Abr. SLOOS, L PERLES MUSICALES. Groot Muziekfeest, 26 en 27 April a.s. Murwe Lijnkoeken, T. D. Notaris DIJKER, BERICHT VAN INTEEKENING Uit de hand te koop: P. Roggeveen, Schagen. Openbare Verkooping heid en Erf, in de kom van het dorp, op Woensdag, 1G April 1890, des avonds ten half zeven ure, in het perceel zelf. Betaaldag 29 Mei a. s., Boonaeker. Openbare Verkooping 1890 bij opbod en afslag en op Woensdag, 7 Mei 1890 bij combinatiën, telkens des voormiddags 10 uur, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris HENDRIK JAN DE LANGE, ingevolge bekomen rechterlijk verlof, van Boet, Erf en uitmuntend Wei- en Bouwland, te Tutjehorn, gem. Harenkar spel, naast de R. C. KERK, aan den Straatweg, groot 22 hektaren, 48 aren, 70 centiaren, te veilen in perceelen en massa. Ver huurd over 1890 voor f2340,— per jaar en onder dien last te aanvaarden de gebouwen en erf op 1 Mei 1890 en het land dadelijk. Timmerman, Blaauboer Co., t© Schagen, Kapitaal f 400,000. Be Directie. Plattelandsche Bankvereeniging, SPAANS Co. van der Stok, Kaan en Co., Bij inteekening slechts I« cent Bij inteekening slechts 10 cent per week. 3 e Serie. THIEME's Boek- en Muziekhandel te Zutphen. die een ADVERTENTIE, tegen overeen te komen vergoeding, wenschen te plaatsen in den FEESTGIDS, gelieve zich daarvoor bij ons aan te melden tot en met Zondag 13 April a.s. Wij zullen de prijzen zoo billijk mogelijk stellen, maar wijzen belanghebbenden er op, dat wij, na Zondag 13 April in geen geval meer Advertentiën kunnen aannemen voor dezen Feestgids. J» WINKEL, uitgever van den Feestgids. van T. D U Y V I S J Z„5 te Koog aan de Zaan, bekroond met de Gouden Medaille op de Tentoonstelling te Parijs, Garantie onder kostcloozc controle van 't proefstation. 112 vet, 3o eiwitstof, 36 zetmeel, te zamen 6®°/ voedende bestanddeelen. /o voorheenC. ZëëIIA^ Koevleescli: b0euf 58 ribstuk, Varkensvleesch: ,rA lapjes, 427 ct. per v, k-g karbonade, 427 Prijzen van Worst: oS METWORST. 50, LEVERWORST BLOEDWORST 25, PEKELWORST 4°' SAUCIJSJES 427s cent. Alles pet V» °1 van de HBRBERG „DE KROON", te NIEUWE NIEDORP, met Doorrijd- stal, afzonderlijke Kolfbaan, Aanhoorig- Aanvaarding 1 MEI 1890, of des door den kooper verlangd in gebruik op later met den eige naar JAN BROUWER overeen te komen tijdstip. De veilingsvoorwaarden liggen acht dagen voor den verkoop ter inzage ten kantore van den Notaris Notaris te WINKEL, zal publiek verkoopen: ten verzoeke van den Heer DIRK STAPEL Juniorzoon A. op Dinsdag 23 April 1890, des voormiddags 10 uur, in de herberg thet Fortuinte "Winkel r Een completen Herberg-Inventaris, als: Een goed loopend Biljart met toebehooren, ongeveer 100 Stoelen, diverse Tafels, Karaffen en Glazen, 3 Klokken, Kachels, Hanglampen, 16 Kolfen met 5 Kolfballen, diverse Stalge- reedschappen verder: 1 Paard, 1 Jachtwagen op veereu, 1 Bak wagen met tuigen; voorts: Huisraad en Inboedel, als: Kisten, Kasten, Spiegels, Schilde- Ëderijen, Gordijnen, Tafellakens en Servetten, Veeren Bedden met toe behooren, Aarde-, Glas-, Blik-, Koper-, Tin- en Ijzerwerk, alles zoo goed als nieuw, en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. B. op Woensdag 33 April IS9O, des voormiddags ten 10 ure, op de plaats van den heer JAN SPAANS Jnz. te Barsingerhorn 12 puik, puik Kalfkoeien, 1 Geldekoe, verder1 Kar op veeren, l Boerenwagen, 1 Bakwagen, 1 drie- wielde Kar, 1 Amerikaansche Hooihark, 1 Hooi- schudder, 1 Modderschuiten Boerengereedschap pen, een partij Hout en Pannen, en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. Op de plaats bestaat geen gelegenheid tot uitspanning. C. op Maandag 28 April 18*90, des morgens 11 ure, ten huize van den heer P. WARDENAAR, aan den Veerweg te Anna. Paulowna 1 puik beste Kalfkoe, die gekalfd heeft, 1 Gelde Koe, 1 Paard, 1 Kapwagen op riemen, 2 Boerenwagens, 1 Wanmolen met Zeeften, Ploegen, Eggen, Dorschmachine, Ketlingegge, Wentelblok, Boeren- en Bouwgereedschappen, eenig Huis raad en Inboedel, waaronder Oud Porselein, en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. Voortstwee klampen Hooi, ongeveer 10000 en 13000 Kilo. Te bezichtigen bij A. DE GRAAP te Anna Paulowna. een mahoniehouten linnenkast, een gladde vierkanten schuift- tafel en G gladde stoelen. Te bevragen bij C. KOS Pz., Noord-Holl. Koffiehuis te Schagen. gevestigd te ZUID-SCHARWOUDE, is voor nemens op Vrijdag-, 18 April 1890, des namiddags 1 uur, in na te melden perceel, publiek te verkoopen, ten verzoeke van den eigenaar, den Heer CHRISTIAAN KAMPER, herbergier aldaar, tengevolge van diens voorge nomen vertrek He zeer gunstig gelegen Her- herg', genaamd: 's Landswelvaren" WarüiiP hebbende Vergunning, met vol- ledigen Inventaris, waaronder een zeer goed loopend Biljart, Kapberg en Stalling voor 8 koeien, groote steeneu Doorrijdstal, een perceel zeer vruchtbaar Weiland, en voorts: een Woonhuisje met de bij een en andere be- hoorende Erven, alles bij elkaar gelegen, aan den Hoofdweg bij de Kerk, kadastraal bekend gemeente SINT PANCRAS, sectie A, No. 992, Huis en Erf, groot 8 aren, 20 centiaren, 1045, Stal en Erf, groot 15 aren, 60 centiaren, 676 en 677 Weiland, te zamen groot 93 aren, 60 centiaren, 1046, Huis en Erf, groot 50 centiaren. Totaal groot 1 Hectare, 17 aren, 90 centiaren. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris DUKER, terwijl de perceelen inmiddels Uit de band te koop zijn, te bevragen bij den eigenaar. te WARMENHUIZEN, in de herberg „d e Moriaan," op Woensdag, 30 April Eene kapitale HUIS MANSWONING met Behoorende aan de kinderen van den heer D. VAN DER OORD en Mejuffr. G. NOT- TELMAN. Inlichtingen verkrijgbaar ten kantore van voornoemden Notaris en van den Notaris A. VONK te Schoorldam. OUDSHOORN. Aanvang van den nieuwen cursus voor Jongens en Meisjes 1 MEI 1890. Leerplan en informatiën zijn te bekomen bij de Directie der Leerhoeve. Opgaven worden ingewacht voor 15 APRIL 1890. onder de firma P TIMMERMAN Dz. J. M. KOELMAN. P. KRAMER Hz. K. E. NUMAN. Aansprakelijk voor het geheel. De Vennootschap „WESTFRIESCIIE BANK", onder de firma TIMMERMAN, BLAAUBOER Co., te Schagen, neemt geld in depot tegen eene rente bij het deponeeren, vast te stellen. Plaatst geld onder borgtocht, hypothecair ver band h 33/, en 4 pCt. enz., belast zich met den in— en verkoop van effecten en in het alge meen met die werkzaamheden, welke tot haren werkkring kunnen gerekend worden te behooren. Het kantoor wordt gehouden aan de markt te Schagen, en is geopend iederen werkdag van 9 12 uren. DE gevestigd te Barsingerhorn, onder de firma SPAANS Comp neemt voortdurend -gelden in deposito tegen 3, 4, 41/,, pCt. 's JAARS, al naar gelang der voorwaarden, welke bij het deponeeren der gelden worden overeengekomen. Zij belast zich ook voortdurend met het koopen en verkoopen van BINNEN- en BUI- TENLANDSCHE effecten, coupons enz., en disconteeren van handelspapier, het verschaffen van voorschotten, enz. Het kantoor wordt gehouden te Barsingerhorn, eiken werkdag van 10 tot 12 ure, en op den wekelijkschen marktdag te Schagen, ten huize van CORNS. KOS, firma KNIKKER, van 10 tot 12 uur. ondkk de firma! gevestigd te NIEUWE NIEDORP. Directeuren H. J. K. v. d. STEEN. J. BREEBAART Kz. A. J. KAAN. J. ZIJP Kz. J. VAN DER STOK. De vennootschap „Noordhollandsche bank" neemt gelden in Depot tegen eene rente bij overeenkomst vast te stellen. Plaatst gelden onder borgtocht, op hypotheek tegen 3.90 tot 4 pCt. 's jaars, belast zich met In- en Verkoop van EPPECTEN, COUPONS, enz. tot de hoogste koersen, en verder met alles, wat tot den werkkring van de Vennootschap kan gerekend worden te behooren. Het kantoor wordt gehouden iederen Dinsdag, ten huize van den Heer J. VAN DER STOK te Nieuwe Niedorp, van 10 12 uur, iederen Donderdag, bij den Heer W. ROGGEVEEN Cz. te Schagen, van 10 12 uur, en iederen Zaterdag bij den Heer H. KROON Pz., Café hWitte Engel", te Hoorn. PER WEEK. i f -PITRT US MUSICALES" waarvan de 3e Serie verschijnt zal eRn„ De hoogst belangrijke en zeldzame goedkoope mu^ekuit^f ,,PERLES eene Bloemlezing der meest gezochte I nn<1>"1,vol.schillen(ie Componisten, zooals Lange, Ascher, Eilenbera iet minder dan 61 nummers* van ,-iiise verscheidenheid geven tegen een tot heden' Alherti, Behr, Genée, Hennes, Strauss, Waldteufel, enz. enz. zullen eene ryhe verscneiue uen ongekend lagen prijs. nnmmPrs bevatten zoodat men voor slechts tien cent per Week in Iedere wekelijksche aflevering zal een of twee C™P ij(J op flillk 'papier, keurig en duidelijk gedrukte Pianomuziek. h°'UU■*- ri. te bekomen zij.. Iniioud -a„ „PERLIiS MUSICALES», Derde Serie: WEISSDie Soldaten kommen! Charakter. Tonstück. NACHEZ Zigeunertanze No. 1 en 2. ANDRÉ Vorwarts, Voran. Bicycle Galop. TREHDE Spinn! Spinn! Esthlandische Volksweise. LANGE Serenade irlandaise. ASCHER Souvenir. Salonstück. MORLET Gavotte de la reine. ZIEHRER. Rendez-vous! Polka fran^aise. WALDTEUPEL Estudiantina. Walzer. BUCALOSSI Micado-Walzer. TAPPERT. Immer vergnügt. Ein lustiges Stüek. GANSCHALS Abendstille. Idylle. HENSELT Feuillet d'Album. LEBERT Souvenir des Alpes. Morceau caractéristique. ROUBIER Marche des troubadours. STRAUSS. Rosen ans dem Süden. BEHR La Rieuse. Polka elegant. LANGE Favorit-Quadrille. BUROW Polnisches Lied. ALBERTISons du coeur. Rêverie Sentimentale. LEUTNER Officier-Quadrille. ANDRE Con amore. Rheinlander-Polka. EILENBERG Die Wachtparade kornuit. HOMPESCH Cavallerie-marsch. PISCHERGlockentöne. Polka de Salon. MORLEY. Un mot du Coeur! Melodie. ZUMPE Traumbild. Lied ohne Worle. TREHDE Gebirgskliinge. Fantasie. BOHMElfentanz. Brillantes Clavierstück. GANSCHALS Allein. Melodie. LEIJBACH Faust. Fantaisie élégant. LAMOTHE Die Indische Post. Galopp. ARD1TI. Geduld. Gesang-Walzer. EILENBERG Wir spielen Soldat. Characler Tonstück. STRAUSS Tausend und Eine Nacht. Walzer. LEBIERRE Des Sennen Abscheid. Idylle. CAPPELEN Mazurka-Caprice. BEHR Le Retour des Lanciers. Fanfare militaire. BRINKMAN In die Feme. Lied ohne Worte. LANGE. Heimathkliinge. IWANOVIC Dolorosa. Valse. GRüNBERGER Ungarisclie Zigeunermarsch. EILENBERG Lora-Walzer. LISTZTRhapsodie Hongroise No. 2. HENNES Grusz an die Vaderstadt. Walzer. STRAUSS Morgenblatter. Walzer, BEHR Toi seul! Polka-gracieuse. HANSEN Erika-Gavotte. BEN DEL Wiegenlied. WALTER Zeitschriften-Walzer, SCHUBERT Les Colombes Messagères. COOTE Officiers-Walzer. NACHES Zigeunertanze No. 3 en 4. NüRNBERG Pariser-Einzugsmarsch. FISCHER Abeudruhe. Salon-Fantaisie. IWANOVIC Valse Russe. BEHR Le Petit Tambour-Major. Polka burlesque. GENÉELeona Walzer. ZIEHRER Weaner Mad'ln. ZUMPE. Marien-Polka-Mazurka. SCHUBERT Les Lanciers. Célèbre quadrille anglais. Men verbindt zich slechts voor deze Serie. Titel en Inhoud worden bij de laatste aflevering gratis verzonden. Daar de aanzienlijke oplaag bij dezen zoo zeldzaam goedkoopen prijs zeker spoedig zal zijn geplaatst, verzoeken wij hun die lust tot deel neming gevoelen, niet te lang met hunne inteekening te wachten, om tegen eene geringe bijdrage van slechts ÏO cent per week in het bezit te komen van eene zoo keurige en uitgebreide verzameling Pianomuziek. De eerste aflevering waarin de lieve en opgewekte melodie „Estudiantina-Walzer" van Waldteufel, is alom voorhanden. Alle Boek- en Muziekhandelaren nemen bestellingen aan. Naar plaatsen waar deze niet zijn gevestigd geschiedt de toezending franco per post, door 2ïoleX- <n\\ e>n 9Zezinydoe<'nden) Roode loop Diarrhé en Darmkwalen. In alle gevallen van rooden loop en diarrhé, waarbij Holleway's Zalf twee of driemaal per dag goed op den ouderbuik gewreven is geworden, heeft men steeds bepaald verlichting bespeurd en het voortgaan met dezelfde veilige behandeling, geholpen door het gebruik van warme zemelpappen, heeft steeds genezing bewerkt. Tot melkkost en meelspijzen moet men ook gedurende den aanval zijne toe vlucht nemen. Vaste zelfstandigheden, vruchten en groenten moeten zorgvuldig vermeden worden, totdat de meest verontrustende teekenen verdwenen zijn, door vlijtig met deze genezende en verkoe lende Zalf in te wrijven. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0.80, f 1.85 UL E ESC IIIIO UWE HIJ van zonder been, met been, Prijzen van het vleesch zijn LAPJES, 47 7s Ct. per Vj K-G' ROLLADE, KLOMPSTUK ,01/ RIBSTUK, ROLLADE, 4 7 72 BEAFSTUK, 65 GEHAKT, 47V, versche OSSENTONG, 1.50 OSSENHAAS, 60 n gelardeerd 70 versch spek, 40 gerookt spek, 40 schijven, 477, 1 gehakt 427, Snelpersdruk van J. WINKEL, te Schage»; u e e I 1 t f I t r r r

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 4