UIT DE PERS. Buitenlandsch Overzicht. Gemengd Nieuws. Purmerend „Bêve de bonheur" van Kessels. Amsterdam „Ouvert. Dragon de 7illars" tu Maillac. Broek in Waterland „Nuit d'été" van Tak. Weesp 't zelfde nummer. Beets „Feuilles de rose" van Bauwens. Wormerveer „Fêle triomphale" van v. Dam. De afdeeling Zaandam had mededeeling gedaan dat zij dit jaar niet aan het concours zon deel nemen. Zij gaf hiervoor geen redenen op, terwijl de afgevaardigde dezer afdeeling aan de vergade ring meedeelde, dat Zaandam wel geneigd zon zijn de redenen harer weigering kenbaar te maken aan een deputatie uit de bondsleden. Nadat door eenigen op het minder joviale der houding van die afdeeling was gewezen en op hare verplichting om aan het concours deel te nemen, werd na hevige discusie (enkelen stelden voor onmiddellijk tot royeering over te gaan) besloten drie leden te benoemen, die met Zaandam zouden trachten tot een vergelijk te komen. Hiervoor werden gekozen de voorzitters der aldeelingen Amsterdam, Alkmaar en Weesp. Hierna werd bij loting bepaald de volgorde, waarin de vereenigingen aan den wedstrijd zulleu deelnemen. De uitslag hiervan was Sectie A. (Harmonie), le afdeeling: 1 Alkmaar, 2 Weesp, 3 Wormerveer. Sectie B. (fanfare), le afdeeling: 1 Zaandam, 2 Amsterdam, 3 Hoorn en 4 Purmerend. Sectie B (fanfare). 2e afdeeling: 1 Broek in Waterland, 2 Beets en 3 Edam. Daarna werd eveneens bij loting bepaald, dat het concours in 1891 zal gehouden worden te Wormerveer. Een verschrikkelijk ongeluk had Dinsdag avond, te 8 uur ongeveer, te Kooga/d Zaan plaats. Acht timmerlieden, die aan de overzijde van de Zaan werkzaam waren geweest, keerden in een boot je terug. Midden op het breede water schijnt het ranke vaartuigje eensklaps gezonken te zijn. Zeven mannen verdwenen onmiddellijk m de diepte en werden later levenloos opgehaald. Slechts aan één gelukte het, zwemmende, zich zoo lang boven water te houden, totdat ijlings toegeschoten hulp hem uit zijnen gevaarlijken toestand verloste. Vier van de omgekomenen waren hoofden van een talrijk gezin. In het gebouw Frascati, in de Nes te Amsterdam, zal Zondag 13 dezer, des middags te 121/, uur een openbare vergadering van timmerlieden worden gehouden, ter bespreking van hunne belangen, en in hoofdzaak van een verkorting van den werktijd. Het strooibiljet, waarbij de limmerlieden tot algemeene bijwoning dezer vergadering worden aangespoord, eindigt aldus Komt allen op 1 Gij ontevredenen. Komt allen op 1 die zegt„och, 't geeft wat." Komt allen opdie zaag of schaaf hanteert, Komt allen op 1 die timm'ren hebt geleerd, En timmert mee, aan dit ons eenig streven, Den werkeloozen brood, Die werkt zijn loon te geven. Te 's-Hertogenbosch ligt sinds Zaterdag eene 36 jarige vrouw in een diepen slaap ver zonken. De geneesheeren vreezen het ergste voor haar leven. Door den hoogen vloed zijn langs de Maas en de IJsel gelegen uiterwaarden onder- geloopen. Een achttal ambtenaren der Holl. IJzeren Spoorwegmaatschappij gaat over in dienst van de Zuidafrikaansche. Donderdag werd door den tienjarigen schaapherderszoon Paauwe te Heinkenszand een flinke daad verricht. Hij begaf zich onmiddellijk in een grooten waterput, waarin hij een twee jarig kind zag spartelen, dat al spelende in het water geraakt was, terwijl het een oogenblik door de moeder zonder toezicht was gelaten. Het mocht den moedigen knaap met veel moeite gelukken het kind nog levend aan de moeder weder te geven. Zekere K. te Etten en Leur trachtte zich dezer dagen 's nachts te 2 uur toegang te verschaf fen tot de woning van den burgemeester. Eene poging om de keukendeur te openen mislukte en toen hij beproefde een luik der waranda open te breken, bemerkte hij in zijnen ijver niet, dat de burgemeester, gewekt door het geraas, opgestaan was. Deze doet plotseling de deur open en staat voor den inbreker, die ijlings vlucht, Toen hij zich een eind verder omkeerde, voelt hij plotseling de hand van den burgemeester op zijn keel en hij is gevangene. Vervlogen zijn nu alle idealen van klinkende rijksdaalders en krakende muntbil jetten De arrestant werd door den burgemeester in eigen persoon naar de» bak" gebracht endaar werd tevens proces-verbaal tegen den inbreker opgemaakt. Bij het nuttigen van beenderensoep kan men niet te voorzichtig zijn. Onlangs overkwam aan een bewoner van Klarendal te Arnhem het volgendeHij was bezig met soep te eten, toen hij door een kennis werd afgehaald, 't geen hem wat haastiger deed toehappen. Dienten gevolge kreeg hij een beentje iu de keel, dat hij onderweg al slikkende en door 't gebruiken van stukjes droog brood naar beneden wist te werken. Den daarop volgenden nacht overvie len hem hevige hoestbuien, die hij aan eene opgedane verkoudheid toeschreef. De hoest werd van dag tot dag heviger en ging met toenemende pijn gepaard, zoodat hij, onlangs op het land aan 't werk zijnde, aan het braken geraakte en bewusteloos neerviel. Weer bij gekomen bleek hem, dat hij het drie weken te voren ingeslikte beeutje had uitgebraakt. Dit had, volgens den geraadpleegde:) medicus, met een scherpen kant t"gen de long vastgezeten en was de oorzaak geweest zijner denkbeeldige verkoudheid. Thans is de aan de long toe gebrachte verwonding hersteld en de man weer gezond. Oe nieuwe Schoolwet in praktijk gebracht- Uit Bidder- kerk wordt aan deW. Rott. Ct. gemeld De uitvoering der nieuwe onderwijswet, die den vrede in den lande zou brengen, is in deze gemeente de oorzaak van een strijd, mis schien levendiger dan ooit te voren. Aanleiding daartoe geeft een voorstel van Burg. en Weth. tot verhooging der schoolgelden, waarvan de aanneming door de voorstanders van goed volks onderwijs eene ramp wordt geacht voor de volksbelangen. Volgens dit voorstel zal van de ouders, wier inkomen meer dan f 1000 bedraagt, worden geheven25 cent per week en per kind voor de gewone vakken, 25 cent per week en per kind voor het handteekenen en f 2.50 per kind in de maand voor elk der vakken 1, ra en n (Fransch, Duitsch en Engelsch); van hen wier inkomen f 501f 1000 bedraagt, 20 cent per week en per kind voor de gewone vakken, 15 cent voor het handteekenen, en f 2 per maand voor elk vakken 1, m en n (en dat alles zonder eenige korting voor meer schoolgaande kinderen uit één gezin); en ein delijk van hen, wier inkomen minder dan f 501 bedraagt, voor één kind 10 ct., 2 kinderen 20 ct. en 3 kinderen 25 ct. per week, voor de gewone vakken, 10 cent p. w. voor het handteekenen van f 1 per maand voor elk der vakken 1, m en n. Wordt dit ontwerp-besluit door den gemeente raad goedgekeurd, dan zal een huisvader, die f 1100 inkomen heeft en die goed onderwijs op prijs moet stellen, omdat kennis en karakter het eenige kapitaal vormen, dat hij zijnen kin deren kan nalaten, indien hij 3 schoolgaande kinderen heeft, van welke er 2 aan het onder wijs in het handteekenen en de Fransche taal deelnemen, jaarlijks pl. m. f 120 moeten be talen zal een werkman, die een wekelijksch inkomen van f 10 heeft en eveneens 3 school gaande kinderen, van welke er 2 onderwijs in het handteekenen ontvangen in eene streek, waar de scheepsbouw zulk een belangrijke tak van bestaan is, iets anders dan weelde daarvan elke week 90 cent aan schoolgeld moeten missen zal een zwingelaar, die met een talrijk gezin van f 1 per dag moet leven, ver plicht kunnen worden, 25 cent per week van dat schrale loon aan schoolgeld af te staan. Met nadruk wordt in een adres, dat aan den gemeenteraad is gericht, tegen deze plannen van Burg. en Weth. opgekomen, en het is een verblijdend verschijnsel in dezen droevigen strijd, dat juist de aanzienlijksten onder Bid- derkerks ingezetenen, met voorbijzien van hunne persoonlijke belangen, hunne handteekeningen daaronder plaatsen, en dat het meer dan waar schijnlijk is, dat de hoogst aangeslagenen in de inkomstenbelasting het krachtigst voor de bedreigde belangen van den kleinen burger en den nijveren werkman in de bres zullen sprin gen. Of het baten zal De Standaard daarintegen brengt in zijn nummer van Vrijdag, 4 April, hulde aan Burg. en Weth. voor hun voorstel en niet minder aan de „ruim een 30-tal antr.-revol. kiezers" in de gemeente, die dit „terdege goed hebben begrepen en die iu „een uitvoerig adres" aan den gemeenteraad verzoeken, het voorstel van Burg. en Weth. aan te nemen. "ïf "Jf Van goederhand wordt aan de Zw. CL mede gedeeld dat het hoofd en de onderwijzers der K. K. school te Zwolle aanzegging hebben ge kregen naar eene andere betrekking om te zien. Na hoogstens twee jaar zullen de onder wijzers successievelijk vervangen worden, terwijl na hoogstens zes jaar ook het hoofd niet lan ger aan de inrichting verbonden zal kunnen blijven. Het plan zou nl. beslaan om de zorg voor het onderwijs verder in handen te stellen van fraters. Vorst von Bismarck, de ijzeren kanselier, de man die een twintigtal jaren de vrede bewaard heeft in het grif in vuur en vlam slaand Europa, die man is door zijn nieuwen meester, den keizer van Duitschland eervol ontslagen en tot zijn opvolger is gekozen Capnvi, een hoogst bekwaam generaal. Een eigenaardig chassez-crousezde rijks kanselier wordt generaal en de generaal word rijtlgr,de«'™.ge, in Dnitt.hl.nd lei», en kanselier samen, de nieuwe keizer vat zijn betrekking anders op en streeft er naar een maatschappij-hervormer te worden. Wij weten hoe de keizer het initiatief nam voor de arbeids-conferentie. Met betrekking tot de maatschappelijke her vormingen laat de Duitsche keizer er geen gras over groeien en zelfs zijn tegenstanders zullen met lof moeten gewagen van den ijver en den ernst met welke deze nog zoo jeugdige keizer er naar streeft te beantwoorden aan het ideaal, hetwelk hij zich in zijne roeping schijnt tot levensdoel gesteld te hebben. Dr. A. W. Bronsfeld schrijft in het April nummer van zijn kroniek in Stem,men voor Waar heid en Vrede, met betrekking tot het optreden van dezen vorstelijken reformer: „En ziet, nu heeft de jeugdige Keizer Wil helm, zijn verantwoordelijkheid, maar ook zijn roeping begrijpende, dezer dagen eerst recht de regeering aanvaard. Uit menig woord, en menige daad van dezen kloeken jongen regent blijkt, dat hij diep is doordrongen van de groote noodzakelijkheid van Gods vreeze voor vorst en volk. Ook verloochent hij daarbij zijn pro- testantsche overtuiging niet. „En terwijl hij, met hart en ziel soldaat is, en het leger hoogelijk eert toont hij een open oog te hebben voor dat maatschappelijk vraagstuk, dat hoe langer hoe meer op den voorgrond treedt. Scheen de paus in den laat- sten tijd zich geroepen te achten, om op sociaal gebied den vrede te herstellen, en trachtte hij reeds bij voorbaat de Kerk, d. w. z. de r o o m- s c h e kerk te doen huldigen als de eenige macht, die hier helpen en troosten konde Keizer van Duitschland heeft nu bewezen, dat hij de nooden onzer maatschappij minstens even goed kent als de paus, en dat het hem niet aan energie ontbreekt, om den oorlog te helpen voorkomen tusschen de verschillende geledingen der maatschappij. Deze nog zoo jonge Keizer, die geen lauweren won op het slagveld, en die de eenheid van het duitsche rijk heeft ontmoet als een voldongen feit, toen hij den troon beklom, hij heeft zich nu reeds een plaats ver worven in het hart van zijn volk, waarom de Vorst van Bismarck hem zou mogen benijden. Wel mogen wij als vrienden van den vrede in de maatschappij, maar ook als vrienden van het protestantisme, ernstig bidden voor Keizer Wilhelm. God geve hem wijsheid en kracht op zijn zoo hooge en moeielijke post. Nooit verloochene hij het geloof zijner vaderenhij zij een rechtvaardig vorst, een voorspoedig vorst doch hij vergete nooit, dat tegenover Borae en de sociaal-demokratie er slechts één beproefd wapen is de prediking van het Evan gelie." De Keizer heeft opnieuw blijk gegeven van zijn prijzenswaardig streven om de verouderde toestanden en begrippen uit het leger te verban nen. Was onlangs het Keizerlijk afkeurend woord gericht tegen de meeste duels, thans is een Kabinetsorder uitgevaardigd, die van ernstiger beteekenis is. Voortaan zullen niet alleen adel lijken en zoons van officieren en ambtenaren tot officieren kunnen worden benoemd, maar ook jongelieden uit de fatsoenlijke burgerkringen. Verder keurt de Keizer af, dat verscheidene legerhoofden personeele toelagen eischen voor hunne onderhebbende officieren, alsof de achting, welke een officierskorps geniet, van het geld bezit afhankelijk ware. Z. M. drukt zijne vol doening uit over enkele regimenten, die met geringe middelen hun plicht weten te vervullen en laakt het, dat zoovele hoofdofficieren zich in geldelijke moeilijkheden steken om een plaats als regimentscommandant te verkrijgen. „Alleen coramandeerende generaals zijn verplicht te representeeren zegt de Keizer. Aan de korps commandanten legt hij met nadruk de ver plichting op, dat zij zich de jonge officieren meer moeten aantrekken en met al de kracht, die in hen is, de weelde tegengaan. Met sympathie zal deze Kabinetsorder zijn begroet. Het is een verstandig woord, dat zeer zeker niet zal nalaten indruk te maken. Als de drang in goede richting slechts van bovenuit- gaat, dan is het succes gewaarborgd. De eene „verrassing" volgt op de andere. Nu weder wordt uit Berlijn naar Weenen ge seind, dat „eerstdaags zal verschijnen" eene brochure getiteld: Hij gaat! Wat nu? die volgens den Weener correspondent der Daily News geschreven is doorden keizer 1 En die brochure zal vertellen hoe zou men dat zoo precies kunnen weten, als niet de uitgever een uitstekenden weg bleek gevonden te hebben om reclame te maken voor zijn uitgaaf? hoe er te Berlijn eene geheime vereeniging bestaat van patriotten, onder welker leden men niet alleen Caprivi en den Minister van Oorlog, maar ook den keizer telt 11 Hoo/rt doel isverzoening der democratische partiie met welke Bismarck altijd overhoop lag. n' Aanstaanden Zondag zal, naar de Rost me(i deelt, te Dresden een vergadering plaats hebbe van de leden der sociaal-democratische fract-n uit den Duitschen Bijksdag. Dan zal een beslui? genomen worden over het houden van een rust en betoogdag op den eersten Mei. De niet-socialistische werklieden-vereeniein gen, te Berlijn, met 63000 leden, hebben »e" zamenlijk het voorstel, om den 1 Mei te be! stemmen tot een feestdag voor de werklieden van de hand gewezen. De Belgische Réforme wijst er op, dot de Duitsche socialisten op het punt der manifes. tatie van 1 Mei zijn verdeeld. „Zeker, de" leiders der Duitsche sociaal-democratische partij zijn niet naief genoeg oin tegenover het kei- zerlijk socialisme, dat toch altijd een caesarisme blijft, de wapenen neder te leggenmaar men mag zich de vraag stellen, of het eene goede politiek is, op dit oogenblik een conflict uit te lokken tusschen de socialisten en de regeering van den keizer. Want de keizer zal zeer zeker die manifestatiëu verbieden, en, als men ze toch beproeft te houden, met geweld onder drukken. Men zegt, dat al de bevelhebbers van legercorpsen tegen 18 April te Berlijn ziju bijeengeroepen om hieromtrent hunne instruc- tiën te ontvangen." Dat de sociaal-democraten aan het door den Duitschen keizer genomen initiatief weinig waarde hechten en geen vertrouwen stellen in deze hervormingen van boven af, laat zichbe grijpen. Toch zou het hunne zaak zeker niet bederven, als zij een weinig geduld oefenden en de eerste resultaten afwachtten van 's keizers proefnemingen. Keizer Wilhelm kan zich tegen over hen beroepen op geen mindere dan Las- salie, die schreef„Ik ben van kindsbeen republikein geweest, maar desniettegenstaande of wellicht juist daardoor ben ik tot de over tuiging gekomen, dat niets een grootere toekomst kan hebben en eene meer zegenrijke rol kan spelen, dan het koningschap, wanneer het kon besluiten een sociaal koningschap te worden. Met hartstocht kan ik dan zijne banier dragen en de constitutioneele theoriën zouden spoedig genoeg in de rommelkamer worden geworpen. Maar waar zou men een koningschap kunnen vinden, dat den moed en het verstand bezat om een sociaal koningschap te worden." Zou Wilhelm II Lassalle's idealen verwe zenlijken Beeds zijn grootvader heeft in een boodschap aan den Bijksdag gezegd„Onze keizerlijke plichten gebieden ons, geen der in onze macht staande middelen te verzuimen, om, zoolang God ons de krachten schenkt, werkzaam te zijn voor verbetering van het lot der arbeidende klassen en voor de wegneming van den haat tusschen de verschillende klassen." De sociaal-democraten haalden toen de schouders op, en de afgevaardige Liebknecht zeide „Vorst Bismarck meent, dat hij ons nu heeft, maar wij hebben hem. Zonder ons zou hij de wet op de verzekering tegen ongelukken niet hebben gemaakt; dit is nog slechts het dunne einde van de wighet dikke zal ook wel komen, of het wil of niet." Keizer Wilhelm II is blijkbaar overtuigd, dat er voor de arbeiders geen reden beslaat om hem te wantrouwen of om gaven uit zijne hand te weigeren. Of hij hierin juist heeft ge zien, zal wellicht reeds spoedig blijken. In bet begin van dit jaar trouwde in het W est— Pruische dorp Wolla, de zoon van een landbouwer meteen jong, mooi meisje en steeds leefde het paar in vrede en eendracht. In een der laatste nachten werden de buren wakker door een ongewoon gekrijsch en geraas in de woning der beiden, maar daar het spoedig weder stil werd, sliepen zij weder in. Des morgens vond men de huisdeur gesloten en daar kloppen niets hielp, werd de deur open gebroken. De binnentredeuden ontwaarden een afschuwelijk schouwspel. De jonge man lag snor kend, met bloed bezoedeld en inet schuim op den mond, naast zijne doode vrouw, die met gebeten wonden overdekt was. Men had met een waan zinnige te doen. Een nader onderzoek toonde aan, dat de jonge man, eenigen tijd geleden, door een dollen hond was gebeten en dat in dien vreeselijk- en nacht de dolheid bij hem was uitgebroken. Eerst na een hevige worsteling slaagde men er in den krankzinnige te binden; hij stierf reeds enkele dagen later. Dood van honger. Dezer dagen hoorde een politie-agent, nabij de Halles te Parijs, des ochtends te 4 uren een wanhopig hulpgeroep in de Aveune de la Lingerie. Daar zat eene vrouw, met een kind op den schoot, hetwelk zij weeuend met kussen overdekte. Het kind, een knaapje van 10 jaren, lag onbeweeglijk in hare armenhet hield zijue handjes tegen zijn verwrongen gezichtje gedrukt. Toen zij den agent zag komen riep de moeder: „Bed mijn kind,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1890 | | pagina 2