Gemengd Nieuws. LeTtoCkom».bM 0m die"t,MisJe» 333ste STAATSLOTERIJ^" Burgerlijke Stand. vau zeevisch, van eene brug over het banaal bij de Keizerstraat en tot het stichten van een nieuw politiebureel op het Molenplein. Deze werken zullen worden bekostigd uit de geldleening ad f 100,000, door de gemeente aan te gaan, waarvan het plan in diezelfde zitting werd goedgekeurd. Jl. Zaterdag beeft zich in de infanterie-kazer- ne te Helder, een bejaard soldaat door een in de mond gericht schot met een repeteergeweer het leven benomen. Naar men wil, zou de aanstaan le pensioneering van den kapitein K.bij wien de zelfmoordenanr jaren lang oppasser was, hem tot deze treurige daad aanleiding hebben gegeven. Dinsdag namiddag ruim drie uur ontstond er te Oudcarspel een begin van brand in de boer derij van den heer Pronk. Gelukkig werd het vuur met eenige emmers water gebluscht, zoodat de spuit geen water behoefde te geven. Het vee was er spoedig uit gedreven. De brand ontstond in een kast, waarin men eene aangestoken petrole- umtoestel had geplaatst. De zolder der kast, waarop ontzettend veel hooi was, begon reeds te branden. Alle verandering is geen verbetering. Een collecteur der staatsloterij in een der noor delijke provinciën had een heel lot verkocht. De kooper kwam later terug en verzocht hem het lot tegen 20 twintigste loten te ruilen. De collecteur voldeed hieraan en een paar dagen later viel op het door hem teruggenomen lot de f 20.000. Een winkelier te Amsterdam was, een paar dagen geleden, zoo onvoorzichtig zijn toonbank lade een oogenblik te laten openstaan, toen hij zich voor een paar minuten naar zijn huiskamer begaf en van deze gunstige gelegenheid hoopte een binnengeslopen ladelichter gebruik le maken. Hij bukte over de toonbank heen en tastte reeds in de lade, toen iets bizonders gebeurde.. De man had even van te voren bij een anderen winkelier twee gouden tientjes geknaapt en die, bij gebrek aan portemonnaie, in zijn vestzakje gestopt. De tientjes vielen er, door de beweging die hij maakte, uit en tuimelden, heel toevallig, in de openstaande lade. Onze gauwdief, bij wiens werkje natuurlijk haast was, trachtte allereerst zi;n eigen dom(?) weder te bemachtigen en deed, door een te woest gebaar de lade op slot vallen. Goede raad was duur, hij wilde trekken en rukken, maar bij de eerste poging deed de verraderlijke lade een schel overgaan. De winkeldief was ditmaal aan het verkeerde kantoor gekomen, want hij had met een der laden te doen, door de firma Joh. Koopmans Co., Keizersgracht 302, in den handel gebracht, die voor den eigenaar er van alle mogelijke waarbor gen aanbieden. De dief werd door den winkelier gesnaptdeze streek de hand over het hart en leverde hem niet aan de politie over. Daar hij echter meende dat er toch een straf moest zijn, behield hij, bij wijze van boete, een van de twee tientjes van den man. Op die manier heeft de wakkere winkelier er bij het gevalletje, den voor zijn lade betaalden prijs weder uitgehaald. Vliegend Blad.) Woensdag middag had te Rotterdam een 12-jarig meisje, terwijl zij bezig was in een huis waar zij diende, de kachel op te poken, het onge luk, dat hare kleederen door de uitslaande vlam in brand geraakten, waardoor zij brandwonden aan hoofd en bovenlijf bekwam. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Onder de bedelaars, die dezer dagen te 's Gravenhage terecht stonden, bevonden zich we der zeer bejaarde menschen o.a. een van 69 en een van 71 jaar, beiden door ouderdom ongeschikt voor eiken arbeid, die echter nog niet in een oude-mannenhuis konden worden opgenomen omdat zij nog te jong zijn. De beide oudjes werden veroordeeld tot 5 dagen hechtenis en opzending naar eene rijkswerkin richting voor den tijd van 1 jaar. Te Utrecht sloop Dinsdag avond te elf uren ongeveer iemand een winkel binnen en ging den trap op naar boven. Hij werd intusschen, zonder dat hij het wisl, opgemerkt door den bewoner, die hulp haalde aan het burau van politie aan de Nieuwe kade, waarop de politie kwam en de ingeslopen persoon aanhield, die bleek de vrijer van de meid te zijn, door haar zelf binnen gelaten. Te Strijp waren eenige jongens een revol ver machtig geworden en kochten voor acht cent kruit; zij begaven zich naar eene afgelegen plek om het daar af te schieten, maar niemand durfde het aan, toen eindelijk de 14 jarige v. d. L. het waagde. Hij ontstelde echter zoo hevig door den knal, dat hij met moeite zich naar huis kon slepen en weldra ten gevolge van deu schrik overleed. Het departement Gorredijk der Maatschap pij tot nut van het algemeen heeft besloten een cursus te openen voor meisjes, die als helpsters bij hel bewaarschoolonderwijs worden opgeleid. In dien cursus, die twee jaren zal duren, wordt het onderwijs der lagere school voortgezet en verder die omt wikkeling verschaft, die voor helpsters wenschelijk is. Na afloop daarvan kan door het bestuur van het departement een getuig schrift van geschiktheid worden uitgereikt. Alleen meisjes van omstreeks veertienjarigen leeftijd, die bewijzen geven het onderwijs der lagere school met vrucht te hebben genoten, worden tot den cursus toegelaten. In de maand Juni zal er te Apeldoorn een groot zangersfeest gehouden worden van de vereenigiugen, die bij den algemeenen Neder- landschen zangersboud zijn aangesloten. Uit Friesland word gemeld Nauwelijks zijn de werkzaamheden in het veen of op het veld aangevangen, of de kinderen van 812 jaar verlaten de scholen. Waar de ouders veenwerk moeten verrichten, passen de kinderen op de kleine broertjes of zusjes. Ook voor de veldarbeid word menige kinderhand gebruikt. Zelfs blijkt de schoolgeldheffing van invloed. Daar met 1 April een nieuw kwartaal aanvangt, worden de kinderen van school ge nomen, die anders tot Mei of Juni nog onder wijs genoten. Laatstbedoelden zijn meer van de hoogste klasse, die zomers bij den boer of anderszins worden besteed. Een slager te Beek en Donk heeft aan verscheidene ingezetenen van Eindhoven vleesch verkocht van een doodgevallen ezel, die deu ouder, dom van.... 55 jaren bereikte. Een paar elfjarige leerlingen van een school te Dordrecht stalen tot tweemaal toe geld uit een in die schooi geplaatst kastje. Zij maakten afspraak, dat een vau hen moest schoolblijven. Deze leidde de aandacht van den onderwijzer af en zoo sloop de ander ongemerkt binnen om den diefstal te plegen. Uit de gemeente het Bildt Fr. meldt men dat daar verleden week eene groote werkstaking door de veldarbeiders op touw was gezet, waaraan ook door vrouwen, die daar in grooten getale aan den veldarbeid deelnemen, kracht was bijgezet. De vrouwen-vereeniging aldaar had reeds een begin van uitvoering aan het plan gegeven. De vrouwen verlangen voortaan niet meer door den nood der mannen te worden gedwongen op het veld te werken, maar op hare plaats in het huis houden te kunnen blijven. Daar de werkgevers intusschen uit eigen beweging het dagloon, dat vroeger in dezen tijd des jaars 80, teu hoogste 90 cent bedroeg, tot f 1 verhoogden, is van de werkstaking der mannen vooralsnog niets geko men. Vermits gelijke beweging zich ook in de aangrenzende gemeenten min of meer voordoet, is naar men verneemt het detachement huzaren uit Deventer, dat 1 April uit Leeuwarden zou vertrekken, voorloopig in laatsgemelde plaats gebleven. Onlangs werd te Neede een geneesheer bij een kind van 11 maanden ontboden, omdat het knaapje aanhoudend schreide en men dit maar niet begrijpen kon, te meer nog omdat het kind geregeld het voedsel gebruikte wat men het gaf. De dokter onderzocht de kleine en bevond, dat de luchtpijp ontstoken was. Na een paar dagen kwam de geneesheer weder en zag, dat het kind zeer in beterschap was toegenomen. Hem werd nu echter door de moeder medegedeeld, dat zij op den rug der kleine een zweertje ontdekt had. De dokter zeide haar, hoe zij hiermede te werk moest gaan en ziet, na weinige dagen vertoonde zich in de opening der wonde een puntig voowerp, hetgeeu bij nader onderzoek, toen de dokter dat er had uitgehaald, een roggeaar bleek te zijn. De aar had zich door den slokdarm gewerkt, was vervolgens langs de ruggewervels gegaan en toen tusschen de 5e en 6e ribbe naar buiten geko men. De aar had een lengte van ruim 6 c. M. Zulph. Ct. Menigeen, zijn maatschappelijke toestand willende verbeteren en door de omstandigheden hier in het vaderland er geen kans toe ziende, trekt met hoopvol gemoed naar de nieuwe wereld. Raadzaam toch in zulke gevallen ma* het heeten, vooral goed te onderzoekeu waarheen men trekt. Geen veiliger gids voorzeker in dit geval dan iemand, die, zelf daarheen willende trekken' persoonlijk zich aldaar vooraf op de hoogte heeft gesteld. Belangstellenden verwijzen wij daarom naar de in dit nummer voorkomende bekendmaking van den heer P. Stapel te Broek in Waterland. Uit Aksel wordt gemeld dat in die gemeente zich een geval van de slaapziekte la Nona heeft voorgedaan. Eene vrouw die sedert geruimen tijd aan de influenza lijdende was, werd overvallen door een slaap, die vijf en een halven dag duurde. Zij is thans her- stellende. 7 ergadering van den Gemeenteraad van de ZIJPE gehouden op Dinsdag1 April 1890. Afwezig de heer Zijp, door ongesteldheid, en gvedgekewdf61 W°rden de notulen gelezen Omtrent het eenige op het convocatie vermelde punt, het SftlS het Hierna wordt dool den voorzitter Jn FÜÖd,Onbëz /het Zand, ter vergoeding van dien^ten aan^ de gemeente bewezen. Dit wordt met algemeene SterDr b^al0voend het volgende voorstel van den voor zitter, wat dan ook niet geschiedde namens B. en De voorzitter bracht in herinnering, dat hg n de voor gaande vergadering gezegd had, nog eens te willenterug komen op het punt verlichting, doch dit liever wilde spreken in een meer voltallige vergadering. Hieraan nu gevolg gevende, meent ZEd. een voorstel te kunnen doen, dat de gemeente minder kost dan het ver worpen voorstel Kaan, en waardoor toch met medewerking van de ingezetenen, de verlichting van de kommen der dorpen tot stand kan komen. ZEd. doet nn het voorstel om aan bestaande en eventueel op te richten commissièn een subsidie te verleenen voor iedere bestaande of te plaatsen lantaarn van f 10 voor oprichting, met de bepaling dat aan elke commissie hoogstens voor 2 lantaarns subsidie wordt verleend; en voor onderhoud 's jaarlijks te verleenen een bijdrage van f 5 per lantaarn, met dezelfde beperking. Mocht dat voorstel worden aangenomen, dan acht de voorzitter een post van f 250 op de begrooting van 1891 voldoende voor de uitvoering. Ten slotte beveelt ZEd. op vroeger vermelde gronden het voorstel tep zeerste aan, als niet bezwarend voor de gemeente en toch voldoende om in de behoefte aan verlichting te voorzien. De hierop gevolgde discussie gaf weinig licht, alleen was het opmerkelijk, dat hoewel de heer Biersteker bleef vol houden dat het voor de gemeente bezwarend was, en het genoemde cijter als een begin van een begin beschouwde, de heeren Schuijt, Francis, Zeeman en Paarlberg, ditmaal de kosten lieten rusten, om nogmaals te wiizen op de groote gevaren, voor langs deze wegen rijdende personen. Blijkbaar achtte de voorstanders, de heeren Kaan, Nobel en de voorzitter het een onbegonnen werk die heeren te over tuigen, dat die gevaren vooreen groot deel denkbeeldig zijn. Onder verwijzing naar vroegere verklaringen werd er met enkele woorden op gewezen, dat er in de meeste ge- meentens verlichting bestaat, dat er van ongelukken daar door veroorzaakt niet wordt gehoord, dat de verlichting hier alleen moet dienen voor de buurten, waar bij duistere avonden werkelijk gevaar bestaat voor voetgangers. Hierna tot stemming overgaande bleek dat er 6 tegen en 4 vóór waren, de laatsten waren de heeren: Van Beusekom, Kaan, Nobel en de voorzitter. De duisternis heeft nogmaals over het licht gezegevierd, tot hoelang? Bij de gewone rondvraag, zegt de heer Nobel, dat hij het betreurt, dat de voorzitter een vergadering moet beleggen, ook al is er niets of zoo als heden zoo goed als niets op het convocatie te vermelden. Spreker zal evenwel geen poging aanwenden om dat te veranderen, voor een paar jaren heeft hij dit gedaan, en de herinnering daaraan zijn hem van te onaangename aard; hij geeft dan ook alleen aan den Voorzitter in overweging, om mocht het zich weer voordoen, alsdan namens B. en W. er een voorstel op te plaatsen, om dat bezwaar op te heffen door wijziging van het reglement van orde. Dat de Heer Nobel hier niet het gevoelen van zijn medeleden uitsprak bleek duidelijk; niet alleen dat de Voor zitter het niet betreurde, dat er soms wat weinig op het Convocatiebiljet was, integendeel kon dit als bewijs strekken dat er weinig voorvalt wat van onaangename aard is; was er toch iedere maand veel te doen, dan zouden er licht zaken onder loopen van minder aangename aard. Verder waren de andere leden het volmaakt eens dat het uitmuntend was, om elke maand te vergaderen; ieder weet dan van voren dat er vergadering is, er zouden dus meer absenten wezen als men soms op het onverwachts werd opgeroepen, en een vergadering waar weinig te doen was, heeft toch zijn aangename zijde. Door de voorziter gevraagd of de heer Nobel er een voorstel van maakt, verklaarde hij nogmaals dat dit zij n doel niet is. Niemand meer het woord verlangende, sloot de voorzitter de vergadering. o Een brutale oplichterij is onlangs te Londen gepleegd. Bij een der voornaamste juweliers aldaar vervoegde zich een net gekleed heer van al lergunstigst uiterlijk. Hij bezichtigde eenige schoone armbanden en een diamanten parure, welke laatste vooral in zijn smaak scheen te vallen. „Zend u mij deze parure en doe er dan eenige ringen bij. 't Is een verrassing voor mijne vrouw. „En wanneer mag ik het u zenden? vroeg de verheugde winkelier. „Deze middag te drie uur precies. Maar volstrekt niet later, want anders treft u mij niet thuis." De heer vertrok en 's middags deed de koopman parure en ringen in een lederen koker en ging naar het opgegeven adres. Het was een voornaam huis en toen hij zijn kaartje afgaf, werd hij verzocht even te wachten in een weelderig ge meubeld salon. Niet lang zat hij daar of een net dienstmeisje kwam bij hem en vroeg, of de koopman haar het bestelde wilde geven. Mijn heer was in de andere kamer. Meteen zette zij een inktkoker met papier op tafel en vroeg of hij de quitantie wilde schrijven. De verheugde koopman gaf den koker af, het meisje verwijderde zich en hij zette zich neder om met van vreugde bevende hand de kwitatie groot 2000 uit te schrijven. Doch het wachten duurde vijf, tien, vijftien minuten en niemand kwam. Hij sloeg aarzelend op den tafelschel. Nog niemand. Daarom sloeg hij harder. Geen ant woord. Hij schelde een langen tijd achter elkaar. Daar kwam een eerwaardige oude dame en vroeg wie het waagde, haar zoo in haar middag slaapje te storen. Nu kwam het tot opheldering. Hij was het slachtoffer geworden van een sluwe oplichterij. Het dienstmeisje had met haar galant vau het slaapje van haar mevrouw gebruik gemaakt om den koopman in den val te laten loopen Tot nu toe is het niet gelukt een van beiden op te sporen. Te Melbounre is zoo groot gebrek aan dienstboden, dat de dames aldaar een verzade ring belegd en een aanzienlijke som gelds bii Na afloop van een vrij rumoerige f„-, loopen toevallig twee heeren tegen eikand anu. „Bardon" zegt de een mag ik mij ,J' voorstellen, „ik ben Meijer!" „Aangenaam", luidt het antwoord, ,/en ben dronken 1" (Historisch.) Getrokken Prijzen. 2de Klasse. Trekking van 2 ApriJ Prijs van f 5000: No. 20497 J 1500: 12210 l 1000: 19543 1 e 400: 12891 200: 4584 100: 823 2502 12581 12838 16793 20868 8 2de Klasse. Trekking van 3 April, Prijs van f 400: No. 9276 „100: 13673 18522 19444 Gemeente Schaden. Ingeschreven van 2 4 April 1890. Geboren, Ondertrouwd en Getrouwd: Geene. Overleden Jan Kaptein, oud 81 jr., 1 mi. Gemeente Sint Maarten. Ingeschreven van 1 31 Maart 1890. Geboren3 Maart, Antje, d. v. Pieter Bood en Maria Groenewoud. 11 dito, Iefje, d. v. Pieter Levendig en Geertje Stam. 23 dito, Dirk, z. v. Willem Stammes en Guurtje Brak. 25 dito, Trijntje, d. v. Jan Koedijker en Maartje Siewertsen. Ondertrouwd 12 Maart, Houdrik Dassen en Aaltje Roos. Getrouwd: 29 Maart, Hendrik Dassen, jm., oud 25 jr. wonende te Amsterdam en Aaltje Roos, jd., oud 24 jr. wonende te Sint Maarten onlangs te Amsterdam. Overleden: 18 Maart. Eefje Kioft, oud 17 jr., d. v. Cornelis Kieft en Eefje Bos. 22 dito, Cor- nelia Schouten, oud 79 jr., laatst wed. van Jan Klos. 30 dito, Jannetje Veldhuis, oud 86 jr., echtg. van Dirk Koegelberg. Gemeente Haringcarspel. Ingeschreven van 1 31 Maart 1890. Geboren 3 Maart, Cornelis, z. v. Gerrit Groon en Grietje Eeken. 7 dito, Jacob, z. v. Hendrikus Buter en Elizabeth Beesterboer. 8 dito, Catharina, d. v. Dirk Wijnker en Maria Stam. 18 dito Petrus, z. v. Jan Pronk en Maria Mul. 19 ditoj Cornelia, d. v. Petrus Borst en Grietje Raadgers 19 dito, Gerardus, z. v. Jacob Stoop en Jannetj Tin. 24 dito, Cornelia, d. v. Hondrikus Bleeke en Maria Hoogeboom. 29 dito, Aafje Ida, d. v Willem Strooper en Guurtje Baas. Ondertrouwd en Getrouwd Geene. Overleden5 Maart, Dirk Koning, oud 73 jr.,B echtg. van Trijntje Wiegand. 14 dito, Antje;'" te Buik, oud 65 jr., wed, van Albert Stroet.1 25 dito, Jacob Olij, oud 70 jr., echtg. van GerF ritje Westerman. 27 dito., Dina Hoogeboom, oudK 7 weken. Gemeente Aieuwe UTiedorp, Ingeschreven van 1 31 Maart 1890, Geboren: Arie, z. v. Abraham Maasen en Grietje Bakker. Jan, z. v. Jacob Wonder en Maartje Amels. Dirkje d. v. Theodorus Martinui Jansen en Maartje Groot. Cornelis, z. v. Jan de Wever en Aafje Scheper. Maartje, d. v. Arie Groot en Antje Werwer. Ondertrouwd on GetrouwdGeene. Ovorleden Geertruida Wit, d. v. Gerrit Wil en Guurtje Krap, 5 md. Arie Schenk, ongehuwd) z. v. Willem Schenk en Teetje Tuin, 25 jij Albert Bergman, echtg. van Aagje Groot, 50 jr Gcm. Broek op Isangendyk Ingeschreven van 1—31 Maart 1890. Bevallen N. 'Bakker, geboren Nol Pover, D. - T. Kloosterboer, geboren Balder, D. OndertrouwdK. Ven, wedn. van M. Wag®" naar, 39 jr. en M. Slot, jd. 22 jr. GehuwdGeene. Overleden: T. Geus, echtg. van S. Kansen,I' jr. Jan Ploeger, 15 rad. Dirk Jonker, 27 jr. Afh- Slot, 21 jr. S. de Jongh, 35 jr. G. Rus, W®' van P. Jonker, 63 jr. Gcm. Wieringerwaard. Ingeschreven van 1 31 Maart 1890. Geboren: Jan, z. v. Pietei Johannes Catharina Apolonia de Wilde. Ondertrouwd Teunis Jonker, jm., w Hoogwoud en Aagjo Keesman, jd., wonende Wioringerwaard. Johannes Cornolis Johann jmwonende te Zijpe en Neeltje Zander, van Arie Kuiper wonende te Wieringerwaaro- Getrouwd: Jan Zeegers, jm., wonende te An^ Paulowna en Pictertje Raven, jd. wonende Wieringerwaard. J OverledenAlida Anna Petronella Boon, 1 jr. Anna Catharina van der Wal, oud j echtg. van Reijer Schrieken. Jan Druif, ou jr. wedn. van Guurtje van der Oord. f' van Zoonen, oud 31 jr. Oemeente Anna Paiilo^11*1, Ingeschreven van 1 31 Maart -^'^jijt Geboren7 Maart, Johannes, J Philipsen en Dieuwertje Spaans. 11 di °i Buis e" cus, z. v. Aart Woudenberg en Coer'J Twuijver. 19 dito, Pieter, i. v. Cornelis

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 2