MïrtÊ- Lil 34ste Jaargang. No. 2391. Zondag, 6 April 1890. NATIONALE MILITIE. 'a nen* Binnenlandse!! Nieuws, Roman van H. VON OSTEN. 1 Dit blad verschijnt tweemaal per week: W o e n s d lp d ag avond. Eti inzending tot 'b middags 12 ure, TENTIËN in ba' eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STEKKEN één dag vroeger. 1 ag- Zater- worden ADVEB- UitgeverJ. WI N K E L. Bureau: SCHAGE1V, liaan, 1), 4. Prijs per jaar f3.Franco per post 3.00. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIËN van 1 tot 5 regels fO.25; iedere regel meer f 0.05 G-roote letters worden naar plaatsruimte berekend. Gemeente Schagen. Bekendmakingen. POLITIE. Tor Secretarie dezer gemeente zijn inlichtingen te bekomen omtrent een alhier gevonden koedel£ en een paar liaadschoe- De Burgemeester van Schagen, daartoe de .oodige aanschrjjving ontvangen hebbende, brengt er algemeene kennis, dat tot den werkelijken dienst vorden opgeroepen, de onderstaande verlofgan- tirs, der lichting 1885, te weten: pf,.Maarten Zwakman,) behoorende tot het 7e Cornelis Tromp, Regiment Infanterie (gar- Jacob Nierop, nizoen Amsterdam) tegen 14 April a. s. Welke verlofgangers op gemelden datum bij hun jslkorps present zullen moeten zijn vóór des na- middags 4 ure. Schagen, 4 April 1890. De Burgemeester voornoemd, C. H. BEELS. 1. Sc h a g e n, 5 April 1890. Langzaam nadert de dag van het grcot i muziekfeest, hetwelk bij gelegenheid van het tienjarig bestaan van ons Mannenkoor Euterpe,- alhier den 26 en 27en April zal worden ge houden. Deze feestviering zal een gebeurtenis zijn in en voor Schagen, welke ongetwijfeld de belang stelling zal verwekken van een elk, die een [warm hart heeft voor de beoefening der muzi- kale kunst. Deze wedstrijd toch is de eerste van dezen aard, binnen Schagen's palen gehouden. Het programma voor de beide dagen is aldus 4. EERSTE HOOFDSTUK. De oogen half gesloten, zeide mevrouw Thea tot hare theegasten, met welluidende stem, doch met scherpe uitdrukking: „Ja, mijne dames, hot is mij zeer lief, dat gij heden allen hier zijt gekomen. Ik wilde u ver zoeken, morgen middag bloemen en kransen te zendon naar de woning van het jonge echtpaar. Ik zelve zal dan voor het arrangement zorgen. Lieve Wonsheim, gij helpt nu wel, dan behoef ik de andere dames niet lastig te vallen." „Zeker, zeer gaarne!" riep mevrouw von Wonshein levendig uit. „Het huis moet immers trots de kleine kamers een wonder van weelde en smaak zijn. Onze schoone ritmeester moet een aanzienlijk kapitaal uitgegeven hebben, om ne®t voor zijn hooggeboren duifje zoo ver rukkelijk mogelijk te maken. Zij moet zeer ver wend zijn, die oost-pruisische gravin," voegde mevrouw von Wondsheim er aan toe, die zelve I a'8famdo van een koopmansfamilie uit de Kijn- provinsie. «Dat geloof ik niet," zeide de echtgenoote van majoor Kohier, mijnheer von Linstrow meende »Ja, wat mijnheer von Linstrow meent, weten reeds, beste mevrouw Kehler," viel mevrouw hea de spreekster een weinig ongeduldig in de 6' maar legde tegelijk vorgoelijkend de kleine u° °P 8rove d9r andere damo. «Mansfeld schreef mij," ging zij voort, „on vor- mij, zijne jongo vrouw welwillend in het eg'ment op te nemenzij moet zeer schuchter n monschenschuw zijn; in óón woord, een echt andelijk gansje, naar het schijnt. Ik behoef u, anies, wel niet te verzoeken, de jonge vrouw ®er beminnenswaardig te gemoet te komen avond komt het echtpaar hier." schoone vrouw leundo in haar stoel en ew«°8 zenuwachtig haar waaier. «Wanneer ik maar bogrijpen kon," zeide me- vastgesteld Zaterdag, 26 April 1890 Feest-Con- cert, des avonds 8 uur, in het lokaal van den heer C. Kos Pz., te geven door gemeld Man nenkoor vEuterpe,", (Directeur de Heer Jb. Denijs Jz.,) met welwillende medewerking van 1. Mejuffrouw Lenatnie Denijs, Elève-Violiste aan het Conservatorium te Amsterdam2. den Heer Job. M. Messchart, te Amsterdam, Bari ton-Zanger. 8. het Symphonie-Orchest der Kon. Ned. Marine te Helder, Kapelmeester de heer J. Koning. De heer Richard Hol heett zich bereid ver klaard zijne compositiën te dirigeeren, terwijl bet Symphonie-Orchest der Kon. Ned. Marine te Helder, hiertoe welwillend door de Marine autoriteiten ter beschikking gesteld, geheel be langeloos zijne medewerking zal verleenen. Entrée f 1.50 persoon. Vrije toegang voor: a. Heeren Zangers van aan den Zangwedstrijd deelnemende liedertafels, b. Kunstlievende leden der Vereeniging wEuterpe," met ééne Dame. Zondag, 27 April 1890Nationale Zangwedstrijd van Mannenkoren, 's Morgens li1/, uurOptocht der deelnemende Vereeni- gingen met hare banieren, opgeluisterd door Schapens Harmoniekapel. Aanbieding van den eerewijn ten raadhuize, vanwege het Gemeen tebestuur. Ontvangst van de liedertafels in het lokaal van den heer C. Kos Pz. 's Middags 1 uurAanvang van den wedstrijd. Entree f 1,00. Heer en Dame f 3„50. Elke Dame meer f 0,50. 's Avonds 6 uur Concert op het Markt plein door de Ullricher Kapel, 's Avonds 8 uur Uitreiking der Prijzen en Diploma's in het lokaal van den heer W. Roggeveen Cz. Groote Illuminatie. Festiviteiten in verschil lende lokalen. Zondagavond 12 uur precies vertrekt een extra-trein naar Amsterdam, stoppende aan de tusschenstations. vrouw von Wonsheim, „hoe Mansfeld er toch eigelijk toe gekomen is, zoo plotseling te huwen. Hij trok toch altijd zoo te velde tegen deze dwaasheid, zooals hij het noemde." „Maar, beste mevrouw, gij zijt in der daad verwonderlijk naief. Gij doet, als wist gij niet, dat alle mannen zoo spreken, tot zij smoorhjk verliofd worden," zeide mevrouw Thea lachende. „Ja, maar mijn God, hij had de dame toch pas in den herfst leeren kennen, en niemand be merkte aan hem, dat hij van de manoeuvres een harte-wond bad medegebracht. Wij hadden toen maals juist die verrukkelijke tooneelavondje, sen kwamen elkon avond bij u, en wat was dat een heerlijke wintert Daarna ging hij in het voor jaar met enkele dagen verlot en komt hij als ver- loo'de terug. Dat is toch zonderling, meen ik." „Gij kunt hem immers vragen, wat hem tot dezen stap dreef," zeide Thea, naar het scheen zich tamelijk vervelende. „Gij hebt immers nu eenmaal het voorrecht, het enfant terrible van het regiment te zijn." „In ieder geval is het een echt huwelijk uit liefde," zeide de goedhartige mevrouw Kehler nu. „Zij moet zelve niets bezitten." „Neen", riep mevrouw Wonsheim uit, „men zegt zelfs, dat Mansfeld hoeft inoeton zorgen voor zilver, porcelein en zoo voorts zij brengt niets dan haar persoon als uitrusting mede." „Hard en duurzaam naar landelijk gebruik!" riep mevrouw Tbea lachend uit. „Doch ik bid u, lieve Wonsheim, matig uw spotlust tegenover andoren, vooral bij de familie Mollard, welke door Mansfeld's huwelijk bitter teleur gestold is." „Ja, dat is men," bevestigde Wonsheim; „ik sprak de oude barones met allo drie dochters op straat, zij kwamen uit de kerk zij vroegen mij met groote belangstelling, of onzo nieuwe, schoone regimeutsdame reeds gekomen washet was vrij roerend." Mevrouw von Randow, die bijna geen woord gesproken, maar de eeue sigarette na de ander gerookt had, stond nu op. „Ik moot mij verwijderen," zeide zij met hare diepe stem, „mijn man wacht op mjj. het is tijd voor een rijtoortje, en mijn bruintje is nog ou- Te Barsingerhorn werd voor eenige maan den eene cursus in de Gymnastiek voor Jongens en Meisjes opgericht. Zondag 6 April, 's avonds 6 uur, kunnen belangstellenden in de kolfbaan van den heer A. Slotemaker zich overtuigen, welke vorde ringen de leerlingen onder de leiding van den heer Roep hebben gemaakt. Moge ook deze openbare les het hare bij dragen om den kring van voorstanders en beoe fenaars uit te breiden. Velen die in den laatsteu tijd Callantsoog bezochten zijn zeker onbekend met de groote colleciie voorwerpen allen met de figuurzaag bewerkt door den Heer Sijp Prins. Als men de woning van dien, nog altijd zoo werkzaam en levenslustig 70-jarigen grijsaard binnen treedt, en dat doet hem altijd plezier, vindt men aan den wand, in den gang, in 't portaal, op den schoorsteenmantel, in een ledige bedstede, kortom overal, een keur en verscheidenheid van voor werpen, te veel om op te noemen, en staat ver baast over het velerlei, over de nette afwerking, over den moed en den lust om op zulk een leeftijd nog zoo werkzaam te zijn. Zulk een opvatting en uitvoering van het figuurzagen, zoude zelfs den felsten tegenstander er mede verzoenen. Jammer echier dat door 's mans al te groote bescheidenheid die schat zoo weinig aan 't groote publiek bekend is. Maar nu we door deze mededeeling den sluier van die verborgen heid hebben opgelicht, trekke men den stouten schoen maar eens aan en brenge den ouden Heer Prins een bezoek; 't zal hem zeker aan genaam zijn, en ons ook daar door eens weer aan iemand een plezier te doen. De heer S. Te Gempt uit Callantsoog doet in Be Amsterdammer een nieuw middel aan de hand, om schipbreukelingen be houden aan wal te brengen. Hij schrijft dienaangaande: geduldiger dan mij man." Daarbij schudde zij de dames zoo krachtig de hand, dat de groote zilveren armband, welke een trens voorstelde, luid rinkelde en mevrouw Thea hare sierlijke vingers met komisch pijnlijk gelaat bekeek. „Bij mij wachten de kinderen, het is weldra tijd voor het avondeten, en ik heb de sleutels bij mij," zeide de majoorsvrouw Kehler, en ook de bleeke barones Vohberg was schuchter op gestaan, o'schoon zij zeer goed wist, dat op haar niemand wachtte. Mevrouw Thea wierp een blik op de pendule. „Waarachtig reeds zes uur! Lieve Wonsheim, houd mij bij mijn eenzaam diner gezelschap, onze mannen zijn toch samen naar N. gereden." De namiddagzon wierp helder haar stralen op het aardrijk, toen mevrouw von Schlingeu den volgenden dag, den wagen vol kransen cn bloe men, de schoone Wonsheim als trouwe adjudante naast zich, hare ponies naar do markplaats stuurde. De ver vooruit springende roodo hoed, wierp een rossigen gloed, op het bleeke gelaat. „Bij Jupiter, als een twintigjarige riep lui tenant Bameveid, wion zij in het voorbijrijden een groet had toegelacheneen wonderschoone vrouw De eerste luitenant von Schrattenbach knikte bevestigend met het hoofd, doch zeide met een spotziek lachje iv elke vrome wenschen voor het levensgeluk der jonggehuwden zullen toch deze beide aardige duifjes met de onschuldige bloemen de nieuwe woning binnen smokkelen? Vooral Tbea! Hm bloemengeur kan ook dooden. Misschien zijn er nog wel zoodanige bloemen onder, welke de jongo vrouw een geduchten hoofdpjju bezorgon, zoodat zij in een onverdragelijke luim met haar echtge noot twist zoekt. Het meest gewensebt voor de beide dames zou ongetwijfeld wel een bloempje zijn, hetwelk de ongelukkige, die er aan ruikte het fijne neusje tot een jeneverneus doet opzwel len en de schoone vrouw traanoogjes bezorgde. „Maar zeg dan toch, Schrattenbach, wat voor onzin braakt gij nu weder uit. Ik begrijp er geen »Ik zou een grooteren of kleineren luchtbol maken, gevuld met waterstofgas, die, van boord opgelaten aan een vertrouwbare lijn, door den wind gedreven wordt naar het strand. Aan dien ballon hangt de bekende reddingboei met broek of desnoods twee, drie stroppen, waarin de man schappen plaats nemen. De achterblijvenden vieren de lijn en halen straks den ontlasten ballon weder teiug, en de laatsten stappen in de boei of de stroppen en komen onfeilbaar aan het strand. De inrichting en bediening van dit redmiddel kan plaats hebben in de moeielijkste toestanden, is niet kostbaar en vereisebt weinig ruimte aan boord; het kan gebezigd worden zonder eenige hulp, buiten de equipage, en werkt op zeer grooten afstand. „Nu wil ik volstrekt niet beweren, dat het onfeilbaar alle schipbreukelingen zal redden, maar het brengt toch, dunkt mij, het vraagstuk wat verder in de goede richting, nl. om ook op de schepen middelen ter band te hebben in geval van nood. Was dit het geval geweest, de Loch Moidart zou niet zoovele rnenschenleveus voor Cilhntsoog hebben doen verloren gaan." Vrijdag, 4 April, geraakte een mansper soon uit Alkmaar tusscben Oudorp en St. Pancras te water. Gelukkig voor hem werd hij door eenige voorbijgangers uit zijne netelige en gevaarlijke positie verlost. De heer J. Pot te Alkmaar is bezig in die gemeente een telepboonnest aan te leggen voor algemeen gebruik. Nabij de Koog op Tessel zijn twee z. g. scheepjesschellingen, die blijkbaar tot broeks- knoopen gebezigd zijn geweest, daar ze met een zilveren schalm verbonden waren, uit den grond opgedolven. De muntstukjes zijn bijzonder goed bewaard gebleven en dragen bet jaartal 1678. De gemeenteraad van Helder heeft besloten tot bet bouwen van een locaal voor den afslag woord van," zeide luitenant Barneveld zenuw achtig, terwijl bij midden op de straat staan bleef „Wilt gij mij niet duidelijk maken, wat gij eigen lijk meent „Stil, Barneveldje, gij zijt een goede kerel, maar nog veel te joDg, om alles te weten," zeide Scbratteabach sarcastisch. „Ik hield een alleen spraak denk maar, dat ik droomde, en ga nu mede." Hij trok den jongen kameraad verder, die met gefronst voorhoofd na een poos zeide „Gelooft gij dan werkelijk, dat aan het gerucht, dat Mansfeld een liaison zoo hebben met „Maar, meuschenkind, zwijg dan tocb, gij zult u nog in groote moeielijkheden brengen, gij ridder zonder vrees en blaam Gij denkt zeker, dat die schoone vrouw acht jaren lang aan de zijde van den waardigen echtgenoot als deugd zame matrone heeft geleefd, om zich nu in uwe onschuldige aanbidding te verbeugen?" zeide Schrattenbach en zijne scherpe grijze oogen sloegen met spottenden blik het schoone, trouwhartige gelaat gade van den jongen man. „Nu, Schrattenbach, God zij dank, ieder weet, dat gij een zwartgallige zijt, een spotter, wien r.iets heilig is," klonk het dof uit den mond van den ander. „Niets is heilig voor een spotter," zeide glim lachend de oerste luitenant; daarna keek hij zijn jongen kameraad bijna teeder aan en zeide: „Gij zijt werkelijk een goede kerel, Barneveld, en daarom wil ik van daag ook weder eenige par tijen piquet van u winnen. Kom, bij Sohröder is een frisch vat aangestoken 1" „Ik kan niet, Schrattenbach, ik zal later komen," zeide Barneveld bedremmeld. „Gij weet, wij jon gere officieren hebben het op ons genomen, het voorportaal van Mansfelds huis te laton versieron. Ik beloofde, den tuinman bij zijn werk na te gaan." „En dat moet nu juist gebeuren Hm, ik be grijp n. Nu, ga been, jonge Tannhauser, ik zal in dien tijd een glas ledigen op het welzijn van uw arme ziel." WORDT VERVOLGD.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 1