BOELHUIS BOELHUIS BOELHUIS Groot Muziekfeest, 26 en 27 April a.s. |W. G. BOELE Senior. te ALKMAAR. 5 Cents per regel. E. BRANDSMA. Hotaris A. VONK, Abr. SLOOS, Abr. 8LOOS, LJNDISPENSABLE 3 Cent W. iMiat LSL.v Het maken van een twee den toegangsweg, ter lengte van 320 M., naar het Spoor wegstation te Schagen. XoUt- *n. 2taatsen i„den OPROEPING. D. COSTERUS, gevraagd: wm P. de Vrïl's rn' J' Sn°ek' Bars»'gerhorn. "Ct SOÜCHON-THEE f fTTper fons"'" °P' ROBES en NDIIW firn™" de nieuwste JAPONSTOFFEÜ soorten 11!) s' van de goedkoopste tol in de fijnste GEVRAAGD: een Broodbakkersleerling, BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SCHAGENzullen op Dinsdag, 15 April a.8., des middags ten 12 ure, ten Raadhuize aldaar, in het openbaar bij enkele inschrijving aanbesteden, i« twee perceelen: Openbare Verkooping Boeren- en Bouwgereedschappen, en Huisraad en Inboedel, ,J, v. d. II anten, op Woensdag, 16 April 1890, 's mor- Boeren- en Bouwgereedschappen, J. v. d. 91 na ten, Openbare Verkooping J. v. d. Ha aten. op Maandag, 28 April 1890, 's morgens, ten 10 ure, ten huize van den Heer J. Hz. SMIT, in het KOEGRAS, gemeente HEL DER, van Boeren- en Bouwgereedschappen, J. v. d. Jlaaten, Notaris BACKX, Notaris BACKX, Notaris BACKX, Notaris BACKX, "^en 11s en Erf, met drfjisgjU Land, te Hypolitushoef, sectie C, No. 2487 en 2488, samen groot 1 heet., 32 aren, 70 cent. 1 Belangrijke Verkooping Notaris BACKX. BELANGRIJK BOET,HIIIK publiek verkoopen: die een ADVERTENTIE tegen overeen te ko nen vergo Appi| en FEESTGIDS, gel.eve zich ^ar oo lH on aan e belanghebbenden er 0 dat 3 na^Zondag1 rApTil' in iteen^ aeval mSr' A-vertak kunnen aannemen dezen Feestgids. publick verkoopen: publiek verkoopen: 189 O, des voormiddags 10 ure, op de plaats „de Hoop", in den polder WAARD, gemeente BARSINGERHORN, van wij len den heer JAN SPAANS Jr., HOFLEVERANCIEB, Verkoophuizen Oprichter der vroegere Firma Hepóts .- Amsterdam, C. J- BOELE ZOON- Botterdam, I's Gravenliag-e, Ueidcn, Utrecht, Groningen, Kampen. Gevestigd sedert 11847. Kopenhagen. De BANK verstrekt geld op eerste hypotheek, op voordeelige voorwaarden en geeft pandbrieven uit van f 1000.foOO.— en f 100.— uitstekend geschikt voor soliede geldbelegging. Kantoor, De Directie> Langestraat No. 39. jf()tllH BH lï. H. BOBIMS I Belangstellenden herinneren wij er aan dat de Advertentieprijs voor ons blad, aanvangende met dit nummer, door ons is gesteld op Aanbevelend, r ABA MAD I J- WINKEL, -LtAAlM, 1/, db.Uitgever der Schager Courant. Kalverstraat 115, Verkrijgbaar bij dênHe~e7Ü. G. v. d. Wal, LaSÏ'schagen, u v en »U Uc Hcercn K Koopman, Schagerbrug. H. J. Prins, Schagerbrug. W Rus, Groenveld. K. Engel, Kolhorn. te8e" conci,rreerende prijzen. OGZIJDE,SCHAGEN. liefst eenigszins met het vak bekend. Adres: W. MEURS, Marktplaats, Schagen. Bestek en teekening liggen van af heden ter inzage ter gemeente-secretarie. Aanwijzing in loco Vrijdag 11 April a.s, des voor middags ten 10 ure. De gezegelde, vati borg stelling voorziene inschrijvingsbiljetten, voor ieder perceel afzonderlijk, moeten, daags vóór de aanbesteding, ter Secretarie in de daar voor bestemde bus worden ingeleverd, vóór des namiddags 3 ure. Verdere inlichtingen te bekomen bij den gemeente—opzichter, den Heer C. N. VLAMING. Schagen, 1 April 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. H. BEELS. de Secretaris, DENIJS. op Dinsdag, 15 April 1890. 's morgens, ten 10 ure, ten huize van den Heer Jn. Cz. BROERSEN, te WAARLAND, gemeente HARENCARSPEL, van 3 Kalfkoeien, waaronder 1 Herfst- kalver, 2 Oonschapen met Lammeren, een partij Hooi en een partij Stroo, een Schuitje; waaronder 1 Veerenbed, Kasten enz. Gelegen heid tot stalling bij T. DE JONG aldaar. Deurwaarder. gens, ten 10 ure, ten huize van den Heer HARTOG, nabij TERDIEK, gemeente NIEUWE NIEDORP, van 5 Kallkoeien, die gekalfd hebben of op kalven staan, zooals: Ploeg, Egge, Amerikaansche Wanmolen, Tuigen, en verder een Tentwagen en een Driewielde Kar, en hetgeen meer te koop zal worden aangeboden. Deurwaarder. Door vertrek; naar elders, op Woensdag, 23 April 1890, 's mor gens, ten 10 ure, ten huize van den Heer Jb. VAN SCHAGEN, in het KOEGRAS, gemeente CALLANTSOOG, van jy 12 puike Kalfkoeien, 4 Gelde Koeien, 5 Hokkelingen, eenige Kalveren, 1 bruin Merriepaard, oud 5 jaren, 1 bruin Merriepaard, oud 9 jaar, verdereen groote Varkensloet, een Modder schuit, een Hondenhok, een nieuwe Zoutkist met Schragen, een nieuw model Kaaspers, een groote Kaastobhe, 2 Karns, 2 groote Emmers met Halsjuk, 2 Weivaten, 7 nieuwe Melkvaten, twee groote Kaaswekers, Kaasmakers, Kaas koppen (voor Commissiekaas), Kaasborden met Schragen, een Pekelkuip, een groote Hoekkast, een Ploeg, en hetgeen meer te koop zal worden aangeboden. Deurwaarder. Op de plaats is geene gelegenheid tot uitspanning. 18 puike Kalfkoeien, 2 Hokkelingen iiTvn en d Hokkeüngstier, eenige Kalveren, ffBr. 1 Blespaard, oud 4 jaar, 1 bruine Veulmerrie, oud 7 jaar, verdereen Speelwagen, een Boerenwagen, een Driewielde Kar, een Kar op Veeren, een ijzeren Hooihark, 2 zoogoed als nieuwe Dorschzeilen, en hetgeen meer te koop zal worden aangeboden. Deurwaarder. zal publiek verkoopen, op Donderdag, 10 April 1890, des voormiddags 11 uur, inde Landbouw—Sociëteit jCérès", te SCHAGEN 1. Een Huis en Erf, met Tuin, aan de K e i n s m e r b r u g, in de Z ij p e, groot 5 aren, 68 cent. 2. En een Huis en Erf met Boet, aldaar, groot 2 aren, 18 cent. Verhuurd No. 1 aan den heer Dk. DE GRAAF voor f 40.en No. 2 aan den heer CORNs. VOLDER voor f 65.'s jaars. Behoorende tot de nalatenschap van den heer Jb. BUISMAN. zal publiek verkoopen, op Donderdag, ÏO April 1890, des voormiddags 11 unr, in de Landbouw-Societeit ,/CÉRES", te SCHAGEN Een perceel uitmuntend Weiland, nabij den Mid- delweg, in den Schagerwaard, gemeente HARINGCARSPEL, groot 1 Hectare, 85 AreD. Eigendom van den heer J. STRUIJF. Dadel ij k te aanvaarden. te HAUWERT, op Woensdag, 23 April 1890, s morgens 9 uur, ten huize van den Heer JACOB SCHERMERHORN, van 10 puik beste Koeien, die gekalfd hebben, 1 dito Geldekoe, 2 dito Hokkelingen, eenige Kalven, 1 flink bij den weg loopend bruin Merriepaard, Kap- wagen op Veeren, Glazenwagen, 2 Driewiels- karren met Lemoen, Boerenwagen, Melkkar, Hort met Ketting, Boerengereedschap, en het geen verder zal worden aangeboden. Op de plaats geene gelegenheid tot uit spannen, wel in de nabijheid. te Wieringerwaard. zal publiek verkoopen te WIERIN GEN, op Donderdag, 24 April 1890, des avonds zes uur, in het logement „het Schippershuis" Eigendom van SIMON WIEGMAN. Een Huis en Erf) met Land, aldaar, sectie B, No. 222 en C, Nos. 240, 2339 en 2338, samen groot 82 aren. Eigendom van ALBERT JANSZOON KOOSN. van S1ERBOOMEN, BLOEMHEES- TERS en PLANTEN, uitsluitend ge schikt voor Tuin en den vollen grond, op Donderdag, 10 April 1890, voor- middags 10 uur, op de Gedempte Gracht, tegenover de Landbouw-Societeit „CÊRÈS", te Schagen, ten overstaan van den Een en ander afkomstig van de welbekende boom- en bloemkweekerij „FLORA" te Alkmaar. te Schoorldam, zal Woensdag, 9 April 1890, voormiddags 9 uur, in de SCHERMEER, aan de Noordervaart, nabij den Stompen Toren, op de Boerenplaats' bewoond door den Heer K. AKKERMAN, 13 puike Kalfkoeien, 5 puike Gelde W* Koeien, 4 puike Hokkelingen, 1 HBS prachtige éénjarige Stier, Kalveren, 1 drachtige Zeug, 1 zoo goed als nieuwe Kap- wagen, 1 Boerenwagen met toebehooren, 1 Drie wielde Kar met Ierbak, 1 Hooischudder, 1 Hooihark, 1 Hort met Ketting, Kruiwagens, Melkwagens, W eivaten, Kaastobben, Kaaspersen, Makers, Zetters, Kaasborden met Hangers, Emmers, beste Zoutkisten, Karns, waarbij 1 Hattewaij drykarn, Slijpsteen, Mestplan ken, Rommel, Takkebossen, enz. Er is geene gelegenheid tot uitspanning op de plaats. Allen, die iets te vorderen hebben van verschuldigd zijr. aan of borgtochten nebben ten laste van den Heer PIETER DEKKER Pieterszoon Senior, wonende op Tolke, gemeente Schagen, en zijne den 21en Januari L89G, aldaar overledene Echtgenoote MAARTJE ERIKS of ERIX, worden verzocht daarvan vóór den len Nfei 1890, opgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris A.» VONK, te SCHOORLDAM. Notaris te Winkel, zal op DillS(ln£(, 8 April 1890, bij finale toewijzing, A. des voormiddags 11 ure, in de herberg „de Roode Leeuw", van den heer D. KIST, te Kolhorn, gemeente Barsingerhorn 1. De Bouwplaats „de Hoop", gele- I gen in den polder Waard, gemeente Barsinger horn, groot 19 hectaren, 64 aren, 30 centiaren, in hoogste bod gebracht op f 25646.90. 2. Eene Bouwplaats gelegen als voren, groot 9 hectaren, 87 aren, 30 centiaren, in hoogste bod gebracht op f 12570. B. des avonds 6 ure, iu de herberg van den heer W. GROEN, te Barsingerhorn; 3 hectaren, 71 aren, 20 centiaren Wei land te Barsingerhorn, in hoogste bod ge bracht op.f 7824.07. Notaris te Winkel, zal ingevolge rechter lijk bevel, A. op Woensdag, 9 April 35 H.L. GARST, 19 zak BLAAUWMAAN- ZAAD, 50 zak TARWE, 59 baaltjes KARWEI, 12 H.L. TURKSCHE BOONEN, 180 zak HAVER, ongeveer 100 H.L. TARWE en 100 H.L. KANARIE (ongedorschte,) voortseen partij STROO, en drie kuilen met ongeveer 40000 K.G. SUIKERPEENEN. B. op Vrijdagf, 11 Aprill890, des voormiddags 10 ure, in de herberg van J. SWARTHOFF, te St. Maartens brug, 30 H.L. GARST, 46 id. groene ERWTEN en 27 id. TARWE. Notaris te Monnickendam, zal op Zaterdag 12 April 1890, 's avonds 7 ure, in het Koffiehuis „de Zwaan", van den heer Th, SISTERMANS aldaar, publiek verkoopen A. voor den Heer C. VINK, aldaar No. 1. Een Huis, ingericht tot Brood-en Koekbakkerij, met Erf en volle- digen Inventaris, aan de Kerkstraat aldaar, groot 1 are, 35 centiaren. No. 2. Een Huis en Erf daarnaast, groot 95 centiaren. B. Voor de Wed. en Erve van den Heer P. KOEL Jnzn., aldaar No. 3. Een Huis, waarin Veestallingen Hooiberging en Erf; aan het Roosendaal aldaar, groot 2 aren, 40 centiaren. No. 4. Een Huis en Erf, achter het vorige perceel, in de Oudemanshuissteeg aldaar, groot 1 are, 6 centiaren. om terstond in dienst te treden een Hoe- TeS^e£Ut' -goed kan melken, bij A. S11NS Pz., te Barsingerhorn. Vijgendam en Rembrandtsplein. Hoogstraat en W ijdenmarktsteeg. Spuistraat. Breedestraat. Choorstraat. tusschen de Markten. Sigarenfabriek; s L Schagen. Pui- merend. IS r e da. Den Helder. Bosch. Koog a/el Zaan. Dordrecht. Gorinchem. Ti el. W inschoten. Haarlem. Driebergen. Hr o r m e r v e e r. jP en an g. Batavia. Samarang. Soeraha (fa. KAMPEN. Christiania. ••1 i <- Snelpersdruk van J. WINKEL, te Schagen. ■H

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4