GEEN DIENST. I MUZIEKFEEST ADR. DE WINTER, ONTVANGEN; gevraagd: BAL Zwakken en Herstellenden. Drinkt van Landbouwers, lil C01. ZiLI'Elt. Jl III f LH t MM. Repareeren uiterst net en goedkoop. V acatuiirbeurten. Doopsgezinde Gemeente Barsingerhorn c.a, ZONDAG 13 APRIL MEID-HUISHOUDSTER Wed. K. DENIJS, HliEL u 0? SCHIEDAMMER gen ever. II OOG ZIJ O E, E, 9, #;y Goederen worden op aanvrage franco door het geheele' Noorderkwartier ter bezichtiging gezonden. 't M.-Hollandsch Koffiehuis, Na afloop (12 uur) BAL in het lolaal van lea Heer C. van der Hoek, W. VADER, Gemengd Nieuws. S P H A nr K K Li s. Burgerlijke Stand, Oemeeiste Schagen. Oemeente Zijpe. Gemeente Oudkarspel. Gem. Koord §cliarwoudc. Marktberichten, Aclvertentiën, Tuin- en Landbouwzaden, Bloemzaden, Gras- en Klaverzaden, Kraepelien en Holm's Is de beste. O, de VHIKS, p te Schagen. N. B. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE. Vaste doch concurreerende prijzen. ZONDAG, 27 APRIL 1890, Internationale Variété- en Specialiteiten Gezelschap. te haringhuizen, op Zondag, 13 April 1890. toraai Kantoor: 1M 0111 pet oren- gracht, II. 055. J. W. Schubart, 31r. II. Wal Ier, Mr. I). J. II. van Ëeden, Mr.J. .1. Metelerkamp, te Utrecht, Jlir. J. van Heemskerck van Heest, te 's-Gravenhage. Directie: K. A. Manssen, S. P. ten Holt. Soliede Naaimachines f 20. Karpetten vanaf f 2.25. goedkooper kan men nergens te gang dan in de Kleine Itazar, van J. L. TRIJBETZ, Lees dus goed! 1.— 0.10 1.10 0.70 0.40 1.25 0.25 0.25 0.25 0.14 0.60 1.00 0.14 0.08 de school, waar zij tot dusver leerden en speel- den meh anderen. Is dat een stap op den weg naar goede ciale verhoudingen De sociaal-democraat zal S° die vraag dit antwoord gevenhet is koren op mijn molen Sociaal Weelcblad. Recept voor een Paaskoek. Neem een ond fijne suiker, de dooiers van twee en het Jjit van een ei, een weinig fijn zout en kaneel naar verkiezing; vermeng 1/i pont boter met het meel, de suiker en specerijen; smelt het andere */4 po'H boter en meng dat met de geklopte eierendoe vervolgens alles bij elkaar, wrijft het plat in den gewenschten vorm en bak het in een niet te heeten oven. fe Berlijn stierf dezer dagen een oud beer een kamerbewoner, die van de menschen niets' wilde weten. Alleen jegens de kinderen van zijn bovenburen, een arm gezin, toonde hij zich altijd vriendelijk. Voor eenigen tijd werd hij ziek, en toen zorgde de moeder dier kinderen en zij zei ven goed voor den ouden zonderling. Hij deelde hun mede, dat de oorzaak van zijne ziekte was verdriet over het verlies van bijna zijn geheele vermogen. Maar moeder en kinderen bleven even harte lijk voor hem zorgen, alleen rekenden zij nu geen geld meer voor allerlei versterkende mid delen. De oude stierf, waarop rouwende neven en nichten verschenen. Het testament werd gelezen, neef bleek er warmpjes in te zitten, maar hij had alles vermaakt aan de kinderen van zijn bovenburen. Wat is de man in de Courant? Bij de geboorte; ,/een gezonde flinke jongen"; als hij 't ouderlijk huis verlaat„een goede lieve zoon, die bij terugkomst met open armen zal ontvangen worden"; wanneer hij langs den meer en meer gebruikelijken weg eene vrouw.zoekt;„een welopge voede jonge man van nette familie en aangenaam uiterlijk"; als hij zijn portefeuille verloren heeft: „een arme kantoorlooper, die bij niet terecht koming van het verlorene, zijne betrekking zal verliezen"; wanneer hij in vergissing de nieuwe parapluie van een ander heeft meegenomen„de welbekende heer, die bij niet terugbezorging, zich aan groote onaangenaamheden blootstelt"; en bij zijn overlijden„de liefdevolle echtgenoot en vader, diep betreurd door allen, die hem in zijn werkzaam leven hebben gekend." Verkeerde wereld. Een Italiaan, die gedurende den winter een reisje door ons land maakte, werd in een dorp door eenige blaffende honden verwelkomd. Hij wilde een steen oprapen om de honden van zich af te houden, maar de steen zat in den grond vastgevroren. Dit voorval teekende hij in zijn reisverhaal aldus aan: In Holland i het de verkeerde wereld. De honden laat men er los loopen en de steenen legt men vast. Zulk een fideele cipier als in de gevangonis teFinsterroth (in Wurtemberg) zal wel voor alle veroordeelden een ideaal zijn. Het is namelijk gebleken, dat die goede man volstrekt geen bezwaar er in vond, den een of anderen gevangene verlof te geven, om 's avonds uit te gaan. Een praatzuchtig boertje, zelfs tot die gelukkigen behoord hebbende, heeft dit verklikt. Dit mannetje tot eenige dagen gevangenisstraf veroordeeld, klaagde dat zijn bed niet warm genoeg was, en toen gaf de cipier hem vrijheid om eiken avond naar huis te gaan, ten einde hij zich eens goed zou kunnen koesteren, onder voorwaarde van den volgende ochtend terug te komen. Het boertje nam met alle blijdschap dit aanbod aan en voldeed stipt aan de voorwaarde, maar heeft het met kunnen verzwijgen. Dientengevolge werd de cipier ter verantwoording geroepen, en beklaagt zich nu, te moeten ondervinden dat ondank 's werelds loon is. Want het loon zijner goedhartigheid bestaat in een veroordeeling tot drie maanden gevangenisstraf, natuurlijk zonder eenig vooruitzicht op zooveel vrijheid als hij den gevangenen toestand. De eigenliefde is de grootste van alle vleiers. La Rochefoucauld. Echte deugd en wezenlijke gezondheid hangen af van de macht, die men bezit om zichzelven te leiden. Ernst von Eeuchtersi.eben. ^ril noch een borger noch een leener zijn; "ant leenen schaadt wien voorschiet als wien neemt; Eu borgen stompt het scherp der huishoudkunst. Shakespeare. De mensch eert zijne dooden beter, als hij ue tranen van anderen droogt, dan als hij zelf tranen stort; en de schoonste krans, dien wij °P het graf der onzen kunnen neerleggen, is et een van vruchten, uit goede daden saam- Eesteld. Jean Paul. Een verzameling van hout, steen, kalk, enz. is niet altijd een gebouw. Eene vergadering van menschen is niet altijd een gezelschap. Multatuli. Niet wat de mensch weet, maar wat hij wil, beslist over zijn waarde of onwaarde, zijn macht of onmacht, zijn geluk of ongeluk. Lindner. „Het grootste genot, dat geen onaangenamen bijsmaak heeft, is in gezonden toestand rust na arbeid. Kant. Och, weet ge dan niet, dat in deze wereld de zwakken meer kwaad doen dan de slechten Bungener. NOORD- en ZUID-Z1JPE. 13 April Ds. v. Kluyve, Schagerbr. voorm. Burgerbrug nam. 20 April Ds. Mühring, Schagerbr. nam. Burgerbrug voorm. 27 April Ds. Fetter, Oudesluis voorm. St. Maartensbrug nam. 4 Mei Ds. Hobus, Oudesluis nam. St. Maartensbrug voorm. HELDER en HUISDUINEN. 13 April Ds. Bommezijn, Helder v. 20 April Ds. Hobus, Huisd. v. Helder n. 27 April Ds. Pareau, Helder v. 4 Mei Ds. Bron, Huisd. v. Helder n. W IERINGEN. 13 April Ds. Pareau, H. v. d. O. n. 20 April Ds. Bron, Oost. v. H. n. 27 April Ds. Bommezijn, W. v. d. O. n. 4 Mei Ds. v. Kluyve, Oost. v. H. n. Ingeschreven van 5—8 April 1890. GeborenAlida, d. v. Simon Wagemaker en Elisabeth Wit. Adrianus Lodewijk, z. v. Joannes Gerardus Dutscher en Adriana de Leeuw. Klaas, z. v. Cornelis Mantel en Guurtje Wonder. Ondertrouwd en GetrouwdGeene. OverledenLevenloos aangegeven kind van Louwrens Koomen en van Antje de Lange. Lou- rens Michaël Castricum, oud zes md. Ingeschreven van 28 Maart 4 April 1890. Geboren Maartje, d. v. Gerrit Bruin en Antje Klok. George Willem, z. v. Martinus Jimmink en Grietje Bakker. Ondertrouwd en Getrouwd Geene. OverledenPieter Bakker Pronk, 1 md. z. v. Pieter- en Jannetje Wagemaker. Ingeschreven van 1 31 Maart 1890. GeborenHendrik, z. v. Sijmen Ootjen en Antje Bakker. Lucia, d. v. Jacob Tromp en Zijtje Smit. Jan Hendrik, z. v. Jan Heeman en Elisa beth Peper. Ondertrouwd Geene. GehuwdEvert Duijf, wedn. van Grietje Kerk hoven, oud 41 jr. met Grietje Leen, wed. van Mekke de Boer, oud 39 jr. Echtscheiding tus- schen Jacob Kuiper te Oudkarspel en Keeltje Kapitein te Zijpe. OverledenDirk Jonker, eehtg. van Jantje Volkers, oud 66 jr. Aagtje Greeuw, oud 1 jr. Geortruida Kramer, te Zuidscharwoude, oud 8 md. Levenloos kind (mannel. gesl.) van Pieter Hoff en Maartje Iloff. Ingeschroven van 1 31 Maart 1890. Geboren10 Maart, Geertje, d. v. P, van Dijk en Teunisje Wortel. 26 dito, Wouter, z. v. Arie Borst en Grietje Nat. Ondertrouwd28 Maart, Cornelis Kalverdijk, jm., te Noord Scharwoude en Antje Barten, jd., te Sint Maarten, beiden 23 jr. GehuwdGeene. Overleden 4 Maart, Levenloos kind van het vrouwelijk geslacht uit Evert Bos en Theodora Margaretha Mulder. H oom, 5 April 1890. Aangevoerd H. L. Rogge i a 4 •ff Tarwe f 6.50 a 5 Garst f 4.75 a 12 •ff Haver t 4- a •f) Witte Erwten f 8 50 a ,1 •/f Groene f 9. - a •ff Grauwe f 10.50 a 1 Vale f 11 a Bruine Boonen f 7.50 a 8 1 Geele f a ff Witte f 9.50 a Paarden f 5— a 1f Karweizaad f 9.50 a m Mosterdzaad f le a 14 Paarden f ao— a 108 Kalveren f 8— a 200 Schapen f 26.— a 606 Lammeren f 25. a 38 magere Varkens f f 10.— a 160 Biggen 6.— a 4000 Kipeieren f 3.— a 2100 Koppen Boter, 5.2, lood f .50 a Allernaar 5 April 1890. Aangevoerd 6 Paarden f 60.- a 18 Koeien en Ossen f 170— a 221 nucht. Kalveren f 8.— a 16.— 346 Schapen f 20.- a 35— 5 Lammeren f 8.— a 15.— 153 magere Varkens f 18.— a 25— 231 Biggen f 9.— a 13.50 11 Bokken en Geiten f 4.— a 10— 6 Kleine Bokjes f —.25 a —.30 Bol er per kop f -.60 a —.70 Eendeneieren f 3.- a 7 50 5.75 4 75 10. - 11— 13.50 13— 9.- 11.— 6.— 10.- 18— 325— 20.— 40.— 38.- 24— 12— 3.25 —.52' 300— 230— Ai l li m a ar 4 April 1890. Aangevoerd Ter graanmarkt aangevoerd 563 Hectoliters. Tarwe f 6.— a 7.35, Rogge f 5.75 a 6.05, Gerst f 5.a 6.dito chev. f 6.a 6.75, Haver f 3.65 a 4.125, Paardenboonen f 5.40 a 5.50, Bruine dito f 7.50 a 8.75, Citroen dito f 12.a Witte dito f 12.a Duiven dito f 7.a Karweizaad f a dito oud f a Blauwmaan- zaad f a R. Mosterdzaad f a G. dito f a Kanariezaad f a Erwten: Groene f 11.al3.— Grauwe f 10.a 14.Vale f 8. - a 13.—, Witte f a JP urm er- end 8 April 1890. Aangevoerd Aangevoerd 149 stapels. Hoogste prijs kleine kaas f 33— 1074 K.G. Boter f 1.05 a 1.10 per K.G. 233 Runderen, handel vlug, hooge prijzen. 4 Stieren. 15 Paarden. 132 Vette Kalveren per Kilo f - .80 a 1.10, handel matig. 572 Nuchtere Kalveren per stuk f 6.a 18.handel stug. 58 Vette Varkens per Kilo f 0.36 a 0.55, handel vlug. 115 Magere idem per stuk f 14.— a 29. handel stug. 389 Biggen per stuk f 9a 12. handel sfug. 1636 Schapen, prijshoudend, handel vlug. Kipeieren, per 100 stuks f 2.50 a 3.50. Eendeneieren f 3.a Kievietseieren 18 a 20 cents per stuk. gevraagd. P.G. Aanbieding onder letter •A..Z. Bureau Schager Courant. om terstond in dienst te treden een Boe renknecht, die goed kan melken, bij A. STINS Pz., te Barsingerhorn. in puike kwaliteit voorhanden. Aanbevelend, RENSGAS, F, 26, SCHAGEN. Voor dagelijksch gebruik, vooral voor Kinderen als versterkend voedingsmiddel zeer aan te bevelen. Alom verkrijgbaar in bussen van f 1.70, f 0.90 en 0.50. Te Schagen bij den Heer W. 4. Hazeil, Apothte Alkmaar II. A. Teljer, Apoth., te Helder L. Jel- gersma Gzn., Apoth. SCHIEDAM. Puike oude MERK: NICII TC AP. Verkrijgbaar bij Hlf® iï «s> IMiOOP TOT DE HOOGSTE 11A A n 1) E Ke> ScftacpeiL, bij gelegenheid van bet 10-jarig bestaan van Schagen's Mannenkoor „E U T E R P E". Optreden van den Eersten Nederlandschen Karakter-Komiek op politiek gebied, den Heer met een Specialiteiten—gezelschap Artisten van den Eersten rang, in elk genre. Doorloopende Entrée-kaarten voor den ge- heelen avond I 0.49 de persoon. Aanvang uur. Voor kinderen 's middags ten 4 ure, en voor grooteren 's avonds ten T'1/, ure. De ondergeteekenden verklaren bij dezen, dat zij doorloopend gebruik maken van het KAASSTREMSEL, uit de fabriek van de firma S. J. Visser te Uitgeest (Nd.-Holland), en dat zij dit prima fabrikaat, wat uitmuntende stremkraeht, regelma tige werking, duurzaamheid en zéér billijken prijs betreft, aan kaasfabrieken zoo wel als kaasmakers, met vertrouwen durven aanbevelen. Maart 1890, Kaasfabriek 't Zand Zijpe get. G. DE WIT Pz., Directeur. Kaasfabriek Wieringerioaard, get. J. BAKKER Jz., Directeur. Kaastabriek St. Maarten „de Tijdgeest", get. J. W. SCHERMERHORN, Directeur. Kaasfabriek Wieringerioaard „Aurora", st k rEM4N' Kaasfabriek Petten {Zijpe), get. A. ERIKS Kz., Directeur. UTItECHTSC JIJE j Goedgekeurd door Z. M. DEN KONING. Commissarissen de Heeren De Maatschappij sluit verzekeringen van kapitalen, uit te betalen bij over lijden, bij leven, tijdelijke verzeke ringen, verzekeringen op twee levens, enz. enz. PROSPECTUSSEN en INLICHTINGEN, GRATIS verkrijgbaar bij den Heer F. J. Grielen, Correspondent te SCHAGEN, of bij den Agent, J. Castricum. prachtige Japoiistolteil, afgepaste Cos- tllllies vanaf f 11.Effeil met bijpas send gestreepte Stof vanaf 25 CtS. Rollen Matten, Vloerkleeden, Kleed jes, Matjes, Vloerzeil, enz. Aanbevelend, SCHAGEN. LAAGZIJDE, B, 66. koopt uw LANDBOUWGEREEDSCHAPPEN niet meer in Schagen., maar doet uw voordeel en komt naar Alkmaar, ACHTERSTRAAT, B, 28, bij de Langestraat, Vroeger gestaan op de markt te Schagen, nu niet meer. Puntdraad voor de hekken, per el f 0.03 Hekdraad, per pond 0.08 Hekkrammen, per 100 stuks 0.25 Mollenklemmeu, per stuk Beste Ballast-Schoppen, Beste Kant - of Poepen—Graven, Spitgraven, Beste Mestvorken, IJzeren Varkensbakkeo, Ieremmers, Vlechtwerk voor Hek of Kippenloopen, per Meter of 100 duim, 0.35 0.90 1.25 0 50 1.50 0.90 per pond per stuk 0.06 0.10 0.30 0.50 0.30 0.45 0.25 0.15 0.10 0.50 Draadnagels, Paardeukettings, Groote Roomschalen, Zinken Akers, Melkemmers, Hamers, Nijptangen, Hangsloten, Handzagen, Voor Winkeliers: Toonbank—Bascules, van 5 Kilo f 3.75, van 10 Kilo f 5. Voor de vrouwtjes en jongelui die trouwen gaan: Gegoten Fornuizen, vanaf f 5.00 IJzeren Potten, per pond De mooiste Doofpotten, vanaf De mooiste Theestoven, Broodtrommels, om in te bakken, De beste Koffiemolens, Blikken Emmers, Wascbborden, Waschkommen, Beste Boenders Kamerbezems, Bruine Koffiepotten, Vuilnisblikken, Zeepbakken, Voorts alle soorten Gewichten, Maten, Bussen en Trechters voor W inkeliers. Dus komt vooral naar ALKMAAR. 9 9 0 9 9 9 9 0 9 9 0

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 3