2. Eene Boerenplaats als voren gelegen, groot 9.87.30 Hectaren, en B. des avonds 6 ure, in de herberg van den heer W. GROEN, te BARSINGERHORN 4 perceelen Weiland aldaar gelegen, groot 3.71.20 Hectaren. Het land is dadelijk te aanvaarden. Breeder bij billetten omschreven. op de plaats „de Mikker", van wijlen den heer JOH. POLDER, aan den WESTFRIESCHEN DIJK, in polder E, der ge meente ZIJPE, op Maandag, 31 Maart 1890, 's mor gens te 9 uur precies om contant geld van 07 stuks Runderen, 80 Schapen, 3 Paarden, Bedden, Huisraad, Inboedel, Goud, Zilver en oud Porcelein, en wat tot eene volledige Boerdeiij behoort. Bij biljetten en vorige advertentie breeder omschreven. De ondergeteekende, hartelijk dankende voor htt in haren nu overleden Echtgenoot gestelde vertrouwen, geeft bij dezen aan Polderbesturen en Parti culieren kennis, dat de zaak door haren ZOON, ten haren behoeve op dezelfde wijze zal worden voortgezet. Zij beveelt zich dus ten zeerste aan tot het leveren van alles wat tot het vak behoort en belooft, als voor dezen, de meest prompte en soliede bediening tegen billijken prijs. KOLHORN, 17 Maart 1890. h, contant, op Dinsdag, 1 April 1890, des voor middags 10 uur, in het Koffiehuis Veerburgte ANNA PAULOWNA, van Meubelen en andere roerende goederen, meerendeels afkomstig van den heer J. J. ENSCHEDÉ, bestaande in Ovale- en Mahoniehouten Uittrektafel, solide eikenhouten Kastjes, Stoelen, Tafels, Ledikant, Bedden met toebehooren, Kamer— en Keuken Kachels, Porcelein, Glas-, Wit- en gekleurd Aardewerk, ver lakte en andere Theebladen, Theestoof, Kamerbuks, Tafelbak op Schragen, Tuintafel met 6 dito Stoelen, Amerikaansche Trapladder, Platen en Lithografiekaart van Nederland, Vloer- kleeden, Karpetten, Deur- en Gangkleedjes, Honden- en Kippen hokken met Loop, Turf— en Kolenbakken, etc. etc. onmiddellijk daarna een belangrijke partij "Visch— en andere Manden, waaronder Kwartmuds- en Halfmuds- manden, Rietmatten tot bedekking van Hooi- en andere Schelften. Voorts de Gereedschappen enz., afkomstig van de Vereeniging tot werkverschaffing aldaar. Alles daags vóór en op den verkoopdag ter voorschreven plaatse te bezichtigen. Deurwaarder. Notaris te Monnickendam, zal op Zaterdag, 12 April 1890, 's avonds 7 ure, in het Koffiehuis „de Zwaan", van den heer Th. SISTERMANS aldaar, publiek verkoopen A. voor den Heer C. VINK, aldaar No. 1. Een Buis, ingericht tot Brood-en Koekbakkerij, met Erf* en volledigen Inventaris, aan de Kerk straat aldaar, groot 1 are, 35 centiaren. No. 2. Een Buis en Erf* daarnaast, groot 95 centiaren. B. Voor de Wed. en Erve van den Heer P. KOEL Jnzn., aldaar No. 3. Een Buis, waarin Veestalling en Hooi berging en Erf; aan het Roosendaal aldaar, groot 2 aren, 40 centiaren. No. 4. Een Huis en Erf, achter het vorige perceel, in de Oudemanshuissteeg aldaar, groot 1 are, 6 centiaren. te»;eii V/104 en 47i0 per jaar, zonder 7s jaar vooruitbetaling; van renté. AdresOude Gracht 158, Alk m a a r. Aanvang van den nieuwen cursus voor Jongens en Meisjes 1 MEI 1890. Leerplan en informatiën zijn te bekomen bij de Directie der Leerhoeve. De hengst HORSA, bij de den 11 Maart te Scbagen gehouden keuring onderscheiden met eene subsidie van f 250,—, is ter dekking beschikbaar bij J. C. HOFDIJK, Heer Hugowaard. Dekgeld f ÏO,bij niet drachtig zijn der merrie wordt f 5,teruggegeven. Namens het Bestuur, S. DE JONGH, Secretaris. De in het NEDERLANDSCH PAARDEN STAMBOEK ingeschreven Hengst, „CES AR 11 (Duitsch ras,) voor de Provinciale keuringen bekroond voor een subsidie. Tegen een dekgeld van f ÏO.—bij niet drachtig f S— bij P' Cz BOE'KEL, Boerderij »DE MIEDE, te 8chagen. Ondergeteekende, organist der DOOPSGEZINDE GEMEENTE te BARSINGERHORN, zou gaarne des Za terdags te SCHAGEN muzieklessen willen geven. Billijke conditiën. muziekonderwijzer ALKMAAR. Puike BOTERHAMMENWORST, a 12 Cis. per ons, uitgesneden. ROOKVLEESCH, D WESTFAALSCHE- en BANKETHAMMEN Oude EDAMMER GRASKAASJES, LEII)SCHE~' E KI ESC HE- en ZWIT8ER- oLttL KAAS, enz. enz., verkrijgbaar bij "Verkoophuizen en Rembrandtsplein. Hoogstraat en Wijdenmarklsteeg. Spuistraat. Breedestraat. Choorstraat. tussclien de Markten. Oprichter der vroegere Firma Sigarenfabriek Depóts Scha gen. Pur merend. JS re da. Den Helder. Bosch. Koog aan de Zaan. Dordrecht. Gorinchem. Ti el. FF inschoten. Haarlem. Driebergen. FF o r m e r c e e e. Penang. B at ar ia. Samarantj. Soeraba ij a. Christiania. Kopenhagen. Bij inteekening slechts 10 cent PER WEEK. O P PER WEEK. 3 e Serie. De hoogst belangrijke en zeldzame goedkoope muziekuitgaaf „PERLES MUSICALES" waarvan de 3e Serie verschijnt zal eene Bloemlezing der meest gezochte Pianomuziek vormen. I^iet minder dan 61 nummers van 43 verschillende Componisten, zooals langt, Ascher, Uilenberg, Alberti, Behr, Genée, HennesStrauss, Waldteufel, enz. enz. zullen eene rij ke verscheidenheid geven tegen een tot heden ongekend lagen prijs. b Iedere wekelijksche aflevering zal een ol twee complete nummers bevatten, zoodat men voor slechts tien cent per week in het bezit komt van eene verzameling van 423 Bladzijden, op flink papier, keurig en gedrukte Pianomuziek. Buiten inteekening zullen de Stukken in geen geval tot dien uiterst geringen prijs te bekomen zijn. Inhoud van „PERLIïS IVIllTSICALiES", Derde Serie: P: hi i ds WEISSDie Soldaten kommen I Charakter. Tonstück. N ACH EZ Zigeunertanze No. 1 en 2. ANDRÉ Vorwarts, Voran. Bicyele Galop. TREHDE Spinn! Spinn! Eslhlandische Volksweise. LANGE Serenade irlandaise. ASCHER Souvenir. Salonstück. MORLEY Gavotte de la reine. ZIEHRER Rendez—vousPolka franijaise. WALDTEUFEL Estudiantina. Walzer. BUCALOSSI Micado—Walzer. TAPPERT. Immer vergnügt. Ein lustiges Stück. GANSCHALS Abendstille. Idylle. HEN8ELT Feuillet d'Album. LEBERT Souvenir des Alpes. Morceau caractéristique. ROUBIER Marche des troubadours. STRAUSS. Rosen aus dem Süden. BEHR La Rieuse. Polka elegant. LANGE Favorit-Quadrille. BUROW Polnisches Lied. ALBERTISons du eceur. Rêverie Sentimentale. LEUTNER Officier—Quadrille. ANDRE Con amore. Rheinlander-Polka. EILENBERG Die Wachtparade kommt. HOMPESCH Cavallerie-marsch. FISCHER. Glockentöne. Polka de Salon. MORLEY. Un mot du CoeurMelodie. ZUMPE Traumbild. Lied ohne Worte. TREHDE Gebirgsklange. Fantasie. BOHMElfentanz. Brillantes Clavierstück. GANSCHALS Allein. Melodie. LEIJBACH Faust. Fantaisie élégant. LAMOTHE AR Dl TI. EILENBERG STRAUSS LEBIERRE CAPPELEN BEHR BRINKMAN LANGE. IWANOVIC GRüNBERGER EILENBERG LISTZT. HENNES STRAUSS BEHR HANSEN BENDEL WALTER SCHUBERT COOTE NACHES NüRNBERG FISCHER IWANOVIC BEHR GENÉE, ZIEHRER ZUMPE SCHUBERT Die Indische Post. Ga.'opp. Geduld. Gesang—Walztï. Wir spielen Soldat. Character Tonstück. Tuisend und Eine Nacht. Walzer. Des Sennen Abscheid. Idylle. Maz u rka-Ca price. Le Retour des Lanciers. Fanfare militaire. In die Ferne. Lied ohne Worte. Heimathklange. Dolorosa. Valse. Ungarische Zigeunermarsch. Lora—Walzer. Rhapsodie Hougroise No. 2. Grusz an die Vaderstadt. Walzer. Morgenblatter. Walzer. Toi seulPolka—gracieuse. Erika-Gavotte. Wiegenlied. Zeitschriften-Walzer, Les Colombes Messagères. Officiers-Walzer. Zigeunertanze No. 3 en 4. P ariser—Einzugsmarsch Abeudruhe. Salon-Fantaisie. Valse Russe. Le Petit Tambour-Major. Polka burlesque. Leona Walzer. Weaner Mad'ln. Marien-Polka-Mazurka. Les Lanciers. Célèbre quadrille anglais. lust Men verbindt zich slechts voor deze Serie. Titel en Inhoud worden bij de laatste aflevering gratis verzonden. De eerste aflevering waarin de lieve en opgewekte mplnrlL v °a 7] T<'rzame'lng Pianomuziek. handen. Alle Boek- en Muziekhandelaren nemen bestellingenaan Naar' nlLtiiWaldteufel' is toezending franco per post, door □esreuingeu aan. Naar plaatsen waar deze niet zijn gevestigd geschiedt de Onschadelijk voor Kinderen. Uit de Fabriek van J. A. BASIË te Alkmaar. Dit water vernietigt in een g0fjde wa8schicg het levend 'In ren» zuivert en geneest het hoofd van Kb Alleen onschadelijk en zeker werkend, te verkrijgen bij Per Flacon f 1.—, Halve Flacon f 0.50. SNELPERSDRUK VAN J. WINKEL, TESCHAGljN>.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4