ïiiliK STOCT. a. hoogland, a. bfrggraaff, BELB BESCHIKBAAE. „ce sar; Nationale ZanpÉtri HIT GODDENKALF. CtBËS SCHAGEH, Bölger en k JACHT WüTXR. Zwakken en Herstellenden. GROOTE OPRUIMING HOLLANDSCH TOONEELGEZELSCHAP, Marktberichten. P. Roggeveen, Schagen. P. STAPEL. BESCHIKBAAR Noord-Hollandsch Koffiehuis, Na afloop besloten BAL AanvaD£ 71 i ure. Entree 25 Cents. Gemeente Winkel. Gemeente Oude Uiedorp. Gcm. Meer Mngo waard. Gemeente Warmen huizen. f 2.50 a 3.— f 2.90 a 3.— Boor», 3 April 1890. Aangevoerd Advertentiën. J. Manke te Seliagen. Drinkt van Kraepelien Holm's QUINA LAROCHE, en staalhoudesade t&iiina La r o c li e, is de meest krachtige en verster kende lil AA-WIJS. S A L M I V K PASTILLE S, liraepelien en Molm, voorlieenC. iZËEMAIÏ, Koevleescli: f n Worst: Prijzen vt METWORST 50, Verder WIVTEMPMO- VISIK tegen conenrl eeren den prijs. G. Roggeveen, Marktplaats, §chagen, beveelt zich wederom aan tot het leveren van Tapijten, Karpetten, Loopers, Vloerzeil, Kokoskleeden, enz. A. KOOGER, Rleêrmaker, Nieuwe Laagzijde, Schagen. Wed. KI. D E N IJ S, van alle soorten lêaisies- en liliMlcr- Koeden, Bloemen, Finten, Veeren, Mant, Latijn, Flu weel, PlïlChe en alle soorten Ma nufacturen, zullen tegen spotprijs opgeruimd worden. Corsetten vanaf 40 Cents. LsyHTg W- SWAGER. HORLOGEMAKER, Meparatle-Inriehtins' v»or alle mogelijke IJU8'- Cil «peclwer- ken, Barometers, A aai ma chines, en verder alle tot het vak be- hoorende artikelen. Solied werk. Uiterst billijke prijzen. Adres den heer C. FLOOR, naast het Noord-Hollandsch Koffiehuis van den heer C. KOS. CTMECMTSC HF laÉÉppi. Kantoor: Plomp eto ren - gracht, 11. 055. J. W. Schubart, Mr. II. Waller, Mr. .1. II. van Eeden, Mr.J. J. Metelerkamp. te Utrecht, Jhr. J. E. van Heemskerck van heest, te 's-Öiravenhage. Directie: K. A. Manssen, S. P. ten Holt. De Maatschappij sluit verzekeringen van kapitalen, ud te betalen hij over lijden, hij leven, tijdelijke verzeke ringen, verzekeringen op twee ievens. enz. enz. TrTTn.m,,nP,T f te Wierïngerwaard, belast zich met het koopen en ver koop en van ROEREND en ONROE REND GOEl) en EFFECTEN, het bezorgen van KAPITALEN onder hypothecair ver band a 33/4 en 4% 's jaars, het verzilveren van COUPONS en het incasseeren van WISSELS. JfUfp" Geeft geld op obligatie. Hypothecair Crediet, tegen 39/10; 4 en 4V10 per jaar, zonder V2 jaar vooruitbetaling van rente. Adres: Oude Bracht 158, Alkmaar. (Duitsch ras,) voor de Provinciale keuringen bekroond voor een subsidie. Alleen yrtfhar tij ff. VADER. Aanbeveling*. te SCHAGEN, Saterdag 26 April FEEST-CONCERT. van Mannenkoren. TOOS\!EELZAAL, te SCHADE UT. Eene buitengewone voorstelling, op MAANDAG, 7APRIL 1890, (2<leiD Paaschdag,) De hoofdrollen /uilen WGrd£K- vervuld door de Heeren: Tartand, v. Knijk, And ré, Logeman, Dames: Mevr. Kössing, v. Knijk, Westerlio- ven en Albregt. Theehandelaars, te B0LSWARD. HOFLEVERANCIERS. i P. MEÜRS Pz., ciscüs Siewers en Neeltje Raap. 21 dito, Koendert, v Pioter Brouwer en Trijntje Braaf. 21 dito, Frerterik, z. v. Pieter Brouwer en Trijntjo Braaf. 21 dito. Aagje. d.v. Arie Johannes v. Rijswijk en Aagje Boonacker. 24 dito, Pioter Marcelis, z. v. Marcelis Leondert Hoijligenborg en Ejjtje Roraar. 26 dito, Iman Cornelis, z. v. Arij Geluk en Maartje Zwaag. 31 dito, Guurtje, d. v. Jacob Kos en Quurtje Keppe'- 31 dito, Geertje, d. v. Jan Zegers en pietertje Raven. Ondertrouwd 5 Maart, Dirk Smit on Jannetje Jongej en- Gehuwd 20 Maart, Dirk Smit, oud 23 jr. en Jannetje Jongejan, oud 21 jr. beide wonende te Anna Paulowna. Overleden6 Maart, Cornelis Kossen, oud 60 jr.t wedn. van Dieuwertju Oom. 11 dito, Catha rina Johanna de Haan Hugenholtz, oud 45 jr., echtg. van Theodorus Johannes Waller. 22 dito, Trijntje Voorthuijzen, oud 10md., d.v. Johannes Yoorthuijzen en Jansje Neefjes. 31 dito, Ariaantje Catharina van Dijk, d. v. Cornelis van Dijk en wijlen zijne echtg. Jacoba Dekker. Ingeschreven van 1 31 Maart 1890. Geboren: Gerard, z. v. Adrianus Lampers en Maartje Butter. Catharina Cornelia, d. v. Antho- nie van Essen en Maria Elisabeth Witbaard. Jantje, d. v. Dirk Dekker en Aafje Huiberts. Jacoba, d. v. Dirk Pluister en Aaltje Wit. Lara- bertus, z. v. Cornelis Rentenaar en Trijntje Trappel. Reindert, z. v. Jacob Kuiper en Antje Klaren. Ondertrouwd Jillos Boogaardt, jm., 24 jr. en Geertje Leijdekkor, jd., 27 jr. Gehuwd Geene. Overleden: Jan Joon, 42 jr. echtg. van Trijntje Boendermaker. Levenloos aangegeven, z. v. Arie de Bruin en Trijntje Buis. Gerard Lampers, 4 dagen, z. v. Adrianus Lampers en Maartje Butter. Jacob van Berkel, 16 md., z v. Christiaan Leendert van Berkel en Harmke Landman. Ingeschreven van 1 31 Maart 1890. GeborenJohaunis, z. v. Cornelis Dekker en Neeltje Groot. Grietje, d. v. Hendrik Stam en Reinsje Dekker. Antje, d. v. Arie Bakker en Trijntje Kuilboer. Barbara, d. v. Jan Ursem en Bregtje Veldman. OndertrouwdJacob Bijwaard on Catharina Schut. GehuwdKlaas Hollenberg en Dieuwertje Joffer. Overleden: Geene. Ingeschreven van 1 31 Maart 1890. GeborenAafje, d. v. J. N. Groothuizen en A. Ruiter. Klara, d. v. P. Groenveld en N Quant. Grietje Catharina, d. v. A. Bleeker en J. Putten. Dirk, z. y. D. Vlaar en A Strongman. Jannetje, d. v. A. Boot en A. Kooij. Ondertrouwd: Pieter Vader, jm., 21 jr. en Grietje Winkel, jd., 19 jr. Dirk Kansen, jm., 24 jr. en Trijnjo Kokkes, jd., 24 jr. Getrouwd H. Schrieken en G. Smit. Overleden Een levenloos aangegeven kind van A. Bart en N. Krap. Cornelis Duits, wedn. van A. de Boer, eerder van A. Blom, 76 jr. Gerrit Pannekeet, echtg, van J. Baij, 35 jr. Antona Mosselman, echtg. van D. Groot, 47 jr. Ingeschreven van 1 31 Maart 1890. Geboren5 Maart, Wilbelmina, d. v. Pieter Buiter en Neeltje Hugtenberg. 9 dito, Johanna Cornelia, d. v. Johannes Pronk en Guurtje Konijn. 9 dito, Jacobus, z. v. Jac. van der Ham en Bregje Ursem. 18 dito, Abraham, z. v. K. Slot en G, Wognum. Ondertrouwd en Gehuwd: Geene. Overleden: 3 Maart, Jan Siewertsen, 4 weken, z. v. W. Siewertsen en M. C. Boon. 11 dito, Theo dorus Doffer 9 md., z. v. H. Doffer en T. Rijper. 15 dito, Trijntje Strooper, 61 jr., echtg. van K. Kok. 15 dito, Johannes de Nijs, 11 md., z. v. H. de Nijs en E. Opmeer. 22 dito, Pieter Bakker, 43 jr, ongehuwd z. v. Jan Bakker en Maria Rustenburg. 26 dito, Marijtje Bregman, 77 jr., Wed. van C. Geus eerder van P. Kamer. S c h a g e n, 3 April 1890. Aangevoerd: 7 Paarden f 75.— a 200.- 37 Gelde Koeien (magere) f 130.— a 240. 8 idem (vette) f 180.- a 260.- 33 Kalfkoeien f 170.- a 270.— 4 Vaarzen f 60.— a 100.— 156 Nuchtere Kalveren f 3.a 20. 430 Schapen (magere) f 24.a 35. 10 Bokken on Geiten f .25 a 4. 46 Varkens (magere) f 16.a 22.— 35 Konijnen f .10 a —.80 25 Kippen f .60 a 1.30 475 Kilogr. Boter f —.93 a 1.— (per Kop f —.70 a —.75) Kaas f .25 a .35 Kleine Kaas, hoogste prijs f 33.50 Commissie 29.—. Middelbare f aaugevoerd 127 stapels, wegende 33939 Kilo. na n d n m 3 April 1890. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f 32.—. aange roerd 7 stapels. 30 8500 Kip Eieren 9000 Eend-Eieren U E n h h u i zen 2 April 1890. Aangevoerd. Heden werden alhier aangevoerd stapels. Hooikaas t Graskaas f karweizaad, f 9.50 a 9.876, nieuw mosterdz. f 16.— a 18.— blauwmaanzaad f 10.— a 11.50, grauwe erwten f 12.a 13.vale dito f 10.— a 12.—, Wijker vale dito f a groene dito f 10.— a 12.—, bruine boonen f '7.— a 9.—, paardenboonen f a gerst f 4.— a 5.25, haver f 3.— a 4.25. Onnchadelijlc Koor Kinderen. Uit de Fabriek van J. A. BASIE te Alkmaar. Dit water vernietigt in een goede wassching het levend onrein bij kinderen, zuivert en geneest het hoofd van Klierstof. Alleen onschadelijk en zeker werkend, te ver krijgen bij Per Flacon f 1.Halve Flacon f 0.50. BWrillili inasga^a^BeesEaESSBBBa^asBgeaeaaBB Aanbevolen door tal van Binnen- en Buitenlandsche Geneesheeren. Verkrijg baar in flesschen a f 1.90 en 1. AST 11 MA CWAliE TTEH', De inademing van den rook dezer Ciga- retten geeft den LIJDER aan ASTIIMA terstond verlichting, in Etui's a 80 en 50 centen. Een algemeen, als goed erkend middel bij HOEST en VERKOUDHEID. Oplossend en Verzachtendin flesch- jes 20 cent. Apothekers te ZEIST, te SCHAGEN, bij den Heer W. A. Hazeu, Apoth., te Alkmaar, A. 0 o n ij n Az., Apoth., te Helder, Jelgersma Gz., Apoth., en verdere bekende depots. TL E ESC II O IJ IV E li 1J van Prijzen van het vleesch zijn LAPJES, 47 72 Ct. per V3 K.G. n n n n u n n h 0011 ii h u ii ii u nu II II II u n n n u n n u ii n 42Vj Ct. per Va K.G. 4 2 Va 'i n 40 n 45 u ii n n 47 Va ii n ii n 42 Va v v v 9 LEVERWORST 25, PEKELWORST 40, ROLLADE, zonder KLOMPSTUK been, BCEUF RIBSTUK, met RIBSTUK, .«j, been, ROLLADE, 3 BEAFSTUK, 65 GEHAKT, 47 Va versche OSSENTONG, 1.50 OSSENHAAS, 60 gelardeerd 70 Varkensvlees! LAPJES, KARBONADE, versch SPEK, gerookt SPEK, SCHIJVEN, GEHAKT BLOEDWORST 25, SAUCIJSJES 42Va cent. Alles per ]/s kilo. Ondergeleekende maakt be- 4» kend, dat bij hem inlichtingen te bekomen zijn aangaande het Zuidwestelijk deel van LOU1SIANA. Dit is een zeer scbooue en vruchtbare staat in N. Amerika. Door het vele vlakke land uitnemend ge schikt voor Nederlandsche Emigranten. Ondergeteekende, deze streken zelt hebbende bezocht, en er zich willende vestigen, zoekt families die zich bij hem aansluiten. De Arne- rikaansche Land- en Boschmaatschappij wil al het mogelijke doen om het den Emigranten gemakkelijk en voordeelig te maken. Op aan vrage bereid een lezing of meeting te houden. Be vertegenwoordiger der Amerikaansche Land- en Boschmaatschappij. BROEK IN WATERLAND. Ondergeteekende, organist der DOOPSGEZINDE GEMEENTE te BARSIN- GERHORN, zou gaarne des Zaterdags te SCHAGEN muzieklessen willen geven. Billijke conditiën. muziekonderwijzer ALKMAAR. beveelt zich steeds aan voor alles wat tot zijn vak behoortnet en solied werk en uiterst lage prijzen. Puike BOTERIIAMMENWORST, a 12 Cts. per ons, uitgesneden. ROOKVLEESCH, WESTFAALSCHE- en BANKETHAMMEN, GOUDSCHE-, LEIDSCHE-, FRIESCHE- en ZWITSERSCHE KAAS, enz. enz., ver krijgbaar bij SCHAGEN, RENSGAS, F, 26. O u Goedgekeurd door Z. M. DEN KONING. Commissarissen de Heeren PROSPECTUSSEN en INLICHTINGEN, GRATIS verkrijgbaar bij den Heer F. J. Grielen, Correspondent te^ SCHAGEN, ot bij den Agent, «J. Castricum. OU Dsuoom. Aanvang van den nieuwen cursus voor Jongens en Meisjes 1 MEI 1890. Leerplan en informatiën zijn te bekomen bij de Directie der Leeihoeve. Opgaven worden ingewacht voor 15 APRIL 1890. Men wenscht uithoofde eener langdurige reis in bewaring te geven, eene kostbare PI A.NIN Obij voorkeur waar een droog gelijkvloers vertrek is, en men ze wil koopen of verkoopen en het geld nazenden. Slechts solide reflectiën worden geregardeerd. Adres motto Pianino, Bureau dezer Courant. De in het NEDERLANDSCH PA ARDEN-STAMBOEK inge schreven Hengst, Tegen een Hekgeld, van f ÏO.bij niet drachtig zijn der Merrie f «5.bij P. Cz. BOEKEL, Boerderij „DE MIEDE," te Schagen. Deze bedden, van eerste qualiteit tijkt, gevuld met machinaal goed gezuiverd konij nenhaar, zijn zeer duurzaam en zacht en overtreffen vooral Kapok Bedden, daar het haar niet samenpakt eu niet bij gebruik vermindert. Bijzonder aan te bevelen tegen Jicht- en Rheu- matische aandoeningen en voor Zenuwlijders. Een 2 persoons bed, peluw en 2 kussens f 32. Een 1 persoons bed, peluw en 2 kussens I 27. Winkeliers genieten rabat. Laagzijde B. 66. De ondergeteekende acht zich gedrongen, zijnen hartelijken dank te betuigen aan den Heer W. H. ZICKEN HEIMER, fabrikant van den Rijnlandschen Druiven-Borst-Honig. Reeds geruimen tijd door een zware koude en bezetting op de borst aangetast zijnde, gebruikte ik op aanraden bovengenoemdeu honig en wel met een verrassend gunstig gevolg, zoodat ik thans weder in staat ben, mijne gewone bezigheden, die ik gedurende eenige weken moest staken, te hervatten. Ik kan derhalve deze borsthoning allen borst- lijders ten hoogste aanbevelen. Asperen, (Zuidholland). G. YAN OCHTEN. Alleen echt verkrijgbaar in flesschen a fl. 2.met geele a fl. 1.met roode en h 65 Cent met witte capsu- len, welke nevenstaand fabriek- stempel dragen, te Schagen bij J. GROOT Tz.; te Alkmaar bij BRUIN VIS BA'KKER, Apoth.; te Den Helder bij W. Y. BRUINYIS. bij gelegenheid van het I0_jarig bestaan van Schagen's Mannenkoor E U T E R P E". Zondag' 2ï April, Yoor het Feest-Concert zijn plaatsen te be spreken van af Donderdag 10 April aan het lokaal van den Heer C. KOS Pz. Zie verder de alom verspreide biljetten. te geven door het Directie A. VIV 1.1 Kit. van Amsterdam. Tooueelspel in 4 bedrijven naar het Hoogduitsch „DAS GOLDENE KALB" van ROBERT KOHLRAUSCH. Regie: HENRI VAN KU1JK. Het stuk speelt in den tegenwoordigen tijd, in een groote Duitsche stad. Aanvang &S uur. Prijzen der plaatsen: le Rang t O.'T'fi», 2e Rang t O.."»O. Plaatsen zijn aan het lokaal vanaf heden eu op den speeldag tot 's namiddags zes uur te bespreken a lü Cts. per plaats. IV.B. Van aangifte van plaatseu per brief kaart, zal de noodige aanteekening worden gehouden. 2den PAASCHDAG, Groot BAL, volgens de wettelijke voorschriften vermengd. Verkrijgbaar bij aan de LOET, te SCHAGEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3