1 34ste Jaargang. Mo. 2393. IET II Zondag, 13 April 1890. UitgeverJ. WI N K E L. Bureau: 8CHAGCT, Laan, lï, 4. Gemeente behagen, Bekend mak lagen. Roman van H. VON OSTEN. Jacht en Visscherij. Binnenlandsch Nieuws, Dit blad verschijnt tweemaal per week: Woensdag. Zater dagavond. Bij inzending tot 's middags 12 ure, worden ADVEE- TENTXÊN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STOKKEN één dag vroeger. Prijs per jaar f3.Franco per post 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIËN van 1 tot 5 regels f0.25; iedere regel meer f 0.05 Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Burgemeester en "Wethouders van Schagen, brengen ter algemoene kennis, dat vergunning voor" de uitoefening van den kleinhandel in sterken drank is verzocht door Maartje Streek, wed. C. Raven, voor perceel No. 44 vnn wijk E, aan de Loet alhier. Schagcn, 12 April 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. H. BEELS. de Secretaris, DENIJS. OUDERWIJS Burgemeester en Wethouders van Schagen, brengen ter kennis van de ingezetenen le. dat het toelaten van nieuwe leerlingen, op de openbare lagere school aldaar, zal geschieden op den Eersten Mei a. s. en alsdan kunnen worden toegelaten de kinderen, geboren in het jaar 1884. 2e. dat do ouders der betalende scholieren, welke deze wenschen toegelaten te zien, daarvan aan het Hoofd der School, den Heer Kloeke, kennis moeten geven vóór den 25 dezer, met overleg ging van geboorte- on vaccinobewijzen dor nieu we leerlingen. 3e. dat verzoeken om kosteloos onderwijs voor de nieuwe leerlingen, alléén moeten worden gedaan ter Gemeentesecretarie voor den 20 dezer. Schagen, den 8 April 1890. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. H. BEELS. de Secretaris, DENIJS. 5. EERSTE HOOFDSTUK. Het ritje in den open wagen door het stadje, waar aller oogen nieuwsgierig op het jonge Mansfeldscbe paar gericht waren, droeg er ook niet weinig toe bij, do gejaagdheid en zenuw achtigheid der jenge vrouw nog te vergrooten, en toen haar bij het binnentreden der prachtige villa, reeds in de voorzaal de kunstmatig ver warmde atmospheer tegenstroomde, voelde Els- beth het bloed nog meer naar haar hoofd «tijgen. „Ah, slechts een fiissche ademtocht uit de wouden van mijn geboorteplaats, van het groote heerlijke meer, of tenminste van onze ouderwet- sche, groote, koele eetzaal 1" dacht zij met ver langen „Hoe rood ziet gjj er uitzeide in dit oogenblik Kurt, terwijl hij zijn jas uit deed. „Drink om 's hemels wil geen wijn 1" Bij de deur stond onbewegelijk een slank, bruin getint man, in schilderachtig costuum. „Goeden dag, Scipio 1" zeide Mansfeld, tegelijk zijn vrouw den arm biedende. De mulat greinsde, zoodat zijne witte tanden allen zichtbaar waren; hij s'oeg het zware gordijn ter zijde. Zij doorliepen nu ecnige vertrekken, allen in schemerlicht gehuld, en voor Elsbet's schitterende oogen stond eensklaps in fee-achtige lieftalligheid eene verschijning, die toch, volgens Elsbeth, onmogelijk de vrouw des huizes kon zijn. 0SPe> k'onde lokken vielen ver over de blanke «c oudors, welke zeer onvoldcende bedekt waren ^e een creme-kleurig kanten shawl. Een kleed an zwart atlas omsloot de fijne taille en plooide c «Ocht om de volle heupen. sboth liet beschroomd den blik rusten op het c '°one, bleeke gelaat dier vreemde vrouw. Met voorname gratie en de zekerheid van eene on uo iunui neiu vuu eene eerde wereld-dame heette mevrouw von Sehliu- n j°rge vrouw met eenige vriendelijke "oorden welkom. Isbcth ontving een bijna pijnlijken druk der me, zennwachtigo hand, en een oogenblik bezat honé' *°n gehlingen'8 gestalte een zeer scheTpe (Jc a;ig; daarna nam het bleeke gelaat weder en T'^kk'og van meeslepende lie'tallighcid aan, Tbc a6 handen Mansfeld toestekende, zjjdo wij8' z'c^ or z,er over verheugde ln m w 'n zien, hem zóó weder te zion. Schielijk "voor Z'C'1 we^er tot Elsbeth en stelde haar aan eeno lange, magero dame. De Burgemeester der gemeente Schagen, brengt ter kennis van de ingezetenen, dat de aanvragen, ter bekoming van jacht- en vischacten en van kostelooze vergunningen tot uitoefening der vis scherij voor het seizoen 1890/91, ter secretarie voor de belanghebbenden ter invulling verkrijg baar zijn, dagelijks, Zon- en Feestdagen uitge zonderd, des voormiddags van 9 tot 12 ure. Schagen, den 11 April 1890. De Burgemeester voornoemd, G. H. BEELS. Donderdag vierde de heer Dr. Adriani te Zuid-Zijpe zijn 25-jarige jubilé als practiseerend geneesheer. In de Zijpe zal eerstdaags een zesde Kaasfabriek worden opgericht door de heeren Jb. Zeeman, P. Stoffel en J. Bos, te Burgerbrug. De fabriek zal worden gebouwd aan den Belk- meerweg, nabij Burgerbrug. Beroepen te Hensbroek ds. A. Fetter, te Wieringerwaard. Het Bestuur der Vereeniging tot Ont wikkeling van den Landbouw in Holland's Noorderkwartier, deelde haren leden mede dat Woensdag, 16 April a. s., des voormiddags e 1 f ure, op de landerijen in gebruik bij den Heer G. H. Geerligs, te Anna Paulowna, een HJ J.uluaJilJli..uiM«il..,L l „Mijn tante, mevrouw von Stelling. "Wij zijn geheel en familie, opdat gij u dadelijk bij oas tehuis zult gevoelen, lieve barones," zeide de schoone vrouw met een beminnelijk lachje. „Alleen onze adjudant, mijnheer von Linstrow, komt nog; hij is een oud bekende en een vurig vereerder van u, gelijk ik wel zeggen mag. Hij heelt door zijne geestdrifvolle schilderingen ons gelieele regiment in opschudding gebracht. Ach, en wij dames, hoe nieuwsgierig waren wij, de vrouw te leeren kennen, die onzen schoonsten cavalier gevangen heeft. Mevrouw von Wonslieim dacht er over, mij hare vriendschap op te zeggen, omdat ik haar niet uitnoodigdemaar ik wilde u nu eenmaal geheel en al voor mij alleen hebben", en zij boog zich beminnelijk tot Elsbeth. Een fijne bedwelmende geur van heliotropen woei tot haar over. De jonge vrouw, verward door deze wijze van ontvangst, door de bedwelmende verschijning, welke slechts zinnelijke bekoorlijkheid ademde, en vooral door den vreemden blik dier half ge sloten oogen, wist niet veel te antwoorden. Met een glimlach wendde de schoone sirene zich van haar af. „Kom, Mansfeld," zeide zij, „en bezie eens, wat ik in ditn tijd geschilderd heb. Mijn man en Linstrow moeten elk oogenblik komen." Baron Mansfeld volgde met eene buiging de schoone vrouw naar de aangrenzende kamer. Elsbetb's oogen volgden als betooverd de be vallige gestalte. Het hamerde geweldig in hare slapen; de benauwende lucht in het met meu belen en gordijnen overladen vertrek, waar alles bezwangerd was met heliotroop, de lievclingsodeur van mevrouw Thea, wetkte verdoovend op Els- beth's linnen. Half als in een droom luisterde zij naar de vragen en opmerkingen der oude mevrouw, en terwijl zij verstrooid een ,ja' of ,neen' of .werkelijk' uitsprak, luisterde zij met alle inspanning, of zij niet een woord kon ver staan van het onderhoud in het aangrenzond vertrek. Daarbij sloeg haar hart steeds luider en angstiger, en bet was haar alsof er een sluier werd goworpen over hare oogon. „Wat is dat?" vroeg de jonge vrouw zich zelve; „ben ik zoo dwaas, jaloersch te worden, omdat mijn man met de vrouw van zijn supe rieur spreekt Maar zij is zoo schoon, zoo won derbaarlijk schoon! Waarom heeft hij mij nooit daarvan iets gezegd 9 En zij, hoe vertrouwelijk gaat zij met hem om >ij noemt hem Mansfeld, neemt hem ongegeneerd bij zijn arm is dat zoo de gewoonte in het regiment „Zekor, ja, ik houd zeer veel van het land leven, maar toch, de stad biedt natuurlijk meer, antwoordde zij verlegen op eene vraag der oude beproeving zal plaats hebben van Schlör's Kunst- meslstrooimachine. Het besluit van den Raad der gemeente Winkel tot subsidieering eener bijzondere school voor uitgebreid onderwijs is gebleken te zijn in strijd met de wet op 't onderwijs, die aan gemeente-besturen slechts vergunt de scholen te subsidieeren, welke reeds krachtens de wet van 1878 gesubsidieerd waren. De raad besloot nu met 3 tegen 4 stemmen tot oprichting eener openbare school voor uit gebreid onderwijs. Krachtens art. 45 der wet zal de gemeente hiervoor telken jare eene rijks subsidie van 250 gulden kuunen erlangen. Voor stemden de heeren Rezelmau, Breebaart, Witsmeer en Slooves; tegen de heeren Nobel, Melchior en Koomen. De vereeniging Volksmin" ter bevordering van getrouw schoolbezoek enz. te Hoog- en Aartswoud, hield in de vorige week bare gewone voorjaarsvergadering, waarin de feesten werden vastgesteld voor die kinderen, die gedurende een geheel jaar minder dan 6 keer willekeurig de school hadden verzuimd. Kinderen van 10 jaar en daarboven zullen een rijtoer naar Bergen en Egmond aan Zee maken. Aan kinderen bene den dien leeftijd wordt een scnoolfeeet aange boden bij de Geus te Aartswoud. Uit de over gelegde staten bleek, dat van de bijna 400 kinde ren 118 tot den rijtoer konden worden toegelaten en 222 het schoolfeest kunnen bijwonen. dame. „Hoe zal ik er naast haar uilzien 1 Zij, elegant tenger, voornaam, koel, en ik, groot en plomp, met de kleur van een melkmeid, in dit leelijke, licht zijden kleed Zeker, Kurt moet zich over mij schaman. O God, hoe gloeien mijn wangen 1 Welk een benauwende lucht hierZullen die twee dan nimmer ophouden met fluisteren Het is om te stikken 1" „Vindt gij het ook niet onverdrageljk warm hier, mevrouw vroeg zij nu eensklaps aan de oude mevrouw„hoe zou bet zijn, als wij ook naar de aangrenzende kamer gingen?" En reeds stond zij in de deur en zag zij baren man met buitengewoon gefronst voorhoofd en nedergeslagen oogen voor de schoone vrouw staan, die zacht en snel sprak en van wie Elsbeth slechts den diep ontblooten hals en de gouden lokken zag. Mansfeld sloeg den blik op en een vluchtig rood voer over zijn voorhoofd. Mevrouw Thea wendde zich eensklaps om cn zeide, tamelijk scherp lachende: „Ah, pardon, batones, ik heb uw echtgenoot te lang opgehouden met mijne dwaze regiments geschiedenissen. Gij verlangdet naar hem, niet waar? Vergeef mij, een bejaarde vrouw als ik vergeet gemakkelijk, hoe het zulk een jong paartje te moede is. En hier komt mijn man met mijn heer von Linstrow, beiden verlangend, u hunne hulde aan uwe voeten te leggen." Mijnheer von Schlingen kwam op zijne ronde, natuurlijke wijze naar de jonge vrouw en begroette haar met eenvoudige, hartelijke woorden. In dezen zwoelen atmospheer was zijne per soonlijkheid voor Elsbeth even weldadig en ver kwikkend als een frissche luchtstroom. In dit karakter stelde zij vertrouwen. Zij antwoordde onbevangen en begroette met open hartelijkheid mijnheer von Linstrow, wiens slanke gestalte ver boven den majoor uitstak en wiens ernstige oogen bij het binnentreden de groep scherp ge monsterd had. Nu trad ook de oude dame naderbij, on liet gehrele gezelschap begaf zich naar de eetzaal. Nadat de heer des buizes zich een poos op welwillende wijze met zijne jonge tafelgenoote had onderhouden, werd hij in Leslag genomen door de oude mevrouw, dio den zoon eener vriendin in het regiment wenschte te brengen. „Ik wenschte wel, dat wij in de gastzalen van uw oudorlijk slot zaten", wendde mijnheer von Linstrow zich nu tot do jonge vrouw. Zij keek hem met een zonnig lachje in het gelaat. „Hoe toevallig! Verbeeld u, ik koesterde zoo- even denzelfden wonsch. Het is mij, als kan men Aan de Langereis was het verzuim heel min. Van de 61 kinderen, die school gaan, hailden er slechts drie 6 of meer verzuimen. In de Amst. Ct. leest men het volgende over de Zondag 11. te Edam gehouden algemeene vergadering van den Prov. Bond voor Harmonie- Fanfarekorpsen in Noord-Holland, onder voor zitterschap van den heer J. P. Geroot Pz. van Purmerend. Voor den wedstrijd, dit jaar te houden, zijn beschikbaar gesteld verguld zilveren, zilveren en bronzen medailles. Onder de verplichte num mers, waarnaar de beoordeeling der jury zal plaals hebben, behoort ook een stukje „Lec- ture a vue", een voorstel, dat uitgegaan is van de afdeeling Purmerend, waarvan de voorzitter president-directeur is. Om geen aanleiding te geven tot verdenkingen als zoude men zich vooraf in contact stellen met den componist van dit nummer, waaruit natuurlijk de grootste onaangenaamheden konden voortvloei en, verklaarde Purmerend zich bereid, zich aan dit gedeelte van den wedstrijd te onttrekken. Op de bemerking van een der leden, dat dit een bewijs van wantrouwen zou zijn tegenover Purme rend, werd onder luid applaus geprotesteerd tegen dit voornemen, zoodat dus ook Purmerend aan dezen wedstrijd zal deelnemen. Alle vereenigingen hadden nog geen beslissing genomen omtrent het nummer naar keuze, dat zij op het concours zouden uitvoeren. Alleen de volgende konden het met zekerheid opgeven hier nauwelijks ademen," voegde zij er fluisterend aan toe. Mijnheer von Linsfrow trachtte in haar gelaat te lezen, of deze woorden misschien meer moesten uitdrukken dan de oppervlakkige beteekenis, dat zij het zoo warm vond; hij ontmoette een vrien delijk onbevangen blik. Welk een helderen glan» bezaten deze bruine oogen bij al hun diepte! „Arm kind, arme vrouw!" dacht de jonge man; daarop schudde hij de ernst van zich af en zocht zijn tafelbuur» rouw op te vroolijken door hot voeren van een opgewekt onderhoud. Bij eene kleine anecdote over haar jongsten broeder, dien door von Linstrow bijzonder be voorrecht was geworden, lachtte Elsbeth zoo hartelijk en luide, dat mevrouw Thea baar lorg net opzette en van achter de groote, met bloe men prijkende vaas, een vorschenden blik wierp op het tweetal. Elsbeth vergat door de herinnering aan het tehuis, elke beklemdheid. „Neen, neen, zoo was het toch niet 1" riep zij nu lachend bjj een bevestiging van het verhaalde. „Kurt, verbeeld u Zij bield plotseling op, want toen zij nu achter de bloemvaas keek, ving zij een zonderling gloei- enden blik van Thea op, die zich voorover boog tot den schoonen ritmeester. Een gevoel,als werd haar lichamelijk een wonde toegebracht, deed Elsbeth ineenkrimpen al haar bloed week terug naar bet hart. Mevrouw Tbea sloeg tot haar den blik op, knikte haar onverschillig toe en greep het voor haar staande glas. „Uw schoone vrouw ziet verlangend naar u uit, Mansfeld; toe, drink haar eens toe!" riep zij lachend uit. Zij zelve ledigde haar glas in één teug, en terwjl Elsbeth stiller en stiller werd, gaf Thea zich over aan een overmoedige luim, lachte en schertste met de heeren en deelde hare gewaagde schertserijen met zulk een kwistige hand uit, dat do goede, eerlijke majoor smoorlijk verliefd op haar werd en verontschuldigend tot Elsbeth zeide „Een onbezonnen vrouwtje, niet waar, barones, een kleine lichtzinnige; maar wat wilt gj, zij is eenmaal eeno Amerikaansche I" Eensklaps stond mevrouw Thea op. „Komt, dames, laten wij do heeren aan hun lot over 1" Do oude dame verwjderde zich, om een mid dagslaapje te nemen, en mevrouw Thea, haar vollen arm om Elsbeth's taille slaande, trok de de jonge vrouw dicht naast zich op eene cau- souse. WORDT VERVOLGD- -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 1